Yêu c?u d?ch v? m?ng và t?ng quan v? c?ng v? h? th?ng Windows Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832017 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? c?ng m?ng thi?t y?u, giao th?c và các d?ch v? đư?c s? d?ng b?i Microsoft khách và máy ch? ho?t đ?ng h? th?ng, chương tr?nh d?a trên máy ch? và c?a h? subcomponents trong Microsoft Windows h? th?ng máy ch?. Qu?n tr? viên và các chuyên gia h? tr? có th? s? d?ng này Microsoft Bài vi?t cơ s? ki?n th?c như là m?t b?n đ? đư?ng đ? xác đ?nh nh?ng g? c?ng và giao th?c Microsoft h? đi?u hành và các chương tr?nh yêu c?u cho các k?t n?i m?ng trong m?t phân đo?n m?ng.

Thông tin c?ng trong bài vi?t này không ph?i là dùng đ? c?u h?nh tư?ng l?a c?a Windows. Thông tin v? c?u h?nh Windows Tư?ng l?a, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây:
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/Library/6490c9fc-6c06-4304-b61c-5577af1445d01033.mspx
http://technet.Microsoft.com/en-us/Network/bb545423.aspx
H? th?ng máy ch? Windows bao g?m m?t toàn di?n và tích h?p cơ s? h? t?ng đư?c thi?t k? đ? đáp ?ng yêu c?u c?a các nhà phát tri?n và c?a các chuyên gia công ngh? (CNTT) thông tin. H? th?ng này đư?c thi?t k? đ? ch?y các chương tr?nh và các gi?i pháp thông tin công nhân có th? s? d?ng đ? có đư?c, đ? phân tích, và chia s? thông tin m?t cách nhanh chóng và d? dàng. Nh?ng khách hàng Microsoft, máy ch? và s?n ph?m chương tr?nh máy ch? s? d?ng m?t lo?t các c?ng m?ng và các giao th?c đ? giao ti?p v?i h? th?ng khách hàng và v?i các h? th?ng máy ch? khác qua m?ng. Chuyên d?ng tư?ng l?a, máy ch? lưu tr? d?a trên tư?ng l?a và Internet Protocol security Các b? l?c (IPsec) là thành ph?n quan tr?ng khác đư?c yêu c?u đ? giúp an toàn m?ng c?a b?n. Tuy nhiên, n?u các công ngh? này đư?c c?u h?nh đ? ch?n c?ng và giao th?c đư?c s? d?ng b?i m?t máy ch? c? th?, r?ng máy ch? s? không c?n đáp ?ng yêu c?u khách hàng.

T?ng quan

Danh sách sau đây cung c?p m?t t?ng quan v? các thông tin mà bài vi?t này ch?a:
 • Các"D?ch v? h? th?ng c?ng"ph?n c?a bài vi?t này ch?a m?t mô t? ng?n g?n c?a m?i d?ch v?, s? hi?n th? tên h?p l? c?a d?ch v? đó, và ch? ra các c?ng và các giao th?c m?i d?ch v? c?n thi?t cho ho?t đ?ng đúng. S? d?ng ph?n này đ? giúp xác đ?nh các c?ng và giao th?c mà m?t d?ch v? c? th? s? d?ng.
 • Các"C?ng và giao th?c«ph?n c?a bài vi?t này bao g?m m?t b?ng tóm t?t» thông tin t? ph?n "H? th?ng d?ch v? c?ng". B?ng đư?c s?p x?p b?i s? hi?u c?ng thay v? tên d?ch v?. S? d?ng ph?n này đ? nhanh chóng xác đ?nh mà d?ch v? l?ng nghe trên m?t c?ng c? th?.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a nhi?u d?n chi?u t?i m?c đ?nh năng đ?ng d?i c?ng. Trong Windows Server 2008 và Windows Vista, m?c đ?nh năng đ?ng d?i c?ng là thay đ?i ph?m vi sau đây:
 • B?t đ?u c?ng: 49152
 • K?t thúc c?ng: 65535
Cho thông tin thêm v? nh?ng thay đ?i trong Windows Vista và Windows Server 2008, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
929851Ph?m vi năng đ?ng c?ng m?c đ?nh cho TCP/IP đ? thay đ?i trong Windows Vista và Windows Server 2008
Bài vi?t này s? d?ng c?m t? nh?t đ?nh theo nh?ng cách c? th?. Đ? giúp tránh s? nh?m l?n, h?y ch?c ch?n r?ng b?n hi?u cách s? d?ng tài li?u này các đi?u kho?n này. Danh sách sau đây mô t? các đi?u kho?n này:
 • D?ch v? h? th?ng: H? th?ng máy ch? Windows bao g?m nhi?u s?n ph?m, ch?ng h?n như các Microsoft Windows 2000 Server gia đ?nh, gia đ?nh Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, và Microsoft SQL Server 2000. M?i trong s? này s?n ph?m bao g?m nhi?u thành ph?n; d?ch v? h? th?ng là m?t trong nh?ng thành ph?n. D?ch v? h? th?ng đư?c yêu c?u c?a m?t máy tính c? th? ho?c là b?t đ?u t? đ?ng c?a h? đi?u hành trong th?i gian kh?i đ?ng ho?c là b?t đ?u là b?t bu?c trong các ho?t đ?ng đi?n h?nh. Ví d?, m?t s? d?ch v? h? th?ng có s?n có trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p, bao g?m d?ch v? h? ph?c v?, d?ch v? b? đ?m máy in và World Wide Web Xu?t b?n d?ch v?. M?i d?ch v? h? th?ng có tên d?ch v? thân thi?n và m?t tên d?ch v?. Tên d?ch v? thân thi?n là tên xu?t hi?n trong đ? h?a công c? qu?n l? như là d?ch v? Microsoft Management Console (MMC) snap-in. Tên d?ch v? là tên đư?c s? d?ng v?i các công c? d?ng l?nh và v?i nhi?u ngôn ng? k?ch b?n. M?i d?ch v? h? th?ng có th? cung c?p m?t ho?c nhi?u d?ch v? m?ng.
 • Giao th?c ?ng d?ng: Trong b?i c?nh c?a bài vi?t này, m?t giao th?c ?ng d?ng là m?t giao th?c ? c?p đ? cao m?ng s? d?ng m?t trong ho?c b? giao th?c TCP/IP và các c?ng. Ví d? v? các giao th?c ?ng d?ng bao g?m Hypertext Transfer Protocol (HTTP), máy ch? tin nh?n ch?n (SMBs), và Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
 • Giao thức: Ho?t đ?ng ? m?t m?c đ? th?p hơn so v?i các giao th?c ?ng d?ng, Giao th?c TCP/IP là đ?nh d?ng chu?n cho giao ti?p gi?a các thi?t b? trên m?t m?ng. Suite TCP/IP giao th?c bao g?m TCP, UDP (UDP), và giao th?c thông đi?p đi?u khi?n Internet (ICMP).
 • C?ng: Đây là c?ng m?ng d?ch v? h? th?ng l?ng nghe trên cho các m?ng lư?i giao thông.
Bài vi?t này không ch? r? mà d?ch v? d?a trên khác d?ch v? cho m?ng truy?n thông. Ví d?, nhi?u d?ch v? d?a trên các cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC) ho?c DCOM các tính năng trong Microsoft Windows đ? gán đó c?ng TCP năng đ?ng. D?ch v? g?i th? t?c t? xa t?a đ? yêu c?u b?i các d?ch v? h? th?ng s? d?ng RPC ho?c DCOM đ? giao ti?p v?i khách hàng các máy tính. Nhi?u d?ch v? khác d?a vào h? th?ng m?ng cơ b?n vào/ra (NetBIOS) ho?c SMBs, các giao th?c th?c s? đư?c cung c?p b?i các d?ch v? Server. Nh?ng ngư?i khác d?a trên HTTP ho?c trên siêu văn b?n chuy?n giao th?c Secure (HTTPS). Đây giao th?c đư?c cung c?p b?i Internet Information Services (IIS). M?t đ?y đ? th?o lu?n v? các ki?n trúc h? đi?u hành Windows là ngoài các ph?m vi c?a bài vi?t này. Tuy nhiên, tài li?u hư?ng d?n chi ti?t v? ch? đ? này là có s?n trên Microsoft TechNet và trên m?ng nhà phát tri?n Microsoft (MSDN). Trong khi nhi?u d?ch v? có th? d?a vào m?t c? th? TCP ho?c UDP c?ng, ch? là m?t đ?a đơn d?ch v? ho?c quá tr?nh có th? tích c?c l?ng vào c?ng t?i b?t k? m?t th?i gian.

Khi b?n s? d?ng RPC v?i TCP/IP ho?c v?i UDP/IP như v?n t?i, các c?ng thư?ng xuyên đ?ng đư?c ch? đ?nh cho d?ch v? h? th?ng như yêu c?u; TCP/IP và c?ng UDP/IP cao hơn c?ng 1024 đư?c s? d?ng. Đây thư?ng xuyên không chính th?c đư?c g?i là "ng?u nhiên RPC c?ng." ? đây trư?ng h?p, khách hàng RPC d?a vào đi?m cu?i RPC công c? b?n đ? đ? nói v?i h? đ?ng l?c cho t?ng c?ng thi?t đư?c b? trí đ?n máy ch?. Đ?i v?i m?t s? d?ch v? RPC d?a trên, b?n có th? c?u h?nh m?t c?ng c? th? thay v? c?a cho phép RPC gán m?t cách năng đ?ng. B?n c?ng có th? gi?i h?n ph?m vi c?a các c?ng mà RPC t? đ?ng gán cho m?t nh? ph?m vi, không phân bi?t c?a d?ch v?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? này, xem "Tham kh?o" ph?n c?a bài vi?t này.

Bài vi?t này bao g?m thông tin v? h? th?ng d?ch v? vai tr? và vai tr? máy ch? cho các S?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" cu?i bài vi?t này. Trong khi thông tin này c?ng có th? áp d?ng cho Microsoft Windows XP và đ? Microsoft Windows 2000 Professional, bài vi?t này là nh?m t?p trung vào h? đi?u hành máy ch?-l?p. V? bài vi?t này mô t? các c?ng d?ch v? m?t l?ng nghe trên thay v? c?a c?ng tr?nh khách s? d?ng đ? k?t n?i v?i m?t h? th?ng t? xa.

H? th?ng d?ch v? c?ng

Ph?n này cung c?p m?t mô t? c?a m?i d?ch v? h? th?ng, bao g?m tên h?p l? tương ?ng v?i d?ch v? h? th?ng, và hi?n th? các các c?ng và giao th?c mà m?i d?ch v? yêu c?u.

Active Directory (cơ quan an ninh đ?a phương)

Thư m?c ho?t đ?ng ch?y theo ti?n tr?nh LSASS và bao g?m các xác th?c và nhân r?ng các công c? cho Windows 2000 và Windows Server 2003 b? đi?u khi?n vùng. B? ki?m soát mi?n, khách hàng máy tính và các ?ng d?ng các máy ch? yêu c?u k?t n?i m?ng đ?n thư m?c ho?t đ?ng trên c? th? c?ng m? hoá c?ng thêm vào m?t lo?t các c?ng TCP không lâu gi?a 1024 và 65535 tr? khi m?t giao th?c tunneling đư?c s? d?ng đ? đóng gói lưu lư?ng truy c?p như v?y, m?t gi?i pháp đóng gói có th? bao g?m m?t c?a ng? VPN n?m ? phía sau m?t l?c b? đ?nh tuy?n b?ng cách s? d?ng Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) cùng v?i IPsec. Trong này đóng gói k?ch b?n, b?n ph?i cho phép giao th?c b?o m?t Encapsulating IPsec (ESP) (Giao th?c IP 50), IPsec m?ng đ?a ch? d?ch Traversal NAT-T (UDP Port 4500), và Hi?p h?i b?o m?t IPsec Internet và giao th?c qu?n l? khóa (ISAKMP) (C?ng UDP 500) thông qua các b? đ?nh tuy?n như trái ngư?c v?i vi?c m? t?t c? các c?ng và các giao th?c đư?c li?t kê dư?i đây. Cu?i cùng, c?ng đư?c s? d?ng cho Active Directory b?n sao có th? đư?c c?ng m?-hoá như mô t? trong bài vi?t sau trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
224196 H?n ch? Active Directory làm b?n sao lưu lư?ng truy c?p và khách hàng RPC lưu lư?ng truy c?p vào m?t c?ng c? th?
Chú ý Các b? l?c gói cho lưu lư?ng truy c?p L2TP là không c?n thi?t, b?i v? L2TP b?o v? b?i IPsec ESP.

H? th?ng d?ch v? tên: LSASS
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
Máy ch? danh m?c toàn c?uTCP3269
Máy ch? danh m?c toàn c?uTCP3268
H? ph?c v? LDAPTCP389
H? ph?c v? LDAPUDP389
LDAP SSLTCP636
IPsec ISAKMPUDP500
NAT-TUDP4500
RPCTCP135
RPC ng?u nhiên phân b? cao TCP ports¹TCP1024 – 65535
49152 - 65535²
¹ Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?ng này, xem "b? đi?u khi?n vùng và Active Directory" ph?n trong "Tham kh?o" keá tieáp.
² Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và Windows Vista.

?ng d?ng l?p c?ng d?ch v?

Này subcomponent c?a chia s? k?t n?i Internet (ICS) / tư?ng l?a k?t n?i Internet (ICF) d?ch v? cung c?p h? tr? cho ph?n-b?-sung cho phép các giao th?c m?ng đ? vư?t qua b?c tư?ng l?a và làm vi?c phía sau Chia s? k?t n?i Internet. ?ng d?ng l?p Gateway (ALG) c?m có th? m? c?ng và thay đ?i d? li?u (ví d? như c?ng và đ?a ch? IP) đư?c nhúng trong các gói. File Transfer Protocol (FTP) là giao th?c m?ng duy nh?t v?i m?t plug-in đó là bao g?m trong Windows Server 2003, phiên b?n tiêu chu?n, và Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p. Plug–in ALG FTP đư?c thi?t k? đ? h? tr? ho?t đ?ng FTP bu?i thông qua d?ch đ?a ch? m?ng (NAT) công c? s? d?ng các thành ph?n này. Plug–in ALG FTP h? tr? nh?ng bu?i b?i chuy?n hư?ng lưu lư?ng truy c?p t?t c? ch?y qua NAT và đó m?nh cho C?ng ngày 21-m?t c?ng l?ng nghe tư nhân trong kho?ng 3000 đ?n 5000 vào các b? đi?u h?p loopback. Plug–in ALG FTP sau đó theo d?i và C?p Nh?t đi?u khi?n FTP kênh lưu lư?ng truy c?p đ? các FTP plug-in có th? chuy?n ti?p ánh x? c?ng b? thông qua các NAT cho FTP d? li?u kênh. FTP plug–in c?ng C?p nh?t các c?ng ? FTP ki?m soát kênh d?ng.

