"Stop 0x000000A5 BIOS ACPI trong h? th?ng không ph?i là hoàn toàn phù h?p v?i đ?c đi?m k? thu?t ACPI" thông báo l?i khi máy tính ti?p t?c l?i t? ng? đông

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 831691 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

B?n có th? g?p b?t k? m?t trong nh?ng tri?u ch?ng sau đây:
 • Máy tính c?a b?n t? đ?ng kh?i đ?ng l?i.
 • Sau khi b?n kí nh?p, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Microsoft Windows
  H? th?ng đ? ph?c h?i t? m?t l?i nghiêm tr?ng.
  M?t b?n ghi c?a các l?i này đ? đư?c t?o ra.
  Xin vui l?ng cho bi?t Microsoft v? v?n đ? này.
  Chúng tôi đ? t?o ra m?t báo cáo l?i mà b?n có th? g?i đ? giúp chúng tôi c?i thi?n Microsoft Windows. Chúng tôi s? coi báo cáo này là bí m?t và n?c danh.
  Đ? xem d? li?u báo cáo l?i này ch?a, b?m vào đây.
  N?u các thông báo l?i v?n xu?t hi?n, và n?u b?n mu?n xem d? li?u báo cáo l?i có, b?m vào các Click vào đây liên k?t ? dư?i cùng c?a h?p thư. Sau đó b?n th?y thông tin ch? k? l?i có th? là tương t? như:
  BCCode : 000000A5 BCP1 : 00000011 BCP2 : 00000006
   BCP3 : 00000000 
  BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau "Stop" trên m?t màn h?nh màu xanh:
  M?t v?n đ? đ? đư?c phát hi?n và Windows đ? đư?c đóng c?a đ? ngăn ch?n thi?t h?i cho máy tính c?a b?n...
  Thông tin k? thu?t:

  *** NG?NG: 0X000000A5 (0X00000011, 0X00000006, 0X00000000, 0X00000000)
  Ki?m tra l?i tên tư?ng trưng
 • Khi b?n xem các b?n ghi h? th?ng trong tr?nh Tr?nh xem s? ki?n, b?n có th? nh?n th?y m?t s? ki?n ID 1003 m?c v?i các thông tin tương t? như:
  Ngày: Ngày
  Ngu?n: H? th?ng
  L?i Th?i gian: th?i gian
  Th? lo?i: (102)
  Lo?i: l?i
  ID s? ki?n: 1003
  Ngư?i dùng: N/A
  Máy vi tính: MÁY TÍNH
  Tr? chơi mô t?: L?i m? s? 000000A5, parameter1 00000011, parameter2 00000006, parameter3 00000000, parameter4 00000000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và h? tr? các trung tâm t?i http://support.Microsoft.com. D? li?u: 0000: 53 79 73 74 65 6 d 20 45 h? th?ng E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror m? 0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 00000A5 0020: 30 20 20 50 61 72 61 6 d 0 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff 0030: 66 66 66 66 64 31 2 c

Ghi chú

 • Các tri?u ch?ng c?a m?t l?i d?ng khác nhau tùy theo tùy ch?n s? th?t b?i h? th?ng máy tính c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh tùy ch?n s? th?t b?i h? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  307973Làm th? nào đ? c?u h?nh tùy ch?n s? th?t b?i và Khôi phục hệ thống trong Windows
 • Các tham s? b?n đư?c bao g?m trong thông tin ch? k? l?i (BCPx) và bên trong d?u ki?m ngo?c đơn thông tin k? thu?t cho d?ng l?i có th? khác nhau tùy theo c?u h?nh c?a máy tính.
 • Không ph?i t?t c? d?ng 0x000000A5 l?i x?y ra do v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này.Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? d?ng 0x000000A5 l?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  314830"Stop 0x000000A5" l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP

Nguyên nhân

V?n đ? này th? x?y ra n?u b?n thêm b? nh? truy nh?p ng?u nhiên (RAM) đ? các máy tính trong khi nó đang trong trạm đậu ng? đông. Khi máy tính ti?p t?c l?i t? ng? đông và t?i các t?p tin Hiberfil.sys, Microsoft Windows phát hi?n nh?ng thay đ?i trong b? nh? bang, và sau đó b?n nh?n đư?c thông báo l?i.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

N?u v?n đ? v?n c?n, B?t đ?u máy tính b?ng cách s? d?ng đ?a compact Windows ho?c b?ng cách s? d?ng m?t đ?a kh?i đ?ng kh?n c?p, và sau đó xóa các t?p tin Hiberfil.sys. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Chèn c?a b?n đ?a compact Windows XP vào ? CD-ROM máy tính ho?c ổ đĩa DVD-ROM, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n t? đ?a CD-ROM.
  Lưu ? M?t s? máy tính có th? yêu c?u b?n thay đ?i các thi?t đ?t h? th?ng vào/ra cơ b?n (BIOS) trư?c khi b?n có th? B?t đ?u các máy tính t? đ?a CD-ROM. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? s?a đ?i BIOS, xem tài li?u máy tính c?a b?n.
 2. Khi màn h?nh "Chào m?ng b?n đ?n đ? thi?t l?p" xu?t hi?n, nh?n R đ? B?t đ?u ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n.
 3. N?u máy tính c?a b?n đư?c c?u h?nh đ? kh?i đ?ng kép ho?c nhi?u kh? năng kh?i đ?ng, h?y ch?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP có liên quan.
 4. Khi b?n đư?c nh?c làm như v?y, g? m?t kh?u qu?n tr? viên, và sau đó nh?n ENTER.
  Lưu ? theo m?c đ?nh, m?t kh?u qu?n tr? là tr?ng trong Windows XP Home Edition.
 5. theo m?c đ?nh, Hiberfil.sys thư?ng n?m trong m?c tin thư thoại g?c (C:\). T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? del hiberfil.sys, và sau đó nh?n NH?P.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Luôn luôn t?t máy tính c?a b?n trư?c khi b?n thêm b? nh? RAM.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng Recovery Console đ? s?a ch?a v?n đ?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307654Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng Recovery Console trong Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? trạm đậu ng? đông, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
305905Ng? không làm vi?c trên m?t máy tính xách tay sau khi nâng c?p Windows XP và RAM tăng

Thu?c tính

ID c?a bài: 831691 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbbug kberrmsg kbbluescreen kbfix kbqfe kbnofix kbprb kbmt KB831691 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 831691

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com