Kích thư?c phân vùng đư?c m? r?ng, nhưng h? th?ng t?p tin v?n c?n kích thư?c ban đ?u khi b?n m? r?ng m?t kh?i lư?ng NTFS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832316 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong Microsoft Windows XP và Windows Server 2003, sau khi b?n s? d?ng đ?a qu?n l? snap-in ho?c Diskpart.exe ti?n ích d?ng l?nh đ? m? r?ng m?t cơ b?n ho?c năng đ?ng NTFS t?p tin h? th?ng kh?i lư?ng, kích thư?c phân vùng đư?c m? r?ng, nhưng h? th?ng t?p tin c?n kích thư?c ban đ?u c?a nó. B?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i, nhưng khi b?n xem thông tin đ?a trong đ?a qu?n l? snap-in, kh?i lư?ng s? xu?t hi?n như kích thư?c phân vùng m? r?ng, nhưng giá tr? trong c?t năng l?c v?n cho th?y kích thư?c ban đ?u. N?u b?n xem các tính ch?t c?a kh?i lư?ng trong máy tính c?a tôi, ho?c n?u b?n ch?y các công c? Chkdsk.exe ch?ng l?i kh?i lư?ng NTFS, c? hai bài báo cáo kích thư?c h? th?ng t?p tin như nó đ? trư?c khi m? r?ng.

Chú ý B?n v?n có th? g?p v?n đ? này trên máy tính ngay c? v?i Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t. Tuy nhiên, hotfix Diskpart.exe đư?c mô t? trong bài vi?t này đư?c bao g?m trong Windows Server 2003 SP1 và trong phiên b?n m?i nh?t có ch?a m?t l?nh m?i đ? gi?i quy?t v?n đ? n?u nó là g?p ph?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ph?n "Thông tin".

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? tr?nh đi?u khi?n NTFS exhausts tài nguyên c?a nó khi nó c? kéo dài âm lư?ng.

GI?I PHÁP

Windows XP

Thông tin hotfix

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows XP Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix trư?c đây phát hành khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Windows XP, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
DiskPart.exe5.1.3564.0420,86404 Tháng mư?i hai, 200309: 26IA-64

Windows XP, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
DiskPart.exe5.1.3564.0153,08805 Tháng mư?i hai, 200301: 26x86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Hotfix này bao g?m m?t m?i Diskpart.exe ti?n ích l?nh)m? r?ng h? th?ng t?p tin) mà b?n có th? s? d?ng đ? m? r?ng h? th?ng t?p tin ch?. Sau khi b?n cài đ?t các hotfix, m? r?ng h? th?ng t?p tin ch?, g? các l?nh sau t?i d?u nh?c Diskpart:
DISKPART > ch?n âm lư?ng #

Nơi # là s? kh?i lư?ng kh?i lư?ng mà b?n mu?n m? r?ng h? th?ng t?p tin NTFS.

DISKPART > m? r?ng h? th?ng t?p tin
Chú ý Các m? r?ng h? th?ng t?p tin l?nh hi?n t?i không đư?c di?n t? trong t?p tin tr? giúp Diskpart.exe.

Ví d?, s?n lư?ng thu?n ti?n ích Chkdsk cho th?y r?ng kích thư?c kh?i lư?ng cho ? đ?a E: là 1 gigabyte (GB), nhưng nh?ng ti?n ích Diskpart.exe cho th?y kích thư?c phân vùng như là 2 GB:
C:\>chkdsk e:
The type of the file system is NTFS.
Volume label is DATA_VOL.

WARNING! F parameter not specified.
Running CHKDSK in read-only mode.

CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
File verification completed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
Index verification completed.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)...
Security descriptor verification completed.
Windows has checked the file system and found no problem. 1020095 KB total disk space.
    20 KB in 1 files.
     4 KB in 9 indexes.
     0 KB in bad sectors.
   7710 KB in use by the system.
   7152 KB occupied by the log file.
  1012361 KB available on disk.

   1024 bytes in each allocation unit.
  1020095 total allocation units on disk.
  1012361 allocation units available on disk.


Microsoft DiskPart version 5.1.3564

Copyright (C) 1999-2003 Microsoft Corporation.
On computer: MYSERVER

DISKPART> list volume

 Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info
 ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
 Volume 0   D           Removable   27 PB
 Volume 1   E  DATA_VOL  NTFS  Partition  2000 MB Healthy
 Volume 2   C  Windows   NTFS  Partition  4001 MB Healthy  System
Ti?n ích Diskpart m? r?ng h? th?ng t?p tin l?nh m? r?ng h? th?ng t?p tin trên ? đ?a.

DISKPART> select volume 1 

DISKPART> extend filesystem

DiskPart successfully extended the file system on the volume.

DISKPART> exit

Leaving DiskPart...


Sau khi các m? r?ng h? th?ng t?p tin l?nh đư?c s? d?ng đ? m? r?ng h? th?ng t?p tin, các ti?n ích Chkdsk bây gi? cho th?y kích thư?c kh?i lư?ng m?i s?a ch?a 2 GB:
C:\>chkdsk e:
The type of the file system is NTFS.
Volume label is DATA_VOL.

WARNING! F parameter not specified.
Running CHKDSK in read-only mode.

CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
File verification completed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
Index verification completed.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)...
Security descriptor verification completed.
Windows has checked the file system and found no problem.

  2047999 KB total disk space.
    20 KB in 1 files.
     4 KB in 9 indexes.
     0 KB in bad sectors.
   7835 KB in use by the system.
   7152 KB occupied by the log file.
  2040140 KB available on disk.

   1024 bytes in each allocation unit.
  2047999 total allocation units on disk.
  2040140 allocation units available on disk.
Chú ý Kích thư?c kh?i lư?ng m? r?ng c?ng xu?t hi?n m?t cách chính xác n?u b?n xem các tính ch?t c?a kh?i lư?ng trong My Computer và trong đ?a qu?n l? snap-in.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ngăn ch?n v?n đ? này trong Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
329826 M? r?ng NTFS Volume th?t b?i nhưng xu?t hi?n đ? thành công

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ti?n ích Diskpart.exe, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300415M?t mô t? v? Diskpart d?ng l?nh ti?n ích

325590 Làm th? nào đ? s? d?ng Diskpart.exe đ? m? r?ng m?t kh?i lư?ng d? li?u

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào hotfix gói đư?c đ?t tên, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915T?p m?i đ?t tên lư?c đ? cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói
Đ? có thêm thông tin v? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 832316 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbfilesystems kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB832316 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832316

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com