Ngư?i dùng không th? in sau khi b?n cài đ?t m?t gói d?ch v?, update rollup ho?c máy in hotfix trên m?t máy ch? Windows 2000 ho?c Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832219 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n cài đ?t Microsoft Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), m?t Windows Server 2003 service pack, m?t Update Rollup ho?c m?t hotfix mà C?p nh?t các t?p tin Unidrvui.dll, ngư?i dùng có th? g?p c? hai sau đây tri?u ch?ng:
 • Khi m?t khách hàng ho?c máy ch? c? g?ng đ? in, b? đ?m in d?ch v? dư?ng như ng?ng đáp ?ng (ho?c "treo"), và thông báo l?i sau xu?t hi?n:
  Không th? t?o công vi?c in ?n.
 • Khi b?n c? g?ng in m?t trang ki?m tra t? bàn đi?u khi?n máy ch?, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Trang ki?m th? th?t b?i đ? in.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u b?n cài đ?t các gói d?ch v? ho?c hotfix gói trên m?t máy ch? có nhi?u Unidrv d?a trên máy in Control Language Tr?nh đi?u khi?n máy in (PCL).

Khi b?n cài đ?t m?t gói d?ch v? ho?c hotfix t?p tin C?p Nh?t Unidrvui.dll trên m?t máy ch? v?i nhi?u Unidrv d?a trên PCL máy in tr?nh đi?u khi?n, các máy ch? có th? chi tiêu m?t th?i gian dài (lên đ?n 2 gi?) tái sinh các phân tách nh? phân máy in mô t? t?p (.bud) đư?c s? d?ng đ? tăng k? hi?u qu? cho các tr?nh đi?u khi?n. Trong th?i gian này, b? đ?m in không th? nh?n đư?c các công vi?c in và có th? g?i l?i thông đi?p cho khách hàng cho bi?t r?ng hàng ch? in là đ?y đ?. Đây là m?t ho?t đ?ng m?t th?i gian phân tích cú pháp và không x?y ra sau khi tác ph?m phân tích nh? phân .bud thành công đư?c tái t?o.

T?p tin nh? phân .bud đư?c t?o ra t? chung chung máy in mô t? (GDP) t?p tin ph?i đư?c tái t?o b?i v? phân tích cú pháp GDP t?p tin Phiên b?n là thay đ?i. Sau khi t?t c? các tr?nh đi?u khi?n Unidrv d?a trên PCL đư?c phân tách, b? đ?m có th? m?t l?n n?a nh?n đư?c công vi?c in. Do Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n l?ch tr?nh d?ch v? gói và hotfix cài đ?t trên các máy ch? v?i nhi?u Unidrv d?a trên đi?u khi?n máy in PCL đ? ch?a t?p này lên-đ?-hai gi? .bud tr?nh biên d?ch.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, ti?n đ? th?i gian đ? cho các h? ph?c v? đ? hoàn thành phân tích t?t c? các tr?nh đi?u khi?n máy in trên Unidrv cho m?i nâng c?p t?p tr?nh đi?u khi?n, và sau đó l?ch tr?nh đ? th?i gian cho m?i máy in mà s? d?ng các t?p này.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


N?u b?n không th? ch? cho các máy ch? đ? hoàn thành các phân tích t?t c? các tr?nh đi?u khi?n máy in trên Unidrv, b?ng tay g? b? t?t c? các lưu tr? nh? phân máy in mô t? t?p tin (.bud t?p tin), và sau đó cho h? t? đ?ng tái. Tùy thu?c vào t?c đ? c?a máy ch? c?a b?n, đi?u này t? đ?ng Re-creation có th? đư?c hoàn thành trong m?t th?i gian ng?n hơn. Thông thư?ng, thao tác này là hoàn t?t trong v?ng 30 phút.

Chú ý Khi in Spooler b?t đ?u, nó cài đ?t phiên b?n m?i hơn Unidrv.dll. k?t qu? là, các t?p tin .bud đư?c h?t h?n. Các t?p tin .bud các biên so?n các phiên b?n c?a t?p tin .ppd và có th? đư?c hoàn toàn tái t?o t? nh?ng ngư?i .PPD t?p tin. V? b?n có th? lo?i b? các t?p tin .bud. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. D?ng d?ch v? b? đ?m máy in. Đ? làm đi?u này, ch?y các l?nh sau t? m?t d?u nh?c l?nh:
  net stop đ?m
 2. T?m t?t c? các .bud t?p tin, và sau đó đ?m b?o r?ng h? là đóng d?u v?i hi?n t?i và gi?. Các t?p tin xu?t hi?n v?i ngày hôm nay c?a ngày.
 3. Lo?i b? t?t c? các t?p tin .bud có m?t ngày và th?i gian đóng d?u mà là trư?c khi ngày hôm nay. Nh?ng t?p tin này đư?c đ?t trong c?p sau:
  %SYSTEMROOT%\System32\Spool\Drivers\w32x86\3
 4. Lo?i b? khóa registry sau đây n?u nó t?n t?i:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\PostSPUpgrade
  Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Xác đ?nh v? trí, và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
  3. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào Xu?t kh?u Registry File.
  4. Trong các Tên tệp h?p, lo?i printkey, sau đó b?m Lưu.

   Chú ý N?u b?n sau này có đ? khôi ph?c l?i các
   In ?n
   khóa s? đăng k?, b?n có th? làm như v?y b?ng cách b?m đúp vào Printkey.reg t?p tin mà b?n đ? lưu.
  5. Xác đ?nh v? trí, và sau đó b?m following registry subkey n?u nó t?n t?i:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\PostSPUpgrade
  6. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Xóa b?, sau đó b?m Có đ? xác nh?n các lo?i b? các
   PostSPUpgrade
   khóa s? đăng k?.

   Chú ý Các
   PostSPUpgrade
   khóa s? đăng k? có th? xu?t hi?n l?i sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính. Hành vi này x?y ra n?u các t?p tin .bud khác t?n t?i phân mà đ? không đư?c nêu ra đư?c tách. Phân sau khi nh?ng t?p tin này đ? đư?c tách, đi?u này khóa s? đăng k? t? đ?ng b? lo?i b?.
 5. Kh?i đ?ng l?i máy ch?.
Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy ch?, ch?c năng in ?n là có s?n cho ngư?i dùng sau kho?ng 30 phút.

THÔNG TIN THÊM

Trong các.NET Framework 3.0, các t?p tin unidrv.dll là bây gi? kèm v?i XPS in ?n. Các t?p tin unidrv.dll c?ng có th? gây ra hành vi này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 832219 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbprint kbprb kbmt KB832219 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832219

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com