Các.Ch?c năng VBA SpecialCells(xlCellTypeBlanks) không làm vi?c như mong đ?i trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832293 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n t?o m?t Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng V? mô (VBA) ch?n nhi?u không ti?p giáp d?y trong Microsoft Excel b?ng tính có s? d?ng m?t bi?u th?c VBA tương t? như hành đ?ng sau đây, mà đ? đư?c ch? có ngh?a v? ph?i x?y ra v?i không liên t?c x?y các t? bào ra đ? m?i t? bào trong vi?c l?a ch?n ban đ?u vào b?ng tính:
expression.SpecialCells(XlCellType).expression XlCellType
có th? là b?t k? m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • xlCellTypeAllFormatConditions
 • xlCellTypeAllValidation
 • xlCellTypeBlanks
 • xlCellTypeComments
 • xlCellTypeConstants
 • xlCellTypeFormulas
 • xlCellTypeSameFormatConditions
 • xlCellTypeSameValidation
 • xlCellTypeVisible

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra n?u b?n ch?n nhi?u hơn 8,192 các t? bào không ti?p giáp v?i v? mô c?a b?n. Excel ch? h? tr? t?i đa là 8,192 các t? bào không liên t?c thông qua VBA macro.

Thông thư?ng, n?u b?n c? g?ng t? ch?n nhi?u hơn 8,192 không liên t?c các t? bào, b?n nh?n đư?c dư?i đây thông báo l?i:
Vi?c l?a ch?n là quá l?n.
Tuy nhiên, khi b?n s? d?ng m?t v? mô VBA đ? th?c hi?n cùng m?t ho?c m?t s? l?a ch?n tương t?, không có thông báo l?i đư?c đưa lên và không có l?i m? đư?c t?o ra mà có th? đư?c b?t gi? thông qua m?t b? x? l? l?i.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này, b?n có th? mu?n t?o ra m?t Looping c?u trúc trong c?a b?n v? mô VBA x? l? ít hơn 8,192 t?i đa các t? bào.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 832293 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbvba kbfunctions kbformat kbmacro kbcodesnippet kbcode kbprb kbmt KB832293 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832293

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com