T? ch?c s? ki?n ID 577 xu?t hi?n nhi?u l?n trong s? ghi s? ki?n b?o m?t my tnh c?a b?n d?a trn Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 831905 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Trn c?a b?n d?a trn Microsoft Windows XP my tnh, s? ki?n th?t b?i sau y xu?t hi?n nhi?u l?n trong s? ghi s? ki?n an ninh:

Ngu?n: b?o m?t
Lo?i: th?t b?i
Th? lo?i: ?c quy?n s? d?ng
ID s? ki?n: 577
M t?:
?c quy?n d?ch v? g?i l:

My ch?: b?o m?t
D?ch v?:-
Tn ng?i dng chnh: PrimaryUserName
Tn mi?n chnh: PrimaryDomain
Chnh ng nh?p ID: PrimaryLogonID
Khch hng tn ng?i dng: ClientUserName
Khch hng tn mi?n: ClientDomain
May khach ng nh?p ID: ClientLogonID
?c quy?n: SeIncreaseBasePriorityPrivilege

B?n c th? g?p ph?n ?ng ch?m l?n v gia tng vi?c s? d?ng CPU trn my tnh c?a b?n khi x?y ra s? ki?n 577. N?u b?n ng nh?p vo my tnh d?a trn Windows XP v?i trng m?c ? ?y nhi?m qu?n tr? ?a phng, b?n khng c?n kinh nghi?m nh?ng tri?u ch?ng ny.

NGUYN NHN

V?n ? ny c th? x?y ra khi t?t c? cc i?u ki?n sau l ng:
 • M?t chng tr?nh ?c ci ?t trn my tnh d?a trn Windows XP c?a b?n lm cho m?t cu?c g?i ?n cc SetProcessWorkingSetSize ch?c nng ? pht hnh t?p lm vi?c.
 • Ki?m ton c?a cc Ki?m ton ?c quy?n s? d?ng m?c ? ?c b?t.
 • Trng m?c ng?i dng khng c cc SeIncreaseBasePriorityPrivilege ng?i s? d?ng ng, c?n ?c g?i l "tng l?p k? ho?ch Priority."
N?u nh?ng i?u ki?n ny l c th?t, m?t chng tr?nh g?i cho cc SetProcessWorkingSetSize ch?c nng ? pht hnh s? ki?n ki?m ton thi?t gy nn lm vi?c 577. Chng tr?nh g?i c?ng gy nn m?t cu?c g?i th? hai ?n m?t ch?c nng m yu c?u cc SeIncreaseBasePriorityPrivilege ng?i s? d?ng ng. Cu?c g?i th? hai ny l khng c?n thi?t. Khi cc SetProcessWorkingSetSize ch?c nng gy nn cc cu?c g?i th? hai, m?t s? ki?n ki?m ton sai 577 ?c ng nh?p ? b?o m?t s? k? s?.

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix

Windows XP

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version     Size    File name   Platform
  -----------------------------------------------------------------------
  10-Dec-2003 18:22 5.1.2600.1326  1,897,472 Ntkrnlmp.exe  x86
  10-Dec-2003 18:23 5.1.2600.1326  1,953,536 Ntkrnlpa.exe  x86
  10-Dec-2003 18:22 5.1.2600.1326  1,925,632 Ntkrpamp.exe  x86
  10-Dec-2003 18:22 5.1.2600.1326  1,930,496 Ntoskrnl.exe  x86

  10-Dec-2003 18:22 5.1.2600.1326  5,831,040 Ntkrnlmp.exe  IA-64
  10-Dec-2003 18:22 5.1.2600.1326  5,774,464 Ntoskrnl.exe  IA-64
Chu y Hotfix ny ?i h?i b?n ph?i c Windows XP Service Pack 1.

Microsoft Windows 2000

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. N?u ph?n ny khng xu?t hi?n, g?i m?t yu c?u d?ch v? khch hng c?a Microsoft v h? tr? ? c ?c cc hotfix.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
iu kin tin quyt
B?n ph?i c Windows 2000 Service Pack 4 ?c ci ?t.
Kh?i ?ng l?i yu c?u
Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban sa li khn cp nay.
Thng tin thay th ban va nong
Hotfix ny khng thay th? b?t k? hotfix no khc.
Thng tin v? t?p
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  08-Mar-2005 19:54 5.0.2195.7035   90,544 Mup.sys
  05-Jul-2005 04:58 5.0.2195.7058 1,714,560 Ntkrnlmp.exe
  05-Jul-2005 04:59 5.0.2195.7058 1,713,600 Ntkrnlpa.exe
  05-Jul-2005 04:59 5.0.2195.7058 1,735,936 Ntkrpamp.exe
  06-Jul-2005 06:50 5.0.2195.7059 1,690,944 Ntoskrnl.exe

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho" c?a bi vi?t ny. Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

THNG TIN THM

Cc SeIncreaseBasePriorityPrivilege ng?i dng ph?i cho php m?t ng?i s? d?ng ? thc ?y s? u tin l?p l?ch tr?nh c?a m?t qu tr?nh v ? tng t?p lm vi?c c?a qu tr?nh. i?u ny tng t?c th?c hi?n.

? gi?i phng cc thi?t l?p lm vi?c, m?t chng tr?nh c th? g?i cho cc SetProcessWorkingSetSize ch?c nng v?i c? t?i thi?u v t?i a kch th?c thi?t l?p ? 0xffffffff. M?t chng tr?nh c?ng c th? g?i cc SetProcessWorkingSetSize ch?c nng khi chng tr?nh s? ?c nhn r?i trong m?t th?i gian di ho?c sau khi hon t?t chng tr?nh m?t nhi?m v? ?t ti?n m c m?t l?n t?p lm vi?c.

bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 831905 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB831905 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:831905

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com