"Ngăn ch?n truy c?p đ?n công c? ch?nh s?a đăng k?" chính sách thay đ?i trong Windows XP và Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 831787 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n không th? ch?y Registry Editor trong ch? đ? im l?ng trên m?t Microsoft Windows XP Professional d?a trên ho?c m?t Microsoft Windows Server 2003 d?a trên tính khi b?n có các Ch?n quy?n truy c?p vào s? đăng k? công c? ch?nh s?a chính sách đư?c áp d?ng. Tuy nhiên, b?n có th? ch?y Registry Editor trong ch? đ? im l?ng trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000 ho?c trên m?t Microsoft Windows NT 4.0 d?a trên tính khi chính sách tương t? này đư?c áp d?ng. V? v?y, b?n có th? kinh nghi?m các v?n đ? tương thích ngư?c trong môi trư?ng Windows h?n h?p.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra b?i v? Windows XP và Windows Server 2003 x? l? các Ch?n quy?n truy c?p vào s? đăng k? công c? ch?nh s?a chính sách m?t cách khác nhau hơn Windows NT 4.0 và Windows 2000. Windows XP s? d?ng các bi?n pháp an ninh b? sung đ? ngăn ch?n vi?c s? d?ng c?a Registry Editor trong ch? đ? im l?ng khi các Ch?n quy?n truy c?p vào s? đăng k? công c? ch?nh s?a chính sách đư?c áp d?ng.

THÔNG TIN THÊM

Trong Windows NT 4.0 và Windows 2000, n?u b?n vô hi?u hóa vi?c s? d?ng đăng k? các công c? thông qua các Ch?n quy?n truy c?p vào s? đăng k? công c? ch?nh s?a chính sách, b?n không th? kh?i đ?ng Registry Editor. Tuy nhiên, b?n v?n có th? s? d?ng Registry Biên t?p viên trong ch? đ? im l?ng b?ng cách s? d?ng các / s chuy?n đ?i. Ví d?, trong Windows NT 4.0 và Windows 2000, n?u b?n g? / s regedit tên t?p tinreg t?i d?u nh?c l?nh, b?n có th? chuy?n nh?p các tên t?p tinreg registry file thành các cơ quan đăng k?, m?c dù các Ch?n quy?n truy c?p vào s? đăng k? công c? ch?nh s?a chính sách có hi?u l?c.

Trong Windows XP Professional và Windows Server 2003, n?u b?n vô hi?u hóa vi?c s? d?ng các công c? đăng k? b?ng cách s? d?ng các Ch?n quy?n truy c?p vào s? đăng k? công c? ch?nh s?a chính sách, b?n không th? s? d?ng k? biên so?n trong cheá ñoä Im laëng.

GI?I PHÁP

Thông tin gói d?ch v? Windows XP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix Windows XP

M?t tính năng đư?c h? tr? s?a đ?i hành vi m?c đ?nh c?a s?n ph?m có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, tính năng này đư?c d? đ?nh đ? s?a đ?i ch? hành vi đó bài vi?t này mô t?. Tính năng này ch? áp d?ng cho h? th?ng c? th? yêu c?u nó. Tính năng này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u h? th?ng không là nghiêm b? ?nh hư?ng b?i thi?u tính năng này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có tính năng này.

N?u tính năng có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các tính năng.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho tính năng c? th? này. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các tính năng có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là b?i v? các tính năng không có s?n cho ngôn ng? đó.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.
Date    Time  Version       Size  File name
-----------------------------------------------------------
14-Nov-2003 02:38  5.1.2600.1320  134,144  Regedit.exe 
08-Nov-2003 02:26         1,517,066  System.adm

Thông tin gói d?ch v? Windows Server 2003

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
889100 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Thông tin hotfix Windows Server 2003

M?t tính năng đư?c h? tr? s?a đ?i hành vi m?c đ?nh c?a s?n ph?m có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, tính năng này đư?c d? đ?nh đ? s?a đ?i ch? hành vi đó bài vi?t này mô t?. Tính năng này ch? áp d?ng cho h? th?ng c? th? yêu c?u nó. Tính năng này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u h? th?ng không là nghiêm b? ?nh hư?ng b?i thi?u tính năng này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có tính năng này.

N?u tính năng có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các tính năng.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho tính năng c? th? này. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các tính năng có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là b?i v? các tính năng không có s?n cho ngôn ng? đó.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.

