Th? khôn d?ng ho?t đ?ng ho?c b?n không th? truy nh?p s? đăng k? đ?a phương khi b?n nâng c?p t? Windows 2000 Server vào Windows XP SP 1 ho?c trư?c đó

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832082 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
OfficeNet
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? m?t k?ch b?n mà b?n nâng c?p máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) ho?c m?t phiên b?n m?i hơn c?a Windows 2000 sang m?t trong các cách sau:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • m?t phiên b?n c? c?a Windows XP
Trong trư?ng h?p này, m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây có th? x?y ra:
 • Th? khôn c?a b?n có th? ng?ng ho?t đ?ng.
 • B?n không th? truy c?p vào s? đăng k? đ?a phương t? máy tính t? xa.


Ngoài ra, b?t k? m?t trong nh?ng s? ki?n sau đây có th? đư?c đăng trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng:

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: SCardSvr
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 201
Ngày: 9/25/2003
Th?i gian: 1: 04: 08 PM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: Tên máy tính
Mô t?: Kh?i t?o ?ng d?ng máy ch? th?t b?i: truy c?p b? t? ch?i.Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: SCardSvr
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 110
Ngày: 9/25/2003
Th?i gian: 1: 04: 08 PM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: Tên máy tính
Mô t?: Comm Responder không th? t?o đ?i tư?ng truy?n thông.Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: SCardSvr
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 104
Ngày: 9/25/2003
Th?i gian: 1: 04: 08 PM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: Tên máy tính
Mô t?: Comm Responder không th? truy nh?p khoá Calais: truy c?p b? t? ch?i.Chú ý V?n đ? này không x?y ra khi b?n nâng c?p máy tính đang ch?y Windows 2000 Service Pack 3 ho?c trư?c đó. V?n đ? này c?ng không x?y ra khi b?n nâng c?p lên Windows XP Service Pack 2 ho?c m?t phiên b?n m?i hơn c?a Windows XP.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t b?n m?u b?o m?t t? các t?p tin Dwup.inf không đư?c áp d?ng khi b?n nâng c?p máy tính đang ch?y Windows 2000 SP4 ho?c m?t phiên b?n m?i hơn c?a Windows 2000.

Th? thông minh có th? không ho?t đ?ng chính xác b?i v? các d?ch v? đ?a phương không đư?c c?p quy?n cho following registry subkey đ?c:
HKEY_LOCAL_MACHINE/ph?n m?m/Microsoft/m?t m? h?c/Calais/Current
Đăng k? t? xa truy c?p có th? không ho?t đ?ng chính xác v? các d?ch v? đ?a phương không đư?c c?p quy?n cho following registry subkey đ?c:
HKEY_LOCAL_MACHINE/h? th?ng/CurrentControlSet/đi?u khi?n/SecurePipeServers/winreg

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Có r?t nhi?u k?ch b?n đ? phân gi?i cho v?n đ? này.

N?u b?n bi?t v? v?n đ? này trư?c khi b?n nâng c?p lên Windows XP SP2 t? Windows 2000 SP4 ho?c m?t phiên b?n m?i hơn c?a Windows 2000, b?n có th? nh?p các Spdwnw2k.exe /test b? ch? huy t?i m?t d?u nh?c l?nh trong Windows 2000 SP4 ho?c trong m?t phiên b?n m?i hơn c?a Windows 2000. Các t?p tin Spdwnw2k.exe này t?a l?c trên Windows 2000 SP4 CD-ROM trong thư m?c i386\update.

N?u b?n bi?t v? v?n đ? này sau khi b?n nâng c?p lên Windows XP SP1 t? Windows 2000 SP4 ho?c m?t phiên b?n m?i hơn c?a Windows 2000, b?n ph?i cài đ?t hotfix này đ? gi?i quy?t v?n đ? này.

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name    Platform
  ------------------------------------------------------------------------
  31-Mar-2004 00:06 5.1.2600.1361   667,648 Lsasrv.dll    x86
  31-Mar-2004 00:06 5.1.2600.1360   171,008 Scecli.dll    x86
  31-Mar-2004 00:06 5.1.2600.1360   297,472 Scesrv.dll    x86
  10-Jan-2004 04:11 5.2.3790.32    17,408 Spupdsvc.exe   x86
  09-Mar-2004 00:23          306,953 Xpupgfix.inf   x86
  31-Mar-2004 00:01 5.1.2600.1361  2,069,504 Lsasrv.dll    IA-64
  31-Mar-2004 00:01 5.1.2600.1360   494,080 Scecli.dll    IA-64
  31-Mar-2004 00:01 5.1.2600.1360   857,600 Scesrv.dll    IA-64
  09-Jan-2004 21:47 5.2.3790.32    30,208 Spupdsvc.exe   IA-64
  09-Mar-2004 00:24          306,953 Xpupgfix.inf   IA-64
N?u b?n nâng c?p lên Windows XP SP2 sau khi b?n nâng c?p lên Windows XP SP1 ho?c sau khi b?n nâng c?p lên m?t phiên b?n c? c?a Windows XP, và v?n đ? này v?n c?n x?y ra, b?n có th? t? áp d?ng các t?p tin Xpupgfix.inf đư?c bao g?m trong hotfix này. Trích xu?t các t?p tin Xpupgfix.inf t? gói hotfix này, b?n ph?i ch?y gói v?i các /x chuy?n đ?i t?i d?u nh?c l?nh. Gói đư?c trích xu?t s? ch?a m?t t?p tin đư?c đ?t tên theo ENU.exe WindowsXP-KB832082-x 86-ENU.EXE ho?c ENU.exe WindowsXP-KB832082-IA64-ENU.EXE. Gi?i nén t?p tin này v?i các /x chuy?n đ?i m?t l?n n?a. Sau đó g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh đ? C?p Nh?t máy tính đang ch?y Windows XP SP2 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a Windows XP v?i t?p tin Xpupgfix.inf:

% systemroot %\system32\secedit.exe / configure /cfg xpupgfix.inf /db % systemroot %\security\Database\update.sdb

N?u b?n nâng c?p máy tính đang ch?y Windows 2000 SP4 ho?c m?t phiên b?n m?i hơn c?a Windows 2000 sang b?n slipstreamed c?a Windows XP SP2, không có bư?c b? sung là c?n thi?t, b?i v? hotfix này d? ki?n s? đư?c bao g?m trong Windows XP SP2.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 832082 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbupgrade kbsmartcard kbnetwork kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB832082 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832082

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com