Kích thư?c t?i đa c?a USB chuy?n trên h? đi?u hành khác nhau

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832430 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? kích thư?c t?i đa c?a USB chuy?n trên nhi?u h? đi?u hành Microsoft Windows.

Microsoft Windows 2000

Trên Microsoft Windows 2000, kích thư?c t?i đa c?a m?t USB chuy?n như?ng đư?c xác đ?nh b?i tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đư?c n?p cho thi?t b? USB. Kích thư?c t?i đa c?a USB chuy?n đư?c xác đ?nh trong m?t trong các cách sau:
 • Khi tr?nh đi?u khi?n thi?t b? l?a ch?n c?u h?nh c?a thi?t b? b?ng phương ti?n c?a các URB_FUNCTION_SELECT_CONFIGURATION ch?c năng.
 • Khi tr?nh đi?u khi?n thi?t b? l?a ch?n m?t giao di?n thay th? cho thi?t b? b?ng phương ti?n c?a các URB_FUNCTION_SELECT_INTERFACE ch?c năng.
Trong h?u h?t trư?ng h?p, m?t USB chuy?n trên Windows 2000 có không có gi?i h?n kích thư?c khó m? hoá ngo?i tr? các gi?i h?n đ? đư?c đ?nh ngh?a là ngư?i lái xe khách hàng.

Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server 2003

Trên c? Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server năm 2003, kích thư?c t?i đa c?a m?t USB chuy?n đư?c xác đ?nh b?i tr?nh đi?u khi?n miniport c?a b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? USB ho?c b?ng các tr?nh đi?u khi?n c?ng USB (Usbport.sys). (Kích thư?c t?i đa c?a m?t chuy?n giao USB là» không đư?c xác đ?nh b?i tr?nh đi?u khi?n máy khách c?a thi?t b?.) N?u b?n s? d?ng nhi?u hơn kích thư?c t?i đa c?a m?t chuy?n giao USB, yêu c?u chuy?n giao có th? th?t b?i, ho?c m?t l?i d?ng có th? xu?t hi?n trên m?t màn h?nh màu xanh.

Trên Windows XP và Windows Server 2003, khi kích thư?c t?i đa c?a m?t chuy?n giao cho m?t s? lư?ng l?n đi?m cu?i là ho?c ít hơn 4 kilobyte (KB) ho?c b?ng 4 KB, tr?nh đi?u khi?n c?ng chia tách các giao d?ch thành chuy?n ti?n nhi?u. V? l? thuy?t, hành vi này làm cho kích thư?c t?i đa c?a m?t chuy?n giao USB không gi?i h?n cho nh?ng hai đi?m cu?i. Tuy nhiên, Microsoft đ? không th? nghi?m chuy?n ti?n r?t l?n, và Microsoft không khuyên b?n nên chuy?n ti?n r?t l?n.

Chú ý Ngày Windows XP và Windows Server 2003, kích thư?c t?i đa c?a USB chuy?n không ph?i là hi?n nay ph? bi?n cho ngư?i lái xe khách hàng. Hành vi này có th? thay đ?i trong tương lai Phiên b?n c?a Windows.

THÔNG TIN THÊM

Kích thư?c t?i đa c?a USB chuy?n

Windows 2000

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chuy?n lo?iMaximumTransferSizeL?i báo cáo
Ki?m soát Endpoint 04 KBUSBD_STATUS_INVALID_PARAMETER
Ki?m soát (khác hai đi?m cu?i)64 KBChưa xác đ?nh
Ng?tChưa xác đ?nhKhông có
S? lư?ng l?n UHCIChưa xác đ?nhKhông có
S? lư?ng l?n OHCIChưa xác đ?nh (xem lưu ?)Không có
Lưu ? sau đây v? giao d?ch chuy?n trên Windows 2000:
 • N?u b?n s? d?ng nhi?u hơn m?c gi?i h?n c?a các gói d? li?u 255 trên m?t USB yêu c?u kh?i (URB) trên hai đi?m cu?i isochronous t?c đ? đ?y đ?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  USBD_STATUS_INVALID_PARAMETER
 • Khi b?n vi?t m?t tr?nh đi?u khi?n, đư?c nh?n th?c v? hi?u su?t và tài nguyên thương m?i-offs khi b?n s? d?ng các giao d?ch chuy?n l?n.
 • Microsoft không khuyên b?n nên giao d?ch chuy?n s? lư?ng l?n r?t l?n ho?c gây c?n tr? chuy?n ti?n v? nh?ng h?n ch? tài nguyên đư?c ti?p xúc b?i tr?nh đi?u khi?n m? Host Controller Interface (OHCI) c?a.
 • Yêu c?u v? đi?m cu?i đi?u khi?n m?c đ?nh đư?c gi?i h?n 4 KB đ? tương thích v?i phiên b?n trư?c c?a tr?nh đi?u khi?n. Đ?c t? USB gi?i h?n khác ki?m soát chuy?n đ?n 64 KB. Tuy nhiên, đó là không có h?n ch? c? th? trong các c?ng USB tr?nh đi?u khi?n ngăn x?p cho hai đi?m cu?i không ki?m soát. Các k?t qu? c?a ch? đ?nh m?t chuy?n giao đó là l?n hơn 64 KB trên không đi?u khi?n đi?m cu?i là không xác đ?nh.
 • Thi?t b? t?ng h?p trên Windows 2000 có kích thư?c t?i đa chuy?n 4 KB khi b?n s? d?ng các URB_FUNCTION_SELECT_CONFIGURATION ch?c năng đ? thi?t l?p kích thư?c t?i đa c?a m?t chuy?n giao. Ch?nh s?a h?n ch? này, tr?nh đi?u khi?n ph?i s? d?ng các URB_FUNCTION_SELECT_INTERFACE ch?c năng. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  200977B?n không th? đ?t MaximumTransferSize cho m?t thi?t b? USB composite

Windows XP và Windows Server 2003

B?ng dư?i đây đ?i di?n cho gi?i h?n l? thuy?t; b?ng này không đ?i di?n cho th?c t? gi?i h?n.

Chú ý Microsoft không khuyên b?n nên chuy?n ti?n r?t l?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chuy?n lo?iMaximumTransferSizeL?i báo cáo
Ki?m soát Endpoint 04 KBUSBD_STATUS_INVALID_PARAMETER
Ki?m soát (khác hai đi?m cu?i)64 KBBugcheck 0xFE
Ng?tKhông gi?i h?nKhông có
S? lư?ng l?n UHCIKhông gi?i h?nKhông có
S? lư?ng l?n OHCI256 KBugcheck 0xFE
S? lư?ng l?n EHCI3344KBugcheck 0xFE
Hai đi?m cu?i isochronous đ?y đ? t?c đ? đư?c gi?i h?n cho các gói tin 255 m?i MTB. T?c đ? cao isochronous hai đi?m cu?i đư?c gi?i h?n cho các gói tin 1024 cho m?i MTB. N?u b?n s? d?ng nhi?u hơn các gi?i h?n này, b?n s? nh?n đư?c l?i USBD sau:
USBD_STATUS_INVALID_PARAMETER

Thu?c tính

ID c?a bài: 832430 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB832430 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832430

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com