H? th?ng d?ch v? tên: ALG
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
Ki?m soát FTPTCP21

ASP.D?ch v? NET State

ASP.NET bang Service cung c?p h? tr? cho ASP.NET out-of-quá tr?nh Phiên làm vi?c k?. ASP.NET nhà nư?c d?ch v? lưu tr? phiên giao d?ch d? li?u ra-c?a-tr?nh. Các d?ch v? s? d?ng ? c?m đ? giao ti?p v?i ASP.NET đang ch?y trên m?t trang Web h? ph?c v?.

H? th?ng d?ch v? tên: aspnet_state
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
ASP.NET phiên bangTCP42424

D?ch v? ch?ng ch?

D?ch v? ch?ng ch? là m?t ph?n c?a h? đi?u hành c?t l?i. B?i s? d?ng d?ch v? ch?ng ch?, m?t doanh nghi?p có th? hành đ?ng như là c?a riêng c?a nó ch?ng nh?n Authority (CA). B?ng cách này, các doanh nghi?p có th? phát hành và qu?n l? k? thu?t s? gi?y ch?ng nh?n cho các chương tr?nh và các giao th?c như Secure/Multipurpose Internet Thư Extensions (S/MIME), Secure Sockets Layer (SSL) m? hóa t?p tin h? th?ng (EFS), IPsec, và đăng nh?p th? khôn. D?ch v? ch?ng ch? d?a trên RPC và ngày DCOM đ? giao ti?p v?i khách hàng b?ng cách s? d?ng c?ng TCP ng?u nhiên cao hơn c?ng 1024.

H? th?ng d?ch v? tên: CertSvc
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
RPCTCP135
Ng?u nhiên đư?c phân b? cao TCP ports¹TCPs? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024- 65535
s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 49152- 65535²
¹ Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?ng này, xem ph?n "T? xa th? t?c các cu?c g?i và DCOM", "Tham kh?o" keá tieáp.
² Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và Windows Vista.

D?ch v? c?m

Đi?u khi?n d?ch v? c?m máy ch? c?m các ho?t đ?ng và qu?n l? cơ s? d? li?u c?m. M?t c?m là m?t b? sưu t?p đ?c l?p máy vi tính ho?t đ?ng như m?t máy vi tính. Nhà qu?n l?, các l?p tr?nh viên và ngư?i s? d?ng xem c?m sao như là m?t h? th?ng duy nh?t. Ph?n m?m phân ph?i d? li?u gi?a các nút c?a c?m. N?u m?t nút không thành công, cung c?p các nút khác cho các d?ch v? và d? li?u đó trư?c đây đư?c cung c?p b?i thi?u nút. Khi m?t nút đư?c thêm vào ho?c s?a ch?a, ph?n m?m c?m di cư m?t s? d? li?u đ? nút đó.

D?ch v? h? th?ng Tên: ClusSvc
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
D?ch v? c?mUDP3343
RPCTCP135
Cụm Ngư?i qu?n tr?UDP137
Ng?u nhiên đư?c phân b? cao UDP ports¹UDPs? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024- 65535
s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 49152- 65535²
¹ Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?ng này, xem ph?n "T? xa th? t?c các cu?c g?i và DCOM", "Tham kh?o" keá tieáp.
² Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và Windows Vista

Tr?nh duy?t máy tính

D?ch v? h? th?ng máy tính tr?nh duy?t v?n duy tr? danh sách thông tin m?i nh?t các máy tính trên m?ng c?a b?n và ngu?n cung c?p danh sách các chương tr?nh mà yêu nó. D?ch v? tr?nh duy?t máy tính đư?c s? d?ng Windows trên máy tính đ? xem m?ng tên mi?n và các ngu?n l?c. Máy vi tính đư?c thi?t l?p như tr?nh duy?t duy tr? duy?t danh sách có ch?a t?t c? các ngu?n l?c đư?c chia s? đư?c s? d?ng trên m?ng. Phiên b?n trư?c c?a c?a s? chương tr?nh, ch?ng h?n như đ?a đi?m m?ng c?a tôi, các lư?i xem và Windows Explorer, ch? huy t?t c? các yêu c?u xem kh? năng. Ví d?, khi b?n m? đ?a đi?m m?ng c?a tôi trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 95, m?t danh sách các tên mi?n và máy tính s? xu?t hi?n. Đ? hi?n th? này danh sách, máy tính l?y đư?c m?t b?n sao c?a danh sách các tr?nh duy?t t? máy tính là thi?t k? như là m?t tr?nh duy?t.

H? th?ng d?ch v? tên: Tr?nh duy?t
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
D?ch v? Datagram NetBIOSUDP138
Đ? phân gi?i tên NetBIOSUDP137
D?ch v? phiên NetBIOSTCP139

H? ph?c v? DHCP

D?ch v? DHCP Server s? d?ng c?u h?nh máy ch? đ?ng Giao th?c (DHCP) t? đ?ng phân b? IP đ?a ch?. B?ng cách s? d?ng d?ch v? này, b?n có th? đi?u ch?nh các cài đ?t nâng cao m?ng khách DHCP. Ví d?, b?n có th? c?u h?nh thi?t đ?t m?ng ch?ng h?n như các máy ch? h? th?ng tên mi?n (DNS) và Các máy ch? Windows Internet tên d?ch v? (th?ng). B?n có th? thi?t l?p m?t ho?c nhi?u Các máy ch? DHCP đ? duy tr? thông tin c?u h?nh TCP/IP và cung c?p cho r?ng thông tin cho máy tính khách.

H? th?ng d?ch v? tên: DHCPServer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
H? ph?c v? DHCPUDP67
MADCAPUDP2535

H? th?ng t?p phân tán

Tích h?p các phân b? t?p tin h? th?ng (DFS) chia s? t?p tin khác nhau mà đư?c đ?t trên m?t di?n r?ng m?ng (WAN) ho?c m?ng c?c (b? LAN) vào m?t không gian tên h?p l? duy nh?t. D?ch v? DFS là c?n thi?t cho ho?t đ?ng B? ki?m soát mi?n thư m?c đ? qu?ng cáo SYSVOL chia s? thư m?c.

H? th?ng d?ch v? tên: DFS
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
D?ch v? Datagram NetBIOSUDP138
D?ch v? phiên NetBIOSTCP139
H? ph?c v? LDAPTCP389
H? ph?c v? LDAPUDP389
SMBTCP445
RPCTCP135
Ng?u nhiên đư?c phân b? cao TCP ports¹TCPs? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024- 65535
s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 49152- 65535²
¹ Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?ng này, xem ph?n "T? xa th? t?c các cu?c g?i và DCOM", "Tham kh?o" keá tieáp.
² Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và Windows Vista

Sao nhân b?n h? th?ng t?p phân tán

Các d?ch v? phân ph?i t?p tin h? th?ng sao nhân b?n (DFSR) là m?t công c? sao chép t?p tin d?a vào nhà nư?c, multi-master t? đ?ng sao chép C?p Nh?t c?a t?p tin và thư m?c gi?a vi tính đang tham gia vào m?t ph? bi?n nhân r?ng nhóm. DFSR đư?c b? sung trong Windows Server 2003 R2. B?n có th? c?u h?nh DFSR b?ng cách s? d?ng công c? d?ng l?nh Dfsrdiag.exe đ? nhân r?ng các t?p tin c?ng c? th?, không phân bi?t c?a cho dù h? đang tham gia trong phân b? t?p tin h? th?ng không gian tên (DFSN) ho?c không.

H? th?ng d?ch v? tên: DFSR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
RPCTCP135
RPCTCP5722³
Ng?u nhiên đư?c phân b? cao TCP ports¹TCPs? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024- 65535
s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 49152- 65535²
¹ Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?ng này, xem ph?n "Phân ph?i t?p tin d?ch v? nhân b?n", "Tham kh?o" keá tieáp.
² Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và Windows Vista
³ Port 5722 ngư?i ch? đư?c s? d?ng trên b? đi?u khi?n vùng 2008 ho?c b? đi?u khi?n vùng 2008R2.

Phân ph?i liên k?t theo d?i máy ch?

Các h? th?ng phân ph?i liên k?t theo d?i máy ch? d?ch v? c?a hàng thông tin v? v?y mà các t?p tin mà đang di chuy?n gi?a kh?i lư?ng có th? đư?c theo d?i cho m?i âm lư?ng trong các tên mi?n. Các d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i Server ch?y trên m?i b? ki?m soát mi?n trong m?t tên mi?n. D?ch v? này cho phép phân ph?i liên k?t Theo d?i d?ch v? khách hàng đ? theo d?i các liên k?t tài li?u đ? đư?c chuy?n đ?n m?t v? trí lư?ng c?a h? th?ng t?p tin NTFS khác trong cùng m?t tên mi?n.

H? th?ng d?ch v? tên: TrkSvr
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
RPCTCP135
Ng?u nhiên đư?c phân b? cao TCP ports¹TCPs? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024- 65535
s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 49152- 65535²
¹ Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?ng này, xem ph?n "T? xa th? t?c các cu?c g?i và DCOM", "Tham kh?o" keá tieáp.
² Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và Windows Vista

Điều phối Giao dịch Phân tán

D?ch v? h? th?ng phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên (DTC) là trách nhi?m ph?i h?p các giao d?ch đư?c phân ph?i qua nhi?u h? th?ng máy tính và qu?n l? tài nguyên, ch?ng h?n như cơ s? d? li?u, hàng đ?i tin nh?n, t?p tin h? th?ng, ho?c tr?nh qu?n l? giao d?ch b?o v? tài nguyên khác. H? th?ng DTC d?ch v? là b?t bu?c n?u giao d?ch thành ph?n đư?c c?u h?nh thông qua COM +. Nó c?ng yêu c?u cho giao hàng đ?i trong thư x?p hàng (c?ng đư?c g?i là MSMQ) và ho?t đ?ng c?a SQL Server span nhi?u h? th?ng.

Các vấn đề d?ch v? tên: MSDTC
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
RPCTCP135
Ng?u nhiên đư?c phân b? cao TCP ports¹TCPs? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024- 65535
s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 49152- 65535²
¹ Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?ng này, xem ph?n "Đi?u ph?i viên giao d?ch phân ph?i", "Tham kh?o" keá tieáp.
² Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và Windows Vista

H? ph?c v? DNS

Các d?ch v? DNS Server cho phép đ? phân gi?i tên DNS b?ng cách tr? l?i truy v?n và C?p Nh?t yêu c?u DNS tên. Các máy ch? DNS đư?c yêu c?u ph?i xác đ?nh v? trí các thi?t b? và d?ch v? đư?c xác đ?nh b?ng cách s? d?ng DNS tên và xác đ?nh v? trí b? đi?u khi?n vùng Active Directory.

H? th?ng d?ch v? tên: DNS
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
DNSUDP53
DNSTCP53

S? k? s?

D?ch v? h? th?ng s? k? s? các b?n ghi s? ki?n thư này đư?c t?o ra b?i các chương tr?nh và h? đi?u hành Windows. Báo cáo s? ki?n đăng nh?p ch?a thông tin mà có th? h?u ích trong ch?n đoán v?n đ?. Báo cáo đư?c xem trong tr?nh xem s? ki?n. D?ch v? s? k? s? vi?t s? ki?n đư?c g?i b?i các chương tr?nh, b?i các d?ch v?, và b?i h? đi?u hành đ? đăng nh?p t?p tin. Các s? ki?n ch?a thông tin ch?n đoán thêm vào l?i c? th? đ?i v?i các chương tr?nh m? ngu?n, các d?ch v? ho?c các thành ph?n. Các b?n ghi có th? đư?c xem l?p tr?nh thông qua s? ghi s? ki?n API ho?c thông qua tr?nh xem s? ki?n trong m?t MMC snap-in.

H? th?ng d?ch v? tên: Các
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
RPC/tên là đư?ng ?ng (NP)TCP139
RPC/NPTCP445
RPC/NPUDP137
RPC/NPUDP138
Chú ý D?ch v? s? k? s? s? d?ng RPC qua đư?ng ?ng đư?c đ?t tên theo. D?ch v? này có các yêu c?u tư?ng l?a tương t? như nh?ng ngư?i c?a các "t?p tin và máy in Sharing" tính năng.

Khách hàng Microsoft Exchange Server và Outlook

Phiên b?n Microsoft Exchange Server và Exchange khách hàng có các c?ng và giao th?c yêu c?u. Nh?ng yêu c?u này ph? thu?c vào đó Phiên b?n c?a Exchange Server ho?c Exchange khách hàng đang s? d?ng.

Cho Outlook khách hàng đ? k?t n?i v?i các phiên b?n c?a s? giao d?ch trư?c khi cho Exchange 2003, tr?c ti?p RPC k?t n?i t?i h? ph?c v? Exchange là b?t bu?c. Các k?t n?i RPC làm t? Outlook cho Exchange server s? l?n đ?u tiên liên l?c v?i RPC đi?m cu?i mapper (Port TCP 135) đ? yêu c?u thông tin v? ánh x? c?ng b? là hai đi?m cu?i khác nhau yêu c?u. Máy khách Outlook sau đó c? g?ng đ? làm cho các k?t n?i đ?n trao đ?i h? ph?c v? tr?c ti?p b?ng cách s? d?ng các c?ng đi?m cu?i.

Trao đ?i 5.5 s? d?ng hai C?ng giao ti?p khách hàng. M?t c?ng là đ? lưu tr? thông tin, và m?t c?ng là dành cho các thư m?c. Exchange 2000 và 2003 s? d?ng ba c?ng cho khách hàng thông tin liên l?c. M?t c?ng cho lưu tr? thông tin, m?t trong nh?ng là cho thư m?c Gi?i thi?u (RFR), và m?t c?ng là cho DSProxy/NSPI.

Trong h?u h?t trư?ng h?p, nh?ng hai ho?c ba c?ng s? đư?c v? b?n đ? ng?u nhiên vào ph?m vi TCP 1024-65535. N?u b?t bu?c, nh?ng c?ng này có th? đư?c c?u h?nh đ? luôn luôn ràng bu?c v?i m?t b?n đ? t?nh c?ng thay v? s? d?ng các c?ng không lâu.

