Neleg?l? instrukcija, kas izsauc k??das zi?ojumu "Stop k??das kods 0x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 831264 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Uz Microsoft Windows 2000 Server datoru, var sa?emt ??das aptur??anas k??das zi?ojums:
P?RTRAUKT 0X0000001E (0XC0000005, 0X804679D3, 0X00000000, 0X06952000)
(KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)
Piez?me Pirmais parametrs aptur??anas k??das vienm?r ir 0xc0000005. Otr? un tre?? parametrus var main?ties (bet tikai nedaudz). Ceturtais parametrs pirm?s rakstz?mes var main?ties, bet parametrs vienm?r beidzas ar trim null?m.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir r?kojums, kas nav der?gs lappuses beig?s, pat ja der?gs instrukcija notiek lietot?ja re??m?.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Instal?t ?o labojumfailu, ir j?b?t Microsoft Windows 2000 servisa pakotnes 3(SP3) vai jaun?ka versija sav? dator?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas nor?d?tas ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  21-Sep-2003 00:36 5.0.2195.6824   29,712 Mountmgr.sys
  17-Nov-2003 19:14 5.0.2195.6875 1,699,072 Ntkrnlmp.exe   
  17-Nov-2003 19:14 5.0.2195.6875 1,698,496 Ntkrnlpa.exe   
  17-Nov-2003 19:14 5.0.2195.6875 1,719,232 Ntkrpamp.exe   
  17-Nov-2003 19:14 5.0.2195.6875 1,676,736 Ntoskrnl.exe   

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosaukti labojumfaili, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915 Jaunu nosaukumu sh?mu par Microsoft Windows labojumfailu pakotnes
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Apraksts par standarta terminolo?iju, kas tiek izmantots, lai aprakst?tu Microsoft produktu atjaunin?jumus, r?kus un Add-ons

Rekviz?ti

Raksta ID: 831264 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 25. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB831264 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 831264

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com