Mô t? c?a Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: 9 tháng 11, 2004

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832668 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Office XP. Ph?n "Bài vi?t n?i dung" danh sách các thông tin đư?c ch?a trong bài vi?t này v? b?n C?p Nh?t.

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành l?i Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: KB832668. Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: KB832668 C?p Nh?t khuôn kh? mà đư?c s? d?ng đ? h? tr? d?ch v? văn b?n nâng cao trong Microsoft Office XP. B?n s? c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Sau đây li?t kê phát hành c?a Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: KB832668.
 • Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: KB832668 Phiên b?n 1.0 (9 tháng 3 năm 2004)
 • Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: KB832668 Phiên b?n 2.0 (9 tháng 11, 2004)
Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: KB832668 Phiên b?n 2.0 (9 tháng 11 năm 2004) đ?a ch? m?t v?n đ? mà khách hàng cài đ?t Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: KB832668 Phiên b?n 1.0 (9 tháng 3 năm 2004) trên m?t Microsoft Windows 2000 h? đi?u hành không th? thi?t l?p m?c đ?nh Input Method Editor (IME) trong Microsoft Windows đ? m?t Office XP IME. V?n đ? này đư?c c? đ?nh trong Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: KB832668 Phiên b?n 2.0 (9 tháng 11, 2004)


THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? download và cài đ?t b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này không áp d?ng cho m?t Microsoft Windows XP d?a trên ho?c m?t Microsoft Windows Server 2003 d?a trên máy tính. N?u b?n c? g?ng t?i v? b?n C?p Nh?t t? trung tâm t?i v?, b?n s? nh?n đư?c l?i sau thông báo:
B?n c?p nh?t này không th? đư?c áp d?ng cho này đi?u hành H? th?ng.
Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n c?p nh?t này đ? đư?c c? đ?nh trong h? đi?u hành Microsoft Windows sau, và h? không yêu c?u này C?p Nh?t:
 • Microsoft Windows Server 2003.
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) ho?c m?t phiên b?n sau này.
Chú ý Trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t này, h?y ch?c ch?n r?ng sau đây yêu c?u đ? đư?c đáp ?ng:
 • Cài đ?t c?a Microsoft Windows Installer 2,0

  Trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i cài đ?t Windows Installer 2.0 ho?c b?n sau. Cho thêm thông tin v? yêu c?u này, xem "Windows Installer Update yêu c?u"ph?n.


Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Office XP t? đ?a CD-ROM, b?n có sau đây hai l?a ch?n:
 • S? d?ng Microsoft Office Update Web site đ? t? đ?ng cài đ?t t?t c? các c?p nh?t m?i nh?t bao g?m t?t c? các gói d?ch v? có s?n và tin C?p Nh?t công c?ng.
 • Cài đ?t ch? Microsoft Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào C?p nh?t lúc: KB832668 b?ng cách làm theo các bư?c đư?c mô t? sau này trong đi?u này bài vi?t.
Chú ý Chúng tôi khuy?n ngh? b?n cài đ?t khách hàng C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng văn ph?ng Update Web site. Văn ph?ng C?p nh?t trang web phát hi?n nói riêng c?a b?n cài đ?t Microsoft Office, và b?n s? đư?c nh?c đ? cài đ?t chính xác nh?ng g? b?n có th? có đ? đ?m b?o r?ng cài đ?t văn ph?ng c?a b?n là hoàn toàn thông tin m?i nh?t.

Văn ph?ng C?p nh?t trang web


Ph?i có văn ph?ng C?p nh?t trang web phát hi?n các yêu c?u b?n c?p nh?t b?n ph?i cài đ?t trên máy tính c?a b?n, truy c?p vào Microsoft sau đây Web site:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Downloads/maincatalog.aspx
Sau khi phát hi?n hoàn ch?nh, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các khuyên b?n C?p Nh?t c?a b?n phê duy?t. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Cài đ?t ch? là các phiên b?n máy khách c?a Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: KB832668


Đ? t?i v? và cài đ?t phiên b?n khách hàng, làm theo các bư?c sau:
 1. T?i xu?ng b?n C?p Nh?t t? Web site sau Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 3489D806-BE63-4253-9120-5E5A2D81DFA9

 2. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?mCó.
 3. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 4. N?u b?n b? nh?c đ? làm đi?u này, h?y đưa CD-ROM c?a Office XP sau đó b?m Ok.
 5. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra ti?n tr?nh cài đ?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?n không th? g? b? nó.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t s?n ph?m Office XP c?a b?n t? m?t v? trí máy ch?, ngư?i qu?n tr? h? ph?c v? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i các hành chính C?p Nh?t và tri?n khai các b?n c?p nh?t mà máy tính c?a b?n.

N?u b?n là ngư?i qu?n tr? h? ph?c v?, làm theo các bư?c sau đ? t?i v? các hành chính C?p Nh?t.

Chú ý B?n c?p nh?t này s? đ?i h?i r?ng b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t.
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/Office/Ork/Updates/XP/ciceroxp02.htm
 2. Ch?n ngôn ng? t?i v?.
 3. Nh?p vào Lưu đ? lưu cài đ?t b?n C?p Nh?t t?p vào c?p đ? ch?n.
 4. Trong Microsoft Windows Explorer, b?m đúp vào t?p tin cài đ?t (ví d?, đ? b?t đ?u cài đ?t b?n C?p Nh?t, H?y nh?p đôi các officexp-kb832668-v2-fullfile-ENU.exe VIT.exe t?p tin).
 5. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?mCó.
 6. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 7. Trong các G? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các file trích xu?t h?p, lo?i c:\kb832668, và sau đó Nh?p vào Ok.
 8. Khi b?n đư?c nh?c t?o thư m?c, nh?p vào Có.
 9. N?u b?n đ? quen thu?c v?i các th? t?c cho vi?c C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính, b?m B?t đ?u, sau đó b?mCh?y. G? l?nh sau đây trong các M?h?p
  msiexec /a AdminPath\MSI File p C:\kb832668\Msctf.msp SHORTFILENAMES = TRUE
  nơi Admin Path là con đư?ng c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP), vàMSI File là gói ph?n m?m cơ s? d? li?u .msi cho các văn ph?ng XP s?n ph?m (ví d?, Proplus.msi).

