Negalite registruotis svetain?je, baigti interneto operacijos arba atidaromas tinklapis HTTP 500 (vidin? serverio klaida)

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 831167 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?diegus saugos naujin? 832894 (MS04-004), jums gali nepavykti prisiregistruoti svetain?je ar u?baigti interneto operacijos. Pvz., pateikus vartotojo vard? ir slapta?od? SSL technologija saugomoje svetain?je naudojant HTTPS tinklapio form?, gali b?ti atidarytas tinklapis HTTP 500 (vidin? serverio klaida).

PRIE?ASTIS

?i problema gali atsirasti kompiuteryje, kuriame veikia Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition ar Windows 98, ?diegus saugos naujin? 832894 (MS04-004) arba naujausi? taisym? 821814.

Jei norite gauti papildomos informacijos apie ?iuos programin?s ?rangos naujinius, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
832894 MS04-004: Kaupiamasis Internet Explorer saugos naujinys (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)
821814 Skelbdami puslapyje, kuriame reikia autentifikavimo, gaunate klaidos prane?im? ?ne?manoma rodyti puslapio? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)
Saugos naujinys 832894 (MS04-004) ir naujausias taisymas 821814 pakei?ia b?d?, kuriuo Windows interneto pl?tiniai (Wininet.dll) i? naujo siun?ia POST u?klausas, kai interneto serveris i? naujo nustato ry??. Jeigu interneto serveris u?daro (arba i? naujo nustato) pradin? ry?io u?klaus?, programos, kurios registruodamos duomenis, (pvz., vartotojo vard? arba slapta?od?) interneto serveryje, naudoja Windows interneto (Wininet) program? programavimo s?sajos (API) funkcij?, i? naujo siun?ia POST u?klaus? ne?traukdamos POST duomen?.

Pastaba. POST u?klausoje n?ra POST duomen?, jeigu j? turinio ilgis nustatytas kaip 0 arba j? n?ra.

Kartais tai padeda i?vengti kito nustatymo i? naujo ir leid?ia baigti autentifikavim?. Ta?iau kai Wininet dar kart? m?gina si?sti POST u?klaus?, gali v?l pasirodyti tinklapis HTTP 500 (vidin? serverio klaida), jeigu tuo metu ? interneto server? turi b?ti ?traukti POST duomenys.

SPRENDIMAS

Naujinio informacija

Jei norite atsisi?sti ir ?diegti ?? naujin?, aplankykite Microsoft Windows atnaujinimo svetain? ir ?diekite b?tin?j? naujin? 831167:
http://update.microsoft.com
Administratoriai gali atsisi?sti ?? naujin? i? Microsoft atsisiuntimo centro arba i? Windows naujini? katalogo ir ?diegti keliuose kompiuteriuose. Jei norite ?? naujin? v?liau ?diegti viename ar keliuose kompiuteriuose, naudodami Windows naujinim? katalogo papildomos ie?kos pasirinkties funkcij?, ie?kokite ?io straipsnio ID numerio.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip atsisi?sti naujinius i? Windows naujini? katalogo, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?je esant? straipsn?:
323166 Kaip atsisi?sti Windows naujinius ir tvarkykles i? Windows naujini? katalogo (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)
?iuos failus galite atsisi?sti i? Microsoft atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti Q831167.exe (32 bit?) paket?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti Q831167.exe (64 bit?) paket?.
I?leidimo data: 2004 m. vasario 12 d.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti Microsoft palaikymo failus naudojant paslaugas tinkle (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)
Microsoft patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. Microsoft naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

B?tinos s?lygos

Jei norite diegti ?? naujin?, turite naudoti Internet Explorer 6 su 1 pakeitim? paketu (versija 6.00.2800.1106) vienoje ?i? Windows versij?:
 • Microsoft Windows XP 1 pakeitim? paketas
 • Microsoft Windows XP 1 64 bit? leidimas, 1 pakeitim? paketas
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 2 pakeitim? paketas, 3 pakeitim? paketas, 4 pakeitim? paketas
 • Microsoft Windows NT Workstation, Server ir Terminal Server Edition 4.0 6a pakeitim? paketas
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Pastaba. Saugos naujinys 832894 (MS04-004) palaiko Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition ir Windows 2000 2 pakeitim? paket?, tod?l ?is naujinys bus palaikomas ?iose operacin?se sistemose.

Paleidimo i? naujo reikalavimas

?diegus ?? naujin? reikia paleisti kompiuter? i? naujo.

Naujinio pakeitimo informacija

?is naujinys pakei?ia 821814, skirt? Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition ir Windows 98.

Pastaba. ?is naujinys nepakei?ia 821814, skirto Windows Server 2003, nes ?iame straipsnyje apra?ytos problemos kompiuteriuose su Windows Server 2003 sistema n?ra.

