M?t s? thi?t b? không đư?c công nh?n khi b?n s? d?ng nhi?u IEEE 1394 (FireWire) thi?t b?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830987 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n có nhi?u thi?t b? trên cùng m?t máy tính s? d?ng Vi?n đi?n và đi?n t? töû (IEEE) 1394 t?c đ? cao xe bu?t n?i ti?p (ho?c g?i là FireWire), m?t s? các thi?t b? có th? không có công nh?n m?t cách chính xác.

Khi b?n s? d?ng ch? là m?t trong nh?ng thi?t b?, c?m và Chơi t?i tr?nh đi?u khi?n chính xác và thi?t b? làm vi?c m?t cách chính xác. Tuy nhiên, n?u b?n s? d?ng hai IEEE 1394 thi?t b? trên máy tính c?a b?n, tr?nh đi?u khi?n không đư?c g?i là m?t l?n th? hai th?i gian. V? v?y, ch? có thi?t b? đ?u tiên đư?c công nh?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u thi?t b? ID cho IEEE 1394 thi?t b? tương t?. Ví d?, v?n đ? này có th? x?y ra n?u các thi?t b? đ?u tiên có m?t duy nh?t ID (UID) c?a 200000002A30B00 và thi?t b? th? hai có m?t UID c?a 210000001A30B00.

S? đ?m thi?t b? 1394 (1394bus.sys) có m?t thi?t b? b?ng đó th?c hi?n như m?t b?ng băm đư?c lưu tr? trong m?t m?ng. B?ng băm ch?c năng tính toán m?t băm d?a trên UID c?a thi?t b?. N?u không có m?t va ch?m (n?u băm giá tr? đư?c tính toán cho m?i thi?t b? là các tương t?), m?t b?ng l?n hơn đư?c c?p phát.

N?u hai thi?t b? ID tương t?, các tính toán băm t?o ra cùng m?t giá tr? cho c? hai thi?t b?. V? v?y, m?t x?y ra va ch?m và m? liên t?c reallocates m?ng l?n hơn lên đ?n các b?ng kích thư?c gi?i h?n. B?i v? b?ng băm đ?t t?i gi?i h?n kích thư?c c?a nó trư?c khi m?i m?c nh?p cho thi?t b? th? hai s? đư?c thêm vào b?ng, th? hai thi?t không đư?c công nh?n.

GI?I PHÁP

Windows XP

Thông tin Hotfix

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows XP Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.
Windows XP, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
1394bus.sys5.1.2600.1317190,97606 Tháng mư?i m?t, 200302: 42IA-64

Windows XP, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
1394bus.sys5.1.2600.131751,07206 Tháng mư?i m?t, 200302: 42x86

Windows Server 2003

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.
Windows Server 2003, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
1394bus.sys5.2.3790.100168,06405 Tháng mư?i m?t, 200303: 45Không áp d?ng

Windows Server 2003, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
1394bus.sys5.2.3790.10052,60805 Tháng mư?i m?t, 200319: 46Không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Microsoft Windows XP Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, m?t tính toán băm mà có d? li?u ng?u nhiên cao đư?c s? d?ng cho thi?t b? b?ng. Hành vi này ngăn c?n các xung đ?t có th? x?y ra n?u các ID thi?t b? IEEE 1394 là tương t?.

Cho thêm thông tin v? công ngh? IEEE 1394, truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://www.Microsoft.com/whdc/Archive/1394tech.mspx

Cho thông tin b? sung v? vi?c s? d?ng các thi?t b? IEEE 1394 v?i Windows XP, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310433S? d?ng thi?t b? IEEE (FireWire) v?i Windows XP
Đ? thêm thông tin v? cách hotfix gói đư?c đ?t tên, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915 M?i đ?t tên lư?c đ? cho Microsoft Windows Hotfix gói
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 830987 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbhardware kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB830987 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830987

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com