Làm th? nào đ? s? d?ng tính năng t? đ?ng h?nh ?nh t?i v? thi?t l?p đ? xác đ?nh như th? nào Outlook 2003 kh?i n?i dung HTML bên ngoài

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 831608 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? c?u h?nh các tính năng h?nh ?nh t?i v? cài đ?t t? đ?ng trong Microsoft Office Outlook 2003 đ? ch?n ho?c b? ch?n h?nh ?nh ho?c n?i dung khác đư?c ch?a trong thư đi?n t? HTML. Theo m?c đ?nh, Outlook 2003 ch?n t? đ?ng t?i v? h?nh ?nh và các n?i dung t? Internet trong thư HTML. B?n có th? ch?n n?i dung t? t?t c? các ngư?i g?i, ho?c b?n có th? ch? ra r?ng t?t c? các n?i dung HTML trong thư đi?n t? t? ngư?i g?i và tên mi?n nh?t đ?nh s? không b? ch?n. Khi b?n chuy?n ti?p, tr? l?i, ch?nh s?a, ho?c in m?t thư đi?n t? có ch?a n?i dung HTML b? ch?n, b?n ph?i đ?u tiên t?i n?i dung.

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng h?nh ?nh t? đ?ng T?i v? cài đ?t tính năng trong Microsoft Office Outlook 2003. B?n có th? s? d?ng các Tính năng cài đ?t t?i v? h?nh ?nh t? đ?ng đ? xác đ?nh như th? nào Outlook 2003 ch?n h?nh ?nh và các n?i dung t? Internet đư?c ch?a trong HTML đ?nh d?ng thư đi?n t?.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? hi?u "Không t?i v? h?nh ?nh ho?c n?i dung t? đ?ng trong HTML e-mail" tùy ch?n

Theo m?c đ?nh, Outlook 2003 ch?n m?i HTML n?i dung có ngh?a là tham chi?u theo m?t v? trí bên ngoài. Nhi?u ngư?i g?i thư t?p đ?t m?t URL c?a h?nh ?nh trong thư đi?n t?. URL c?a h?nh ?nh thông báo cho ngư?i g?i thư t?p Web h? ph?c v? khi b?n đ?c ho?c xem trư?c các thư đi?n t?. Lo?i URL c?a h?nh ?nh này c?n đư?c g?i là m?t "Web beacon." M?t ví d? v? m?t trang Web beacon h?nh URL là:<img src="">myserver/cgi-bin/program? e =c?a b?n-e-thư-đ?a ch?-đây>. N?u b?n xem trư?c ho?c m? thư đi?n t? v?i các lo?i m?t tham chi?u h?nh ?nh, hành đ?ng này có th? làm cho b?n m?t m?c tiêu đ? nh?n đư?c nhi?u thư t?p tin nh?n.

Đ? ngăn ch?n lo?i t?p tin ch? báo Web, nơi m?t email HTML thư ch?a tài li?u tham kh?o như liên k?t và bi?u ng? đ?n m?t URL bên ngoài, các Outlook 2003 HTML viewer không t? đ?ng hi?n th? n?i dung bên ngoài. Thay vào đó, khi b?n xem thư đi?n t?, các khu v?c trong e-mail thư mà nên có m?t h?nh ?nh xu?t hi?n như là m?t màu đ? x gi? ch?. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c các thông báo thanh thông tin sau đây ch? ra r?ng n?i dung HTML đ? b? ch?n:
Bấm vào đây để tải ảnh xuống. Đ? giúp b?o v? b?o m?t c?a b?n, Outlook không cho t? đ?ng t?i v? m?t s? h?nh ?nh trong thư này.

Làm th? nào đ? t?t tùy ch?n "Không t?i v? h?nh ?nh ho?c n?i dung khác t? đ?ng trong HTML e-mail"

B?n có th? t?t các Không t?i v? h?nh ?nh này hay cách khác n?i dung t? đ?ng trong HTML e-mail tùy ch?n. Khi b?n t?t vào đây tùy ch?n, không có n?i dung t? Internet trong thư đi?n t? HTML b? ch?n. Khi tùy ch?n này là off, t?i v? hành vi c?a Outlook 2003 gi?ng như n?i tuy?n n?i dung t?i v? hành vi c?a phiên b?n trư?c c?a Microsoft Outlook.

