Ch?c năng CreateObject ho?c ch?c năng ActiveXObject có th? t?o ra m?t l?i script trong InfoPath

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832512 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n có th? s? d?ng Microsoft VBScript CreateObject ch?c năng ho?c Microsoft JScript ActiveXObject ch?c năng t?o m?t th? hi?n c?a m?t thành ph?n ActiveX. N?u b?n t?o ra trư?ng h?p m?t thành ph?n ActiveX trong mô-đun k?ch b?n c?a m?t ch?c năng g?i cho m?t h?nh th?c Microsoft Office InfoPath, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây.
T? đ?ng hóa h? ph?c v? không th? t?o đ?i tư?ng
ActiveX thành ph?n không th? t?o đ?i tư?ng

NGUYÊN NHÂN

Các h?nh th?c InfoPath luôn luôn ch?y trong b?i c?nh c?a m?t khu v?c an ninh Internet. Vùng b?o m?t Internet xác đ?nh các hành đ?ng k?ch b?n trong m?t h?nh th?c có th? th?c hi?n và nh?ng hành đ?ng mà k?ch b?n trong m?t h?nh th?c không th? th?c hi?n. Thông thư?ng, l?i này x?y ra b?i v? khu v?c an ninh Internet nơi các m?u ch?y không cho phép các thành ph?n ActiveX đư?c t?o ra n?u các thành ph?n ActiveX không đư?c đánh d?u An toàn cho k?ch b?n không đáng tin c?y ho?c An toàn đ? kh?i đ?ng không đáng tin c?y. Đi?u này có ngh?a r?ng tác gi? c?a các đi?u khi?n không xác nh?n r?ng các thành ph?n không th? gây ra thi?t h?i cho h? th?ng c?a b?n n?u tr?nh bày v?i k?ch b?n đ?c h?i ho?c d? li?u đ?c h?i.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách vùng b?o m?t ?nh hư?ng đ?n m?c truy nh?p các h?nh th?c ph?i tài nguyên trên máy tính c?a b?n, nh?p vào Microsoft Office InfoPath 2003 ho?c giúp đ? Office InfoPath 2007 trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i V? vùng b?o m?t trong các T?m ki?m h?p trong c?a s? tr? giúp, và sau đó nh?p vào B?t đ?u t?m ki?m đ? xem các ch? đ?.

GI?I PHÁP

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này c?a b?n dư?i h?nh th?c InfoPath, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Th?c hi?n dư?i h?nh th?c m?t hoàn toàn tin c?y URN d?a trên h?nh th?c.
 • Thêm URL c?a máy ch? lưu tr? d?ng InfoPath vào danh sách site tin c?y trong Microsoft Internet Explorer.
 • K? đi?n t? tiêu b?n m?u. (Áp d?ng cho InfoPath)

Th?c hi?n dư?i h?nh th?c m?t hoàn toàn tin c?y URN d?a trên h?nh th?c

Hoàn toàn tin c?y URN d?a trên m?u ph?i đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t k?ch b?n cài đ?t tu? ch?nh ho?c b?ng cách s? d?ng các gói ph?n m?m cài đ?t h? th?ng Microsoft. Đi?u này cho phép các thành ph?n ActiveX đư?c t?o ra ngay c? khi các thành ph?n ActiveX không đư?c đánh d?u An toàn cho k?ch b?n không đáng tin c?y ho?c An toàn đ? kh?i đ?ng không đáng tin c?y.

B?n có th? chuy?n đ?i m?t h?nh th?c tiêu chu?n đ? m?t URN d?a trên h?nh th?c b?ng tay. Tuy nhiên, hư?ng d?n s? d?ng chuy?n đ?i là t? nh?t và d? b? l?i. B?n c?ng có th? chuy?n đ?i m?t h?nh th?c tiêu chu?n đ? m?t URN d?a trên h?nh th?c b?ng cách s? d?ng công c? RegForm.exe là các công c? d?ng l?nh m?u đăng k? đư?c bao g?m v?i b? phát tri?n ph?n m?m InfoPath (SDK). Công c? RegForm.exe làm cho nh?ng thay đ?i c?n thi?t đ? t?p đ?nh ngh?a m?u và m?u t?p tin XML. Công c? Regform.exe sau đó repackages các t?p tin vào m?t t?p tin .xsn và sau đó t?o ra m?t chương tr?nh cài đ?t đ? cài đ?t b?n s?a đ?i d?ng m?u.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách t?i InfoPath 2003 SDK, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 351f0616-93aa-4fe8-9238-d702f1bfbab4
V? trí cài đ?t m?c đ?nh c?a InfoPath 2003 SDK là c: Program Files Microsoft Office 2003 Developer Resources\Microsoft Office InfoPath 2003 SDK\Tools.

Đ? xem tùy ch?n d?ng l?nh, g? d?ng l?nh sau đây trong m?t c?a s? l?nh:
regform /?
Thông báo vi?c s? d?ng chuy?n /U và switch /T d?ng l?nh. Chuy?n /U ch? đ?nh URN đ? s? d?ng cho các m?u h?nh th?c. Chuy?n đ?i /T ch? đ?nh d?ng m?u là hoàn toàn đáng tin c?y. Đi?u này đ?t các requireFullTrust thu?c tính trong h?nh th?c t?p đ?nh ngh?a (.xsf) đ? có.

