B?n không th? đăng nh?p, kh?i đ?ng l?i ho?c t?t máy d?a trên Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 831431 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin đó cho b?n th?y làm th? nào đ? giúp thi?t đ?t b?o m?t th?p hơn ho?c làm th? nào đ? t?t tính năng b?o m?t trên máy tính. Bạn có thể thực hiện những thay đổi này để giải quyết một vấn đề cụ thể. Trước khi bạn thực hiện những thay đổi này, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá những rủi ro liên quan đến việc áp dụng cách này trong môi trường đặc biệt của bạn. Nếu bạn áp dụng cách này, hãy tiến hành các bước bổ sung thích hợp để giúp bảo vệ hệ thống của bạn.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đăng nh?p, kh?i đ?ng l?i ho?c t?t c?a b?n d?a trên Microsoft Windows XP máy tính, màn h?nh có th? flash, và máy tính không đăng xu?t b?n ngay, kh?i đ?ng l?i, ho?c đóng c?a.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra n?u b?n cài đ?t m?t s? phiên b?n c?a Norton Antivirus 2003. Chương tr?nh ccApp.exe gây ra hành vi này. Chương tr?nh ccApp.exe đư?c n?p lúc kh?i đ?ng.

GI?I PHÁP

C?nh báo Vi?c này có th? làm cho máy tính ho?c m?ng c?a b?n d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên vi?c này, nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? th?c hi?n vi?c này theo ? riêng c?a b?n. S? d?ng workaround này nguy cơ c?a riêng b?n.

Chú ý M?t chương tr?nh ch?ng vi-rút đư?c thi?t k? đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n kh?i vi-rút. B?n không ph?i t?i v? ho?c m? t?p tin t? các ngu?n mà b?n không tin, ghé thăm Web sites r?ng b?n không tin tư?ng ho?c m? ph?n đính kèm thư đi?n t? khi chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n vô hi?u hóa.

Đ? có thêm thông tin v? virus máy tính, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129972Virus máy tính: mô t?, công tác ph?ng ch?ng và ph?c h?i
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng Symantec LiveUpdate đ? c?p nh?t chương tr?nh khách hàng thư?ng Symantec c?a b?n và chương tr?nh Norton AntiVirus c?a b?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, h?y truy c?p Symantec Web site sau:
http://service1.symantec.com/support/NAV.NSF/8d071816eedd7cac88256c0e005a96e5/4426212a09087d5c88256cc50066f6e7?OpenDocument & prod = & ver = & src = sg & pcode = & svy = & csm \u003d không

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này trên Windows XP Professional d?a trên máy tính mà không ph?i là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n và trên các máy tính Windows XP Home d?a trên, s? d?ng tính năng chuy?n nhanh ngư?i dùng. Khi tính năng này đư?c b?t, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Đăng xu?t.
  2. Nh?p vào Chuy?n ngư?i dùng.
  3. Nh?p vào T?t computername.
  4. Nh?p vào T?t ho?c nh?p vào Kh?i đ?ng l?i.
  5. T?i d?u nh?c c?nh báo r?ng nh?ng ngư?i khác đang đăng nh?p vào máy tính này, b?m Có.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chuy?n nhanh ngư?i dùng trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
279765 Làm th? nào đ?: S? d?ng tính năng chuy?n nhanh ngư?i dùng trong Windows XP


Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 831431 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbprb kbenv kbmt KB831431 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:831431

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com