Nevar pieteikties Web viet? vai veikt interneta transakciju, vai ar? tiek sa?emta Web lapa HTTP 500 (Internal Server Error (iek??ja servera k??da))

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 831167 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

P?c dro??bas atjaunin?juma 832894 (MS04-004) instal??anas, iesp?jams, nevar pieteikties Web viet? vai veikt interneta transakciju. Piem?ram, iesniedzot lietot?jv?rdu un paroli ar SSL nodro?in?t? Web viet?, izmantojot HTTPS Web lapas veidlapu, varat sa?emt Web lapu HTTP 500 (Internal Server Error (iek??ja servera k??da)).

IEMESLS

?? probl?ma var rasties p?c dro??bas atjaunin?juma 832894 (MS04-004) vai labojumfaila 821814 lieto?anas dator?, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition vai Windows 98.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?iem programmat?ras atjaunin?jumiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kas da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
832894 MS04-004: Kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums p?rl?kprogrammai Internet Explorer
821814 Izliekot zi?u Web viet?, kura pieprasa autentifik?ciju, tiek sa?emts k??das pazi?ojums "page cannot be displayed" (?o lappusi nevar par?d?t)
Dro??bas atjaunin?jums 832894 (MS04-004) un labojumfails 821814 maina veidu, k? Windows interneta papla?in?jumi (Wininet.dll) atk?rtoti nos?ta izlik?anas piepras?jumu, Web serverim atjaunojot savienojumu. Programmas, kuras izmanto Windows interneta (Wininet) lietojumprogrammu interfeisa (API) funkcijas datu (piem?ram, lietot?jv?rda vai paroles) izlik?anai Web server?, atk?rtoti nos?ta izlik?anas piepras?jumu, neiek?aujot izliekamos datus, ja Web serveris aizver (vai atiestata) s?kotn?jo savienojuma piepras?jumu.

Piez?me. Izlik?anas piepras?jum? nav ietverti izliekamie dati, ja ir iestat?ts t? satura garums 0 vai tas ir tuk?s.

Da?k?rt ??da iztur??an?s nov?r? v?l vienu atiestat??anu un ?auj pabeigt autentifik?ciju. Tom?r varat sa?emt Web lapu HTTP 500 (Internal server error (iek??ja servera k??da)), ja Web serverim ir nepiecie?ams, lai, Wininet atk?rtoti nos?tot izlik?anas piepras?jumu, b?tu ietverti izliekamie dati.

RISIN?JUMS

Inform?cija par atjaunin?jumu.

Lai lejupiel?d?tu un instal?tu ?o atjaunin?jumu, apmekl?jiet Microsoft Windows atjaunin??anas Web vietu un p?c tam instal?jiet kritisko atjaunin?jumu 831167:
http://update.microsoft.com
Administratori var ?o jaunin?jumu lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra vai Microsoft Windows jaunin?jumu kataloga, lai to lietotu vair?kos datoros. Ja v?l?k v?laties ?o jaunin?jumu instal?t vien? vai vair?kos datoros, mekl?jiet ?? raksta ID numuru, izmantojot pla??kas mekl??anas opciju l?dzekli Windows jaunin?jumu katalog?.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par jaunin?jumu lejupiel?di no Microsoft jaunin?jumu kataloga, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kas da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
323166 K? lejupiel?d?t Windows jaunin?jumus un draiverus no Windows jaunin?jumu kataloga
Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jamie faili:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
T?l?t lejupiel?d?t pakotni Q831167.exe (32 bitu).
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
T?l?t lejupiel?d?t pakotni Q831167.exe (64 bitu).
Izlai?anas datums: 2004. gada 12. febru?ris

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?d??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kas da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Microsoft ?aj? fail? ir sken?jis v?rusus. Microsoft lietoja jaun?ko faila izlik?anas datum? pieejamo v?rusu noteik?anas programmat?ru. Fails tiek glab?ts paaugstin?tas dro??bas serveros, lai pal?dz?tu nov?rst jebk?das neautoriz?tas t? izmai?as.

Priek?nosac?jumi.

Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu, dator? j?darbojas p?rl?kprogrammas Internet Explorer 6 1. servisa pakotnei (versija 6.00.2800.1106) kop? ar k?du no ??m Windows versij?m:
 • Microsoft Windows XP 1. servisa pakotne
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition, 1. servisa pakotne
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 2., 3., 4. servisa pakotne
 • Microsoft Windows NT Workstation, Server un Terminal Server Edition 4.0 6a. servisa pakotne
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Piez?me. T? k? dro??bas atjaunin?jums 832894 (MS04-004) atbalsta Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition un Windows 2000 2. servisa pakotni, ??s oper?t?jsist?mas atbalsta ar? ?o atjaunin?jumu.

Restart??anas pras?ba.

P?c ?? jaunin?juma lieto?anas dators ir j?p?rstart?.

Inform?cija par atjaunin?juma aizvieto?anu.

?is atjaunin?jums aizvieto atjaunin?jumu 821814 sist?mai Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition un Windows 98.

Piez?me. ?is atjaunin?jums neaizvieto atjaunin?jumu 821814 sist?mai Windows Server 2003, jo ?eit aprakst?t? probl?ma nerodas datoros, kuri balst?ti sist?m? Windows Server 2003.

Inform?cija par ievie?anu.

?? atjaunin?juma pakotnes atbalsta ??dus uzst?d??anas sl?d?us:
 • /q : Izmantot Kluso re??mu vai ner?d?t zi?ojumus failu izv?r?anas laik?.
 • /q:u : Izmantot Lietot?ja kluso re??mu. Lietot?ja klusais re??ms pied?v? lietot?jam vair?kus dialoglodzi?us.
 • /q:a Izmantot Administratora kluso re??mu. Administratora klusais re??ms lietot?jam nepied?v? dialoglodzi?us.
 • /t: ce?? Nor?diet t?s pagaidu mapes atra?an?s vietu, ko lieto uzst?d??ana, vai failu izv?r?anas m?r?a mapi (lietojot /c).
 • /c Izv?rsiet failus, tos neinstal?jot. Ja /t: ce?? nav nor?d?ts, sa?emsit uzaicin?jumu nor?d?t m?r?a mapi.
 • /c: ce?? Nor?diet ce?u un uzst?d??anas .inf faila vai .exe faila nosaukumu.
 • /r:n P?c instal??anas nerestart?t datoru.
 • /r:i Ja dators j?restart?, nor?d?t to lietot?jam, iz?emot gad?jumus, kad ?is sl?dzis tiek lietots kop? ar sl?dzi /q:a.
 • /r:n P?c instal??anas restart?t datoru.
 • /r:s P?c instal??anas restart?t datoru, nejaut?jot lietot?jam.
 • /n:v Nep?rbaud?t versiju. Lietojiet ?o sl?dzi piesardz?gi, lai instal?tu jebkuras Internet Explorer versijas atjaunin?jumu.
Piem?ram, lai instal?tu atjaunin?jumu bez lietot?ja iejauk?an?s un bez restart??anas, lietojiet ??du komandu:
q831167.exe /q:a /r:n

Inform?cija par failu.

?? atjaunin?juma ang?u valodas versijai ir ?aj? tabul? min?tie faila atrib?ti (vai jaun?ki) . ?o failu datumi un laiki ir min?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot inform?ciju par failu, tas tiek konvert?ts uz viet?jo laiku. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, lietojiet z?mni Time Zone (Laika josla) vad?bas pane?a r?k? Date and Time (Datums un laiks).
  Datums     Laiks  Versija    Lielums    Faila nosaukums  Platforma
  -------------------------------------------------------------------
  2004. gada 6. febru?ris 18:05 6.0.2800.1405  588 288 Wininet.dll
  2004. gada 7. febru?ris 01:41 6.0.2800.1405 1 796 608 Wininet.dll IA-64

