Paslaug? ap?valga ir tinklo uosto reikalavimai Windows

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 832017 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Pastaba
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
Svarbu. ?iame straipsnyje pateiktos kelios nuorodos ? numatyt?j? dinaminis prievad? sritis. V?lesn?s versijos ir Windows Server 2008 ir Windows Vista ir v?lesnes versijas, numatytasis dinaminis prievad? sritis pakeistas ?iame diapazone:
 • Prad?ti uosto: 49152
 • Baigti uosto: 65535
Windows 2000, Windows XP ir Windows Server 2003 naudoti ?iuos dinaminis prievad? sritis:

 • Prad?ti uosto: 1025
 • Baigti uosto: 5000

K? tai rei?kia jums:
 • Jei j?s? kompiuterio tinklo aplinkos naudoja tik Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 8, Windows 7 arba Windows Vista, turite ?galinti ry?io prievad? srit? 49152 per 65535.
 • Jei j?s? kompiuterio tinklo aplinkos naudoja Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 8, Windows 7 arba Windows Vista su ankstesn?mis Windows versijomis nei Windows Server 2008 ir Windows Vista, turite ?galinti ry?io abiej? ?i? uosto diapazonuose:
  • Prievad? diapazonas 49152 per 65535
  • Ma?as prievad? sritis 1025 per 5000
 • Jei j?s? kompiuterio tinklo aplinkos naudoja tik sistemos Windows versija ir ankstesn?mis nei Windows Server 2008 ir Windows Vista, turite ?galinti ry?io per ma?ai prievad? sritis, 1025 per 5000.
Daugiau informacijos apie numatyt?j? dinaminis prievad? sritis Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2008 ir Windows Vista, spustel?kite raid? straipsnio numer? ir skaitykite Microsoft ?ini? baz?je esant? straipsn?:
929851 Numatytasis dinaminis prievad? sritis, TCP/IP pasikeit? sistemoje Windows Vista ir Windows Server 2008
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje aptariami reikiamo tinklo prievad?, protokolus ir paslaugas, kurios naudoja Microsoft klient? ir serveri? operacin?mis sistemomis, serverio programos ir j? subkomponentai sistemoje Microsoft Windows Server. Administratoriams ir palaikymo specialistai gali naudoti ?? Microsoft ?ini? baz?s straipsn? plano siekiant nustatyti kuris prievad? ir protokol? Microsoft operacin?s sistemos ir program? reikia tinklo ry?io segmentuoti tinkle.

Nenaudokite prievado informacija ?iame straipsnyje konfig?ruoti Windows Firewall. Informacija apie tai, kaip sukonfig?ruoti Windows u?kard?, rasite ?ioje "Microsoft" svetain?je:

Tinklo ir naudotis technologijomis: "Windows" u?karda
Windows Server sistema apima i?sami? ir integruot? infrastrukt?ros reikalavim? k?r?j? ir informacijos technologij? (IT) specialistams. ?i sistema veikia program? ir sprendim?, kuriais galite pasinaudoti, analizuoti ir dalintis informacija greitai ir lengvai. ?i? Microsoft klientas, serveris ir serveris programa produkt? naudoti skirting? tinklo prievad? ir protokol? bendrauti su kliento sistemomis bei su kit? serveri? sistemos tinkle. Skirta u?kardos, pagrindinio kompiuterio u?kardos ir interneto protokolo sauga (IPsec) filtrai yra kit? svarbi? element?, turite pad?ti apsaugoti savo tinkl?. Ta?iau jei ?ios technologijos yra sukonfig?ruota blokuoti prievadai ir protokolai, kurie yra naudojami konkre?ios serveris, ?iame serveryje neb?ra reaguoti ? klient? u?klausas.

Ap?valga

?iame s?ra?e pateikiama informacija, kuri? ?iame straipsnyje pateikiama ap?valga:
 • The"Sistemos paslaug? uostuose"skyriuje yra kiekvienos paslaugos trumpas apra?ymas, Loginis tos paslaugos pavadinimas ir rodo prievad? ir protokol?, kuriuos kiekvien? paslaug? reikia tinkamai veikti. Naudokite ?i? sekcij?, pad?sianti nustatyti prievad? ir protokol?, kuriuos tam tikra paslauga naudoja.
 • The"Prievad? ir protokol?"skirsnis apima lentel?, apibendrinanti informacij? i? skilties"Sistemos paslaug? uost?". Prievado numer? vietoj r??iuojama lentel? paslaugos pavadinimas. Naudokite ?i? sekcij? greitai nustatyti, kokias paslaugas klausytis tam tikro prievado.

