L?i 401 ho?c "đăng nh?p th?t b?i cho ngư?i s? d?ng '(null)'. L? do: không liên quan v?i m?t k?t n?i đáng tin c?y SQL Server "khi khách hàng th? k?t n?i v?i m?t tin nh?n SMS 2003 qu?n l? đi?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832109 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n cài đ?t và c?u h?nh m?t đi?m qu?n l? m?i cho Microsoft h? th?ng qu?n l? máy ch? (SMS) 2003, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u v?n đ? sau đây:
 • Máy tính đư?c phát hi?n và xu?t hi?n trong bàn đi?u khi?n qu?n tr? SMS là khách hàng nâng cao, nhưng tin nh?n SMS khách hàng ph?n m?m không đư?c cài đ?t trên máy tính khách.
 • Máy tính đư?c phát hi?n và xu?t hi?n trong bàn đi?u khi?n qu?n tr? SMS là khách hàng nâng cao, nhưng ph?n m?m tiêu chu?n khách hàng tin nh?n SMS đư?c cài đ?t trên máy tính đư?c phát hi?n.
 • Khách hàng hi?n có không báo cáo t?nh tr?ng cho qu?ng cáo.
 • Thông báo sau đây đư?c đăng nh?p ? CAS.log trên máy tính khách hàng nâng cao tin nh?n SMS và Nh?t k? SQLERROR trên máy ch? SQL:
  Đăng nh?p th?t b?i cho ngư?i s? d?ng '(null)'. L? do: Không liên quan v?i m?t k?t n?i đáng tin c?y SQL Server
 • Vào th?i đi?m qu?n l? IIS, đăng nh?p có th? ch?a l?i 401.
Các m?c sau đây có th? xu?t hi?n trên đi?m qu?n l? t?p tin MP_GetAuth.log. Tùy thu?c vào vi?c li?u máy s? d?ng tin nh?n SMS c?ng đư?c l?p đ?t, s?a t?p nh?t k? có v? trí, ho?c là trong các \% windir %thư m?c \system32\CCM\Logs\ ho?c trong thư m?c \SMS_CCM\Logs\. (% windir % là thư m?c nơi các h? đi?u hành đư?c cài đ?t.)
<![LOG[CMPDBConnection::Init(): IDBInitialize::Initialize() failed with 0x80004005]LOG]!>
<![LOG[Raising event: [SMS_CodePage(437), SMS_LocaleID(1033)] instance of
MpEvent_ConnectDatabaseFailed {
   ClientID = "GUID:F4AB9DD6-362A-44B4-BAFA-6797AD71C79F";
   DatabaseName = "SMSDBname";
   DateTime = "20030919053031.203000+000";
   ErrorCode = "0x80004005";
   MachineName = "MPcomputername";
   ProcessID = 5124;
   ServerName = "SMSservername";
   SiteCode = "sitecode";
   ThreadID = 3512;
   Win32ErrorCode = 0;
};
]LOG]><time="00:30:31.219+000" date="09-19-2003" component="MP_GetAuth_ISAPI" context="Auth" 
type="1" thread="3512" file="event.cpp:522">
CMPDBConnection::Init(): IDBInitialize::Initialize() failed with 0x80040e4d $$<MP_GetAuth_ISAPI><Wed Feb 4 17:19:29.240 2004 Eastern Standard Time><thread=2664 (0xA68)>

NGUYÊN NHÂN

Qu?n l? đi?m có th? đư?c ngăn ch?n t? k?t n?i đ?n máy ch? đang ch?y Microsoft SQL Server. Nh?ng v?n đ? này có th? x?y ra cho b?t k? m?t trong nh?ng l? do sau:
 • Qu?n l? đi?m không có đúng quy?n trên máy ch? SQL.
 • V?n đ? t?n t?i v?i SQL d?ch v? chính tên (SPN) đăng k?.
 • V?n đ? t?n t?i v?i Kerberos ho?c giao th?c h? th?ng tên mi?n (DNS).

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, chuy?n t? m?t k?t n?i TCP m?t tên là ?ng n?i gi?a đi?m qu?n l? và SQL server. Đi?u này c?ng có th? đư?c s? d?ng đ? th? nghi?m cho dù các v?n đ? là v?i Kerberos xác th?c, trong đó s? d?ng TCP.

Đư?c đ?t tên theo đư?ng ?ng s? d?ng NTLM xác th?c. N?u chuy?n đ?i t? TCP đ? đ?t tên ?ng không gi?i quy?t v?n đ?, ch?y m?t d?u v?t m?ng lư?i giám sát đ? đi?u tra các v?n đ? k?t n?i có th? m?ng. N?u vi?c kích ho?t tên là đư?ng ?ng vào đi?m qu?n l? gi?i quy?t v?n đ?, nó ch? ra r?ng Kerberos xác th?c là không và các bư?c g? r?i trong bài vi?t này s? r?t h?u ích trong ch?n đoán nguyên nhân.