Đ? bi?t thêm kho?ng cách c?u h?nh t?nh TCP/IP c?ng trong Exchange Server, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
270836Exchange Server t?nh c?ng ánh x?
Outlook 2003 khách h? tr? kh? năng k?t n?i tr?c ti?p đ?n Trao đ?i máy ch? b?ng cách s? d?ng RPC. Tuy nhiên, các khách hàng c?ng có th? liên l?c v?i Các máy ch? Exchange 2003 đư?c lưu tr? trên các máy tính Windows Server 2003 d?a trên Internet. Vi?c s? d?ng RPC qua HTTP giao ti?p gi?a Outlook và Exchange server giúp lo?i b? s? c?n thi?t đ? l? unauthenticated RPC giao thông qua m?ng Internet. Thay vào đó, lưu lư?ng gi?a máy khách Outlook 2003 và các Máy tính Exchange Server 2003 tunneled trong các gói tin HTTPS trên c?ng TCP 443 (HTTPS).

RPC qua HTTPS yêu c?u c?ng TCP 443 (HTTPS) có s?n t? máy s? d?ng Outlook 2003 đ?n các máy ch? đang ho?t đ?ng như thi?t b? "RPCProxy". Các gói HTTPS đư?c ch?m d?t t?i máy ch? RPCProxy và các gói RPC unwrapped đư?c sau đó truy?n sang Exchange server trên ba c?ng, trong th?i trang tương t? đ? lưu lư?ng truy c?p RPC tr?c ti?p đư?c mô t? ? trên. RPC qua HTTPS c?ng trên máy ch? Exchange t?nh đư?c ánh x? t?i TCP 6001 (các Kho thông tin), TCP 6002 (thư m?c gi?i thi?u), và TCP 6004 (DSProxy/NSPI). Không có công c? b?n đ? đi?m cu?i ph?i đư?c ti?p xúc khi dùng RPC qua HTTPS giao ti?p gi?a Outlook 2003 và Exchange 2003, v? Outlook 2003 bi?t đ? s? d?ng các th? đi?m cu?i t?nh đư?c ánh x? c?ng. Ngoài ra, không có danh m?c toàn c?u c?n ti?p xúc v?i máy khách Outlook 2003 b?i v? DSProxy/NSPI giao di?n trên các H? ph?c v? Exchange 2003 s? cung c?p các ch?c năng này.

Exchange Server c?ng có th? cung c?p h? tr? cho giao th?c khác, ch?ng h?n như SMTP, bưu đi?n Giao th?c 3 (POP3), và IMAP.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
IMAPTCP143
IMAP trên SSLTCP993
POP3TCP110
POP3 trên SSLTCP995
Ng?u nhiên đư?c phân b? cao TCP ports¹TCPs? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024- 65535
s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 49152- 65535²
RPCTCP135
RPC qua HTTPSTCP443 ho?c 80
SMTPTCP25
SMTPUDP25
Lưu trữ Thông tinTCP6001
Gi?i thi?u thư m?cTCP6002
DSProxy/NSPITCP6004
¹ Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?ng này, xem ph?n "T? xa th? t?c các cu?c g?i và DCOM", "Tham kh?o" keá tieáp.
² Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và Windows Vista.

ISA Server

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
C?u h?nh lưu tr? (tên mi?n) TCP2171 (lưu ? 1)
C?u h?nh lưu tr? (b?n sao)TCP2173 (lưu ? 1)
C?u h?nh lưu tr? (nhóm làm vi?c)TCP2172 (lưu ? 1)
Máy khách Tường lửa ?ng d?ngTCP/UDP1025-65535 (lưu ? 2)
Tư?ng l?a c?a khách hàng ki?m soát kênhTCP/UDP1745 (lưu ? 3)
Tư?ng l?a ki?m soát kênhTCP3847 (lưu ? 1)
RPCTCP135 (chú ? 6)
Ng?u nhiên đư?c phân b? cao TCP c?ng (lưu ? 6)TCPs? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024-65535
c?ng ng?u nhiên s? gi?a 49152-65535 (chú ? 7)
Trang web qu?n l?TCP2175 (lưu ? 1, 4)
Web Proxy ClientTCP8080 (chú ? 5)
Chú ý:
 1. Không đư?c s? d?ng v?i ISA 2000
 2. V?n t?i ?ng d?ng FWC / giao th?c đư?c thương lư?ng trong v?ng FWC ki?m soát kênh
 3. ISA 2000 FWC đi?u khi?n m?c đ?nh UDP; ISA 2004 và 2006 Theo m?c đ?nh TCP.
 4. Tư?ng l?a c?a trang Web qu?n l? đư?c s? d?ng b?i OEM đ? cung c?p không MMC qu?n l? c?a ISA Server
 5. C?ng đư?c s? d?ng cho giao thông intra-m?ng.
 6. S? d?ng ch? qu?n l? ISA MMC trong máy ch? t? xa và giám sát t?nh tr?ng d?ch v?.
 7. Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và trong Windows Vista.

D?ch v? Fax

D?ch v? fax, m?t d?ch v? h? th?ng API h? th?ng đi?n tho?i (TAPI) –compliant, cung c?p kh? năng fax. B?ng cách s? d?ng d?ch v? Fax, ngư?i dùng có th? g?i và nh?n Faxes t? chương tr?nh máy tính đ? bàn c?a h? b?ng cách s? d?ng m?t trong hai thi?t b? đ?a phương fax ho?c m?t đi?n tho?i fax m?ng chia s?.

H? th?ng d?ch v? tên: Fax
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
D?ch v? phiên NetBIOSTCP139
SMBTCP445
RPCTCP135
Ng?u nhiên đư?c phân b? cao TCP ports¹TCPs? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024- 65535
s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 49152- 65535²
¹ Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?ng này, xem ph?n "T? xa th? t?c các cu?c g?i và DCOM", "Tham kh?o" keá tieáp.
² Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và Windows Vista.

Sao nhân b?n t?p

D?ch v? sao nhân b?n t?p (FRS) là m?t sao nhân b?n t?p d?a trên công c? t? đ?ng sao b?n C?p Nh?t vào t?p tin và thư m?c gi?a vi tính mà đang tham gia vào m?t b? b?n sao FRS ph? bi?n. FRS là m?c đ?nh sao chép công c? đư?c s? d?ng đ? tái t?o n?i dung c?p SYSVOL gi?a mi?n d?a trên Windows 2000 và Windows Server 2003 d?a trên b? đi?u khi?n mà đư?c đ?t t?i m?t tên mi?n ph? bi?n. FRS có th? đư?c c?u h?nh đ? nhân r?ng các t?p tin và thư m?c gi?a các m?c tiêu c?a m?t DFS g?c ho?c liên k?t b?ng cách s? d?ng các DFS Công c? qu?n tr?.

H? th?ng d?ch v? tên: NtFrs
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
RPCTCP135
Ng?u nhiên đư?c phân b? cao TCP ports¹TCPs? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024- 65535
s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 49152- 65535²
¹ Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?ng này, xem ph?n "D?ch v? nhân b?n t?p" trong ph?n "Tham kh?o".
² Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và Windows Vista.

Máy ch? t?p tin cho Macintosh

B?ng cách s? d?ng máy ch? t?p tin cho Macintosh h? th?ng d?ch v?, Macintosh ngư?i dùng máy tính có th? lưu tr? và truy nh?p các t?p trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003. N?u d?ch v? này b? t?t hay b? ch?n, Macintosh khách hàng không th? truy nh?p ho?c lưu tr? t?p tin trên máy tính đó.

H? th?ng d?ch v? tên: MacFile
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
Máy ch? t?p tin cho MacintoshTCP548

FTP Publishing Service

FTP Publishing Service cung c?p kh? năng k?t n?i FTP. Theo m?c đ?nh, các FTP ki?m soát port là 21. Tuy nhiên, b?n có th? c?u h?nh d?ch v? h? th?ng này thông qua ngư?i qu?n l? Internet Information Services (IIS)-theo. D? li?u m?c đ?nh (t?c đư?c s? d?ng cho ho?t đ?ng ch? đ? FTP) c?ng s? t? đ?ng đư?c đ?t thành m?t c?ng ít hơn c?ng đi?u khi?n. V? v?y, n?u b?n c?u h?nh đi?u khi?n c?ng đ? c?ng 4131, c?ng d? li?u m?c đ?nh là c?ng 4130. H?u h?t FTP khách hàng s? d?ng ch? đ? th? đ?ng FTP. Đi?u này có ngh?a là khách hàng ban đ?u k?t n?i t?i h? ph?c v? FTP b?ng cách s? d?ng b? đi?u khi?n C?ng, h? ph?c v? FTP s? gán m?t c?ng TCP cao gi?a c?ng 1025 và 5000, và sau đó khách hàng s? m? ra m?t th? hai k?t n?i t?i h? ph?c v? FTP chuy?n d? li?u. B?n có th? c?u h?nh lo?t các c?ng cao b?ng cách s? d?ng IIS metabase.

H? th?ng d?ch v? tên: MSFTPSVC
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
Ki?m soát FTPTCP21
D? li?u m?c đ?nh FTPTCP20
Rrandomly c?p phát cao TCP c?ngTCPs? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024- 65535
s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 49152- 65535¹
¹ Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và trong Windows Vista.

Chính sách Nhóm

Đ? thành công áp d?ng chính sách nhóm, m?t khách hàng ph?i có kh? năng liên h? v?i b? ki?m soát mi?n trong các giao th?c DCOM, ICMP, LDAP, SMB và RPC. N?u b?t k? m?t trong nh?ng giao th?c này là không có s?n ho?c b? ch?n gi?a khách hàng và m?t b? đi?u khi?n tên mi?n có liên quan, chính sách s? không áp d?ng ho?c làm m?i. Cho m?t Cross-mi?n đăng nh?p, nơi m?t máy tính trong m?t tên mi?n và trương m?c ngư?i dùng là t?i khác, nh?ng giao th?c này có th? đư?c yêu c?u cho khách hàng, tài nguyên tên mi?n, và vùng trương m?c đ? giao ti?p. ICMP đư?c s? d?ng cho liên k?t ch?m phát hi?n. Đ? bi?t thêm v? liên k?t ch?m phát hi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
227260Làm th? nào m?t liên k?t ch?m đư?c phát hi?n cho x? l? h? sơ ngư?i dùng và chính sách nhóm
H? th?ng d?ch v? tên: Chính sách Nhóm
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
DCOM¹TCP + UDPc?ng ng?u nhiên s? gi?a 1024-65535
s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 49152-65535²
ICMP (ping)ICMP
LDAPTCP389
SMBTCP445
RPCTCP135, s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024-65535*
¹ Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?ng này, xem "b? đi?u khi?n vùng và Active Directory" ph?n trong "Tham kh?o" keá tieáp.
² Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và Windows Vista.

Chú ý Khi nhóm chính sách Microsoft Management Console (MMC)-theo t?o ra k?t qu? chính sách nhóm báo cáo và báo cáo nhóm chính sách làm m?u, nó s? d?ng DCOM và RPC đ? g?i và nh?n thông tin t? nhà cung c?p t?p k?t qu? c?a chính sách (RSoP) trên máy khách ho?c trên b? đi?u khi?n vùng. Các t?p tin nh? phân khác nhau mà làm cho lên các nhóm chính sách Microsoft Management Console (MMC)-theo tính năng ch? y?u s? d?ng cu?c g?i COM g?i ho?c nh?n đư?c thông tin.

HTTP SSL

D?ch v? h? th?ng HTTP SSL cho phép IIS đ? th?c hi?n ch?c năng SSL. SSL là m?t tiêu chu?n m? cho thi?t l?p m?t kênh đư?c m? hóa truy?n thông đ? giúp ngăn ng?a đánh ch?n thông tin quan tr?ng, ch?ng h?n như th? tín d?ng s? đi?n tho?i. M?c dù d?ch v? này đư?c thi?t k? đ? làm vi?c trên các d?ch v? Internet khác, nó ch? y?u đư?c s? d?ng đ? cho phép các giao d?ch tài chính đi?n t? đ? m?t m? trên World Wide Web (WWW). B?n có th? c?u h?nh các c?ng d?ch v? này thông qua ngư?i qu?n l? Internet Information Services (IIS)-theo.

Các vấn đề d?ch v? tên: HTTPFilter
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
HTTPSTCP443

D?ch v? xác th?c Internet

D?ch v? xác th?c Internet (IAS) th?c hi?n t?p trung xác th?c, U? quy?n, ki?m toán và k? toán c?a ngư?i s? d?ng đang đang k?t n?i t?i m?ng. Nh?ng ngư?i s? d?ng có th? trên m?t k?t n?i m?ng LAN hay trên m?t xa k?t n?i. IAS th?c hi?n tiêu chu?n Internet Engineering Task Force (IETF) Giao th?c xác th?c quay s?-vào ngư?i s? d?ng d?ch v? (bán kính) t? xa.

Các vấn đề d?ch v? tên: IAS
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
Di s?n bán kínhUDP1645
Di s?n bán kínhUDPnăm 1646
Bán kính k? toánUDP1813
Bán kính xác th?cUDP1812

Tư?ng l?a k?t n?i Internet (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)

D?ch v? h? th?ng này cung c?p NAT, đ?a ch?, và tên gi?i quy?t d?ch v? cho t?t c? các máy tính c?a b?n m?ng gia đ?nh hay m?ng văn ph?ng nh? c?a b?n. Khi tính năng chia s? k?t n?i Internet đư?c kích ho?t, máy tính c?a b?n s? tr? thành m?t c?ng n?i Internet"" trên m?ng, và các máy tính khách hàng khác có th? sau đó chia s? m?t k?t n?i Internet, như là m?t k?t n?i quay s? ho?c m?t băng thông r?ng k?t n?i. D?ch v? này cung c?p d?ch v? DHCP và DNS cơ b?n mà s? làm vi?c v?i các đ?y đ? tính năng Windows DHCP ho?c DNS d?ch v?. Khi ICF và Internet K?t n?i chia s? hành đ?ng như là m?t c?a ng? cho ph?n c?n l?i c?a trên máy vi tính c?a b?n m?ng, h? cung c?p d?ch v? DHCP và DNS đ? m?ng riêng v? các giao di?n m?ng n?i b?. Chúng tôi không cung c?p các d?ch v? trên các bên ngoài-đ?i m?t giao di?n.

H? th?ng d?ch v? tên: SharedAccess
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
H? ph?c v? DHCPUDP67
DNSUDP53
DNSTCP53

Trung tâm phân ph?i khóa Kerberos

Khi b?n s? d?ng h? th?ng Trung tâm phân ph?i khóa Kerberos (KDC) d?ch v?, ngư?i dùng có th? đăng nh?p vào m?ng b?ng cách s? d?ng Kerberos Phiên b?n 5 giao th?c xác th?c. Như trong vi?c tri?n khai khác c?a giao th?c Kerberos KDC là m?t quá tr?nh duy nh?t cung c?p hai d?ch v?: vi?c xác th?c D?ch v? và các d?ch v? c?p vé. Các v?n đ? Authentication Service vé c?p vé, và các d?ch v? c?p vé các v?n đ? vé cho k?t n?i t?i máy tính trong tên mi?n riêng c?a m?nh.