D?ng l?nh sau đây s?n xu?t m?t t?p tin .js và .bak trong thư m?c tương t? như các m?u mà b?n đang chuy?n đ?i t?p:
regform /U urn:MyForm:MyCompany /T Yes C:\MyForms\MyTrustedForm.xsn
Các t?p tin .bak là m?t b?n sao c?a h?nh th?c nguyên b?n m?u t?p tin trư?c khi thay đ?i d?a trên URN. .Js t?p là m?t t?p l?nh mà b?n có th? s? d?ng đ? cài đ?t các URN d?a trên h?nh th?c.

Đ? ch?y .js script, lo?i m? sau đây t?i d?ng l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
Cscript <full path of your .js file>
Thông tin b? sung v? m?t URN d?a trên h?nh th?c ho?c v? công c? RegForm.exe, xem các ch? đ? "B?ng cách s? d?ng các h?nh th?c đăng k? c?" trong các tài li?u giúp đ? SDK InfoPath 2003.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? InfoPath 2007 và InfoPath 2007 SDK, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-us/InfoPath/FX100647031033.aspx?CTT = 96 & ngu?n g?c = CL100607051033

Thêm URL c?a máy ch? lưu tr? d?ng InfoPath vào danh sách site tin c?y trong Microsoft Internet Explorer

Khi b?n thêm URL c?a các máy ch? mà ch? các h?nh th?c InfoPath như là m?t trang web đáng tin c?y, b?n nh?n đư?c thông báo sau khi b?n ch?y m?:
Đi?u khi?n ActiveX trên trang này có th? là không an toàn đ? tương tác v?i các ph?n khác c?a trang này. B?n có mu?n cho phép tương tác này?
N?u b?n b?m vào Có, m? ch?y. N?u b?n b?m vào Không, b?n có th? nh?n các thông báo l?i đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng", và m? s? không ch?y.

Đ? thêm m?t trang web là m?t trang web đáng tin c?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Internet Explorer.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
 3. Trong các Tuỳ chọn Internet h?p tho?i h?p, b?m vào các Bảo mật tab.
 4. Trên các Bảo mật tab, b?m vào Site tin c?y.
 5. Nh?p vào Các trang web.
 6. Thêm URL c?a máy ch? lưu tr? các h?nh th?c InfoPath đ? các Thêm trang Web vào vùng h?p văn b?n.

  Ví d?, n?u tên c?a h? ph?c v? mà ch? InfoPath là h?nh th?c MyServer, URL mà b?n ph?i thêm vào h?p văn b?n là http://MyServer.
 7. Nh?p vào Thêm.

  Đi?u này cho bi?t thêm các trang web m?i đư?c đưa vào đ? các Các trang web h?p danh sách.
 8. Nh?p vào Ok hai l?n.

  Đi?u này cam k?t nh?ng thay đ?i và sau đó đóng h?p tho?i.

K? đi?n t? cho m?t m?u h?nh th?c

Đi?u này áp d?ng cho InfoPath 2003 Service Pack 1. N?u b?n k? đi?n t? tiêu b?n m?u v?i m?t ch?ng ch? tin c?y, b?n có th? đ?t m?c b?o m?t cho các m?u h?nh th?c đ?y đ? tin tư?ng. Tin tư?ng đ?y đ? có ngh?a là d?ng có th? truy nh?p t?p và thi?t đ?t trên máy tính c?a ngư?i dùng ho?c trên m?t tên mi?n khác nhau. Ngoài ra, b?n có th? tri?n khai và C?p Nh?t mà tiêu b?n m?u b?ng cách g?i tiêu b?n m?u và các phiên b?n C?p Nh?t c?a các m?u h?nh th?c cho ngư?i khác b?ng cách s? d?ng m?t chương tr?nh thư đi?n t?.

Đ? k? đi?n t? m?t h?nh th?c v?i m?t ch?ng ch? tin c?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong ch? đ? thi?t k?, nh?p vào H?nh th?c tùy ch?n trên các Công cụ tr?nh đơn.
 2. Trong các H?nh th?c tùy ch?n h?p tho?i h?p, b?m vào các Bảo mật tab trong InfoPath 2003 ho?c b?m đ? ch?n các B?o m?t và tin tư?ng ki?m tra h?p trong InfoPath 2007.
 3. Dư?i T?o thành k? k?t InfoPath 2003, nh?n vào đây đ? ch?n các Đăng m?u này h?p ki?m.

  Dư?i D?ng m?u ch? k? InfoPath 2007, nh?n vào đây đ? ch?n các Đăng tiêu b?n m?u này h?p ki?m.
 4. Nh?p vào Ch?n ch?ng ch?.
 5. Trong các Ch?n ch?ng ch? h?p tho?i h?p, b?m vào ch?ng ch? mà b?n mu?n k? đi?n t? cho m?u v?i.
Chú ý N?u m?t ch?ng ch? không đáng tin c?y trên máy tính c?a ngư?i s? d?ng, Microsoft Office InfoPath 2003 hi?n th? m?t thông báo b?o m?t và đ?i h?i ngư?i dùng đ? cho phép s? tin tư?ng cho công ty phát hành ch?ng ch? trư?c khi ngư?i dùng có th? m? các h?nh th?c.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Office, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
870924Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 832512 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2003
T? khóa: 
kbdownload kbprb kbautomation kbnofix kbmt KB832512 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832512

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com