Đ? cho phép Named Pipes, làm như sau v? qu?n l? ch? máy ch?. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i cliconfg, sau đó b?m Ok. Đi?u này b?t đ?u các khách hàng m?ng h?u ích. Thêm tên NetBIOS SQL máy ch? trên các Bí danh tab v?i Đư?c đ?t tên theo đư?ng ?ng l?a ch?n. Đây là thi?t l?p m?c đ?nh.

Trên máy ch? SQL, ch?y các máy ch? m?ng h?u ích và đ?m b?o r?ng tên là ?ng là ? phía trên c?a giao th?c ngăn x?p. Qu?n l? đi?m truy v?n SQL m?i 10 phút. M?t m?c nh?p Nh?t k? s? xu?t hi?n mà ch? ra s? đi?m qu?n l?, các trang web. Đi?u này cho th?y m?t k?t n?i thành công.

THÔNG TIN THÊM

Đ? kh?c ph?c nh?ng tri?u ch?ng này, h?y làm theo các bư?c theo th? t? mà trong đó h? đư?c tr?nh bày.

Xác minh quy?n

Đ? b?t đ?u g? r?i nh?ng tri?u ch?ng này, ki?m ch?ng r?ng đi?m qu?n l? có quy?n đúng đ? k?t n?i v?i cơ s? d? li?u SQL. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Máy ch? qu?n l? đi?m, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó b?m Ok. N?u trang web tin nh?n SMS c?a b?n đang ch?y dư?i ch? đ? tiêu chu?n b?o m?t, h?y vào bư?c 4. N?u trang web tin nh?n SMS c?a b?n đang ch?y trong ch? đ? b?o m?t nâng cao, h?y đ?n bư?c 2.
 2. N?u trang web tin nh?n SMS c?a b?n ch?y an ninh cao c?p, b?t đ?u m?t c?a s? d?u nh?c l?nh m?i đang ch?y dư?i tài kho?n h? th?ng c?c b?. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  ATFutureTime / tương tác cmd
  T?i th?i đi?m mà b?n ch? đ?nh, m?t c?a s? d?u nh?c l?nh m?i m? đang ch?y dư?i Svchost.exe.

  Chú ý FutureTime có th? b?t k? th?i đi?m nào đó là mu?n hơn hi?n th?i, trong h?nh th?c 24 gi?.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? như sau, và sau đó nh?n ENTER:
  osql -S SQLServer -d SMSdbname -E
  Chú ý SQLServer là tên c?a máy ch? đang ch?y SQL Server, và SMSdbname là tên c?a cơ s? d? li?u SQL cho trang web c?a b?n tin nh?n SMS.

  N?u l?nh này thành công, đi?m qu?n l? c?a b?n có quy?n đúng đ? cơ s? d? li?u SQL. L?nh là thành công n?u m?t 1 > d?u nh?c đư?c tr? l?i. Lo?i exit, sau đó nh?n ENTER đ? tr? v? d?u nh?c l?nh. N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau, vào bư?c 4:
  Đăng nh?p th?t b?i cho ngư?i s? d?ng '(null)'. L? do: Không liên k?t v?i m?t tin c?y SQL K?t n?i máy ch?.
 4. N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i "Đăng nh?p không thành công" đư?c mô t? trong bư?c 3, l?p l?i các l?nh, nhưng s? d?ng hoàn toàn đ? đi?u ki?n Domain Name (FQDN). Ví d?, g?:
  osql -S SQLServer.europe.corp.microsoft.com -d SMSdbname -E
  N?u l?nh không thành công, xem cài đ?t DNS cho tên mi?n mà máy tính đi?m qu?n l? có v? trí.
 5. N?u l?nh v?n không ki?m tra xem li?u các d?ch v? MSSQLServer s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng đ? đăng nh?p v?i, thay đ?i d?ch v? s? d?ng trương m?c h? th?ng đ?a phương trên đăng nh?p vào tab trong thu?c tính c?a d?ch v? và ch?y các l?nh m?t l?n n?a. N?u b?n ph?i ch?y d?ch v? b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng, đ?m b?o r?ng các tài kho?n ngư?i s? d?ng s? đư?c thêm vào nhóm ngư?i qu?n tr? vùng. B?n c?ng s? ph?i làm theo các bư?c trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  829868 H? th?ng qu?n l? Server 2003 nâng cao b?o m?t trang web v?i t? xa SQL không k?t n?i v?i SQL Server

Thêm x? l? s? c?