H? th?ng d?ch v? tên: KDC
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
KerberosTCP88
KerberosUDP88
M?t kh?u Kerberos V5UDP464
M?t kh?u Kerberos V5TCP464
DC LocatorUDP389

Gi?y phép ghi s?

D?ch v? h? th?ng gi?y phép đăng nh?p là m?t công c? ban đ?u đư?c thi?t k? đ? giúp khách hàng qu?n l? gi?y phép cho s?n ph?m máy ch? c?a Microsoft mà đư?c c?p phép trong mô h?nh máy ch? Client Access License (CAL). Gi?y phép ghi s? đư?c gi?i thi?u v?i Microsoft Windows NT Server 3.51. Theo m?c đ?nh, c?p phép D?ch v? đăng nh?p b? vô hi?u hóa trong Windows Server 2003. Do thi?t k? di s?n c?a nh?ng h?n ch? và phát tri?n gi?y phép đi?u kho?n và đi?u ki?n, gi?y phép đăng nh?p có th? không cung c?p m?t cái nh?n chính xác c?a t?ng s? Cal đư?c mua so v?i t?ng s? Cal đư?c s? d?ng trên m?t máy ch? c? th? ho?c trên kh?p các doanh nghi?p. Cal đư?c báo cáo b?i gi?y phép đăng nh?p có th? xung đ?t v?i gi?i thích th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng cu?i (EULA) và v?i s?n ph?m s? d?ng quy?n (PUR). Gi?y phép đăng nh?p s? không đư?c bao g?m trong tương lai các phiên b?n c?a h? đi?u hành Windows. Microsoft khuy?n cáo r?ng ch? có ngư?i dùng h? máy ch? doanh nghi?p nh? Microsoft h? đi?u hành cho phép đi?u này d?ch v? trên các máy ch? c?a h?.

H? th?ng d?ch v? tên: LicenseService
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
D?ch v? Datagram NetBIOSUDP138
D?ch v? phiên NetBIOSTCP139
SMBTCP445
Chú ý Gi?y phép đăng nh?p d?ch v? s? d?ng RPC qua đư?ng ?ng đư?c đ?t tên theo. Đi?u này d?ch v? có yêu c?u v? tư?ng l?a tương t? như nh?ng ngư?i "t?p tin và máy in Chia s?"tính năng.

Hàng đợi Tin nhắn

D?ch v? h? th?ng thư x?p hàng là m?t cơ s? h? t?ng nh?n tin và phát tri?n công c? đ? t?o phân ph?i nh?n tin các chương tr?nh cho Windows. Các chương tr?nh này có th? giao ti?p qua m?ng không đ?ng nh?t và có th? g?i tin nh?n gi?a các máy tính có th? t?m th?i không th? k?t n?i v?i nhau khác. Tin nh?n Queuing s? giúp cung c?p b?o m?t, đ?nh tuy?n hi?u qu?, h? tr? cho G?i tin nh?n trong các giao d?ch, ưu tiên d?a trên tin nh?n và đ?m b?o thông báo giao hàng.

H? th?ng d?ch v? tên: MSMQ
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
MSMQTCP1801
MSMQUDP1801
MSMQ-DCsTCP2101
MSMQ-MgmtTCP2107
MSMQ-PingUDP3527
MSMQ-RPCTCP2105
MSMQ-RPCTCP2103
RPCTCP135

Messenger

D?ch v? h? th?ng Messenger s? g?i tin nh?n đ?n ho?c nh?n đư?c các thư t? ngư?i dùng và máy tính, qu?n tr? viên, và các d?ch v? c?nh báo. D?ch v? này không liên quan đ?n Windows Messenger. N?u b?n vô hi?u hóa Messenger d?ch v?, thông báo s? đư?c g?i đ?n máy tính ho?c ngư?i s? d?ng hi?n có đăng nh?p m?ng chưa nh?n đư?c. Ngoài ra, các net g?i l?nh và các net tên l?nh không c?n ch?c năng.

H? th?ng d?ch v? tên: Messenger
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
D?ch v? Datagram NetBIOSUDP138

Microsoft Exchange MTA Stacks

Trong Microsoft Exchange 2000 Server và Microsoft Exchange Server năm 2003, thư chuy?n đ?i l? (MTA) thư?ng đư?c dùng đ? cung c?p d?ch v? chuy?n thông đi?p tương thích gi?a Exchange 2000 Máy ch? d?a trên các máy ch? và Exchange Server 5.5 d?a trên máy ch? trong m?t h?n h?p-mode môi trư?ng.

H? th?ng d?ch v? tên: MSExchangeMTA
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
X.400TCP102

Microsoft Operations Manager 2000

Microsoft Operations Manager (MOM) 2000 cung c?p doanh nghi?p-class qu?n l? các ho?t đ?ng b?ng cách cung c?p qu?n l? s? ki?n toàn di?n, ch? đ?ng Giám sát và c?nh báo, báo cáo và phân tích xu hư?ng. Sau khi b?n cài đ?t m? 2000 Service Pack 1 (SP1), 2000 m? không c?n s? d?ng m?t giao ti?p văn b?n r? ràng kênh, và t?t c? lưu lư?ng gi?a các đ?i l? m? và m? h? ph?c v? đư?c m?t m? hóa trên c?ng TCP 1270. Bàn đi?u khi?n qu?n tr? m? s? d?ng DCOM đ? k?t n?i v?i các h? ph?c v?. Đi?u này có ngh?a là qu?n tr? viên qu?n l? máy ch? m? qua các m?ng ph?i có quy?n truy c?p ng?u nhiên cao TCP c?ng.

D?ch v? h? th?ng Tên: m?t trong nh?ng đi?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
M?-ClearTCP51515
M? m? hóaTCP1270

D?ch v? Microsoft POP3

D?ch v? POP3 c?a Microsoft cung c?p chuy?n giao thư đi?n t? và truy d?ch v?. Qu?n tr? viên có th? s? d?ng d?ch v? này đ? lưu tr? và qu?n l? e-mail các tài kho?n trên h? ph?c v? thư. Khi b?n cài đ?t d?ch v? POP3 c?a Microsoft trên các h? ph?c v? thư, ngư?i dùng có th? k?t n?i t?i h? ph?c v? thư và có th? truy xu?t thư đi?n t? b?i b?ng cách s? d?ng ?ng d?ng khách thư đi?n t? h? tr? giao th?c POP3, ch?ng h?n như Microsoft Outlook.

H? th?ng d?ch v? tên: POP3SVC
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
POP3TCP110

MSSQLSERVER

MSSQLSERVER là m?t d?ch v? h? th?ng trong Microsoft SQL Server 2000. SQL Máy ch? cung c?p m?t n?n t?ng qu?n l? d? li?u m?nh m? và toàn di?n. B?n có th? c?u h?nh c?ng m?i trư?ng h?p c?a SQL Server s? d?ng b?ng cách s? d?ng máy ch? M?ng ti?n ích.

H? th?ng d?ch v? tên: MSSQLSERVER
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
SQL qua TCPTCP 1433
SQL ProbeUDP1434

MSSQL$ QUICK

$ MSSQL Quick d?ch v? h? th?ng đư?c cài đ?t trong ti?n tr?nh cài đ?t nh?ng tính năng mô t? ph? quát, phát hi?n và h?i nh?p (Quick) c?a các Gia đ?nh Windows Server 2003 h? đi?u hành. MSSQL$ Quick cung c?p Quick kh? năng trong doanh nghi?p. Cơ s? d? li?u SQL Server là c?t l?i h?p ph?n c?a MSSQL$ Quick.

H? th?ng d?ch v? tên: MSSQLSERVER
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
SQL qua TCPTCP1433
SQL ProbeUDP1434

Đăng nh?p m?ng

Các D?ch v? h? th?ng đăng nh?p r?ng v?n duy tr? m?t kênh an ninh gi?a máy tính c?a b?n và đi?u khi?n vùng đ? xác th?c ngư?i dùng và d?ch v?. Nó đ? vư?t qua c?a ngư?i dùng credentials lên b? ki?m soát mi?n và tr? v? tên mi?n đ?nh danh b?o m?t và quy?n c?a ngư?i dùng cho ngư?i dùng. Đi?u này thư?ng đư?c g?i là pass-through xác th?c. Đăng nh?p m?ng đư?c c?u h?nh đ? b?t đ?u t? đ?ng ch? khi m?t tài kho?n c?a máy tính ho?c b? đi?u khi?n vùng là tham gia vào m?t vùng. Trong Windows 2000 Server và Windows Server 2003 gia đ?nh, Net đăng nh?p xu?t b?n tài nguyên d?ch v? b? đ?nh v? b?n ghi trong DNS. Khi d?ch v? này ch?y, nó d?a trên các Máy tr?m d?ch v? và v? các d?ch v? cơ quan an ninh đ?a phương đ? l?ng nghe cho yêu c?u g?i đ?n. Trên các tên mi?n thành viên máy tính, đăng nh?p m?ng s? d?ng RPC hơn đ?t tên đư?ng ?ng. Trên b? đi?u khi?n vùng, nó s? d?ng RPC trên đư?c đ?t tên theo đư?ng ?ng, RPC qua TCP/IP, mailslots, và Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

H? th?ng d?ch v? tên: NETLOGON
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
D?ch v? Datagram NetBIOSUDP138
Đ? phân gi?i tên NetBIOSUDP137
D?ch v? phiên NetBIOSTCP139
SMBTCP445
LDAPUDP389
RPC¹TCP135, s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024-65535
135, s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 49152-65535²
¹ Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?ng này, xem "b? đi?u khi?n vùng và Active Directory" ph?n trong "Tham kh?o" keá tieáp.
² Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và trong Windows Vista.
Chú ý D?ch v? đăng nh?p m?ng s? d?ng RPC qua đư?ng ?ng đư?c đ?t tên cho xu?ng c?p khách hàng. D?ch v? này có các yêu c?u tư?ng l?a tương t? như nh?ng ngư?i "t?p tin tính năng và máy in chia s?".

NetMeeting Remote Desktop Sharing

Cho phép d?ch v? h? th?ng NetMeeting Remote Desktop Sharing ngư?i dùng đư?c ?y quy?n t? xa truy c?p máy tính Windows c?a b?n t? m?t cá nhân máy tính trên m?t m?ng n?i b? công ty b?ng cách s? d?ng Windows NetMeeting. B?n ph?i b?t d?ch v? này trong NetMeeting. B?n có th? vô hi?u hóa ho?c t?t vào đây tính năng b?ng cách s? d?ng m?t bi?u tư?ng trong vùng thông báo c?a Windows.

Các vấn đề d?ch v? tên: mnmsrvc
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
D?ch v? thi?t b? đ?u cu?iTCP3389

Giao thức Truyền Tin tức Mạng (NNTP)

Network News Transfer Protocol (NNTP) mà h? th?ng d?ch v? cho phép máy tính đang ch?y Windows Server 2003 đ? ho?t đ?ng như h? ph?c v? tin. Máy khách có th? s? d?ng m?t chương tr?nh dùng tin, ch?ng h?n như Microsoft Outlook Express, đ? l?y các các nhóm tin t? h? ph?c v? và đ?c các tiêu đ? ho?c các cơ quan c?a các bài vi?t trong m?i nhóm tin.

H? th?ng d?ch v? tên: NNTPSVC
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
NNTPTCP119
NNTP trên SSLTCP563

Nh?t k? hi?u su?t và thông báo

Thu các Nh?t k? hi?u su?t và c?nh báo h? th?ng d?ch v? th?p, d?a trên các tham s? c?u l?ch tr?nh, d? li?u hi?u su?t t? local ho?c t? xa máy vi tính và sau đó ghi d? li?u đó m?t Nh?t k? ho?c gây nên m?t thông báo. D?a trên thông tin đư?c ch?a trong các thi?t l?p b? sưu t?p Nh?t k? đư?c đ?t tên, các Nh?t k? hi?u su?t và c?nh báo d?ch v? b?t đ?u và d?ng l?i m?i đ?t tên hi?u su?t thu th?p d? li?u. Đi?u này ph?c v? ch? ch?y n?u ít nh?t m?t d? li?u hi?u su?t b? sưu t?p đư?c lên k? ho?ch.

H? th?ng d?ch v? tên: SysmonLog
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
D?ch v? phiên NetBIOSTCP139

Bộ đệm Máy in

D?ch v? b? đ?m máy in h? th?ng qu?n l? t?t c? các đ?a phương và m?ng in đ?i và đi?u khi?n t?t c? các công vi?c in. Đ?m là trung tâm c?a các Ti?u h? th?ng in ?n Windows. Nó qu?n l? hàng đ?i in trên h? th?ng và liên l?c v?i tr?nh đi?u khi?n máy in và đ?u vào/đ?u ra (I/O) thành ph?n, ch?ng h?n như c?ng USB và b? giao th?c TCP/IP.

H? th?ng d?ch v? tên: B? đ?m in
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
D?ch v? Datagram NetBIOSUDP138
Đ? phân gi?i tên NetBIOSUDP137
D?ch v? phiên NetBIOSTCP139
SMBTCP445
Chú ý D?ch v? b? đ?m máy in s? d?ng RPC qua đư?ng ?ng đư?c đ?t tên theo. D?ch v? này có các yêu c?u tư?ng l?a tương t? như nh?ng ngư?i c?a các "t?p tin và máy in Sharing" tính năng.

Cài đ?t t? xa

B?n có th? s? d?ng d?ch v? h? th?ng cài đ?t t? xa đ? cài đ?t Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003 vào th?c hi?n Pre-Boot Môi trư?ng (PXE) máy tính t? xa kh?i đ?ng kích ho?t khách. Thông tin kh?i đ?ng D?ch v? thương lư?ng Layer (BINL), thành ph?n chính c?a cài đ?t t? xa Máy ch? (RIS), câu tr? l?i PXE khách hàng yêu c?u, s? ki?m tra Active Directory cho khách hàng xác nh?n và vư?t qua các thông tin khách hàng đ?n và đi t? máy ch?. BINL d?ch v? đư?c cài đ?t khi b?n ho?c thêm các thành ph?n RIS t? thêm/lo?i b? C?u ph?n c?a Windows, ho?c ch?n nó khi b?n bư?c đ?u cài đ?t các đi?u hành h? th?ng.

H? th?ng d?ch v? tên: BINLSVC
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
BINLUDP4011

Cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC)

D?ch v? h? th?ng g?i th? t?c t? xa (RPC) là m?t interprocess truy?n thông (IPC) cơ ch? cho phép trao đ?i d? li?u và invocation ch?c năng mà cư trú trong m?t quá tr?nh khác nhau. Quá tr?nh khác nhau có th? trên cùng m?t máy tính, trên m?ng LAN, ho?c t?i m?t đ?a đi?m t? xa, và có th? đư?c truy c?p qua k?t n?i m?ng WAN ho?c qua k?t n?i VPN. D?ch v? RPC ph?c v? như các RPC đi?m cu?i mapper và mô h?nh đ?i tư?ng thành ph?n (COM) b? đi?u khi?n d?ch v?. Nhi?u d?ch v? tùy thu?c vào d?ch v? RPC đ? b?t đ?u thành công.

