"Tên thư m?c không h?p l?" l?i tin nh?n khi b?n b?t đ?u Cmd.exe ho?c Notepad.exe b?ng cách s? d?ng ch?y như tính năng trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832434 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n đăng nh?p như là m?t ngư?i s? d?ng (ch?ng h?n như qu?n tr? viên), và b?n c? g?ng đ? ch?y m?t chương tr?nh như là m?t ngư?i s? d?ng khác nhau, b?n có th? g?p các tri?u ch?ng sau đây. N?u b?n c? g?ng ch?y chương tr?nh nh?c l?nh ho?c chương tr?nh Notepad) là m?t ngư?i s? d?ng khác nhau b?ng cách s? d?ng ch?y như tính năng, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
C:\Windows\system32\cmd.exe tên thư m?c không h?p l?.

C:\Windows\system32\Notepad.exe Tên thư m?c không h?p l?.
Đ? s? d?ng ch?y như tính năng, b?n nh?p vào Ngư?i dùng sau trong các Ch?y như h?p tho?i, g? tên ngư?i dùng trong các Tên ngư?i dùng h?p, và sau đó g? m?t kh?u trong M?t kh?u h?p.

NGUYÊN NHÂN

Trong Microsoft Windows XP và Windows Server 2003, b?n không th? s? d?ng ch?y như tính năng truy c?p đăng nh?p vào c?a ngư?i dùng đư?c ánh x? ? đ?a Trang ch?. D?u nh?c l?nh chương tr?nh ho?c Notepad các b?n ghi l?i mà các ti?u bang mà các % HOMEDRIVE %% HOMEPATH % đư?ng d?n không ph?i là h?p l? cho phiên. K?ch b?n này x?y ra n?u các B?t đ?u tài s?n đư?c thi?t l?p đ? % HOMEDRIVE %% HOMEPATH % trên các L?i t?t tab c?a các Thu?c tính d?u nh?c l?nh h?p tho?i ho?c c?a các Thu?c tính Notepad h?p tho?i. B?n nh?n đư?c thông báo l?i đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a bài vi?t này.

V?n đ? này c?ng có th? x?y ra n?u b?n g? tên c?a ngư?i hi?n đang đăng nh?p-ngày s? d?ng trong các Tên ngư?i dùng h?p. Windows XP và Windows Server 2003 đ?i x? v?i hai th? hi?n c?a cùng m?t tên ngư?i dùng theo hai ngư?i dùng khác nhau đ?a phương.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, thay đ?i các B?t đ?u có giá tr? trong các Thu?c tính d?u nh?c l?nh h?p tho?i ho?c trong vi?c Thu?c tính Notepad h?p tho?i. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, và sau đó đi?m đ?n Ph? ki?n.
 2. Nh?p chu?t ph?i D?u nh?c l?nh ho?c Notepad, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Trong các B?t đ?u h?p, thay đ?i giá tr? t? % HOMEDRIVE %% HOMEPATH % m?t giá tr? toàn h? th?ng ch?ng h?n như % WINDIR %.
 4. Nh?p vào Ok.

Thu?c tính

ID c?a bài: 832434 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbprb kbmt KB832434 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832434

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com