?iame straipsnyje naudoja tam tikras s?lygas ? konkre?ius b?dus. Pad?ti i?vengti painiavos, ?sitikinkite, kad j?s suprantate, kaip straipsnyje ?iais terminais:
 • Sistemos tarnybas: sistemos paslaugos yra program?, kurios pasileid?ia automati?kai programos paleisties proceso metu arba operacin?s sistemos paleisties proceso metu. Sistemos paslaug? remti ?vairi? u?duo?i?, kurios operacin?s sistemos turi atlikti. Pvz., sistemos paslaugù, kurios yra kompiuteri?, kuriuose ?diegta Windows Server 2003 Enterprise Edition yra serverio paslaugos, spausdinimo kaupos paslaug? ir World Wide Web leidybos paslaugos. Kiekvienos sistemos paslaugos yra draugi?kas pavadinim? ir paslaugos pavadinimas. Draugi?kas aptarnavimas pavadinimas yra pavadinimas, kuris bus rodomas grafinis valdymo priemones, tokias kaip tarnyb? Microsoft valdymo konsol?s (MMC) prid?tinis. Paslaugos pavadinimas yra pavadinimas, kuris yra naudojamas su komand? eilut?s ?rankius ir su daug skript? kalba. Kiekvienos sistemos tarnyba gali nustatyti vien? ar kelis tinklo paslaugomis.
 • Protokolas: ?iame straipsnyje, protokolas tai auk?to lygio tinklo protokolas, kuris naudoja vien? ar daugiau TCP/IP protokol? ir uostais. Pavyzd?iai dabartinius protokolus: HTTP, serverio prane?imo modulis (SMB), ir paprastas pa?to siunt? protokolo (SMTP).
 • Protokolas: TCP/IP protokol? yra suformavimas ry?ius tarp ?rengini? tinkle. TCP/IP protokol? veikti ma?esniu lygiu nei dabartinius protokolus. TCP/IP protokol? suite yra TCP, vartotoj? duomen? paket? kelio schemos protokolo (UDP) ir interneto kontrol?s prane?im? protokolas (ICMP).
 • Port: tai yra tinklo uosto, sistemos tarnybos klauso apie gaunamus tinklo srautui.
?is straipsnis nenurodo, kokios paslaugos priklauso nuo kit? paslaug? tinklo komunikacijai. Pavyzd?iui, daug paslaug? remtis nuotolinio proced?r? i?kvietimo (RPC) arba DCOM funkcijas ? Microsoft Windows priskirti juos dinaminis TCP uostus. Nuotolini? proced?r? i?kvietim? tarnyba koordinuoja u?klausas i? kit? sistemos tarnybas, kurios naudoja RPC arba DCOM bendrauti su kliento kompiuteryje. Daugelis kit? paslaug? remtis tinklo pagrindin? ?vesties ir i?vesties sistem? (NetBIOS) arba SMB, protokol?, kuriuos teikia serverio paslaugos. Kitos paslaugos pasitik?ti HTTP arba d?l Hiperteksto perdavimo protokol? Secure (HTTPS). ?ie protokolai pateikiami i? interneto informacijos paslaugas (IIS). I?sami diskusija operacines sistemas Windows architekt?ra yra u? ?io straipsnio taikymo srit?. Ta?iau i?samius dokumentus ?iuo klausimu yra Microsoft TechNet ir Microsoft Developer Network (MSDN) ?iniatinklio svetain?se. Nors daugelis paslaug? gali remtis tam tikro TCP arba UDP prievado, tik vienas paslaug? ar procese vienu metu galite klausytis to uosto.

Naudojant RPC TCP/IP arba UDP/IP kaip ve?ti, gaunamus uost? yra da?nai dinami?kai priskirti sistema reikalingas paslaugas; TCP/IP ir UDP/IP ports daugiau nei uosto 1024 yra naudojami. Tai yra taip pat neoficialiai vadinamas atsitiktini? RPC uostus. Tokiais atvejais RPC klientams remtis RCP pabaigos ta?ko ir pasakykite jiems, kuri? dinaminis uosto arba uost? buvo suskirstyti ? server?. D?l kai kuri? RPC pagrindu teikiamas paslaugas, galite konfig?ruoti konkret? uost? neleisdamas RPC dinami?kai priskirti uost?. Taip pat galite u?drausti nuo uost?, kad RPC dinami?kai priskiria nedidelio, nepriklausomai nuo to, paslaugos. Daugiau informacijos ?ia tema, ie?kokite skyriuje "Nuorodos".

?iame straipsnyje pateikiama informacija apie sistemos paslaug? vaidmenis ir serverio funkcijas Microsoft produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma". Nors ?i informacija taip pat gali kreiptis ? Windows XP ir Microsoft Windows 2000 Professional, ?is straipsnis yra orientuota ? serveri? klas?s operacini? sistem?. Tod?l tai tinka uostai, paslauga klauso apie vietoj uostai, kliento programos naudoja prisijungti prie sistemos.