 1. Các thu?c tính thích h?p c?a d?ch v? chính tên (SPN) không có th? đư?c t?o ra cho các tài kho?n mà b?t đ?u d?ch v? SQL. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i t? t?o tên mi?n hoàn toàn đ? tiêu chu?n (FQDN) và NetBIOS SPN m?c. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?n có th? s? d?ng ti?n ích SetSPN t? Windows 2000 Server Resource Kit. Đ? t?i v? ti?n ích SetSPN, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 5fd831fd-ab77-46a3-9cfe-ff01d29e5c46 & DisplayLang = en
  B?n ph?i ch?y ti?n ích SetSPN trên m?t máy tính mà n?m trong tên mi?n c?a máy ch? SQL. B?n ph?i s? d?ng ?y nhi?m qu?n tr? viên tên mi?n. Xác đ?nh n?u d?ch v? SQL ch?y như trương m?c vùng ho?c là trương m?c máy tính c?c b?. S? d?ng ti?n ích SetSPN đ? t? t?o ra các SPNs thích h?p, h?y làm theo các bư?c sau:

  Khi d?ch v? SQL b?t đ?u v?i m?t tài kho?n ngư?i dùng
  • Đ? t?o FQDN SPN t?i m?t c?a s? d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
   setspn - m?t MSSQLSvc /SqlHostname.mydomain.com: 1433 SqlServiceAccount
  • Đ? t?o NetBIOS SPN t?i c?a s? l?nh, g? l?nh sau đây:
   setspn - m?t MSSQLSvc /SqlHostname: 1433 SqlServiceAccount
  Khi d?ch v? SQL đư?c b?t đ?u dư?i tài kho?n h? th?ng c?c b?

  N?u SQL Server ch?y dư?i tài kho?n h? th?ng c?c b?, b?n không ph?i c?u h?nh m?t SPN cho SQL Server. SPN đư?c t?o ra t? đ?ng khi kh?i ch?y SQL Server và b? lo?i b? khi d?ch v? SQL d?ng. N?u SQL Server ch?y theo trương m?c ngư?i dùng vùng, b?n ph?i c?u h?nh th? công m?t SPN.

  SPN di?t

  SPN trùng l?p cho các máy tính đang ch?y SQL Server có th? gây ra v?n đ? k?t n?i. Th? t?c sau đây s? lo?i b? b?t k? SPNs hi?n có t? SQL Server và thêm m?t SPN m?i:
  1. D?ng d?ch v? MSSQL.
  2. Ch?y các SETSPN -L tên máy tính b? ch? huy vào danh sách t?t c? các SPNs. Đ?u ra thư?ng tương t? như dư?i đây:
   MSSQLSvc/MySQLServer dasaccount1 
   MSSQLSvc/MySQLServer:1433 
   MSSQLSvc/MySQLServer.MyDomain.com dasaccount1 MSSQLSvc/MySQLServer.MyDomain.com:1433 
   
   Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
   319723Làm th? nào đ? s? d?ng Kerberos xác th?c trong SQL Server

