Straipsnio ID: 831432 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Bandant paleisti nar?ykl? ?Microsoft Internet Explorer?, ji gali staiga sustoti (sugesti) ir j?s gausite ?? klaidos prane?im?:
Kilo su Iexplore.exe susijusi problema, tod?l b?tina u?daryti program?. Atsipra?ome u? nepatogumus.
Jei spustel?site sait? Spustel?kite ?ia, esant? prane?imo lango apa?ioje, galite pamatyti pana?i? ? ?i? klaidos para?o informacij?:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
App nameApp versionModule nameModule versionOffset
Iexplore.exe6.0.2800.1106Mo030414s.dll1.0.0.0000294cc
Pastaba Vietoj failo mo030414s.dll gali b?ti rodomi ?ie failai:
 • M030106shop.dll
 • M030206pohs.dll
 • Mdefshop.dll
 • Moaa030425s.dll
 • Moz030715s.dll

PRIE?ASTIS

?i problema kyla tod?l, kad j?s? kompiuteryje ?diegtas vienas i? ?i? nar?ykl?s pagalbos objekt? (BHO ? browser helper objects):
 • ?BuyersPort?
 • ?Morpheus?
 • ?Morpheus Shopping Club?
 • ?WURLD Shopping Community?
Be to, kompiuteryje j?s prisiregistravote naudodami ribot? vartotojo abonement?. BHO bando keisti tam tikrus sistemos failus ir ?Windows? registro ?ra?us, kuriems keisti reikia administratoriaus teisi?. Tod?l, kai BHO nesuteikiama prieiga prie ?i? fail? ir registro ?ra??, ?Internet Explorer? staiga sustoja.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i? savo kompiuterio pa?alinkite BHO. Nor?dami gauti informacijos, kaip pa?alinti BHO, susisiekite su programos gamintoju.

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
827315 Klaidinanti programin? ?ranga gali b?ti ne?prasto kompiuterio veikimo prie?astis.

B?SENA

?Microsoft? pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums rasti technin? pagalb?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 831432 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. baland?io 7 d. - Per?i?ra: 2.4
TAIKOMA
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Professional
Rakta?od?iai: 
kbprb KB831432

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com