Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t Office XP: 12 tháng 10 năm 2004

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832332 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Office XP. Đi?u này bài vi?t mô t? làm th? nào đ? download và cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t Office XP này.

GI?I THI?U

C?p nh?t này s?a ch?a m?t l? h?ng trong trư?ng h?p đ?c bi?t crafted h?nh ?nh có th? cho phép cho m?t k? t?n công m? ch?y trên m?t máy tính v? m?t l? h?ng trong m? thông d?ch viên đ? h?a.

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS04-028. B?n tin b?o m?t bao g?m t?t c? các liên quan thông tin v? b?n c?p nh?t b?o m?t, trong đó có thông tin b?n kê t?p và tu? ch?n tri?n khai. Đ? xem các b?n tin an ninh đ?y đ?, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/ms04-028.mspx
Dư?i đây li?t kê phát hành cho Office XP:
 • Văn ph?ng XP security update: KB832332 Phiên b?n 1.0 - phát hành 14 tháng 9 năm 2004
 • Văn ph?ng XP security update: KB832332 Phiên b?n 2.0 - phát hành ngày 12 tháng 10 năm 2004
Office XP security update: KB832332 Phiên b?n 2.0 đ? đư?c phát hành ngày 12 tháng 10 năm 2004, đ?a ch? m?t v?n đ? vá x?y ra khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t trên m?t máy tính nơi Microsoft Windows Installer 3.0 đư?c cài đ?t. Chúng tôi khuy?n cáo t?t c? các ngư?i dùng có Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) cài đ?t ch?y phiên b?n hi?n t?i c?a b?n c?p nh?t ngay c? khi m?t phiên b?n c? đ? đư?c cài đ?t.

THÔNG TIN THÊM

Điều kiện tiên quyết

Trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính c?a b?n đáp ?ng các đi?u ki?n tiên quy?t sau đây.

Khách hàng C?p Nh?t

Trư?c khi cài đ?t khách hàng C?p Nh?t, cài đ?t Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3).

Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? cài đ?t Office XP Service Pack 3, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
832671Mô t? v? văn ph?ng Microsoft XP Service Pack 3

Hành chính C?p Nh?t

Trư?c khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t hành chính, cài đ?t Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) ho?c m?t phiên b?n sau này.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? khác nhau cho Office XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307841Làm th? nào đ? có đư?c Office XP service pack m?i nh?t

Microsoft Windows Installer 2,0

Trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này, b?n ph?i cài đ?t tr?nh cài đ?t Windows 2.0 ho?c b?n sau. C? Microsoft Windows XP và Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 bao g?m Windows Installer 2.0 ho?c b?n sau. Đ? cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a các Windows Installer, truy c?p vào m?t trong các trang Web Microsoft sau đây các trang web.

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, và Microsoft Windows Millennium Edition (tôi):
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f % 20 & displaylang = en
Microsoft Windows NT 4.0 và Microsoft Windows 2000:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 4b6140f9-2 d 36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f & DisplayLang = en

Làm th? nào đ? download và cài đ?t b?n C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Office XP t? đ?a CD, h?y làm theo hư?ng d?n trong ph?n sau "Khách hàng C?p Nh?t". N?u b?n cài đ?t s?n ph?m Office XP c?a b?n t? v? trí máy ch?, các qu?n tr? viên máy ch? ph?i c?p nh?t các máy ch? v? trí v?i các hành chính C?p Nh?t và sau đó tri?n khai đó C?p Nh?t cho b?n máy tính. N?u b?n là m?t ngư?i qu?n tr? h? ph?c v?, làm theo hư?ng d?n trong các sau "Hành chính C?p Nh?t" ph?n.