PROFILAKSE

Ja nevarat pielietot sada?? Rezol?cija min?to atjaunin?jumu, varat izmantot vienu no ??m servera puses darb?b?m, lai nov?rstu probl?mu:
 • Palielin?t HTTP uztur??anas taimauta interv?lu Web server? vai starpniekserver?. Microsoft interneta inform?cijas pakalpojumi (IIS) neietver citu iestat?jumu uztur??anas taimauta kontrol??anai, vien?gi Windows re?istra v?rt?bu KeepAliveTime (Uztur??anas laiks). Tom?r, lietojot da?us Web serverus un da?us starpniekserverus, var nor?d?t savienojuma der?guma laiku. Ja varat nor?d?t savienojuma der?guma laiku Web server? vai starpniekserver?, palieliniet uztur??anas taimauta interv?lu. Pareizo iestat?juma nosaukumu un v?rt?bu skatiet Web servera dokument?cij?. Noklus?t? uztur??anas taimauta v?rt?ba p?rl?kprogrammai Internet Explorer ir viena min?te (60 sekundes). T?d?? Web server? vai starpniekserver? j?lieto HTTP uztur??anas laika interv?ls, kas ir liel?ks par vienu min?ti.

  Lai sa?emtu papildinform?ciju par Windows parametru KeepAliveInterval (Uztur??anas interv?ls), Windows parametru KeepAliveTime (Uztur??anas laiks) un Internet Explorer parametru KeepAliveTimeout (Uztur??anas taimauts), noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kas da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
  314053 TCP/IP un NBT konfigur?cijas parametri sist?mai Windows XP
  120642 TCP/IP un NBT konfigur?cijas parametri sist?mai Windows 2000 vai Windows NT
  813827 K? main?t noklus?to uztur??anas taimauta v?rt?bu p?rl?kprogramm? Internet Explorer
 • Server? atsp?jojiet HTTP opciju "uztur?t savienojumus". Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kas da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
  238210 HTTP uztur??anas galvenes nos?t??ana katru reizi, kad tiek iesp?jota ASP buferiz?cija

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka Microsoft programm? Internet Explorer 6 past?v ?? probl?ma.

PAPILDINDORM?CIJA

Br?din?jums. Ja re?istra redaktors tiek izmantots nepareizi, j?s varat rad?t nopietnas probl?mas, kuru d??, iesp?jams, ir j?p?rinstal? oper?t?jsist?ma. Microsoft nevar garant?t, ka j?s var?sit nov?rst probl?mas, kas radu??s nepareizas re?istra redaktora lieto?anas rezult?t?. Ja izmantojat re?istra redaktoru, j?s pats uz?ematies risku.

P?c ?eit aprakst?t? programmat?ras atjaunin?juma 831167 lieto?anas, programmas, kas izmanto Wininet funkcijas datu izlik?anai Web server?, atiestatot savienojumu ar Web serveri, atk?rtoti nos?t?s piln?gus izlik?anas piepras?jumus.

Lai iesp?jotu tikai galvenes izlik?anu, izveidojiet v?rt?bu DWORD (dubultv?rds) ar nosaukumu Piem?rs.exe, kur Piem?rs ir t? izpild?m? faila nosaukums, kur? palai? programmu. Iestatiet v?rt?bai DWORD (dubultv?rds) v?rt?bu datus 1 vien? no ??m re?istra atsl?g?m:
 • Lai lietotu visiem programmas lietot?jiem, iestatiet v?rt?bu ?aj? re?istra atsl?g?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • Lai lietotu tikai pa?reiz?jam programmas lietot?jam, iestatiet v?rt?bu ?aj? re?istra atsl?g?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
Piem?ram, lai iesp?jotu tikai galvenes izlik?anu programm? Internet Explorer un Windows Explorer, izveidojiet v?rt?bas DWORD (dubultv?rds) failam Iexplore.exe un Explorer.exe vien? no ??m re?istra atsl?g?m, un p?c tam iestatiet tiem v?rt?bu datus 1.

Piez?me. Lai iesp?jotu tikai galvenes izlik?anu vis?m programm?m, kas lieto Wininet funkcijas datu izlik?anai Web server?, tai pa?ai re?istra atsl?gai izveidojiet v?rt?bu DWORD (dubultv?rds) ar nosaukumu * un iestatiet tai v?rt?bu datus 1.

Rekviz?ti

Raksta ID: 831167 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 16. maijs - P?rskat??ana: 6.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug KB831167

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com