ID c?a bi: 831432 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi ban c khi ng Microsoft Internet Explorer, no co th dng t ngt (sp), va ban co th nhn c thng bao li sau y:
Ieexplore.exe co s c va cn phai ong. Chung ti xin li vi bt ky s phin phc nao.
Nu ban bm lin kt Bm y cui thng bao, thng tin ch ky tng t vi thng tin ch ky li sau y co th xut hin:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn ng dungPhin ban ng dungTn m-unPhin ban m-unKhoang chnh
Ieexplore.exe6.0.2800.1106Mo030414s.dll1.0.0.0000294cc
Chu y Ch ky co th lit k mt trong nhng tp sau thay vi tp mo030414s.dll:
 • M030106shop.dll
 • M030206pohs.dll
 • Mdefshop.dll
 • Moaa030425s.dll
 • Moz030715s.dll

NGUYN NHN

S c nay xay ra do mt trong nhng i tng tr giup trinh duyt (BHO) sau y c cai t may tinh cua ban:
 • BuyersPort
 • Morpheus
 • Morpheus Shopping Club
 • WURLD Shopping Community
Ngoai ra, ban ng nhp vao may tinh bng tai khoan ngi dung bi gii han. BHO c sa i vai tp h thng va cac muc S ng ky cua Windows yu cu uy nhim quan tri truy nhp. Kt qua la khi BHO khng th truy nhp nhng tp va muc ng ky nay, Internet Explorer dng t ngt.

GI?I PHP

giai quyt s c, loai bo BHO khoi may tinh cua ban. co thng tin v cach loai bo BHO, lin h vi nha san xut chng trinh.

bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
827315 Hanh vi cua may tinh khng giai thich c co th la do phn mm gia

T?NH TR?NG

Microsoft cung cp thng tin lin lac cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay khac v hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 831432 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 2.4
p d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbprb KB831432

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com