Windows 2003 Server, Itanium d?a trên các phiên b?n

Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  08-Oct-2004 17:47 5.2.3790.221   349,184 Regedit.exe   IA-64
  29-Sep-2004 22:04         1,513,002 System.adm
  08-Oct-2004 17:55 5.2.3790.221   138,752 Wregedit.exe   x86

Windows 2003 Server x 86 d?a trên phiên b?n

Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  08-Oct-2004 17:55 5.2.3790.221   138,752 Regedit.exe   
  29-Sep-2004 22:20         1,513,002 System.adm

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tính năng thông tin

M?t tính năng m?i có s?n đ? thay đ?i cách mà Microsoft S? d?ng Windows XP và Microsoft Windows Server 2003 các Ch?n quy?n truy c?p vào s? đăng k? công c? ch?nh s?a chính sách. V?i tính năng này, b?n có th? c?u h?nh thi?t đ?t đăng k?, do đó b?n có th? s? d?ng m?t trong các c?u h?nh sau:
 • Biên t?p viên đăng k? có th? đư?c b?t đ?u ho?c trong ch? đ? tương tác ho?c trong cheá ñoä Im laëng.
 • Biên t?p viên đăng k? có th? đư?c b?t đ?u ch? trong ch? đ? im l?ng (regedit / s). Đây là hành vi m?c đ?nh trong Windows 2000 và Windows NT 4.0 khi các Ch?n quy?n truy c?p vào s? đăng k? công c? ch?nh s?a chính sách đư?c áp d?ng.
 • Registry Editor không th? kh?i đ?ng ? t?t c?. Đây là nh?ng m?c đ?nh hành vi trong Windows XP khi các Ch?n quy?n truy c?p vào s? đăng k? công c? ch?nh s?a chính sách đư?c áp d?ng.
Khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, m?t C?p Nh?t "System.adm" nhóm Chính sách t?p tin cho phép b?n s? d?ng chính sách nhóm đ? c?u h?nh các tùy ch?n này. Đ? làm Đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i gpedit.msc trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 2. M? r?ng C?u h?nh ngư?i dùng, Hành chính Templates, và Các vấn đề, sau đó b?m Ngăn ch?n truy c?p đ?n cơ quan đăng k? biên t?p công c?.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n m?t trong các tùy ch?n sau:
  • Không đư?c c?u h?nh
  • Được kích hoạt
  • B? vô hi?u hoá
 4. N?u b?n nh?p vào Được kích hoạt, b?mCó ho?c Không trong cácVô hi?u hoá regedit ch?y âm th?m? h?p đ? xác đ?nh n?u Registry Editor có th? đư?c b?t đ?u trong ch? đ? im l?ng (regedit/s).
Khi b?n dùng chính sách nhóm đ? c?u h?nh các tùy ch?n này, b?n t?o m?t DisableRegistryToolsDWORD m?c trong registry subkey sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
T? c?u h?nh thi?t đ?t đăng k? sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, h?y làm theo các bư?c sau.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, g? regedit vào các M? h?p, và sau đó nh?p vàoOk.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m subkey sau đây trong các đăng k?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools


  Chú ý Nếu DisableRegistryTools nh?p c?nh th? không t?n t?i, b?n c?n ph?i t?o các m?c nh?p. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m subkey sau đây trong các đăng k?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.
  3. Lo?i Các vấn đề cho tên c?a các ch?a khóa, và sau đó nh?n ENTER.
  4. Nh?p vào subkey sau trong registry:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
  5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
  6. Lo?i DisableRegistryTools cho tên c?a giá tr? DWORD và sau đó nh?n ENTER.
 3. Nh?p chu?t ph?i DisableRegistryTools, sau đó b?mS?a đ?i.
 4. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, g? các thi?t l?p r?ng b?n mu?n s? d?ng t? b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Thi?t l?p Mô tả
  0 K? biên so?n có th? b?t đ?u ho?c ch? đ? tương tác ho?c trong ch? đ? im l?ng.
  1 Biên t?p viên đăng k? ch? có th? đư?c b?t đ?u vào cheá ñoä Im laëng (regedit/s). Đây là hành vi m?c đ?nh trong Windows 2000 và trong Windows NT 4.0 khi các Ch?n quy?n truy c?p vào s? đăng k? công c? ch?nh s?a chính sách đư?c áp d?ng.
  2 Registry Editor không th? kh?i đ?ng ? t?t c?. Đây là hành vi m?c đ?nh trong Windows XP và Windows Server 2003 khi các Ch?n quy?n truy c?p vào s? đăng k? công c? ch?nh s?a chính sách đư?c áp d?ng.
 5. Nh?p vào Ok, và sau đó b? đăng k? Biên t?p viên.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 831787 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB831787 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:831787

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com