Sistemos paslaug? uostuose

?iame skyriuje apra?oma kiekvienos sistemos paslaugos, ?skaitant login? pavadinim?, kuris atitinka sistemos tarnybos, o rodo prievad? ir protokol?, kurie kiekvienos paslaugos reikalauja.

Spustel?kite sistemos tarnybos pateiktame s?ra?e, apra?ym? rasite pavadinim?:

Active Directory (vietos saugumo tarnyba)

Parai?kos sluoksnio tinkl? sietuvo tarnyba

ASP.NET valstyb?s tarnyboje

Sertifikavimo tarnybas, kad

Klasterio tarnybas

Kompiuterio nar?ykl?s

DHCP serveris

Paskirstyta fail? sistema vard?

Paskirstyt?j? fail? sistemos replikavimo

Paskirstytos nuorod? steb?jimo serveris

Paskirstyt?j? transakcij? koordinatorius

DNS serveris

?vyki? ?urnale

Fakso tarnyba

Fail? replikacijos

File Server Macintosh

FTP Publishing paslauga

Grup?s strategija

HTTP SSL

Hyper-V paslaugos

Interneto autentifikavimo paslauga

Interneto ry?io ugniasien?s (ICF) / interneto ry?io naudojimas

IPAM

ISA/TMG serverio

Kerberos raktas paskirstymo centras

Licencijos registravimo

Eili?kumo

Messenger

Microsoft Exchange MTA kaminai

Microsoft POP3 service POP3 paslaugos

Net Logon

NetMeeting nuotolinio darbalaukio bendrinimui

Tinklo ?iniakslaidos protokolas (NNTP)

Autonominiai failai, vartotojo profilio tarnyba, aplanko peradresavimo ir pagrindiniai kompiuterio

Efektyvumo ?urnalus ir persp?jimus

Spausdinimo kaupos programa

Nuotolinio diegimo

Nuotolinis proced?ros i?kvietimas (RPC)

Nuotolini? proced?r? i?kvietimo (RPC) Locator

Nuotolinio saugojimo prane?imo

Nuotolinio saugojimo

Kelvados ir nuotolin? prieiga

Serverio

SharePoint portalo serveris

Paprastas pa?to persiuntimo protokolas (SMTP)

Paprastas TCP/IP paslaugas

SNMP tarnyb?

SNMP Trap paslaugos

SSDP aptikimo tarnyba

TCP/IP spausdinimo serveris

Telnet

Terminal? tarnyb?

Terminalo paslaug? licencijavimas

Terminal? tarnyb? seansas katalogas

Trivialus FTP demonas

UPnP ?renginio pagrindinio kompiuterio

Windows interneto vard? tarnyba (WINS)

Windows Media Services

Windows nuotolinis valdymas (WinRM)

"Windows" laiko

World Wide Web leidybos paslaugos

Prievad? ir protokol?

?ioje lentel?je pateikiama informacija apie "Sistemos paslaug? uostuose"skyriuje. ?ioje lentel?je yra pateikiamai prievado numer? vietoj i? tarnybos pavadinimas. Spauskite ?ia nor?dami pamatyti lentel?s

"Microsoft" suteikia informacij?, kuri yra ?ios lentel?s Microsoft Excel darbalapio dalis. ?is darbinis lapas galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center.

Aktyvus katalogas uosto ir Protokolo reikalavimus

Taikom?j? program? serverius, kliento kompiuteryje ir domeno valdiklius, kurie yra bendro ar i?or?s mi?kai yra paslaug? priklausiniais, kad vartotojo inicijuojamas ir kompiuterio inicijuojamus operacijas pvz., domen? sujungimo, ??jimo autentifikavimo, nuotolinio administravimo ir Active Directory kopijavimo dirbti teisingai. Toki? paslaug? ir operacij? reikia tinklo ry?io prievadas ir tinklo protokolus.

Apibendrinti s?ra?? paslaug?, uostai ir protokol? valstyb?s kompiuteriai ir domeno valdikliai turi tarpusavyje veikti vienas su kitu arba taikom?j? program? serverius prie Active Directory apima, bet neapsiriboja taip.
Spauskite ?ia nor?dami pamatyti s?ra?as paslaug?, nuo kuri? priklauso Active Directory
Spauskite ?ia Nor?dami per?i?r?ti paslaug?, kurios reikalauja Active Directory paslaugos

Nuorodos

Spauskite ?ia nor?dami pamatyti nuorodos i?tekli? s?ra??

Windows Media Services

Informacijos apie uostus, kurie yra naudojami Windows Media Services, ?r. Paskirstant uostus Windows Media Services.Savyb?s

Straipsnio ID: 832017 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 18 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft SharePoint Portal Server 2001
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Operations Manager 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Application Center 2000 Standard Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Windows 8
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbfirewall kbhowtomaster kbmt KB832017 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 832017

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com