C?p cây flickers khi b?n xem m?t ? đ?a m?ng đ? ánh x? trong Microsoft Windows Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 831129 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n xem đ?a phương ? đ?a m?ng đ? ánh x? ? đ?a trong Microsoft Windows Explorer, ngăn bên trái (c?p cây) ho?c xem cây có th? flicker ho?c c?u trúc toàn b? thư m?c có th? liên t?c đư?c C?p Nh?t v?i t?c đ? thay đ?i t? m?t c?p nh?t m?i vài giây đ?n m?t trong m?i vài phút. V? v?y, ngư?i s? d?ng đ? đăng nh?p vào m?t máy ch? đ?u cu?i d?a trên Microsoft Windows Server 2003 có th? g?p các v?n đ? hi?u su?t v?i Windows Explorer.

N?u b?n m? m?t thư m?c vào m?t c?p m?ng trên m?t máy ch? Windows Server 2003 và sau đó th?c hi?n m?t d?u v?t màn h?nh m?ng, b?n có th? nh?n th?y r?ng máy ch? tin nh?n ch?n (giao th?c SMB) keepalive các gói d? li?u đư?c g?i m?i giây 32 đ?n 33.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? n?u b?n ánh x? ? đ?a cho m?t ph?n trên m?t máy ch? và sau đó thay đ?i x?y ra trong h? th?ng t?p tin c?a c?u trúc thư m?c trên ? đ?a đó đư?c ánh x?, Windows Server 2003 g?i thay đ?i thông báo cho các gói d? li?u đ? báo cáo nh?ng thay đ?i này cho máy khách. Trên máy khách, Windows Explorer C?p Nh?t c?a s? m? khi nó nh?n đư?c m?t thông báo thay đ?i t?p tin.

Chú ý Nh?p nháy quá nhi?u có th? c?ng là do ph?n m?m ch?ng vi-rút ho?c b?i m?t chương tr?nh khác c?a bên th? ba liên t?c c?p nh?t các thư m?c ho?c cây thư m?c trên máy ch? mà khách hàng đang k?t n?i t?i.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này, và sau đó kích ho?t m?t trong m?c đăng k? sau đây:
NoRemoteRecursiveEvents


NoRemoteChangeNotify
Quan tr?ng B?n ph?i c?u h?nh m?t trong các m?c đăng k? đ? s?a đ?i các hành vi m?c đ?nh trong Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các "Thông tin cài đ?̃t"ph?n c?a bài vi?t này.

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? áp d?ng nh?ng thay đ?i sau khi b?n áp d?ng hotfix này. Tuy nhiên, b?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính ngay l?p t?c sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Windows Server 2003, phiên b?n 32-Bit
  Date     Time  Version    Size    File name
  --------------------------------------------------------
  06-Nov-2003 02:18 6.0.3790.100 8,168,448 Shell32.dll
Windows Server 2003, phiên b?n 64-Bit
  Date     Time  Version    Size    File name   Platform
  --------------------------------------------------------------------
  06-Nov-2003 02:17 6.0.3790.100 12,953,600 Shell32.dll  IA-64
  06-Nov-2003 02:18 6.0.3790.100  8,168,448 Wshell32.dll x86

Thông tin cài đ?̃t

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, t?o ra các
NoRemoteRecursiveEvents
m?c nh?p Registry hay các
NoRemoteChangeNotify
cơ quan đăng k? nh?p c?nh trong m?t trong subkeys đăng k? sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer


HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
N?u b?n t?o m?c nh?p trong các
HKEY_CURRENT_USER
Registry hive, thi?t đ?t đư?c áp d?ng ch? cho ngư?i dùng hi?n đăng nh?p-trên. N?u b?n t?o m?c nh?p trong các
HKEY_LOCAL_MACHINE
Registry hive, thi?t đ?t đư?c áp d?ng cho t?t c? ngư?i s? d?ng đăng nh?p vào h? ph?c v?. T?o m?t m?c đăng k? sau đây:
 • Tên m?c:
  NoRemoteRecursiveEvents

  Loại:
  REG_DWORD

  Dữ liệu giá trị:
  0
  (m?c đ?nh) ho?c
  1


  Thi?t đ?t c?a
  1
  đ? đăng k? này m?c nh?p t?t thông báo cho s? thay đ?i yêu c?u thay đ?i t?p tin và thư m?c thay đ?i x?y ra ? c?p đ? 2 (và bên dư?i) thư m?c con c?a m?t chia s? m?ng đ? ánh x?. Máy ch? v?n s? g?i m?t thông báo cho s? thay đ?i ki?n khi m?t t?p tin ho?c thư m?c đư?c thay đ?i trong thư m?c g?c c?a chia s? m?ng đ? ánh x?. Tuy nhiên, các máy ch? không g?i m?t s? thay đ?i thông báo cho ki?n khi m?t s? thay đ?i đư?c th?c hi?n trong thư m?c con th? hai ho?c trong m?t thư m?c con sâu hơn c?a chia s? m?ng đ? ánh x?. Theo m?c đ?nh, các thi?t l?p cho các
  NoRemoteRecursiveEvents
  giá tr? đăng k? là
  0
  (không).
 • Tên m?c:
  NoRemoteChangeNotify

  Loại:
  REG_DWORD

  Dữ liệu giá trị:
  0
  (m?c đ?nh) ho?c
  1


  Thi?t đ?t c?a
  1
  t?t thông báo cho s? thay đ?i yêu c?u cho nh?ng thay đ?i t?p tin và thay đ?i thư m?c trên m?ng đ? ánh x? chia s?.

  Chú ý N?u b?n thi?t l?p giá tr? này đ?
  1
  , thông báo thay đ?i trên ? đ?a m?ng b? vô hi?u hoá. B?n ph?i nh?n F5 ho?c nh?p vào Làm tươi trên các Xem Menu trong Windows Explorer đ? t? c?p nh?t nh?ng thay đ?i trong c?p hi?n th?i c?a m?t chia s? m?ng.
Chú ý Khi b?n b?t các
NoRemoteRecursiveEvents
m?c nh?p Registry hay các
NoRemoteChangeNotify
m?c nh?p Registry trên m?t máy tính s? d?ng m?ng d?a trên c?u h?nh (ví d?, m?t % USERPROFILE % bi?n mà đi?m đ?n ? đ?a m?ng ho?c đư?ng d?n UNC), Windows Explorer không c?p t? đ?ng Nh?t hi?n th? khi thay đ?i t?p tin ho?c thư m?c thay đ?i đư?c th?c hi?n b?i ngư?i dùng khác.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? v?n đ? này trên các máy tính d?a trên Microsoft Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816375Windows XP Explorer ngăn Flickers trên m?ng đ? ánh x? ? đ?a


Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 831129 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB831129 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:831129

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com