H? th?ng d?ch v? tên: RpcSs
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
RPCTCP135
RPC qua HTTPSTCP593
D?ch v? Datagram NetBIOSUDP138
Đ? phân gi?i tên NetBIOSUDP137
D?ch v? phiên NetBIOSTCP139
SMBTCP445
Chú ý Công c? b?n đ? đi?m cu?i RPC c?ng cung c?p d?ch v? c?a m?nh b?ng cách s? d?ng tên đư?ng ?ng. D?ch v? này có các yêu c?u tư?ng l?a tương t? như nh?ng ngư?i "t?p tin tính năng và máy in chia s?".

Đ?i l? cu?c g?i (RPC) th? t?c t? xa

D?ch v? g?i th? t?c t? xa (RPC) Locator h? th?ng qu?n l? tên d?ch v? RPC database. Khi d?ch v? này đư?c b?t, RPC khách hàng có th? xác đ?nh v? trí máy ch? RPC. D?ch v? này b? t?t theo m?c đ?nh.

Các vấn đề d?ch v? tên: RpcLocator
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
D?ch v? Datagram NetBIOSUDP138
Đ? phân gi?i tên NetBIOSUDP137
D?ch v? phiên NetBIOSTCP139
SMBTCP445
Chú ý D?ch v? RPC đ?i l? cung c?p d?ch v? c?a m?nh b?ng cách s? d?ng RPC qua tên đư?ng ?ng. D?ch v? này có các yêu c?u tư?ng l?a tương t? như nh?ng ngư?i c?a các Tính năng "T?p tin và máy in chia s?".

Thông báo lưu tr? t? xa

D?ch v? h? th?ng thông báo lưu tr? t? xa thông báo cho ngư?i dùng khi h? đ?c t? ho?c ghi vào t?p tin ch? có s?n t? m?t ph? phương ti?n lưu tr?. D?ng d?ch v? ngăn ng?a thông báo này.

H? th?ng d?ch v? tên: Remote_Storage_User_Link
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
RPCTCP135
Ng?u nhiên đư?c phân b? cao TCP ports¹TCPs? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024- 65535
s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 49152- 65535²
¹ Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?ng này, xem ph?n "T? xa th? t?c các cu?c g?i và DCOM", "Tham kh?o" keá tieáp.
² Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và Windows Vista.

Máy ch? lưu tr? t? xa

Các máy ch? lưu tr? t? xa h? th?ng d?ch v? c?a hàng thư?ng xuyên đư?c s? d?ng t?p tin trên m?t phương ti?n lưu tr? ph?. N?u b?n d?ng d?ch v? này, ngư?i dùng không th? di chuy?n ho?c l?y các t?p tin t? phương ti?n lưu tr? ph?.

Các vấn đề d?ch v? tên: Remote_Storage_Server
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
RPCTCP135
Ng?u nhiên đư?c phân b? cao TCP ports¹TCPs? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024- 65535
s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 49152- 65535²
¹ Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?ng này, xem ph?n "T? xa th? t?c các cu?c g?i và DCOM", "Tham kh?o" keá tieáp.
² Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và Windows Vista.

Truy c?p t? xa và đ?nh tuy?n

D?ch v? đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa cung c?p multiprotocol M?ng LAN, m?ng LAN, m?ng LAN-to-WAN, VPN và NAT d?ch v? đ?nh tuy?n. Ngoài ra, các D?ch v? đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa c?ng cung c?p truy c?p t? xa VPN và quay s? d?ch v?. M?c dù đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa có th? s? d?ng t?t c? sau đây giao th?c, các d?ch v? thư?ng s? d?ng ch? là m?t t?p h?p con c?a h?. Ví d?, n?u b?n c?u h?nh m?t c?a ng? VPN n?m phía sau m?t router l?c, b?n s? có th? s? d?ng ch? có m?t công ngh?. N?u b?n s? d?ng L2TP v?i IPsec, b?n ph?i cho phép IPsec ESP (giao th?c IP 50), NAT-T (UDP trên c?ng 4500) và IPsec ISAKMP (UDP trên Port 500) thông qua router.

Chú ý M?c dù NAT-T và IPsec ISAKMP đư?c yêu c?u cho L2TP, đây C?ng đư?c th?c s? giám sát c?a cơ quan an ninh đ?a phương. Cho thêm thông tin v? vi?c này, h?y xem ph?n "Tham kh?o" c?a bài vi?t này.

H? th?ng d?ch v? tên: B?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
GRE (giao th?c IP 47)GREn/a
IPsec AH (giao th?c IP 51)AHn/a
IPsec ESP (giao th?c IP 50)ESPn/a
L2TPUDP1701
PPTPTCP1723

Máy chủ

D?ch v? h? th?ng máy ch? cung c?p h? tr? RPC và t?p, in ?n, và ?ng tên chia s? qua m?ng. D?ch v? máy ch? cho phép chia s? ngu?n l?c đ?a phương, ch?ng h?n như đ?a và máy in, v? v?y mà các thành viên c?a các m?ng có th? truy c?p chúng. Nó c?ng cho phép ?ng tên liên l?c gi?a chương tr?nh đang ch?y trên máy tính đ?a phương và trên các máy tính khác. Đ?t tên đư?ng ?ng truy?n là b? nh? đư?c dành riêng cho đ?u ra c?a m?t quy tr?nh đ? đư?c s? d?ng như đ?u vào cho m?t ti?n tr?nh khác. Quá tr?nh ch?p nh?n đ?u vào không có là đ?a phương vào máy tính.

Chú ý N?u m?t tên máy gi?i quy?t đ?n nhi?u đ?a ch? IP b?ng cách s? d?ng th?ng, ho?c n?u th?ng th?t b?i và tên đư?c gi?i quy?t b?ng cách s? d?ng DNS, NetBIOS trên TCP/IP (NetBT) s? c? g?ng đ? ping đ?a ch? IP ho?c đ?a ch? c?a các máy ch? file. C?ng 139 truy?n thông tùy thu?c vào giao th?c thông đi?p đi?u khi?n Internet (ICMP) echo tin nh?n. N?u giao th?c Internet Phiên b?n 6 (IPv6) không đư?c cài đ?t, c?ng 445 thông tin liên l?c c?ng s? ph? thu?c vào ICMP cho đ? phân gi?i tên. T?i trư?c Lmhosts m?c s? b? qua b? gi?i quy?t DNS. N?u IPv6 đư?c cài đ?t trên Windows Server 2003-d?a ho?c Windows XP trên h? th?ng, c?ng 445 truy?n thông s? không Kích ho?t b?t c? yêu c?u ICMP.

H? th?ng d?ch v? tên: lanmanserver
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
D?ch v? Datagram NetBIOSUDP138
Đ? phân gi?i tên NetBIOSUDP137
D?ch v? phiên NetBIOSTCP139
SMBTCP445

SharePoint Portal Server

V?i d?ch v? h? th?ng SharePoint Portal Server, b?n có th? phát tri?n m?t c?ng thông minh li?n m?ch k?t n?i ngư?i s? d?ng, các đ?i và ki?n th?c như v?y mà m?i ngư?i có th? t?n d?ng l?i th? c?a thông tin liên quan trên kinh doanh quy tr?nh. Microsoft SharePoint Portal Server 2003 cung c?p doanh nghi?p gi?i pháp kinh doanh tích h?p thông tin t? h? th?ng khác nhau vào m?t gi?i pháp thông qua đơn đăng nh?p và doanh nghi?p ?ng d?ng tích h?p kh? năng.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
HTTPTCP80
HTTPSTCP443

SMTP (SMTP)

D?ch v? h? th?ng c?a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) là m?t tác nhân n?p h? sơ và chuy?n ti?p thư đi?n t?. Nó ch?p nh?n và đ?i e-mail cho t? xa các đi?m đ?n, và nó retries đư?c ch? đ?nh theo chu k?. B? ki?m soát mi?n Windows s? d?ng các d?ch v? SMTP cho intersite e-mail-e-mail trên nhân r?ng. S? h?p tác D? li?u đ?i tư?ng (CDO) cho Windows Server 2003 COM thành ph?n có th? s? d?ng SMTP d?ch v? đ? g?i và v?i hàng đ?i đi ra e-mail.

H? th?ng d?ch v? tên: SMTPSVC
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
SMTPTCP25

Đơn gi?n TCP/IP d?ch v?

Th?c hi?n đơn gi?n TCP/IP d?ch v? h? tr? cho sau đây giao th?c:
 • Echo, c?ng 7, RFC 862 ngư?i
 • H?y v?t b?, c?ng 9, RFC 863
 • Máy phát k? t?, c?ng 19, RFC 864
 • Vào ban ngày, c?ng 13, RFC 867
 • Quote of the Day, c?ng 17, RFC 865
H? th?ng d?ch v? tên: SimpTcp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
ChargenTCP19
ChargenUDP19
Ban ngàyTCP13
Ban ngàyUDP13
Lo?i b?TCP9
Lo?i b?UDP9
EchoTCP7
EchoUDP7
QuotdTCP17
Trích d?nUDP17

Đ?i l? đi?u khi?n t? xa SMS

Tác nhân đi?u khi?n t? xa SMS là m?t d?ch v? h? th?ng trong h? th?ng Microsoft Qu?n l? máy ch? (SMS) năm 2003. SMS đi?u khi?n t? xa đ?i l? cung c?p m?t toàn di?n gi?i pháp cho s? thay đ?i và qu?n l? c?u h?nh cho Microsoft h? đi?u hành. V?i gi?i pháp này, các t? ch?c có th? cung c?p có liên quan ph?n m?m và C?p Nh?t c?a ngư?i s? d?ng.

H? th?ng d?ch v? tên: Wuser32
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
Tin nh?n SMS t? xa ChatTCP2703
Tin nh?n SMS t? xa ChatUDP2703
Đi?u khi?n t? xa SMS (ki?m soát)TCP2701
Đi?u khi?n t? xa SMS (ki?m soát)UDP2701
Đi?u khi?n t? xa SMS (d? li?u)TCP2702
Đi?u khi?n t? xa SMS (d? li?u)UDP2702
Tin nh?n SMS chuy?n t?p tin t? xaTCP2704
Tin nh?n SMS chuy?n t?p tin t? xaUDP2704

D?ch v? SNMP

D?ch v? SNMP cho phép các giao th?c m?ng đơn gi?n v? qu?n l? (SNMP) yêu c?u đ? đư?c ph?c v? b?i các máy tính đ?a phương. Bao g?m các d?ch v? SNMP các đ?i l? mà theo d?i ho?t đ?ng trong các thi?t b? m?ng và báo cáo cho m?ng giao di?n đi?u khi?n máy tr?m. D?ch v? SNMP cung c?p m?t phương pháp qu?n l? máy ch? m?ng (ví d? như máy tính máy tr?m ho?c máy ch?, router, c?u và tr?m trung chuy?n) t? m?t tr?c thu?c Trung ương n?m tính đang ch?y ph?n m?m qu?n l? m?ng. SNMP th?c hi?n d?ch v? qu?n l? b?ng cách s? d?ng m?t ki?n trúc phân ph?i qu?n l? h? th?ng và các đ?i l?.

H? th?ng d?ch v? tên: SNMP
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
SNMPUDP161

D?ch v? cái b?y SNMP

D?ch v? cái b?y SNMP nh?n thông báo cái b?y đư?c t?o ra b?i đ?a phương ho?c b?i các đ?i l? SNMP t? xa và sau đó chuy?n ti?p nh?ng tin nh?n đ?n SNMP qu?n l? chương tr?nh đang ch?y trên máy tính c?a b?n. D?ch v? cái b?y SNMP, khi c?u h?nh cho m?t đ?i l?, t?o ra b?y thư n?u b?t k? s? ki?n c? th? x?y ra. Các thư này đư?c g?i đ?n m?t đi?m đ?n cái b?y. Ví d?, m?t đ?i l? có th? đư?c c?u h?nh đ? b?t đ?u m?t cái b?y xác th?c n?u m?t qu?n l? không đư?c công nh?n h? th?ng s? g?i m?t yêu c?u thông tin. Đi?m đ?n cái b?y bao g?m máy tính tên, đ?a ch? IP ho?c đ?a ch? Internetwork gói Exchange (IPX) c?a các h? th?ng qu?n l?. Đi?m đ?n cái b?y ph?i là kích ho?t m?ng lưu tr? là ch?y ph?n m?m qu?n l? SNMP.

H? th?ng d?ch v? tên: SNMPTRAP
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
B?y SNMP ra bên ngoàiUDP162

SQL máy ch? phân tích

D?ch v? h? th?ng máy ch? phân tích SQL là m?t thành ph?n c?a SQL Server 2000. V?i SQL máy ch? phân tích, b?n có th? t?o và qu?n l? OLAP kh?i và d? li?u khai thác các mô h?nh. Máy ch? phân tích có th? truy c?p vào các ngu?n d? li?u đ?a phương ho?c t? xa đ? t?o và lưu tr? các mô h?nh kh?i ho?c d? li?u khai thác m?.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
D?ch v? phân tích SQLTCP2725

SQL Server: Downlevel OLAP h? tr? khách hàng

D?ch v? h? th?ng này đư?c s? d?ng b?i SQL Server 2000 khi SQL D?ch v? máy ch? phân tích có đ? h? tr? các k?t n?i t? m?c th?p (OLAP Khách hàng d?ch v? 7.0). Đây là c?ng m?c đ?nh cho d?ch v? OLAP s? d?ng SQL 7,0.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
D?ch v? OLAP 7,0TCP2393
D?ch v? OLAP 7,0TCP2394

SSDP Discovery Service

SSDP khám phá d?ch v? th?c hi?n đơn gi?n d?ch v? khám phá Giao th?c (SSDP) như là m?t d?ch v? Windows. SSDP khám phá d?ch v? qu?n l? khi nh?n đư?c thi?t b? hi?n di?n thông báo, các b?n C?p Nh?t b? nh? cache c?a nó, và vư?t qua nh?ng thông báo cùng cho khách hàng v?i các yêu c?u t?m ki?m xu?t s?c. SSDP Discovery D?ch v? c?ng ch?p nh?n đăng k? c?a s? ki?n callbacks t? khách hàng, bi?n chúng vào yêu c?u đăng k?, và màn h?nh cho các s? ki?n thông báo. Nó sau đó vư?t qua nh?ng yêu c?u này cùng v?i callbacks đăng k?. D?ch v? h? th?ng này c?ng cung c?p các thi?t b? lưu tr? trên máy v?i thông báo đ?nh k?. Hi?n nay, SSDP d?ch v? thông báo s? ki?n s? d?ng TCP c?ng 5000. B?t đ?u v?i các c?a s? ti?p theo XP service pack, nó s? d?a trên c?ng TCP 2869.