Đ? t?t các Không t?i v? h?nh ?nh ho?c n?i dung khác t? đ?ng trong Thư đi?n t? HTML tùy ch?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Outlook.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTuỳ chọn.
 3. B?m vào các Bảo mật tab, và sau đó nh?p vàoThay đ?i thi?t đ?t t? đ?ng t?i v?.
 4. Trong các T? đ?ng cài đ?t t?i v? h?nh ?nhh?p tho?i, Click vào đ? xóa các Đ?ng t?i h?nh ?nh ho?c các n?i dung khác t? đ?ng trong HTML e-mail h?p ki?m.
 5. Nh?p vào Ok hai l?n.
Chú ý N?u b?n xoá các Không t?i v? h?nh ?nh ho?c n?i dung khác t? đ?ng trong HTML e-mail h?p ki?m tra, các Gi?y phép t?i v? trong thư đi?n t? t? ngư?i g?i và ngư?i nh?n đư?c đ?nh ngh?a trong ngư?i g?i an toàn và an toàn ngư?i nh?n danh sách đư?c s? d?ng b?i các b? l?c thư t?p h?p ki?m và các Gi?y phép t?i v? t? Web site trong vùng b?o m?t này: Trusted Khu v?c h?p ki?m tra là trái trong tr?ng thái hi?n t?i. Tuy nhiên, các Gi?y phép t?i v? trong thư đi?n t? t? ngư?i g?i và ngư?i nh?n đư?c đ?nh ngh?a trong ngư?i g?i an toàn và an toàn ngư?i nh?n danh sách đư?c s? d?ng b?i E-mail rác b? l?c h?p ki?m và các Gi?y phép t?i v? t? các trang Web trong vùng b?o m?t này: Trusted Zone ki?m tra h?p xu?t hi?n dimmed và không tr? l?i nh?p chu?t và truy c?p bàn phím.

Làm th? nào đ? xác đ?nh ngư?i g?i an toàn đ? m? khóa n?i dung bên ngoài t? nh?ng ngư?i g?i c? th? và t? ngư?i nh?n c? th?

M?t tùy ch?n có s?n trong các T? đ?ng t?i v? h?nh ?nh Thiết đặt h?p tho?i h?p, tùy ch?n đ? Gi?y phép t?i trong thư đi?n t? t? ngư?i g?i và ngư?i nh?n đư?c đ?nh ngh?a trong ngư?i g?i an toàn và An toàn ngư?i nh?n danh sách đư?c s? d?ng b?i các b? l?c thư t?p. Theo m?c đ?nh, đi?u này tùy ch?n b?t. Khi tùy ch?n này đư?c b?t, Outlook 2003 s? không ch?n Ngoài n?i dung HTML e-mail n?u b?n thêm ngư?i g?i hay ngư?i nh?n vào m?t trong c?a b?n An toàn ngư?i g?i hay ngư?i nh?n an toàn danh sách.

Khi b?n nh?n đư?c m?t email thông đi?p t? n?i b? Microsoft Exchange server đ?a ch? e-mail, Outlook 2003 luôn luôn tín thác n?i dung đ? nh?n đư?c t? m?t ngư?i s? d?ng Exchange n?i b?. S? tin tư?ng này đư?c gi?i h?n trong thư đi?n t? nh?n đư?c t? vi?c trao đ?i n?i b? Đ?a ch? c?a ngư?i g?i. N?u thư đi?n t? đư?c đ?nh tuy?n bên ngoài, và sau đó nh?n đư?c t? đ?a ch? c?a ngư?i g?i Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Outlook 2003 kh?i n?i dung HTML bên ngoài.

