Ti?n ích CHKDSK không chính xác nh?n d?ng và xóa b? tr?nh mô t? b?o m?t tích s? d?ng trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 831375 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? m?t Microsoft Windows Server 2003 ho?c phiên b?n Microsoft Windows XP c?a bài vi?t này, h?y xem 831374.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?y các chkdsk l?nh trong ch? đ? s?a ch?a, và b?n s? d?ng các /F ho?c các /R chuy?n đ?i v?i l?nh này, b?n có th? g?p m?t trong s? các tri?u ch?ng sau đây:
 • Danh sách đi?u khi?n truy c?p (ACLs) trên m?t s? t?p có th? tr? l?i giá tr? m?c đ?nh c?a h?. V?n đ? này có th? x?y ra n?u kh?i lư?ng ch?a nhi?u hơn 4,194,303 tác ph?m, như trong s?n lư?ng CHKDSK m?u sau:
  Checking file system on J:
  The type of the file system is NTFS.
  Volume label is MYVOLUME.
  
  Cleaning up minor inconsistencies on the drive.
  Cleaning up 1496 unused index entries from index $SII of file 0x9.
  Cleaning up 1496 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
  Cleaning up 1496 unused security descriptors.
  CHKDSK discovered free space marked as allocated in the
  master file table (MFT) bitmap.
  Windows has made corrections to the file system.
  
   1576209407 KB total disk space.
   1514676116 KB in 4232266 files.
    1523236 KB in 302192 indexes.
       0 KB in bad sectors.
    4671195 KB in use by the system.
     65536 KB occupied by the log file.
    55338860 KB available on disk.
  
   4096 bytes in each allocation unit.
   394052351 total allocation units on disk.
   13834715 allocation units available on disk.
  
 • Thông tin mô t? b?o m?t đư?c l?y ra t? m?t s? t?p ho?c c?p. Trong ví d? sau, các t?p tin log Chkdsk có ch?a m?t thông báo l?i ch? ra r?ng hai an ninh d? li?u d?ng m?c qua ranh gi?i trang:
  Checking file system on M:
  	The type of the file system is NTFS.
  	Volume label is MyVolume.
  	
  	
  	A disk check has been scheduled.
  	Windows will now check the disk.             
  	Cleaning up minor inconsistencies on the drive.
  	The security data stream entry at offset 0x1bfff0 with length 0x80010033
  	crosses the page boundary.
  	The security data stream entry at offset 0x4bfff0 with length 0x80010033
  	crosses the page boundary.
  	Repairing the security file record segment.
  	Deleting an index entry with Id 4971 from index $SII of file 9.
  	Deleting an index entry with Id 9614 from index $SII of file 9.
  	Deleting an index entry with Id 9614 from index $SDH of file 9.
  	Deleting an index entry with Id 4971 from index $SDH of file 9.
  	Replacing invalid security id with default security id for file 97.
  	Replacing invalid security id with default security id for file 1890.
  	Replacing invalid security id with default security id for file 1991.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tr?nh mô t? b?o m?t, t?m ki?m cho "tr?nh mô t? b?o m?t" trong trung tâm h? tr? và tr? giúp Microsoft Windows 2000.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • Ti?n ích CHKDSK có th? không t?m th?y tài li?u tham kh?o cho t?t c? an ninh ID n?u b?ng t?p tin g?c là l?n hơn 4 Gigabyte (GB), ho?c n?u không có nhi?u hơn 4,194,303 t?p trên ? đ?a. Trong trư?ng h?p này, tr?nh mô t? b?o m?t chưa đư?c đ?t l?i.
 • Th? tích ch?a tr?nh mô t? b?o m?t mà là chính xác m?t cách h?p l?, nhưng mà phù h?p chính xác đ? công ư?c ch?nh d?ng su?i b?o m?t h? th?ng t?p NTFS.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
327009Chkdsk t?m không chính xác ID b?o m?t sau khi b?n khôi ph?c l?i ho?c b?n sao r?t nhi?u d? li?u

GI?I PHÁP

Chúng tôi đ? ngh? b?n cài ngay l?p t?c đ?t gói d?ch v? thích h?p ho?c hotfix trên b?t k? máy tính nào đó là hi?n đang d? b? m?t tr?nh mô t? b?o m?t.

Chúng tôi khuyên b?n hàng t?n kho máy ch? và máy tr?m làm vi?c trong t? ch?c c?a b?n và sau đó cài đ?t ph?n m?m d? ph?ng trên b?t k? máy tính có nguy cơ. Chúng tôi khuy?n khích b?n n?p b?t k? s?a ch?a ph?ng ng?a đ? máy tính m?i trư?c khi b?n tri?n khai các máy tính m?i đ? s? d?ng th? nghi?m ho?c s?n xu?t. Chúng tôi đ? ngh? b?n thông báo cho qu?n tr? viên máy ch?, qu?n tr? viên b? ph?n tr? giúp và h? tr? các chuyên gia r?ng h? nên cài đ?t b?n s?a l?i ph?ng ng?a trư?c khi các ho?t đ?ng sau đây đư?c th?c hi?n:
 • chkdsk/f
 • chkdsk /R
 • autochk
Chú ý Hư?ng d?n các ho?t đ?ng CNTT c?ng nên cài đ?t b?n s?a l?i ph?ng ng?a trư?c khi các l?nh này đư?c th?c hi?n.

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

N?u kh?i lư?ng tr?nh mô t? b?o m?t đ? đư?c xóa do c?a v?n đ? này, b?n có th? ph?i gán cho phép ngư?i s? d?ng đ? t?p tin và thư m?c.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version       Size File name
  ----------------------------------------------------------
  10-Dec-2003 05:17 5.0.2195.6881  579,856 Autochk.exe
  10-Dec-2003 09:17 5.0.2195.6881   13,584 Chkdsk.exe
  15-Nov-2001 15:27           5,149 Empty.cat
  11-Mar-2004 17:59 5.0.2195.6824   17,680 Fmifs.dll
  11-Mar-2004 17:59 5.0.2195.6881   67,344 Ifsutil.dll
  05-Feb-2004 08:18 5.0.2195.6896 5,869,056 Sp3res.dll
  08-Oct-2003 18:18 5.4.1.0      6,656 Spmsg.dll
  08-Oct-2003 18:18 5.4.1.0     140,800 Spuninst.exe
  11-Mar-2004 17:59 5.0.2195.6881   83,216 Ufat.dll
  11-Mar-2004 17:59 5.0.2195.6881  261,392 Ulib.dll
  11-Mar-2004 17:59 5.0.2195.6881  322,832 Untfs.dll

Thông tin cài đ?t hotfix

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n c?ng ph?i áp d?ng hotfix 873437. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
873437CHKDSK l?nh không chính xác nh?n d?ng nh?t đ?nh tr?nh mô t? b?o m?t là không h?p l? trong Windows 2000

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Hotfix này đư?c bao g?m trong danh sách đư?c đ? ngh? hotfixes đ? ch? đ?ng đư?c áp d?ng cho các c?m máy ch? Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? danh sách này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
895090Đư?c gi?i thi?u hotfixes cho các c?m máy ch? Windows 2000 Service Pack 4 d?a trên
Hotfix này nên đư?c đánh giá và ch? đ?ng đư?c áp d?ng cho t?t c? các c?m máy ch? d? b? tiêu c?c b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915M?i t?p tin lư?c đ? đ?t tên cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 831375 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB831375 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:831375

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com