Chú ý T?i th?i đi?m văn b?n này, hi?n t?i c?a Windows XP service pack m?c là Windows XP Service Pack 1 (SP1).

H? th?ng d?ch v? tên: SSDPRSR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
SSDPUDP1900
Thông báo s? ki?n SSDPTCP2869
SSDP di s?n s? ki?n thông báoTCP5000

H? th?ng qu?n l? Server 2,0

Microsoft h? th?ng qu?n l? máy ch? (SMS) 2003 cung c?p m?t gi?i pháp toàn di?n cho s? thay đ?i c?u h?nh và qu?n l? cho Microsoft h? đi?u hành. V?i gi?i pháp này, các t? ch?c có th? cung c?p có liên quan ph?n m?m và C?p Nh?t cho ngư?i dùng m?t cách nhanh chóng và phí.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
D?ch v? Datagram NetBIOSUDP138
Đ? phân gi?i tên NetBIOSUDP137
D?ch v? phiên NetBIOSTCP139
RPCTCP135
SMBTCP445
Ng?u nhiên đư?c phân b? cao TCP ports¹TCPs? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024- 65535
s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 49152- 65535²
¹ Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?ng này, xem ph?n "T? xa th? t?c các cu?c g?i và DCOM", "Tham kh?o" keá tieáp.
² Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và Windows Vista.

TCP/IP tr?nh ph?c v? in

D?ch v? h? th?ng tr?nh ph?c v? in TCP/IP cho phép TCP/IP–based in ?n b?ng cách s? d?ng giao th?c Line in Daemon (LPD). Các d?ch v? LPD trên h? ph?c v? s? nh?n đư?c tài li?u t? ti?n ích d?ng máy in t? xa (LPR) mà ch?y trên UNIX máy tính.

H? th?ng d?ch v? tên: LPDSVC
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
LPDTCP515

Telnet

D?ch v? h? th?ng Telnet cho Windows cung c?p ASCII thi?t b? đ?u cu?i Phiên Telnet khách hàng. M?t h? ph?c v? Telnet h? tr? hai lo?i xác th?c và h? tr? b?n lo?i sau đây c?a thi?t b? đ?u cu?i:
Vi?n các tiêu chu?n qu?c gia Hoa K? (ANSI)
VT-100
VT-52
VTNT
H? th?ng d?ch v? tên: TlntSvr
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
TelnetTCP23

D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i

D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i cung c?p m?t môi trư?ng multi-session r?ng cho phép khách hàng thi?t b? truy c?p m?t phiên Windows máy tính đ? bàn ?o và Windows trên tr?nh đang ch?y trên máy ch?. D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i cho phép nhi?u ngư?i dùng đư?c k?t n?i tương tác v?i m?t máy tính.

Các vấn đề d?ch v? tên: TermService
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
D?ch v? thi?t b? đ?u cu?iTCP3389

D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i c?p gi?y phép

D?ch v? h? th?ng c?p phép d?ch v? đ?u cu?i l?p m?t gi?y phép máy ch? và cung c?p gi?y phép cho các khách hàng đ? đăng k? khi các khách hàng k?t n?i đ?n m?t h? ph?c v? đ?u cu?i (máy ch? đ? ph?c v? đ?u cu?i cho phép). Thi?t b? đ?u cu?i D?ch v? c?p phép là m?t d?ch v? cao tác đ?ng mà các c?a hàng khách hàng gi?y phép mà đ? đư?c c?p cho m?t máy ch? đ?u cu?i, và sau đó theo d?i các gi?y phép có đư?c c?p cho các khách hàng máy tính ho?c thi?t b? đ?u cu?i.

H? th?ng d?ch v? tên: TermServLicensing
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
RPCTCP135
Ng?u nhiên đư?c phân b? cao TCP ports¹TCPs? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024- 65535
s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 49152- 65535²
D?ch v? Datagram NetBIOSUDP138
Đ? phân gi?i tên NetBIOSUDP137
D?ch v? phiên NetBIOSTCP139
SMBTCP445
¹ Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?ng này, xem ph?n "T? xa th? t?c các cu?c g?i và DCOM", "Tham kh?o" keá tieáp.
² Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và trong Windows Vista.

Chú ý D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i c?p phép cung c?p d?ch v? c?a m?nh b?ng cách s? d?ng RPC qua tên đư?ng ?ng. D?ch v? này có các yêu c?u tư?ng l?a tương t? như nh?ng ngư?i c?a các Tính năng "T?p tin và máy in chia s?".

Thư m?c phiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i

D?ch v? h? th?ng thư m?c phiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i cho phép các c?m cân b?ng t?i máy ch? đ?u cu?i đ? xác đ?nh tuy?n c?a ngư?i dùng k?t n?i yêu c?u đ?n máy ch?, nơi mà ngư?i dùng đ? có m?t phiên ch?y. Ngư?i dùng đư?c chuy?n đ?n h? ph?c v? đ?u cu?i đ?u tiên có s?n, b?t k? c?a cho dù h? đang ch?y m?t phiên trong c?m máy ch?. T?i tr?ng, cân b?ng ch?c năng bơi tài nguyên x? l? c?a m?t s? máy ch? b?ng cách s? d?ng các Giao th?c m?ng TCP/IP. B?n có th? s? d?ng d?ch v? này v?i m?t c?m các thi?t b? đ?u cu?i các máy ch? đ? tăng hi?u su?t c?a h? ph?c v? đ?u cu?i duy nh?t b?i phân ph?i Phiên làm vi?c trên nhi?u máy ch?. Thư m?c phiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i gi? ca khúc b? ng?t k?t n?i phiên trên c?m sao và đ?m b?o r?ng ngư?i dùng là k?t n?i l?i nh?ng phiên h?p.

H? th?ng d?ch v? tên: Tssdis
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
RPCTCP135
Ng?u nhiên đư?c phân b? cao TCP ports¹TCPs? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 1024- 65535
s? hi?u c?ng ng?u nhiên gi?a 49152- 65535²
¹ Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?ng này, xem ph?n "T? xa th? t?c các cu?c g?i và DCOM", "Tham kh?o" keá tieáp.
² Đây là ph?m vi trong Windows Server 2008 và Windows Vista.

T?m thư?ng FTP Daemon

D?ch v? h? th?ng t?m thư?ng FTP Daemon không yêu c?u tên ngư?i dùng ho?c m?t kh?u và là m?t ph?n c?a d?ch v? cài đ?t t? xa (RIS). D?ch v? t?m thư?ng FTP Daemon th?c hi?n h? tr? cho t?m thư?ng FTP Giao th?c (TFTP) đư?c xác đ?nh b?i RFCs sau đây:
RFC 1350 - TFTP
RFC 2347 - tùy ch?n m? r?ng
RFC 2348 - tùy ch?n kích thư?c kh?i
RFC 2349 - th?i gian ch? kho?ng th?i gian, và các tùy ch?n kích thư?c chuy?n giao
T?m thư?ng File Transfer Protocol (TFTP) là m?t giao th?c truy?n t?p tin mà đư?c thi?t k? đ? h? tr? ti?n kh?i đ?ng môi trư?ng. D?ch v? TFTP l?ng nghe trên c?ng UDP 69 nhưng đáp ?ng t? m?t c?ng cao ng?u nhiên đư?c phân b?. V? v?y, cho phép c?ng này s? cho phép d?ch v? TFTP nh?n đư?c g?i đ?n TFTP yêu c?u, nhưng s? không cho phép các máy ch? đ? ch?n đáp ?ng nh?ng yêu c?u. Các d?ch v? là mi?n phí đ? đáp ?ng b?t c? yêu c?u như v?y t? b?t k? c?ng ngu?n nó mong mu?n, và remote khách hàng sau đó s? s? d?ng c?ng trong su?t th?i gian c?a vi?c chuy?n giao. Giao ti?p là hai chi?u. N?u b?n c?n cho phép giao th?c này thông qua m?t tư?ng l?a, nó có th? h?u ích đ? m? c?ng UDP 69 trong nư?c. B?n có th? sau đó d?a vào tính năng tư?ng l?a khác, mà t? đ?ng cho phép các d?ch v? đáp ?ng thông qua t?m th?i l? trên b?t k? c?ng khác.

H? th?ng d?ch v? tên: tr?nh n?n tftpd
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
TFTPUDP69

Universal Plug and Play thi?t b? máy ch? lưu tr?

C?m và chơi máy ch? lưu tr? phát hi?n h? th?ng d?ch v? th?c hi?n t?t c? các thành ph?n đư?c yêu c?u đ? đăng k? thi?t b?, ki?m soát, và ph?n ?ng v?i các s? ki?n cho các thi?t b? lưu tr? trên máy. Thông tin đăng k? mà liên quan đ?n m?t thi?t b? (các mô t?, ki?p s?ng, và các container) tùy ch?n đư?c lưu tr? đ? đ?a và đư?c công b? trên m?ng sau khi đăng k?, ho?c khi h? đi?u hành kh?i đ?ng l?i. D?ch v? này c?ng bao g?m các máy ch? Web ph?c v? cho thi?t b?, ngoài các d?ch v? mô t? và m?t trang tr?nh bày.

H? th?ng d?ch v? tên: UPNPHost
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
UPNPTCP2869

D?ch v? tên Windows Internet (th?ng)

Windows Internet tên d?ch v? (th?ng) cho phép tên NetBIOS đ? phân gi?i. D?ch v? này s? giúp b?n xác đ?nh v? trí tài nguyên m?ng b?ng cách s? d?ng NetBIOS tên. TH?NG các máy ch? đư?c yêu c?u, tr? khi t?t c? các tên mi?n đ? đư?c nâng c?p đ? các D?ch v? thư m?c đang ho?t đ?ng và tr? khi t?t c? các máy tính trên m?ng ch?y Windows 2000 ho?c m?i hơn. TH?NG máy ch? giao ti?p v?i m?ng lư?i khách hàng b?i b?ng cách s? d?ng đ? phân gi?i tên NetBIOS. Sao chép th?ng là ch? c?n thi?t gi?a th?ng các máy ch?.

H? th?ng d?ch v? tên: ĐO?T GI?I
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
Đ? phân gi?i tên NetBIOSUDP137
TH?NG ReplicationTCP42
TH?NG ReplicationUDP42

Windows Media Services

Windows Media Services trong Windows Server 2003 s? thay th? các d?ch v? b?n sau đây đư?c bao g?m trong các phiên b?n Windows Media Services 4,0 và 4,1:
Windows Media giám sát d?ch v?
D?ch v? chương tr?nh c?a Windows Media
D?ch v? nhà ga c?a Windows Media
D?ch v? Unicast c?a Windows Media
Windows Media Services bây gi? là m?t d?ch v? duy nh?t ch?y trên Windows Server 2003, phiên b?n tiêu chu?n; Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p; và Windows Server 2003, Datacenter Edition. Các thành ph?n c?t l?i c?a nó đư?c phát tri?n b?ng cách s? d?ng COM, và nó có m?t ki?n trúc linh ho?t mà b?n có th? tùy ch?nh cho các chương tr?nh c? th?. Nó h? tr? m?t lo?t l?n các giao th?c ki?m soát, trong đó có Real Time Streaming Protocol (RTSP), Microsoft Media Server (MMS) giao th?c, và HTTP.

H? th?ng d?ch v? tên: WMServer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
HTTPTCP80
MMSTCP1755
MMSUDP1755
MS TheaterUDP2460
RTCPUDP5005
RTPUDP5004
RTSPTCP554

Windows Time

D?ch v? h? th?ng Windows Time duy tr? ngaøy giôø đ?ng b? hóa trên t?t c? Windows XP và Windows Server 2003 d?a trên các máy tính trên m?t m?ng. D?ch v? này s? d?ng Network Time Protocol (NTP) đ? đ?ng b? hóa máy tính đ?ng h? đ? cho m?t giá tr? đ?ng h? chính xác, ho?c d?u th?i gian đư?c gán cho m?ng xác nh?n và cho yêu c?u truy c?p tài nguyên. Th?c hi?n NTP và các h?i nh?p c?a th?i gian các nhà cung c?p tr? giúp làm cho th?i gian Windows đáng tin c?y và kh? năng m? r?ng d?ch v? th?i gian cho doanh nghi?p c?a b?n. Cho các máy tính không gia nh?p vào m?t tên mi?n, b?n có th? c?u h?nh th?i gian Windows đ? đ?ng b? hóa th?i gian v?i m?t bên ngoài th?i gian ngu?n. N?u d?ch v? này b? t?t, th?i gian thi?t l?p cho local máy tính không đư?c đ?ng b? v?i m?t d?ch v? th?i gian trong vùng Windows ho?c v?i m?t d?ch v? th?i gian bên ngoài c?u h?nh. Windows Server 2003 s? d?ng NTP. NTP ch?y trên c?ng UDP 123. Phiên b?n Windows 2000 c?a d?ch v? này s? d?ng đơn gi?n m?ng Th?i gian giao th?c (SNTP). SNTP c?ng ch?y trên c?ng UDP 123.

Khi các D?ch v? th?i gian Windows s? d?ng m?t c?u h?nh mi?n Windows, các d?ch v? đ?i h?i tên mi?n khi?n v? trí và xác th?c các d?ch v?. V? v?y, các c?ng Kerberos và DNS đư?c yêu c?u.

H? th?ng d?ch v? tên: W32Time
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
NTPUDP123
SNTPUDP123

World Wide Web xu?t b?n d?ch v?

D?ch v? xu?t b?n World Wide Web cung c?p cơ s? h? t?ng mà là c?n thi?t đ? đăng k?, qu?n l?, giám sát, và đ? ph?c v? các trang Web và các chương tr?nh đư?c đăng k? v?i IIS. D?ch v? h? th?ng này có m?t quá tr?nh qu?n l? và m?t ngư?i qu?n l? c?u h?nh. Ngư?i qu?n l? quá tr?nh ki?m soát các quá tr?nh nơi tùy ch?nh các ?ng d?ng và các trang Web cư trú. L?n đ?c qu?n l? c?u h?nh c?u h?nh h? th?ng lưu tr? cho phát hành d?ch v? và làm cho th? gi?i r?ng Web ch?c ch?n r?ng Http.sys đư?c c?u h?nh đ? l? HTTP yêu c?u đ? nhaán h? bơi ?ng d?ng ho?c h? đi?u hành các quy tr?nh. B?n có th? c?u h?nh các c?ng mà đư?c s? d?ng b?i d?ch v? này thông qua Internet Information Services (IIS) Qu?n l? snap-in. N?u trang Web hành chính đư?c kích ho?t, m?t trang Web ?o đư?c t?o ra mà s? d?ng HTTP lưu lư?ng truy c?p trên c?ng TCP 8098.