Dislokavimo informacija

?io naujinio paketai palaiko ?iuos nustatym? jungiklius:
 • /q : Naudoti Tyl?j? re?im? arba nerodyti prane?im? i?skleid?iant failus.
 • /q:u : Naudoti tyl?j? vartotojo re?im?. Tylusis vartotojo re?imas rodo vartotojui kelis dialogo langus.
 • /q:a Naudoti tyl?j? administratoriaus re?im?. Tylusis administratoriaus re?imas nerodo vartotojui dialogo lang?.
 • /t: mar?rutas Nurodykite laikinojo aplanko viet?, kuris bus naudojamas S?rankai arba i?skleid?iam? fail? paskirties aplank? (jei naudojate /c).
 • /c I?skleisti failus j? nediegiant. Jeigu /t: mar?rutas nenurodomas, b?site papra?yti nurodyti paskirties aplank?.
 • /c: mar?rutas Nurodykite s?rankos .inf failo arba .exe failo mar?rut? ir pavadinim?.
 • /r:n ?dieg? niekada nepaleiskite kompiuterio i? naujo.
 • /r:i Paragins vartotoj? paleisti kompiuter? i? naujo, jeigu to reikia, i?skyrus tada, kai ?is jungiklis naudojamas su jungikliu /q:a.
 • /r:n ?dieg? visada paleiskite kompiuter? i? naujo.
 • /r:n ?diegus paleisti kompiuter? i? naujo neraginant vartotojo.
 • /n:v Versijos netikrinti. Diegiant bet kurios Internet Explorer versijos naujin? atsargiai naudoti ?? jungikl?.
Pvz., jei norite ?diegti naujin? nesiki?ant vartotojui ir nepaleid?iant kompiuterio i? naujo, naudokite ?i? komand?:
q831167.exe /q:a /r:n

Failo informacija

?io naujinio versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (UTC). Per?i?rint failo informacij? jis konvertuojamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite Valdymo skydo ?rankio Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
  Data     Laikas  Versija    Dydis    Failo vardas  Platforma
  -------------------------------------------------------------------
  2004 m. vasario 6 d. 18:05 6.0.2800.1405  588,288 Wininet.dll
  2004 m. vasario 7 d. 01:41 6.0.2800.1405 1,796,608 Wininet.dll IA-64

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Jeigu negalite diegti skyriuje ?Sprendimas? aptarto naujinio, galite naudoti vien? i? toliau i?vardyt? pa?alini? serverio veiksm? ir i?spr?sti problem?:
 • Padidinkite HTTP aktyvumo tikrinimui skirto laiko interval? interneto arba tarpiniame (proxy) serveryje. Microsoft interneto informacijos paslaugose (IIS) n?ra nustatymo, kuriuo b?t? galima kontroliuoti palaikymui skirt?j? laik?, kuris skirt?si nuo Windows registro KeepAliveTime reik?m?s. Bet kai kuriuose interneto ir tarpiniuose (proxy) serveriuose galite nurodyti ry?io pabaigos laik?. Jei galite nurodyti ry?io pabaigos laik? interneto ar tarpiniame (proxy) serveryje, padidinkite aktyvumo tikrinimui skirto laiko interval?. Teisingo nustatymo pavadinimo ir reik?m?s ie?kokite interneto serverio dokumentacijoje. Numatytoji Internet Explorer aktyvumo tikrinimui skirto laiko reik?m? yra viena minut? (60 sekund?i?). Tod?l interneto ar tarpiniame (proxy) serveryje, kuriame nustatytas didesnis laiko intervalas, turite naudoti HTTP aktyvumo tikrinimui skirto laiko interval?.

  Jei norite daugiau su?inoti apie Windows KeepAliveInterval parametr?, Windows KeepAliveTime parametr? ir Internet Explorer KeepAliveTimeout parametr?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer?, kad per?i?r?tum?te Microsoft ?ini? baz?s straipsnius:
  314053 TCP/IP ir NBT konfig?ravimo parametrai, skirti Windows XP (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)
  120642 TCP/IP ir NBT konfig?ravimo parametrai, skirti Windows 2000 arba Windows NT (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)
  813827 Kaip keisti Internet Explorer numatyt?j? aktyvumo tikrinimui skirto laiko reik?m? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)
 • U?drausti serverio HTTP ?aktyvumo tikrinimo ry?ius?. Jei norite gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  238210 HTTP aktyvumo tikrinimo antra?t? siun?iama, kai tik ?galinama ASP buferizacija (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)

B?SENA

Microsoft patvirtino, kad tai yra Microsoft Internet Explorer 6 problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?sp?jimas Jei netinkamai naudojate Registro redaktori?, galite sukelti rimt? problem?, d?l kuri? gali prireikti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. Microsoft negali garantuoti, kad pavyks i?spr?sti problemas, kilusias d?l netinkamo Registro redaktoriaus naudojimo. Naudodami Registro redaktori? prisiimate atsakomyb?.

?dieg? programin?s ?rangos naujin? 831167, kuris apra?omas straipsnyje, programos, kurios naudoja Wininet funkcij? duomenims ? interneto server? pad?ti, i? naujo nusi?s visas POST u?klausas, kai interneto serverio ry?ys bus i? naujo nustatytas.

Jei norite, kad b?t? siun?iama tik antra?t?, sukurkite DWORD reik?m? pavadinimu SampleApp.exe, kur SampleApp yra programos paleid?iamojo failo vardas. Nustatykite DWORD reik?m?s duomenis kaip 1, viename i? toliau i?vardyt? registro rakt?:
 • ?iame registro rakte nustatykite reik?m? visiems programos vartotojams:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • ?iame registro rakte nustatykite reik?m? tik dabartiniam programos vartotojui:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
Pvz., jei norite, kad b?t? siun?iama tik Internet Explorer ir Windows Explorer antra?t?, viename ?i? registro rakt? sukurkite DWORD reik?mes, skirtas Iexplore.exe ir Explorer.exe, tada nustatykite j? reik?m? kaip 1.

Pastaba. Jei norite, kad b?t? siun?iama tik vis? program? antra?t?s, kurios duomenims ? interneto server? pad?ti naudoja Wininet funkcij?, tame pa?iame registro rakte sukurkite DWORD reik?m?, pavadint? * ir nustatykite reik?m?s duomenis kaip 1.

Savyb?s

Straipsnio ID: 831167 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 13 d. - Per?i?ra: 6.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Rakta?od?iai: 
atdownload kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug KB831167

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com