Làm th? nào ph?n m?m ch?ng virus và khôi ph?c h? th?ng làm vi?c cùng nhau

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 831829 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách khôi ph?c h? th?ng trong Microsoft Windows XP tương tác v?i ph?n m?m quét vi-rút c?a b?n. Bài vi?t này c?ng mô t? làm th? nào đ? lo?i b? t?p tin b? nhi?m mà b?n không th? làm s?ch t? kho lưu tr? d? li?u khôi ph?c h? th?ng. Do đó, b?n có th? ti?p t?c khôi ph?c máy tính c?a b?n vào đi?m khôi ph?c uncompromised. Bài vi?t này c?ng mô t? làm th? nào b?n có th? tr? l?i đi?m khôi ph?c b? nhi?m b?nh trư?c đó. Th? t?c này r?t h?u ích n?u b?n ph?i khôi ph?c t?p tin b? nhi?m b?nh.

Làm th? nào ph?n m?m ch?ng virus và khôi ph?c h? th?ng làm vi?c cùng nhau

V?i Khôi ph?c h? th?ng trong Windows XP, b?n có th? khôi ph?c l?i máy tính c?a b?n đ?n m?t nhà nư?c trư?c đây, và b?n không m?t t?p tin d? li?u cá nhân (như tài li?u Word, đ? h?a t?p và thư đi?n t?). Khôi ph?c h? th?ng tích c?c thay đ?i t?p tin c?a màn h?nh máy tính và m?t s? thay đ?i t?p tin chương tr?nh đ? ghi l?i ho?c lưu tr? các phiên b?n trư?c đó trư?c khi nh?ng thay đ?i x?y ra. B?n không có đ? có ?nh ch?p nhanh máy tính v? khôi ph?c h? th?ng s? t? đ?ng t?o đi?m khôi ph?c danh tính b?n có th? s? d?ng đ? tr? l?i m?t th?i gian trư?c đó. Khôi ph?c đi?m đư?c t?o ra khi máy tính đáng k? s? ki?n x?y ra (ví d? như các cài đ?t c?a m?t chương tr?nh hay tr?nh đi?u khi?n) và theo đ?nh k? (m?i ngày).

Đ? giúp b?o v? máy tính quan tr?ng và các t?p tin chương tr?nh, khôi ph?c h? th?ng theo d?i, h? sơ, và trong m?t s? trư?ng h?p sao các t?p này trư?c khi h? b? bi?n. Ví d?, khi m?t th? t?c ho?c m?t chương tr?nh (ví d? như m?t b?n nâng c?p, m?t s? thay đ?i ngư?i s? d?ng vô ?, m?t cài đ?t tr?nh đi?u khi?n ho?c virus) s?a đ?i máy tính quan tr?ng t?p ho?c chương tr?nh t?p tin, h? th?ng khôi ph?c h? sơ và lưu m?t b?n sao c?a t?p tin trư?c khi s? thay đ?i x?y ra. N?u v?n đ? x?y ra, m?t thao tác khôi ph?c có th? thay th? t?p tin v?i các phiên b?n trư?c đó đ? lưu c?a các t?p tin đó. Chương tr?nh antivirus s? d?ng t? đ?ng phát hi?n ho?c quét các cơ ch? theo d?i t?p tin quan tr?ng và cá nhân trên máy tính cho các d?u hi?u c?a nhi?m trùng. Chương tr?nh ch?ng vi-rút sau đó s? hành đ?ng đ? làm s?ch, lo?i b? ho?c ki?m d?ch (isolate) t?p tin mà đư?c bi?t đ?n lo?i vi-rút đ? nhi?m b?nh. Khôi ph?c h? th?ng c?ng theo d?i m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút khi nó s?a đ?i (làm s?ch), di chuy?n ho?c xóa b? m?t giám sát, quan tr?ng, máy tính ho?c chương tr?nh t?p tin.

Trong th?i gian ph?c h?i, m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút ho?t đ?ng quét các t?p tin b? nhi?m b?nh. N?u chương tr?nh ch?ng virus phát hi?n b?t k? t?p tin b? nhi?m, chương tr?nh ch?ng vi-rút c? g?ng s?a đ?i, di chuy?n ho?c xóa các t?p tin b? nhi?m b?nh. N?u chương tr?nh ch?ng vi-rút thành công làm s?ch các t?p tin b? nhi?m, khôi ph?c h? th?ng ph?c h?i các t?p tin s?ch. Tuy nhiên, n?u các ph?n m?m ch?ng vi-rút không th? làm s?ch m?t t?p tin, ph?n m?m ch?ng vi-rút xoá ho?c quarantines t?p tin. Do đó, s? ph?c h?i không làm vi?c v? nh?ng hành đ?ng này trong t?p gây ra tr?ng thái Khôi ph?c không phù h?p. Do đó, khôi ph?c h? th?ng reverts đ? nhà nư?c ngay trư?c khi ph?c h?i.

