B?n nh?n đư?c thông báo l?i "không th? di chuy?n t?p trung đ? ki?m soát" khi b?n ch?p nh?n ho?c t? ch?i hi?n có danh sách các kho?n m?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 831107 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? ch?p nh?n ho?c t? ch?i kho?n m?c trên danh sách đó là trên m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Windows SharePoint Services, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? di chuy?n t?p trung đ? ki?m soát b?i v? nó là vô h?nh, chưa đư?c b?t, hay c?a m?t lo?i không nh?n tiêu đi?m.
Ngoài ra, không có g? x?y ra khi b?n nh?p vào Ok trên trang n?i dung phê duy?t. Tuy nhiên, thanh tr?ng thái trang n?i dung phê duy?t ch? ra là m?t L?i trên trang v?i m?t bi?u tư?ng c?nh báo trong góc dư?i bên trái c?a trang. N?u b?n nh?p đúp vào bi?u tư?ng c?nh báo, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
V?n đ? v?i trang Web này có th? ngăn không cho nó đư?c hi?n th? đúng ho?c v?n hành đúng. Trong tương lai, b?n có th? hi?n th? thư này b?ng cách b?m đúp vào bi?u tư?ng c?nh báo đư?c hi?n th? trên thanh tr?ng thái.
N?u b?n b?m vào Hi?n chi ti?t, các thông báo l?i đ?u tiên đư?c li?t kê trong ph?n này s? xu?t hi?n m?t l?n n?a.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi b?n thêm m?t c?t m?i vào danh sách hi?n có và sau đó làm cho c?t b?t bu?c. B?i v? các m?c danh sách hi?n có s? không có b?t k? m?c trong c?t m?i này, b?n s? nh?n đư?c đ?u tiên l?i thư đư?c li?t kê mà là trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a bài vi?t này khi b?n c? g?ng đ? ch?p nh?n ho?c t? ch?i nh?p c?nh.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này.

Thay đ?i các đ?i h?i r?ng c?t này có ch?a thông tin tùy ch?n

Thay đ?i các Yêu c?u r?ng c?t này có ch?a thông tin l?a ch?n t? Có đ? Không đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. M? trang danh sách đó là trên máy ch? đang ch?y Windows SharePoint Services.
  2. Nh?p vào S?a đ?i các thi?t đ?t và c?t.
  3. Trong các C?t khu v?c c?a trang, nh?p vào ch?nh s?a các c?t mà b?n mu?n thay đ?i.
  4. Nh?p vào Không dư?i Yêu c?u r?ng c?t này có ch?a thông tin.
  5. Nh?p vào Ok.
  6. Nh?p vào Tr? l?i"List_name".

Nh?p d? li?u trong c?t yêu c?u m?i

B?n c?ng có th? làm vi?c xung quanh v?n đ? này b?ng cách nh?p d? li?u trong c?t yêu c?u m?i cho m?i m?c trong danh sách trư?c khi b?n ch?p nh?n ho?c t? ch?i các m?c.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 831107 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
T? khóa: 
kbwebservices kbwebforms kbweb kbpending kbbug kbmt KB831107 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:831107

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com