B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng in trên máy in m?ng chia s? trong m?t phiên làm vi?c ph?c v? đ?u cu?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 831754 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n k?t n?i t?i phiên làm vi?c ph?c v? đ?u cu?i trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000 ho?c m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows Server 2003, và b?n c? g?ng in t? b?t k? chương tr?nh đ? máy in m?ng chia s?, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
Máy in không đư?c cài đ?t. Đ? cài đ?t m?t máy in, đi?m đ?n cài đ?t vào Windows Start Menu, b?m máy in và sau đó nh?p đúp vào Add Máy in. Theo các ch? d?n trong thu?t s?.
Hi?n t?i máy in không s?n dùng. Ch?n máy in khác.
Trư?c khi b?n có th? in, b?n c?n ph?i ch?n m?t máy in. N?u b?n c?n ph?i cài đ?t m?t máy in, ho?c b?m đúp bi?u tư?ng thêm máy in ho?c nh?p vào nút t?m máy in n?m trên tab chung c?a h?p tho?i này.
Thông báo l?i khác nhau t? chương tr?nh này chương tr?nh.

Sau khi b?n nh?n đư?c m?t trong nh?ng thông báo l?i và sau đó nh?p vào Ok, các Máy in h?p tho?i có th? m?. N?u b?n ch?n máy in tương t? gây ra các thông báo l?i, các In ?nÁp d?ng các nút không ph?i là có s?n, và b?n không th? in. N?u b?n ch?n m?t máy in khác nhau, b?n có th? in.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t ngư?i dùng khác đăng vào h? ph?c v? đ?u cu?i, và ngư?i s? d?ng có m?t phiên b?n m?i hơn c?a cùng m?t tr?nh đi?u khi?n máy in đư?c cài đ?t trên máy tính c?a h?. Khi b? đ?m phát hi?n tr?nh đi?u khi?n m?i trên h? ph?c v? đ?u cu?i, b? đ?m t?o ra m?t t?p tin d? li?u nh? phân m?i cho phiên b?n sau c?a tr?nh đi?u khi?n máy in. Khi b?n c? g?ng in t? m?t chương tr?nh trong phiên làm vi?c ph?c v? đ?u cu?i, b?n không th? truy nh?p t?p d? li?u nh? phân m?i v? phiên b?n c? c?a tr?nh đi?u khi?n máy in đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.

T?p tin d? li?u nh? phân là t?p tin t?m th?i mà các tr?nh đi?u khi?n máy in ph? (Unidrv) t?o ra sau khi nó phân tích thông tin đư?c ch?a trong t?p tin văn b?n minidriver. Tr?nh đi?u khi?n máy in ph? (Unidrv) là tr?nh đi?u khi?n máy in chu?n Microsoft s? d?ng máy in không PostScript. T?p tin d? li?u nh? phân Unidrv có m?t .bud ph?n m? r?ng tên t?p.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Windows Server 2003

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.

Windows Server 2003, Itanium d?a trên các phiên b?n

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Localspl.dll5.2.3790.220860,16030 Tháng chín năm 200408: 32IA-64RTMQFE
Spoolss.dll5.2.3790.212233,98430 Tháng chín năm 200408: 32IA-64RTMQFE

Windows Server 2003, x 86 d?a trên phiên b?n

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Localspl.dll5.2.3790.220312,32030 Tháng chín năm 200423: 28x86RTMQFE
Spoolss.dll5.2.3790.21281,40830 Tháng chín năm 200423: 28x86RTMQFE

Windows 2000

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Windows 2000

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Basesrv.dll5.0.2195.682442,25620 Tháng mư?i m?t, 200322: 59x86Không áp d?ng
CMD.exe5.0.2195.6824236,30421 Tháng chín, 200300: 45x86Không áp d?ng
Faxui.dll0.2.0.1138,00020 Tháng mư?i m?t, 200322: 59x86Không áp d?ng
Gdi32.dll5.0.2195.6824222,99220 Tháng mư?i m?t, 200322: 59x86Không áp d?ng
Kernel32.dll5.0.2195.6867711,44020 Tháng mư?i m?t, 200322: 59x86Không áp d?ng
Localspl.dll5.0.2195.6876252,68820 Tháng mư?i m?t, 200322: 59x86Không áp d?ng
Mpr.dll5.0.2195.682454,03220 Tháng mư?i m?t, 200322: 59x86Không áp d?ng
Msgina.dll5.0.2195.6876334,09620 Tháng mư?i m?t, 200322: 59x86Không áp d?ng
Rdpwd.sys5.0.2195.682490,23220 Tháng mư?i m?t, 200322: 59x86Không áp d?ng
Sp3res.dll5.0.2195.68705,847,55206 Tháng mư?i m?t, 200322: 29x86Không áp d?ng
Spoolss.dll5.0.2195.687680,14420 Tháng mư?i m?t, 200322: 59x86Không áp d?ng
User32.dll5.0.2195.6869380,17620 Tháng mư?i m?t, 200322: 59x86Không áp d?ng
Userenv.dll5.0.2195.6871389,39220 Tháng mư?i m?t, 200322: 59x86Không áp d?ng
Win32k.sys5.0.2195.68691,628,81631 Tháng mư?i, 200303: 02x86Không áp d?ng
Win32spl.dll5.0.2195.682487,31220 Tháng mư?i m?t, 200322: 59x86Không áp d?ng
Winlogon.exe5.0.2195.6873182,03211 Tháng mư?i m?t, 200300: 29x86Không áp d?ng
Winsrv.dll5.0.2195.6873243,98420 Tháng mư?i m?t, 200322: 59x86Không áp d?ng
Kernel32.dll5.0.2195.6867711,44020 Tháng mư?i m?t, 200322: 59x86UNIPROC
Win32k.sys5.0.2195.68691,628,81631 Tháng mư?i, 200303: 02x86UNIPROC
Winsrv.dll5.0.2195.6873243,98420 Tháng mư?i m?t, 200322: 59x86UNIPROC

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào hotfix gói đư?c đ?t tên, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915M?i t?p tin lư?c đ? đ?t tên cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 831754 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB831754 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:831754

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com