D?ch v? h? th?ng Tên: W3SVC
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao thứcC?ng
HTTPTCP80
HTTPSTCP443

C?ng và giao th?c

B?ng sau đây tóm t?t các thông tin t? các "H? th?ng d?ch v? c?ng"ph?n. B?ng này là s?p x?p theo s? hi?u c?ng thay v? tên d?ch v?.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
C?ngGiao thứcGiao th?c ?ng d?ngTên d?ch v? h? th?ng
n/aGREGRE (giao th?c IP 47)Đ?nh tuy?n và truy c?p t? xa
n/aESPIPsec ESP (giao th?c IP 50)Truy c?p t? xa và đ?nh tuy?n
n/aAHIPsec AH (giao th?c IP 51)Truy c?p t? xa và đ?nh tuy?n
7TCPEchoĐơn gi?n TCP/IP D?ch v?
7UDPEchoĐơn gi?n TCP/IP D?ch v?
9TCPLo?i b?Đơn gi?n TCP/IP D?ch v?
9UDPLo?i b?Đơn gi?n TCP/IP D?ch v?
13TCPBan ngàyĐơn gi?n TCP/IP D?ch v?
13UDPBan ngàyĐơn gi?n TCP/IP D?ch v?
17TCPQuotdĐơn gi?n TCP/IP D?ch v?
17UDPQuotdĐơn gi?n TCP/IP D?ch v?
19TCPChargenĐơn gi?n TCP/IP D?ch v?
19UDPChargenĐơn gi?n TCP/IP D?ch v?
20TCPD? li?u m?c đ?nh FTPFTP D?ch v? xu?t b?n
21TCPKi?m soát FTPFTP Publishing D?ch v?
21TCPKi?m soát FTPL?p ?ng d?ng C?ng d?ch v?
23TCPTelnetTelnet
25TCPSMTPSimple Mail Transfer Giao thức
25TCPSMTPExchange Server
42TCPTH?NG ReplicationWindows D?ch v? tên Internet
42UDPTH?NG ReplicationWindows D?ch v? tên Internet
53TCPDNSH? ph?c v? DNS
53UDPDNSH? ph?c v? DNS
53TCPDNSChia s? k?t n?i Firewall/Internet k?t n?i Internet
53UDPDNSChia s? k?t n?i Firewall/Internet k?t n?i Internet
67UDPH? ph?c v? DHCPH? ph?c v? DHCP
67UDPH? ph?c v? DHCPChia s? k?t n?i Firewall/Internet k?t n?i Internet
69UDPTFTPT?m thư?ng FTP Daemon D?ch v?
80TCPHTTPWindows Media D?ch v?
80TCPHTTPWorld Wide Web xu?t b?n d?ch v?
80TCPHTTPSharePoint Portal Máy chủ
88TCPKerberosKerberos Key Trung tâm phân ph?i
88UDPKerberosKerberos Key Trung tâm phân ph?i
102TCPX.400Microsoft Exchange MTA Ngăn x?p
110TCPPOP3Microsoft POP3 D?ch v?
110TCPPOP3Exchange Server
119TCPNNTPM?ng tin t?c truy?n Giao thức
123UDPNTPWindows Time
123UDPSNTPWindows Time
135TCPRPCHàng đợi Tin nhắn
135TCPRPCTh? t?c t? xa Cu?c g?i
135TCPRPCExchange Server
135TCPRPCD?ch v? ch?ng ch?
135TCPRPCD?ch v? c?m
135TCPRPCPhân ph?i File Các vấn đề
135TCPRPCPhân ph?i liên k?t Theo dõi
135TCPRPCGiao d?ch phân ph?i Đi?u ph?i viên
135TCPRPCPhân ph?i File D?ch v? nhân b?n
135TCPRPCD?ch v? Fax
135TCPRPCMicrosoft Exchange Máy chủ
135TCPRPCSao nhân b?n t?p D?ch v?
135TCPRPCChính sách Nhóm
135TCPRPCAn ninh đ?a phương Chính quy?n
135TCPRPCLưu tr? t? xa Thông báo
135TCPRPCLưu tr? t? xa Máy chủ
135TCPRPCH? th?ng qu?n l? máy ch? 2.0
135TCPRPCD?ch v? thi?t b? đ?u cu?i C?p phép
135TCPRPCPhiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i Thư mục
137UDPTên NetBIOS Giải phápTr?nh duy?t máy tính
137UDPTên NetBIOS Giải phápMáy chủ
137UDPTên NetBIOS Giải phápD?ch v? tên c?a Windows Internet
137UDPĐ? phân gi?i tên NetBIOSM?ng lư?i Đăng nhập
137UDPTên NetBIOS Giải phápH? th?ng qu?n l? Server 2,0
138UDPNetBIOS Datagram D?ch v?Tr?nh duy?t máy tính
138UDPNetBIOS Datagram D?ch v?Messenger
138UDPNetBIOS Datagram D?ch v?Máy chủ
138UDPD?ch v? Datagram NetBIOSM?ng lư?i Đăng nhập
138UDPNetBIOS Datagram D?ch v?H? th?ng t?p phân tán
138UDPNetBIOS Datagram D?ch v?H? th?ng qu?n l? Server 2,0
138UDPNetBIOS Datagram D?ch v?Gi?y phép đăng nh?p d?ch v?
139TCPNetBIOS Session D?ch v?Tr?nh duy?t máy tính
139TCPD?ch v? phiên NetBIOSFax D?ch v?
139TCPNetBIOS Session D?ch v?Nh?t k? hi?u su?t và thông báo
139TCPD?ch v? phiên NetBIOSIn ?n B? đ?m in
139TCPNetBIOS Session D?ch v?Máy chủ
139TCPD?ch v? phiên NetBIOSM?ng lư?i Đăng nhập
139TCPNetBIOS Session D?ch v?Đ?i l? cu?c g?i th? t?c t? xa
139TCPNetBIOS Session D?ch v?H? th?ng t?p phân tán
139TCPNetBIOS Session D?ch v?H? th?ng qu?n l? Server 2,0
139TCPNetBIOS Session D?ch v?Gi?y phép đăng nh?p d?ch v?
143TCPIMAPExchange Server
161UDPSNMPD?ch v? SNMP
162UDPB?y SNMP ra bên ngoàiCái b?y SNMP D?ch v?
389TCPH? ph?c v? LDAPAn ninh đ?a phương Chính quy?n
389UDPDC LocatorAn ninh đ?a phương Chính quy?n
389TCPH? ph?c v? LDAPPhân ph?i File Các vấn đề
389UDPDC LocatorPhân ph?i File Các vấn đề
389UDPDC LocatorNETLOGON
389UDPDC LocatorTrung tâm phân ph?i khóa Kerberos
443TCPHTTPSHTTP SSL
443TCPHTTPSWorld Wide Web D?ch v? xu?t b?n
443TCPHTTPSSharePoint Portal Máy chủ
443TCPRPC qua HTTPSExchange Server 2003
445TCPSMBD?ch v? Fax
445TCPSMBBộ đệm Máy in
445TCPSMBMáy chủ
445TCPSMBCu?c g?i th? t?c t? xa B? đ?nh v?
445TCPSMBPhân ph?i File Các vấn đề
445TCPSMBGi?y phép ghi s? D?ch v?
445TCPSMBĐăng nh?p m?ng
464UDPM?t kh?u Kerberos V5Trung tâm phân ph?i khóa Kerberos
464TCPM?t kh?u Kerberos V5Trung tâm phân ph?i khóa Kerberos
500UDPIPsec ISAKMPAn ninh đ?a phương Chính quy?n
515TCPLPDTCP/IP tr?nh ph?c v? in
548TCPMáy ch? t?p tin cho MacintoshMáy ch? t?p tin cho Macintosh
554TCPRTSPWindows Media D?ch v?
563TCPNNTP trên SSLM?ng tin t?c Chuy?n giao th?c
593TCPRPC qua HTTPS đi?m cu?i mapperCu?c g?i th? t?c t? xa
593TCPRPC qua HTTPSExchange Máy chủ
636TCPLDAP SSLAn ninh đ?a phương Chính quy?n
636UDPLDAP SSLAn ninh đ?a phương Chính quy?n
993TCPIMAP trên SSLExchange Máy chủ
995TCPPOP3 trên SSLExchange Máy chủ
1067TCPCài đ?t Bootstrap D?ch v?Cài đ?t giao th?c Bootstrap h? ph?c v?
1068TCPCài đ?t Bootstrap D?ch v?Cài đ?t giao th?c Bootstrap khách hàng
1270TCPM? m? hóaMicrosoft Operations Manager 2000
1433TCPSQL qua TCPMicrosoft SQL Máy chủ
1433TCPSQL qua TCPMSSQL$ QUICK
1434UDPSQL ProbeMicrosoft SQL Máy chủ
1434UDPSQL ProbeMSSQL$ QUICK
1645UDPDi s?n bán kínhInternet Authentication Service
năm 1646UDPDi s?n bán kínhInternet Authentication Service
1701UDPL2TPĐ?nh tuy?n và t? xa Truy c?p
1723TCPPPTPĐ?nh tuy?n và t? xa Truy c?p
1755TCPMMSWindows Media D?ch v?
1755UDPMMSWindows Media D?ch v?
1801TCPMSMQHàng đợi Tin nhắn
1801UDPMSMQHàng đợi Tin nhắn
1812UDPRADIUS Xác thựcD?ch v? xác th?c Internet
1813UDPBán kính k? toánInternet Authentication Service
1900UDPSSDPSSDP Discovery D?ch v?
2101TCPMSMQ-DCsTin nh?n X?p hàng
2103TCPMSMQ-RPCTin nh?n X?p hàng
2105TCPMSMQ-RPCTin nh?n X?p hàng
2107TCPMSMQ-MgmtTin nh?n X?p hàng
2393TCPD?ch v? OLAP 7,0SQL Server: Downlevel OLAP h? tr? khách hàng
2394TCPD?ch v? OLAP 7,0SQL Server: Downlevel OLAP h? tr? khách hàng
2460UDPMS TheaterWindows Media D?ch v?
2535UDPMADCAPH? ph?c v? DHCP
2701TCPĐi?u khi?n t? xa SMS (đi?u khi?n)Đ?i l? đi?u khi?n t? xa SMS
2701UDPĐi?u khi?n t? xa SMS (đi?u khi?n)Đ?i l? đi?u khi?n t? xa SMS
2702TCPĐi?u khi?n t? xa SMS (d? li?u)Đ?i l? đi?u khi?n t? xa SMS
2702UDPĐi?u khi?n t? xa SMS (d? li?u)Đ?i l? đi?u khi?n t? xa SMS
2703TCPTin nh?n SMS t? xa ChatTin nh?n SMS t? xa Đ?i l? ki?m soát
2703UPDTin nh?n SMS t? xa ChatTin nh?n SMS t? xa Đ?i l? ki?m soát
2704TCPTin nh?n SMS chuy?n t?p tin t? xaTIN NH?N SMS Đ?i l? đi?u khi?n t? xa
2704UDPTin nh?n SMS chuy?n t?p tin t? xaTIN NH?N SMS Đ?i l? đi?u khi?n t? xa
2725TCPD?ch v? phân tích SQLSQL Máy ch? phân tích
2869TCPUPNPUniversal Plug and Play Thi?t b? lưu tr?
2869TCPThông báo s? ki?n SSDPSSDP Discovery Service
3268TCPMáy ch? danh m?c toàn c?uĐ?a phương Cơ quan an ninh
3269TCPMáy ch? danh m?c toàn c?uĐ?a phương Cơ quan an ninh
3343UDPD?ch v? c?mCụm D?ch v?
3389TCPD?ch v? thi?t b? đ?u cu?iNetMeeting Chia s? máy tính đ? bàn t? xa
3389TCPD?ch v? thi?t b? đ?u cu?iThi?t b? đ?u cu?i D?ch v?
3527UDPMSMQ-PingTin nh?n X?p hàng
4011UDPBINLT? xa Cài đ?t
4500UDPNAT-TAn ninh đ?a phương Chính quy?n
5000TCPS? ki?n di s?n SSDP thông báoSSDP Discovery Service
5004UDPRTPWindows Media D?ch v?
5005UDPRTCPWindows Media D?ch v?
5722 ngư?iTCPRPCSao nhân b?n h? th?ng t?p phân tán
6001TCPLưu trữ Thông tinExchange Server 2003
6002TCPGi?i thi?u thư m?cExchange Server 2003
6004TCPDSProxy/NSPIExchange Server 2003
42424TCPASP.Net Phiên Trạng tháiASP.D?ch v? NET State
51515TCPM?-ClearMicrosoft Operations Manager 2000
1024 – 65535TCPRPCNg?u nhiên đư?c phân b? c?ng TCP cao

Chú ý C?ng 5722 ngư?i ch? đư?c s? d?ng trên b? đi?u khi?n vùng 2008 ho?c b? đi?u khi?n vùng 2008R2.

Microsoft cung c?p m?t ph?n c?a thông tin trong b?ng này trong m?t b?ng tính Microsoft Excel. B?ng này có s?n đ? t?i v? t? trung tâm t?i v?.

Ho?t đ?ng thư m?c c?ng và giao th?c yêu c?u

?ng d?ng máy ch?, máy tính khách và b? ki?m soát mi?n mà đang đ?t chung ho?c bên ngoài r?ng có d?ch v? ph? thu?c do đó ngư?i s? d?ng và máy tính d?ch v? ho?t đ?ng gi?ng như tên mi?n tham gia, đăng nh?p xác th?c, qu?n l? t? xa, và nhân r?ng Active Directory làm vi?c đúng. Như v?y d?ch v? và các ho?t đ?ng yêu c?u k?t n?i m?ng trên c?ng c? th? và các giao th?c m?ng.

