Bn phm USB ho?c USB chu?t c?a b?n khng ho?t ?ng khi b?n quay tr? l?i c?a s? XP trn my tnh c?a b?n t? ch? ? ch?

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 831114 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi b?n quay tr? l?i c?a b?n d?a trn Microsoft Windows XP my tnh t? ch? ? ch?, bn phm universal serial bus (USB) ho?c USB chu?t c th? khng ho?t ?ng n?u b?n quay tr? l?i ho?t ?ng b?ng cch s? d?ng b?t k? m?t trong cc phm ch?c nng ?c bi?t trn bn phm (v d? nh i?u khi?n m l?ng). Khi b?n xem qu?n l? thi?t b?, bi?u t?ng ?i di?n cho bn phm USB ho?c USB chu?t c th? c m?t nh d?u mu vng exclamation point ? gc bn ph?i th?p hn. Trong tr?ng h?p ny, b?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n ? l?y l?i bn phm USB ho?c USB chu?t ch?c nng.

NGUYN NHN

V?n ? ny c th? x?y ra n?u b? i?u khi?n USB trong my tnh c?a b?n ?t l?i cc thi?t b? USB km theo khi my tnh l?i t? ch? ? ch?.

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name	Platform
  ---------------------------------------------------------------------
  24-Oct-2003 21:13 5.1.2600.1313   121,088 Hidclass.sys	IA-64
  Date     Time  Version      Size  File name	Platform
  ---------------------------------------------------------------------
  11-Aug-2003 22:43 5.2.9354.0     26,112 _sfx_.dll	x86    
  27-Oct-2003 21:51          186,287 _sfx_0000._p
  27-Oct-2003 21:51           26,899 _sfx_0001._p
  27-Oct-2003 21:51           1,695 _sfx_0002._p
  27-Oct-2003 21:52           1,319 _sfx_0003._p
  27-Oct-2003 21:51           4,587 _sfx_0004._p
  27-Oct-2003 21:51            883 _sfx_0005._p
  27-Oct-2003 21:51           8,871 _sfx_0006._p
  27-Oct-2003 21:51           18,979 _sfx_0007._p
  27-Oct-2003 21:52            618 _sfx_manifest_

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho" c?a bi vi?t ny.

THNG TIN THM

bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 831114 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB831114 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:831114

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com