M?t b?n C?p Nh?t c s?n m gi?i thi?u c? NO_AUTH_REQUIRED cho UserAccountControl ti s?n trong Windows Server 2003 v Windows 2000

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 832572 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bi vi?t ny m t? m?t C?p Nh?t cho cc UserAccountControl b?t ?ng s?n trong Microsoft Windows Server 2003 v trong Microsoft Windows 2000. B?n c?p nh?t ny gi?i thi?u m?i c? sau y ? b?t ?ng s?n:
Flag          Hexadecimal value  Decimal value
--------------------------------------------------------
NO_AUTH_DATA_REQUIRED 0x2000000      33554432
Khi b?n s? d?ng Windows Server 2003 ho?c Windows 2000 nh m?t Kerberos Key Distribution Center (KDC) trong m?t mi tr?ng h?n h?p, ch?ng h?n nh m?t mi tr?ng c Windows v Unix Server, KDC thm thu?c tnh ?c quy?n Gi?y ch?ng nh?n (PAC) thng tin cho m?t v d?ch v?. N?u b?n khng mu?n thm Thng tin PAC cho m?t v d?ch v? cho m?t ng?i trong Active Directory, dng b?n c th? thi?t l?p cc NO_AUTH_DATA_REQUIRED c? cho ti kho?n ng?i dng sau khi b?n ci ?t cc C?p Nh?t.

B?n c th? ngn ng?a thng tin PAC t? ?c thm vo d?ch v? v trong cc t?nh hu?ng ni kch th?c tng ln c?a v d?ch v? gy ra cc v?n ? v?i cc chng tr?nh m s? d?ng m?t trong hai giao th?c Datagram ng?i dng (UDP) ho?c th? t?c t? xa (RPC) g?i ch?c nng. PAC m?t l?n, v c th? lm tng cc Kch th?c c?a m?t v nhi?u hn 500 ph?n trm. V m khng c m?t PAC kho?ng 240 byte. V c m?t PAC n gi?n c th? x?p x? 1.200 byte. Ngoi ra, m?t s? d?ch v? khng hi?u thng tin PAC. N?u m?t PAC l hi?n nay, b? qua d?ch v? khng hi?u thng tin PAC n.

Trong m?t mi tr?ng Unix v Windows h?n h?p c s? d?ng m?t phin b?n c?a Kerberos l m?t ho?c hai phin b?n s?m hn so v?i phin b?n hi?n t?i, v yu c?u khng th? lm vi?c khi m?t ng?i dng l thnh vin c?a nhi?u nhm trong ho?t ?ng Th m?c. V?n ? ny x?y ra n?u cc thng tin PAC s? ?c thm vo v tng kch th?c c?a v ?n nhi?u hn m?c gi?i h?n UDP 2.000 byte. Trong t?nh h?nh ny, v yu c?u th?t b?i cho khch hng Unix tr?c khng th? s? d?ng TCP.

THNG TIN THM

B?i v? b?n c?p nh?t ny p d?ng cho ti kho?n Active Directory thu?c tnh, ci ?t b?n c?p nh?t ny trn b? i?u khi?n vng. B?n khng c?n ph?i ci ?t b?n c?p nh?t ny trn my tr?m lm vi?c ho?c ti kho?n c?a my ch?.

Windows Server 2003

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c cc service pack m?i nh?t cho Windows Server 2003. ? bi?t thm chi ti?t, b?m vo cc s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
889100 Lm th? no ? c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Windows Server 2003 v Windows 2000

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. N?u ph?n ny khng xu?t hi?n, g?i m?t yu c?u d?ch v? khch hng c?a Microsoft v h? tr? ? c ?c cc hotfix.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

B?n ph?i c Windows Server 2003 ho?c Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) ci ?t.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban sa li khn cp nay.

Thng tin thay th ban va nong

Hotfix ny khng thay th? b?t k? hotfix no khc.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc t?p tin thu?c tnh (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? t?m s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Gi Khu v?c th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
Windows Server 2003, x 86 d?a trn phin b?n
  Date     Time  Version    Size   File name
  -------------------------------------------------------
  14-Sep-2004 16:26 5.2.3790.210 226,816 Kdcsvc.dll
  14-Sep-2004 16:26 5.2.3790.210 324,608 Netapi32.dll
  14-Sep-2004 16:26 5.2.3790.210 464,384 Samsrv.dll
Windows Server 2003, x 64 d?a trn cc phin b?n
  Date     Time  Version      Size File name   Platform
  --------------------------------------------------------------------
  14-Sep-2004 16:21 5.2.3790.210  586,752 Kdcsvc.dll   IA-64
  14-Sep-2004 16:21 5.2.3790.210  852,480 Netapi32.dll  IA-64
  14-Sep-2004 16:21 5.2.3790.210 1,036,288 Samsrv.dll   IA-64
  14-Sep-2004 16:26 5.2.3790.210  324,608 Wnetapi32.dll x86
Windows 2000
  Date     Time  Version       Size File name
  ----------------------------------------------------------
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6876  388,368 Advapi32.dll
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6866   69,904 Browser.dll
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6824  134,928 Dnsapi.dll
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6876   92,432 Dnsrslvr.dll
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6883   47,888 Eventlog.dll
  13-Jul-2004 20:34 5.0.2195.6939  148,752 Kdcsvc.dll
  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6903  210,192 Kerberos.dll
  21-Sep-2003 00:32 5.0.2195.6824   71,888 Ksecdd.sys
  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6902  520,976 Lsasrv.dll
  25-Feb-2004 23:59 5.0.2195.6902   33,552 Lsass.exe
  19-Jun-2003 20:05 5.0.2195.6680  117,520 Msv1_0.dll
  14-Sep-2004 16:26 5.2.3790.210   324,608 Netapi32.dll
  19-Jun-2003 20:05 5.0.2195.6695  371,984 Netlogon.dll
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6896 1,028,880 Ntdsa.dll
  14-Sep-2004 16:26 5.2.3790.210   464,384 Samsrv.dll
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6893  111,376 Scecli.dll
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6903  253,200 Scesrv.dll
  04-Jun-2004 23:13 5.0.2195.6935 5,887,488 Sp3res.dll
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6824   50,960 W32time.dll
  21-Sep-2003 00:32 5.0.2195.6824   57,104 W32tm.exe

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho". V?n ? ny ? ?c s?a ch?a ?u tin trong Windows Server 2003 Service Pack 1.

THAM KH?O

? bi?t thm v? cc thu?c tnh UserAccountControl, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem cc bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
305144Lm th? no ? s? d?ng UserAccountControl c? ? thao tc thu?c tnh trng m?c ng?i dng
269181 Lm th? no ? truy v?n Active Directory b?ng cch s? d?ng m?t b? l?c bit
233209 Lin h? Windows 2000 v ng?i s? d?ng
? bi?t thm v? l?c ? ?t tn t?p m?i cho Microsoft Windows gi ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bi vi?t sau y ? xem cc bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
816915M?i t?p tin l?c ? ?t tn cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gi
Cho thng tin thm v? nh?ng thu?t ng? ?c s? d?ng trong bi vi?t ny, b?m vo cc s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
824684M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 832572 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinserv2003sp1fix kbwinserv2003presp1fix kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB832572 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:832572

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com