T?p tin ch? k? cho các chương tr?nh ch?ng vi-rút đang C?p Nh?t như virus tr? thành đư?c bi?t đ?n. Do đó, ph?c h?i mà không làm vi?c m?t vài ngày trư?c có th? thành công sau khi chương tr?nh ch?ng virus đư?c C?p Nh?t. Tuy nhiên, n?u b?n lùi l?i và th? l?i m?t ph?c h?i đ?n m?t đi?m mà thành công trư?c khi, s? ph?c h?i có th? không ho?t đ?ng n?u m?t ch? k? m?i ho?c đ?nh ngh?a phát hi?n vi-rút chương tr?nh ch?ng vi-rút không th? làm s?ch vào m?t t?p tin sao lên.

H?y b? t?p tin b? nhi?m mà b?n không th? làm s?ch trong kho lưu tr? d? li?u khôi ph?c h? th?ng

N?u b?n nghi ng? r?ng đi?m khôi ph?c trư?c ch?a b?n sao c?a b? nhi?m các t?p tin theo d?i chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n đ? không th? đ? làm s?ch, b?n có th? xoá các t?p này và t?t c? các đi?m khôi ph?c có liên quan t? h? th?ng khôi ph?c kho lưu tr?. Đ? làm như th?, h?y t?t Khôi ph?c h? th?ng, và sau đó b?t l?i.

Chú ý
 • Khi b?n t?t Khôi ph?c h? th?ng, b?n lo?i b? t?t c? các đi?m khôi ph?c. Khi b?n b?t Khôi ph?c h? th?ng m?t l?n n?a, đi?m khôi ph?c m?i đư?c t?o ra theo l?ch tr?nh và s? ki?n yêu c?u.
 • Ki?m ch?ng r?ng t?t c? các ch? k? ho?c t?p đ?nh ngh?a hi?n t?i. Đ?m b?o r?ng chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n đư?c c?u h?nh đ? lo?i tr? các thư m?c h? th?ng kh?i lư?ng thông tin (SVI) (máy tính ?n c?p này n?m trong máy tính g?c ho?c % SYSTEMDRIVE %).
Đ? hoàn toàn và ngay l?p t?c lo?i b? b?t k? t?p tin b? nhi?m b?nh ho?c t?p tin trong các c?a hàng d? li?u, t?t và sau đó b?t Khôi ph?c h? th?ng. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Hi?u su?t và b?o tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Các vấn đề.
 3. B?m vào các Khôi ph?c h? th?ng tab, và sau đó b?m vào đ? ch?n các T?t Khôi ph?c h? th?ng cho t?t c? các ? h?p ki?m.
 4. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Có đ? b?t đ?u vi?c xóa đi?m khôi ph?c.
Đ? b?t Khôi ph?c h? th?ng m?t l?n n?a sau khi tr?nh xóa đi?m khôi ph?c đ? hoàn t?t, l?p l?i các bư?c, nhưng b?m vào đ? xóa các T?t Khôi ph?c h? th?ng cho t?t c? các ? h?p ki?m.

Khôi ph?c máy tính v? đi?m khôi ph?c đ? b? nhi?m b?nh

Đ? khôi ph?c m?t máy tính đi?m khôi ph?c đ? b? nhi?m b?nh, vô hi?u hoá chương tr?nh ch?ng virus liên quan, và sau khi khôi ph?c hoàn thành, tái kích ho?t chương tr?nh ch?ng vi-rút đ? phát hi?n và có hành đ?ng v? nhà nư?c đư?c ph?c h?i đ? lo?i b? b?t k? t?p tin b? nhi?m b?nh.

Chú ý
 • Microsoft không khuyên b?n nên b?n h?y t?t b?o v? ch?ng vi-rút ph?n l?n các đi?u ki?n. B?t t?t ch?ng vi-rút b?o v? ch? t?m th?i đ? khôi ph?c l?i máy tính.
 • Trư?c khi b?n t?t m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút, ng?t k?t n?i máy tính t? b?t k? m?ng đ? giúp ngăn ng?a lây nhi?m các máy tính khác.
Đ? khôi ph?c m?t máy tính đi?m khôi ph?c đ? b? nhi?m b?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ng?t k?t n?i máy tính t? b?t k? m?ng đ? giúp ngăn ng?a lây nhi?m các máy tính khác.
 2. Vô hi?u hoá chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n. Thông thư?ng, đ? th?c hi?n vi?c này, nh?p chu?t ph?i bi?u tư?ng ch?ng vi-rút trong các Vùng thông báo, sau đó b?m L?i ra ho?c Vô hi?u hoá. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? vô hi?u hoá chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n.
 3. S? d?ng khôi ph?c h? th?ng đ? khôi ph?c v? đi?m khôi ph?c thích h?p.
 4. Sau khi hoàn t?t vi?c ph?c h?i và xu?t hi?n màn h?nh thành công, tái kích ho?t chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n.
 5. Đ?m b?o r?ng chương tr?nh ch?ng vi-rút quét t?t c? các t?p khôi ph?c h? th?ng thay đ?i. Đ? làm như v?y, ch?y m?t quét b?ng tay t?t c? các ? đ?a khôi ph?c h? th?ng giám sát.


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o và tên đi?m khôi ph?c riêng c?a b?n, xem tài li?u khôi ph?c h? th?ng trên trang TechNet Web sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/bb490854.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n tương tác v?i khôi ph?c h? th?ng trong Microsoft Windows Millennium Edition, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
263455Công c? di?t virus không th? làm s?ch t?p tin b? nhi?m b?nh trong _Restore c?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 831829 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB831829 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:831829

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com