N?u b?n mu?n nh?n Ngoài n?i dung HTML t? m?t ngư?i dùng c? th?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thêm đ?a ch? SMTP c?a ngư?i g?i vào c?a b?n an toàn thư t?p Ngư?i g?i danh sách, ho?c t?o ra m?t h? sơ liên h? v?i ngư?i g?i trong m?c đ?nh c?a b?n C?p liên h?.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTuỳ chọn .
 3. B?m vào các S? thích tab, và sau đó nh?p vàoThư t?p.
 4. B?m vào các Ngư?i g?i an toàn tab, và sau đó nh?p vào đ? ch?n các C?ng tin c?y thư đi?n t? t? liên h? c?a tôi ki?m tra h?p.
Đ? thêm đ?a ch? e-mail c?a ngư?i g?i ho?c tên mi?n c?a ngư?i g?i danh sách ngư?i g?i an toàn, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTuỳ chọn.
 2. Trên các S? thích tab, b?m vào Rác Thư đi?n t?.
 3. B?m vào các Ngư?i g?i an toàn tab ho?c b?m cácNgư?i nh?n an toàn tab.
 4. Nh?p vào Thêm.
 5. Trong các Nh?p m?t đ?a ch? thư đi?n t? ho?c tên mi?n Internet tên s? đư?c thêm vào danh sách h?p, g? đ?a ch? thư đi?n t? ho?c các tên mi?n mà b?n mu?n thêm và b?mOk.
 6. L?p l?i bư?c 4 và 5 cho m?i đ?a ch? e-mail ho?c m?i tên mi?n tên mà b?n mu?n thêm.
Đ? bi?t thêm v? các tùy ch?n ngư?i g?i an toàn trong Outlook năm 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
817883Thông tin v? tùy ch?n ngư?i g?i an toàn trong Outlook

Làm th? nào đ? chuy?n ti?p, tr? l?i, ho?c ch?nh s?a thư đi?n t? có ch?a ch?n n?i dung bên ngoài

N?u b?n có các Không t?i v? h?nh ?nh ho?c n?i dung khác t? đ?ng trong HTML e-mail b?t tùy ch?n, và b?n mu?n chuy?n ti?p, tr? l?i, ho?c ch?nh s?a thư đi?n t? có ch?a b? ch?n n?i dung bên ngoài, b?n ph?i t?i v? các n?i dung cơ th? đ?y đ? c?a thư đi?n t? . Khi b?n c? g?ng đ? chuy?n ti?p, tr? l?i, ho?c ch?nh s?a thư đi?n t? có ch?a n?i dung bên ngoài b? ch?n, b?n nh?n đư?c các thông báo c?nh báo sau đây:
Đ? hoàn t?t hành đ?ng này, Outlook ph?i t?i n?i dung t? m?t máy ch? khác v?i máy ch? thư đi?n t? c?a b?n. Đi?u này có th? xác minh cho ngư?i g?i đ?a ch? thư đi?n t? c?a b?n là h?p l? và gia tăng s? s? lư?ng rác e-mail mà b?n nh?n đư?c trong tương lai.


N?u b?n Nh?p vào Ok thông báo c?nh báo, và sau đó t?i v? các trư?c đây n?i dung b? ch?n, Outlook 2003 không cung c?p b?t k? phương pháp đ? ch?n ho?c re-protect tin nh?n như nó đ? đư?c ban đ?u đư?c tr?nh bày. Sau khi b?n t?i v? noäi dung, sau khi b?n c? g?ng đóng thư đi?n t?, b?n đang tr?nh bày v?i m?t tùy ch?n đ? lưu các thay đ?i cho thư. N?u b?n b?m vào Không cho câu h?i này, đi?u này ngăn c?n v?nh vi?n thay đ?i đ?i v?i các e-mail thông báo, và lá thư đi?n t? g?c tin nh?n v?i n?i dung v?n c?n b? ch?n.

Làm th? nào đ? in m?t thư đi?n t? HTML

Khi b?n in ra thư đi?n t? HTML, Outlook ph?i đ?u tiên t?i n?i dung đ?y đ? c?a tin nh?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 831608 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
kbhtml kbconfig kbemail kbhowtomaster kbinfo kbmt KB831608 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:831608

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com