Danh sách t?ng k?t các d?ch v?, c?ng và giao th?c c?n thi?t cho tài kho?n c?a máy tính và các b? đi?u khi?n vùng đ? inter-operate v?i nhau ho?c cho các máy ch? ?ng d?ng đ? truy c?p vào thư m?c ho?t đ?ng bao g?m nhưng không có gi?i h?n sau đây.
D?ch v? mà trên đó Active Directory ph? thu?c
 • Active Directory / LSA
 • Tr?nh duy?t máy tính
 • H? th?ng t?p phân tán
 • D?ch v? sao nhân b?n t?p
 • Trung tâm phân ph?i khóa Kerberos
 • Đăng nh?p m?ng
 • Cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC)
 • Máy chủ
 • Đơn gi?n Transfer Protocol (SMTP) thư (n?u như v?y c?u h?nh)
 • TH?NG (trong Windows Server 2003 SP1 và phiên b?n m?i nh?t cho sao lưu c?a Active Directory nhân r?ng operations, n?u DNS không làm vi?c)
 • Windows Time
 • World Wide Web xu?t b?n d?ch v?
D?ch v? yêu c?u d?ch v? Active Directory
 • D?ch v? ch?ng ch? (b?t bu?c đ?i v?i c?u h?nh c? th?)
 • DHCP Server (n?u như v?y c?u h?nh)
 • H? th?ng t?p phân tán
 • Phân ph?i liên k?t theo d?i Server (tùy ch?n nhưng ngày m?c đ?nh trên các máy tính Windows 2000)
 • Điều phối Giao dịch Phân tán
 • DNS Server (n?u như v?y c?u h?nh)
 • Fax d?ch v? (n?u như v?y c?u h?nh)
 • D?ch v? sao nhân b?n t?p
 • T?p tin máy ch? cho Macintosh (n?u như v?y c?u h?nh)
 • D?ch v? xác th?c Internet (n?u như v?y c?u h?nh)
 • Gi?y phép ghi s? (ngày theo m?c đ?nh)
 • Đăng nh?p m?ng
 • Bộ đệm Máy in
 • Cài đ?t t? xa (n?u như v?y c?u h?nh)
 • Đ?i l? cu?c g?i (RPC) th? t?c t? xa
 • Thông báo lưu tr? t? xa
 • Máy ch? lưu tr? t? xa
 • Truy c?p t? xa và đ?nh tuy?n
 • Máy chủ
 • Đơn gi?n Transfer Protocol (SMTP) thư (n?u như v?y c?u h?nh)
 • D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
 • D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i c?p gi?y phép
 • Thư m?c phiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i

THAM KH?O

T?p tr? giúp cho m?i s?n ph?m Microsoft có mô t? trong bài vi?t này ch?a thông tin b? sung mà b?n có th? t?m th?y h?u ích đ? giúp c?u h?nh chương tr?nh c?a b?n. Windows Server 2003 giúp ch?a t?ng bư?c hư?ng d?n v? cách c?u h?nh công ngh? c? th? và vai tr? máy ch?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t ch? đ? liên quan, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
179442Làm th? nào đ? c?u h?nh tư?ng l?a cho tên mi?n và tín thác

Thông tin chung

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? giúp máy ch? Windows b?o m?t và đ? m?u các b? l?c IPsec cho vai tr? máy ch? c? th?, h?y xem nhaán "Hư?ng d?n an ninh." Đ? xem ho?c t?i v? các hư?ng d?n, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/cc163140.aspx
Cho bi?t thêm thông tin v? các d?ch v? h? đi?u hành, an ninh thi?t đ?t và IPsec l?c, xem "m?i đe d?a và pháp đ?i phó Guide." Đ? xem hư?ng d?n này cho Windows Server 2008 ho?c Windows Vista, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/dd349791.aspx
Đ? xem hư?ng d?n này cho Windows Server 2003 ho?c Windows XP, h?y truy c?p Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/dd162275.aspx
Đ? bi?t thêm thông tin v? bài t?p c?ng cho n?i ti?ng c?ng, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
174904Thông tin v? bài t?p c?ng TCP/IP
Ngoài ra, xem "ph? l?c B - Port tham chi?u cho MS TCP/IP"trong Microsoft Windows NT 4.0 Resource Kit. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/Resources/Documentation/windowsnt/4/Server/reskit/en-us/net/port_nts.mspx
Ngoài ra, xem "TCP và UDP Port Assignments" trong các c?a s? 2000 Server Resource Kit. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/cc977599.aspx
Ngoài ra, xem "Port Assignments và ngh? đ?nh thư s?" tài li?u t? Windows 2000 tài nguyên b? d?ng c?. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/cc959834.aspx
Internet gán s? quy?n đi?u ph?i vi?c s? d?ng n?i ti?ng c?ng. Đ? xem danh sách c?a t? ch?c này TCP/IP port Assignments, ghé thăm Web site sau:
http://www.IANA.org/Assignments/Port-numbers

Các cu?c g?i th? t?c t? xa và DCOM

Đ? có m?t cu?c th?o lu?n chi ti?t c?a DCOM, xem các "b?ng cách s? d?ng phân ph?i COM v?i b?c tư?ng l?a"gi?y tr?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms809327.aspx
Đ? mô t? chi ti?t c?a RPC, truy c?p vào Microsoft sau đây Web site:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms950395.aspx
Cho thông tin thêm v? c?u h?nh RPC làm vi?c v?i m?t b?c tư?ng l?a, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
154596Làm th? nào đ? c?u h?nh RPC năng đ?ng c?ng giao đ? làm vi?c v?i b?c tư?ng l?a
Đ? bi?t thêm thông tin v? giao th?c RPC và như th? nào máy tính ch?y Windows 2000 kh?i t?o, xem "Windows 2000 Kh?i đ?ng và phân tích lưu lư?ng truy c?p đăng nh?p"gi?y tr?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p các Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/Bb742590.aspx

B? đi?u khi?n vùng và Active Directory

Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? h?n ch? nhân r?ng Active Directory và khách hàng đăng nh?p lưu lư?ng truy c?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
224196H?n ch? Active Directory làm b?n sao lưu lư?ng truy c?p và khách hàng RPC lưu lư?ng truy c?p vào m?t c?ng c? th?
Cho m?t l?i gi?i thích như th? nào h? th?ng thư m?c Đ?i l?, LDAP, và cơ quan h? th?ng c?c b? có liên quan, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms675902.aspx
Đ? thêm thông tin v? cách LDAP và danh m?c toàn c?u làm vi?c trong Windows 2000, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet2.Microsoft.com/WindowsServer/en/Library/440e44ab-ea05-4bd8-a68c-12cf8fb1af501033.mspx?MFR=True

Exchange Server

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? h?n ch? Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003 MAPI giao thông, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
270836Exchange 2000 và Exchange 2003 t?nh c?ng ánh x?
Đ? bi?t thêm thông tin v? c?ng m?ng và giao th?c đư?c h? tr? b?i Exchange 2000 Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
278339TCP/UDP ports đư?c s? d?ng b?i Exchange 2000 Server
Đ? bi?t thêm thông tin v? các c?ng đư?c s? d?ng b?i Exchange Server 5.5 và trư?c đó các phiên b?n c?a Exchange Server, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
176466TCP C?ng và Microsoft Exchange: th?o lu?n sâu
Có th? có kho?n m?c b? sung đ? xem xét cho c?a b?n môi trư?ng c? th?. B?n có th? nh?n thêm thông tin và giúp đ? v?i k? ho?ch m?t th?c hi?n trao đ?i, t? trang Web Microsoft sau đây các trang web:

Cho Exchange Server 2007, truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/bb124558.aspx
Cho Exchange Server 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/bb123872.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
280132Exchange 2000 Windows 2000 k?t n?i thông qua b?c tư?ng l?a
282446 DSProxy c?u h?nh t?nh c?ng trên Exchange c?m
827330 Làm th? nào đ? g? r?i các khách hàng RPC v? các v?n đ? k?t n?i HTTP trong Office Outlook 2003
831051 Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích RPC ping đ? g? r?i các v?n đ? k?t n?i v?i vi?c trao đ?i qua Internet tính năng trong Outlook 2007 và trong Outlook 2003
833401 Làm th? nào đ? c?u h?nh RPC qua HTTP trong Exchange Server 2003
Ngoài ra, h?y truy c?p sau đây Microsoft TechNet Web site:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/cc179036.aspx

D?ch v? sao nhân b?n t?p

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh FRS đ? làm vi?c v?i m?t b?c tư?ng l?a, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
319553Làm th? nào đ? h?n ch? FRS làm b?n sao lưu lư?ng truy c?p đ?n m?t c?ng c? th? t?nh

D?ch v? sao nhân b?n t?p phân b?

D?ch v? phân ph?i sao nhân b?n t?p bao g?m các Dfsrdiag.exe công c? d?ng l?nh. Dfsrdiag.exe có th? thi?t l?p h? ph?c v? RPC c?ng mà đư?c s? d?ng cho qu?n tr? và nhân r?ng. S? d?ng Dfsrdiag.exe đ? thi?t l?p các h? ph?c v? RPC c?ng, h?y làm theo ví d? này:
dfsrdiag StaticRPC /port:nnnnn / Thành viên:Branch01.Sales.contoso.com
Trong ví d? này, nnnnn đ?i di?n cho m?t Single, t?nh RPC c?ng mà DFSR s? s? d?ng đ? nhân r?ng.Branch01.Sales.contoso.com đ?i di?n cho tên DNS ho?c NetBIOS c?a máy tính tài kho?n c?a m?c tiêu. N?u không có thành viên đư?c ch? đ?nh, Dfsrdiag.exe s? d?ng các máy tính c?c b?.

D?ch v? thông tin Internet

Đ? bi?t thêm thông tin v? các c?ng mà đư?c s? d?ng b?i IIS 4.0, b?i IIS 5.0 và b?i IIS 5.1, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
327859Inetinfo d?ch v? s? d?ng c?ng b? sung vư?t ra ngoài n?i ti?ng c?ng
Thông tin v? cách th?c ho?t đ?ng c?a FTP, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://technet2.Microsoft.com/WindowsServer/en/Library/3454a19f-ac86-4a50-8049-c72ee801cd321033.mspx?MFR=True

IPsec và VPN

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách c?u h?nh IPSec mi?n gi?m m?c đ?nh trong Windows, b?m vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
811832IPsec mi?n gi?m m?c đ?nh có th? đư?c s? d?ng đ? b? qua b?o v? IPsec trong m?t s? k?ch b?n
Đ? bi?t thêm thông tin v? các c?ng và giao th?c đư?c s? d?ng b?i IPSec, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
233256Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng IPSec giao thông qua tư?ng l?a
Đ? bi?t thêm thông tin v? m?i và tính năng C?p Nh?t trong L2TP và IPSec, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
818043L2TP/IPSec NAT-T C?p Nh?t cho Windows XP và Windows 2000

Phát đa hư?ng khách hàng năng đ?ng đ?a ch? giao th?c (MADCAP)

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? k? ho?ch MADCAP máy ch?, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://technet2.Microsoft.com/WindowsServer/en/Library/5396ded4-3318-4ca1-84c6-b85a1435d87d1033.mspx?MFR=True

Hàng đợi Tin nhắn

Để biết thêm thông tin về các c?ng đư?c s? d?ng b?i Microsoft thư x?p hàng, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
178517C?ng TCP, UDP ports và RPC c?ng đư?c s? d?ng b?i thư x?p hàng

Đi?n tho?i di đ?ng thông tin máy ch?

Đ? bi?t thêm thông tin v? các c?ng mà s? d?ng b?i Microsoft đi?n tho?i di đ?ng thông tin máy ch? 2001, nh?p vào sau s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294297TCP/IP c?ng đư?c s? d?ng b?i Microsoft đi?n tho?i di đ?ng thông tin Server

Microsoft Operations Manager

Thông tin v? làm th? nào đ? lên k? ho?ch cho và tri?n khai các m?, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-us/opsmgr/Default.aspx

H? th?ng qu?n l? máy ch?

Đ? bi?t thêm thông tin v? các C?ng đư?c s? d?ng b?i SMS 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
826852C?ng có h? th?ng qu?n l? Server 2003 s? d?ng đ? liên l?c thông qua tư?ng l?a ho?c thông qua m?t máy ch? proxy
Đ? bi?t thêm v? các c?ng đang s? d?ng tin nh?n SMS 2.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
167128C?ng m?ng s? d?ng b?i các ch?c năng b? ph?n tr? giúp t? xa
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh tin nh?n SMS thông qua tư?ng l?a, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
200898Làm th? nào đ? s? d?ng h? th?ng qu?n l? máy ch? 2.0 thông qua tư?ng l?a
Đ? bi?t thêm thông tin v? các c?ng đư?c s? d?ng b?i SMS 2,0 t? xa công c?, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256884TCP và UDP ports đư?c s? d?ng b?i đi?u khi?n t? xa đ? thay đ?i trong SMS 2.0 Service Pack 2

Máy chủ SQL

Đ? bi?t thêm v? cách SQL Server 2000 t? đ?ng s? xác đ?nh cho trư?ng h?p th? hai, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
286303Hành vi c?a SQL Server 2000 Network thư vi?n trong khi phát hi?n năng đ?ng c?ng
Cho thông tin thêm v? các c?ng đư?c s? d?ng b?i SQL Server 7.0 và SQL Server 2000 cho OLAP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301901TCP C?ng đư?c s? d?ng b?i d?ch v? OLAP khi k?t n?i thông qua tư?ng l?a

D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i

Đ? bi?t thêm v? cách c?u h?nh c?ng đó đư?c s? d?ng b?i d?ch v? đ?u cu?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
187623Làm th? nào đ? thay đ?i c?ng l?ng nghe máy ch? đ?u cu?i

Vi?c ki?m soát liên l?c qua Internet trong Windows

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào Windows XP Service Pack 1 (SP1) truy?n qua Internet, nh?n th?y nh?ng "b?ng cách s? d?ng Windows XP Professional v?i Service Pack 1 trong m?t môi trư?ng qu?n l?"gi?y tr?ng. Đ? làm đi?u này, h?y truy c?p các Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/bb490817.aspx
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) truy?n qua Internet, nh?n th?y nh?ng "b?ng cách s? d?ng Windows 2000 v?i Service Đóng gói 4 trong m?t môi trư?ng qu?n l?"gi?y tr?ng. Đ? làm đi?u này, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b27e5699-d9c9-4573-ae5b-5904d51a523a
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào Windows Server 2003 liên l?c qua Internet, nh?n th?y nh?ng "b?ng cách s? d?ng Windows Server 2003 trong qu?n m?t l? Môi trư?ng"gi?y tr?ng. Đ? làm như v?y, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = D217E2FF-6871-404 D-9931-C13AB669766F
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào Windows Server 2008 liên l?c qua Internet, nh?n th?y nh?ng "s? d?ng Windows Server 2008: ki?m soát Giao ti?p v?i m?ng Internet"gi?y tr?ng. Đ? làm đi?u này, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloadS/details.aspx?FamilyID=89DDFD58-C6DB-4BE8-A7F4-9C326F967D45&displaylang=en

Thu?c tính

ID c?a bài: 832017 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Systems Management Server 2003
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft SharePoint Portal Server 2001
 • Microsoft Operations Manager 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft Application Center 2000 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
T? khóa: 
kbfirewall kbhowtomaster kbmt KB832017 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832017

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com