   N?u d?ch v? MSSQL ch?y theo trương m?c h? th?ng đ?a phương, SPN đư?c l?y ra khi d?ch v? MSSQL d?ng. V? v?y, n?u m?t SPN đư?c li?t kê trong k?t xu?t c?a các SETSPN -L l?nh, đó là m?t trùng l?p SPN. N?u d?ch v? MSSQL ch?y theo trương m?c ngư?i dùng vùng, SPN v?n đư?c li?t kê khi b?n ch?y các SETSPN -L b? ch? huy. V? v?y, b?n không th? xác đ?nh xem SPN là m?t b?n sao. Trong c? hai trư?ng h?p, đ? đ?m b?o r?ng SPN không ph?i là m?t b?n sao, lo?i b? và thay th? SPN như mô t? trong bư?c 1 c thông qua 1i.
  3. N?u b?t k? m?c có ch?a MSSQLSvc đư?c li?t kê, s? d?ng các SETSPN -D l?nh đ? lo?i b? nh?ng m?c. Ví d?, g? như sau:
   SETSPN –D MSSQLSvc/MySQLServer DAS tài kho?n SETSPN -D MSSQLSvc /MySQLServer.MyDomain.comDAS tài kho?n>
  4. Ch?y các SETSPN -L tên máy tính b? ch? huy m?t l?n n?a đ? đ?m b?o r?ng không có danh sách cho MSSQLSvc xu?t hi?n.
  5. N?u d?ch v? MSSQL ch?y dư?i tài kho?n h? th?ng c?c b?, đ?m b?o r?ng tài kho?n kh?i ch?y SQL Server là trương m?c h? th?ng c?c b?. B?n có th? c?u h?nh thi?t đ?t này trên các Bảo mật th? tab trong các Thu?c tính h?p tho?i c?a h? ph?c v? trong SQL Server qu?n l? doanh nghi?p.
  6. N?u d?ch v? MSSQL ch?y theo trương m?c ngư?i dùng vùng, đăng k? SPN b?ng cách s? d?ng các SETSPN - M?T l?nh như đ? đ? c?p trư?c đó.
  7. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? MSSQL.
  8. Sau khi các b?n C?p Nh?t b?n sao các thu?c tính servicePrincipalName thu?c tính b?t k? tài kho?n tên mi?n, xác minh r?ng các SPNs đư?c đăng k? m?t cách chính xác. Đ? làm đi?u này, h?y ch?y l?nh sau:
   SETSPN -L tên máy tính
  9. N?u các SPNs đăng k? m?t cách chính xác, ki?m tra k?t n?i SMS b?ng cách s? d?ng các phương pháp trong ph?n "Xác minh quy?n".
 2. Trên m?i trang web chính, h?y ch?c ch?n r?ng nhóm b?o m?t SMS_SitetoSQLConnection có ch?a các tài kho?n máy tính ho?c d?ch v? SMS tài kho?n cho t?t c? các máy ch? đ?a tr? đó báo cáo vào trang web chính. Thông thư?ng, các tài kho?n này đư?c b? sung vào nhóm b?o m?t SMS_SitetoSQLConnection khi m?t trang web đư?c cài đ?t. N?u chương tr?nh cài đ?t không th? thêm các tài kho?n, thông báo sau t?nh tr?ng trang web đăng nh?p giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? SMS:
  4908 - Trang web h?p ph?n qu?n l? không th? thêm trương m?c máy tính"%1"đ? SQL Access Group"%2"trên máy SQL Server"%3".
 3. B? nh? cache Kerberos vé có th? đư?c đ?t l?i. S? d?ng công c? Kerbtray t? Windows 2000 Server Resource Kit đ? xóa b? nh? cache c?a Kerberos vé hi?n có. Đ? t?i v? công c? Kerbtray, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 4e3a58be-29f6-49f6-85be-e866af8e7a88 & displaylang = en
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng các công c? Kerbtray, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  232179Kerberos hành chính trong Windows 2000
 4. Đ?m b?o r?ng các máy ch? DNS cho tên mi?n đư?c li?t kê đ?u tiên trong thu?c tính TCP/IP c?a máy ch? đi?m qu?n l?.
 5. FQDN cho vùng m?c tiêu ph?i đư?c li?t kê ? đ?u danh sách t?m ki?m h?u t? trên máy ch? đi?m qu?n l?. Thay đ?i h?u t? t?m ki?m danh sách, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i ncpa.cpl, sau đó b?m Ok.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào các k?t n?i mà b?n mu?n thay đ?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. Trong các Thu?c tính tên k?t n?i h?p tho?i, ch?n Giao th?c Internet (TCP/IP) dư?i K?t n?i này dùng các m?c sau đây, sau đó b?m Thu?c tính.
  4. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Nâng cao, sau đó b?m các DNS tab.
  5. Nh?p vào Ghép các h?u t? DNS (theo th? t?), nh?p vào tên mi?n m?c tiêu và sau đó di chuy?n tên mi?n m?c tiêu trên cùng c?a danh sách b?ng cách nh?n vào m?i tên cu?n.
  6. Nh?p vào Ok hai l?n, và sau đó nh?p vào Đóng.

  =====

  CHÚ Ý: V?n đ? này ch? đư?c quan sát v?i h? th?ng qu?n l? Server 2003 và không ?nh hư?ng System Center Virtual Machine Manager 2007.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c ch?y trong SMS nâng cao an ninh v?i m?t máy ch? SQL t? xa, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
829868H? th?ng qu?n l? Server 2003 nâng cao b?o m?t trang web v?i t? xa SQL không k?t n?i v?i SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách truy xu?t SPNs t? Active Directory, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
298718Làm th? nào đ? l?y l?i SPNs t? các thư m?c
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Kerberos, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
266080Câu tr? l?i cho câu h?i thư?ng g?p Kerberos
326985 Làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? liên quan đ?n Kerberos trong IIS

Thu?c tính

ID c?a bài: 832109 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Systems Management Server 2003
T? khóa: 
kbsoftwaredist kbclient kbsecurity kbinfo kbmt KB832109 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832109

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com