Raksta ID: 831432 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot start?t Microsoft Internet Explorer, t? var p?k??i p?rtraukt darboties (notiek av?rija), un var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Programm? Explorer.exe ir radusies probl?ma, t?p?c programma ir j?aizver. Atvainojiet par sag?d?taj?m ne?rt?b?m.
Zi?ojuma lodzi?a apak?? noklik??inot uz saites Noklik??iniet ?eit, var tikt par?d?ta k??das signat?ras inform?cija, kas ir l?dz?ga ?ai k??das signat?ras inform?cijai:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Lietojumprogrammas nosaukumsLietojumprogrammas versijaModu?a nosaukumsModu?a versijaNob?de
Iexplore.exe6.0.2800.1106Mo030414s.dll1.0.0.0000294cc
Piez?me. Signat?r? faila mo030414s.dll viet? var b?t min?ts k?ds no ?iem failiem:
 • M030106shop.dll
 • M030206pohs.dll
 • Mdefshop.dll
 • Moaa030425s.dll
 • Moz030715s.dll

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka dator? ir instal?ts k?ds no ?iem p?rl?ka pal?gobjektiem (browser helper objects ? BHO):
 • BuyersPort
 • Morpheus
 • Morpheus Shopping Club
 • WURLD Shopping Community
Turkl?t dator? esat pieteicies, izmantojot ierobe?otu lietot?ja kontu. BHO m??ina modific?t noteiktus sist?mas failus un Windows re?istra ierakstus, kam var piek??t tikai ar administratora akredit?cijas datiem. Kad BHO nevar piek??t ?iem failiem un re?istra ierakstiem, Internet Explorer p?k??i p?rtrauc darboties.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, no?emiet BHO no datora. Inform?ciju par BHO no?em?anu vaic?jiet programmas ra?ot?jam.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
827315 Neizskaidrojamas datora iztur??an?s c?lonis var b?t maldino?a programmat?ra

STATUSS

Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums pal?dz?tu sa?emt tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 831432 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2006. gada 7. apr?lis - P?rskat??ana: 2.4
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Professional
Atsl?gv?rdi: 
kbprb KB831432

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com