Khách hàng C?p Nh?t

Có hai phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t n?u b?n cài đ?t Office XP t? đ?a CD. Chúng tôi khuy?n ngh? b?n cài đ?t khách hàng C?p Nh?t b?i b?ng cách s? d?ng Microsoft Office Update Web site. Phát hi?n văn ph?ng C?p nh?t trang web c?a b?n cài đ?t c?a Microsoft Office và s? nh?c b?n cài đ?t các b?n c?p nh?t mà đ?m b?o r?ng cài đ?t văn ph?ng c?a b?n là up-to-date.
Phương pháp 1: S? d?ng văn ph?ng C?p nh?t trang web
S? d?ng văn ph?ng C?p nh?t trang web đ? t? đ?ng cài đ?t t?t c? các b?n c?p nh?t m?i nh?t bao g?m t?t c? các gói d?ch v? có s?n và công chúng b?n C?p Nh?t.
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Office.Microsoft.com/en-US/Downloads/maincatalog.aspx
 2. Nh?p vào Ki?m tra C?p Nh?t.
 3. Sau khi phát hi?n xong, b?n nh?n đư?c m?t danh sách b?n C?p Nh?t đư?c đ? ngh? đ? đư?c ch?p thu?n c?a b?n. Nh?p vào B?t đ?u Cài đ?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.
Cách 2: Cài đ?t ch? là b?n c?p nh?t b?o m?t Office XP: KB832332
Chú ý N?u b?n cài đ?t Officexp-kb832332-v2-fullfile-ENU.exe enu.exe trên m?t khách hàng đang ch?y Office XP SP2 thay v? c?a Office XP SP3, các SP2 văn b?n đư?c hi?n th? trong các V? chương tr?nh h?p tho?i trong m?i văn ph?ng ?ng d?ng đư?c c?p nh?t đ? SP3. Đi?u này không có ngh?a r?ng Office XP SP3 đ? đư?c cài đ?t. B?n v?n ph?i cài đ?t Office XP SP3 cho cài đ?t văn ph?ng c?a b?n s? đư?c hoàn toàn C?p Nh?t.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
328294H?p tho?i gi?i thi?u v? báo cáo b?n gói d?ch v? khác v?i nh?ng g? đư?c mong đ?i trong Office XP và Office 2003
 1. Đ? t?i v? b?n C?p Nh?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 7 D 128614-6 D 34-49DF-8D 63-6C17E9A2D312
  Chú ý M?t phiên b?n đ?a hoá c?a các C?p Nh?t c?ng có s?n t?i trang Web.
 2. Nh?p vào M? đ? t?i v? và cài đ?t các Officexp-kb832332-v2-khách hàng-ENU.exe enu.exe t?p.
 3. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t, h?y nh?p vàoCó.
 4. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép th?a thu?n.
 5. Đưa đ?a CD XP văn ph?ng c?a b?n khi b?n đư?c nh?c, sau đó b?m Ok.
 6. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra ti?n tr?nh cài đ?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t, b?n không th? g? b? nó. Tr? l?i cài đ?t đ? t?n t?i trư?c khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này, b?n ph?i lo?i b? Office XP và sau đó cài đ?t nó m?t l?n n?a t? CD g?c.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n là ngư?i qu?n tr? h? ph?c v?, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?i v? C?p Nh?t hành chính:
 1. Trong Windows Explorer, t?o m?t thư m?c m?i trên ? C, và sau đó, tên thư m?c Kb832332.
 2. Đ? t?i v? C?p Nh?t t?p tin đ?y đ?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 7 D 128614-6 D 34-49DF-8D 63-6C17E9A2D312
  Chú ý M?t phiên b?n đ?a hoá c?a các C?p Nh?t t?p tin đ?y đ? c?ng có s?n t?i trang Web.
 3. Nh?p vào Lưu đ? c?u các Officexp-kb832332-v2-fullfile-ENU.exe enu.exe t?p tin vào thư m?c Kb832332.
 4. Trong Windows Explorer, b?m đúp vàoOfficexp-kb832332-v2-fullfile-ENU.exe VIT.exe.
 5. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?mCó.
 6. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép th?a thu?n.
 7. Trong các G? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các t?p đư?c gi?i nén h?p, lo?i C:\Kb832332, và sau đó b?m Ok.
 8. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, g? l?nh sau, và sau đó nh?p vào Ok:
  msiexec /a admin đư?ng d?n\MSI t?p p c:\kb832332\MSP t?pshortfilenames = true
  Trong l?nh này, thay th? các bài sau đây v?i các thông tin chính xác:
  • Thay th? đư?ng d?n admin v?i các đư?ng d?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office XP, ví d?, C:\OfficeXP.
  • Thay th? MSI t?p v?i các .MSI cơ s? d? li?u gói s?n ph?m Office XP, ví d?, Proplus.msi.
  • Thay th? MSP t?p v?i các tên c?a b?n C?p Nh?t hành chính.
  Chú ý B?n có th? ph? thêm /QB+ d?ng l?nh đ? cho các Office XP hành chính Cài đ?t h?p tho?i và các Gi?y phép ngư?i dùng cu?i Th?a thu?n h?p tho?i không xu?t hi?n.
 9. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vàoB?t đ?u, b?m Ch?y, r?i g? như sau l?nh trong các M? h?p:
  msiexec/i admin đư?ng d?n\MSI t?pcài đ?t l?i =danh sách các tính năng reinstallmode = vomu
  Trong l?nh, thay th? các bài v?i đúng thông tin. Trong l?nh này, thay th? danh sách các tính năngv?i danh sách các tính năng ch? tên mà c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i cho b?n C?p Nh?t. Đ? cài đ?t t?t c? các tính năng, b?n có th? s? d?ng các cài đ?t l?i = t?t c? tham s?, ho?c b?n có th? cài đ?t các ProductFiles tính năng.
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n hành chính cài đ?t và làm th? nào đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t b?o m?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301348Làm th? nào cài đ?t C?p Nh?t công c?ng đ? cài đ?t hành chính văn ph?ng XP

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t

B?n c?p nh?t b?o m?t này có ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
File name Version
----------------------
Mso.dll  10.0.6714.0
Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a m?t XP văn ph?ng chương tr?nh mà đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mTìm kiếm.
 2. Trong các K?t qu? t?m ki?m c?a s?, b?mT?t c? các t?p và c?p dư?i Tìm kiếm Đ?ng hành.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i Mso.dll, sau đó b?mTìm kiếm.
 4. Trong danh sách t?p, b?m chu?t ph?i vào t?p tin Mso.dll, và sau đó b?m Thu?c tính.
 5. Trên các Phiên bản tab, xác đ?nh các văn ph?ng Phiên b?n XP đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n Office XP trên máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291331Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n c?a văn ph?ng XP
Chú ý N?u C?p Nh?t b?o m?t cho Office XP: KB832332 đ? đư?c cài đ?t thành công trên máy tính c?a b?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t Office XP: KB832332:
Đi?u này C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng ho?c đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng.

Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i b?n C?p Nh?t

Office XP security update: KB832332 s?a ch?a các v?n đ? mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
829349 Mô t? c?a Office XP post-Service Pack 3 hotfix gói cho MSO.DLL: 9 tháng 5 năm 2004
Office XP security update: KB832332 c?ng s?a ch?a các v?n đ? sau.

M?t h?nh ?nh mà b?n đưa vào xu?t hi?n như m?t d?u x đ? nh?

Khi b?n lưu tài li?u Office XP dư?i d?ng HTML, ho?c khi b?n xem các Tài li?u văn ph?ng như là m?t trang Web, m?t h?nh ?nh mà b?n đưa vào có th? xu?t hi?n như là m?t nh? d?u x đ?.

M?t chương tr?nh Office XP đóng b?t ng?, và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i

Khi b?n ch?y m?t chương tr?nh Office XP, b?n có th? nh?n đư?c dư?i đây thông báo l?i:
Microsoft chương tr?nh đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi xin l?i v? s? b?t ti?n này.
N?u b?n xem caùc chi tieát cuûa thông báo l?i, b?n nh?n đư?c m?t ch? k? l?i tương t? như m?t trong nh?ng m?c sau đây.
Application Name Application Version Module Name Module Version Offset
----------------------------------------------------------------------------
Excel.exe     10.0.4302.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7a
Excel.exe     10.0.4302.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Excel.exe     10.0.4524.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7a
Excel.exe     10.0.4524.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Excel.exe     10.0.5815.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Msaccess.exe   10.0.2627.1     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7a
Msaccess.exe   10.0.2627.1     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Msaccess.exe   10.0.4302.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7a
Msaccess.exe   10.0.4302.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Msaccess.exe   10.0.4510.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Mspub.exe     10.0.2621.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Mspub.exe     10.0.4128.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Outlook.exe    10.0.2627.1     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Outlook.exe    10.0.4024.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7a
Outlook.exe    10.0.4024.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Outlook.exe    10.0.4510.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7a
Outlook.exe    10.0.4510.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Outlook.exe    10.0.5320.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Outlook.exe    10.0.5703.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Outlook.exe    10.0.5709.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Powerpnt.exe   10.0.2623.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Powerpnt.exe   10.0.4205.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7a
Powerpnt.exe   10.0.4205.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Winword.exe    10.0.2627.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Winword.exe    10.0.3416.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7a
Winword.exe    10.0.4219.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7a
Winword.exe    10.0.4219.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Winword.exe    10.0.4524.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7a
Winword.exe    10.0.4524.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Winword.exe    10.0.5522.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7a
Winword.exe    10.0.5522.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Winword.exe    10.0.5815.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7a
Winword.exe    10.0.5815.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9

THAM KH?O

N?u b?n là ngư?i qu?n tr?, b?n có th? mu?n cài đ?t t?t c? yêu c?u an ninh đ? h?a thi?t b? giao di?n Plus (GDI +) b?n C?p Nh?t trong quá tr?nh m?t đ?t. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? t?o và s? d?ng m?t t?p tin th?c thi đ? âm th?m cài đ?t nhi?u GDI + C?p Nh?t b?o m?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
885885Làm th? nào đ? t?o và s? d?ng m?t t?p tin th?c thi đ? âm th?m cài đ?t nhi?u GDI + b?o m?t C?p Nh?t
Đ? bi?t thêm m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n nhi?u có th? x?y ra khi b?n cài đ?t phiên b?n g?c c?a b?n c?p nh?t này, phát hành ngày 14 tháng 9, trên m?t máy tính d?a trên Windows XP Service Pack 2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
885876Thông tin quan tr?ng mà b?n ph?i bi?t v? các b?n c?p nh?t b?o m?t MS04-028 n?u b?n đang s? d?ng Windows XP Service Pack 2
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c tri?n khai, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
885920Làm th? nào đ? có đư?c và s? d?ng MS04-028 doanh nghi?p C?p nh?t các Scanning Tool trong môi trư?ng s? d?ng h? th?ng qu?n l? Server 2003 và h? th?ng qu?n l? máy ch? 2,0
886988 Làm th? nào đ? có đư?c và s? d?ng MS04-028 doanh nghi?p C?p nh?t các Scanning Tool trong môi trư?ng không s? d?ng các h? th?ng qu?n l? máy ch?

Thu?c tính

ID c?a bài: 832332 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
atdownload kbsecbulletin kbsecurity kbupdate kbmt KB832332 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832332

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com