  Chú ý B?n có th? ph? thêm /QB+ d?ng l?nh đ? cho các Office XP hành chính Cài đ?t h?p tho?i và các Gi?y phép ngư?i dùng cu?i Th?a thu?n h?p tho?i không xu?t hi?n.
 10. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vàoB?t đ?u, sau đó b?m Ch?y. Lo?i sau đây l?nh trong các M? h?p
  msiexec/i AdminPath\MSI FileCÀI Đ?T L?I =Danh sách các tính năng REINSTALLMODE = vomu
  nơi Admin Path là con đư?ng c?a b?n cài đ?t hành chính ch? cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP),MSI File MSI cơ s? d? li?u gói Đ?i v?i các s?n ph?m Office XP (ví d?, Proplus.msi), vàFeatureList là danh sách các tính năng tên (trư?ng h?p nh?y c?m) mà ph?i đư?c cài đ?t l?i cho C?p Nh?t. Đ? cài đ?t t?t c? các tính năng, b?n có th? s? d?ng CÀI Đ?T L?I = T?T C?, ho?c b?n có th? cài đ?t các tính năng sau đây:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Ngôn ng?Danh sách các tính năng
  Ti?ng ? R?pTranslationFiles_1036, CiceroFiles, TranslationFiles_1025
  Brazil TranslationFiles_3082, CiceroFiles
  Ti?ng Bulgaria CiceroFiles, TranslationFiles_1031
  Trung Qu?c Pan CiceroFiles
  Ti?ng Trung (gi?n th?)TranslationFiles_2052, CiceroFiles
  Trung Qu?c (truy?n th?ng) CiceroFiles
  Croatia TranslationFiles_1031, CiceroFiles
  Séc TranslationFiles_1031, CiceroFiles
  Đan M?ch TranslationFiles_1031, CiceroFiles
  Ti?ng Hà Lan TranslationFiles_1036, CiceroFiles
  Ti?ng AnhTranslationFiles_3082, TranslationFiles_1036, CiceroFiles
  Estonia CiceroFiles, TranslationFiles_1031
  Ti?ng Ph?n Lan TranslationFiles_1031, CiceroFiles
  Ti?ng PhápTranslationFiles_1031, TranslationFiles_1036, CiceroFiles, TranslationFiles_1025
  Ti?ng Đ?cTranslationFiles_1031, TranslationFiles_1036, TranslationFiles_1040, CiceroFiles
  Hy L?pTranslationFiles_1031, TranslationFiles_1036, CiceroFiles
  Ti?ng Do TháiTranslationFiles_1036, CiceroFiles, TranslationFiles_1037
  Hungary TranslationFiles_1031, CiceroFiles
  ?TranslationFiles_1031, TranslationFiles_1036, TranslationFiles_1040, CiceroFiles
  Ti?ng Nh?tTi?ng Nh?t cho Microsoft truy c?p vào năm 2002, Microsoft FrontPage 2002, FrontPage 2002 bán l? Edition, Microsoft Outlook Năm 2002, outlook 2002 bán l? Edition, Microsoft PowerPoint 2002, Microsoft Nhà xu?t b?n năm 2002, Microsoft Excel 2002:

  TranslationFiles_1041

  Đ?i v?i Nh?t b?n Microsoft Office XP cá nhân b?n, Office XP Professional Plus Edition, Office XP Professional Edition, Office XP Phiên b?n bán l? Edition chuyên nghi?p, Office XP Standard Edition, Office XP Standard Edition bán l? Edition, Microsoft Word, Microsoft Office XP Multilingual User Interface Pack:

  TranslationFiles_1041, CiceroFiles, IMEMain
  Hàn Qu?c TranslationFiles_1042, CiceroFiles
  LitvaCiceroFiles, TranslationFiles_1031
  Latvia CiceroFiles, TranslationFiles_1031
  Na Uy TranslationFiles_1031, CiceroFiles
  Ba Lan TranslationFiles_1031, CiceroFiles
  Ti?ng B? Đào NhaCiceroFiles, TranslationFiles_1036, TranslationFiles_3082
  Romania TranslationFiles_1036, CiceroFiles
  Nga CiceroFiles
  Ti?ng Slovak CiceroFiles
  Ti?ng Slovenia TranslationFiles_1031, CiceroFiles
  Ti?ng Tây Ban NhaTranslationFiles_3082, TranslationFiles_1036, CiceroFiles
  Th?y Đi?n TranslationFiles_1031, CiceroFiles
  Ti?ng Thái TranslationFiles_1036, CiceroFiles
  Th? Nh? K?TranslationFiles_1031, TranslationFiles_1036, CiceroFiles
  Ti?ng Ukraina CiceroFiles
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n hành chính cài đ?t và tri?n khai các máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301348Làm th? nào đ? cài đ?t m?t C?p Nh?t công c?ng đ?n m?t hành chính cài đ?t
Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n tiêu chu?n cài đ?t b?n C?p Nh?t hành chính công c?ng. B?n c?ng có th? th?y sau đây bài vi?t trong Microsoft văn ph?ng tài nguyên Kit:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/Updates/XP/ciceroxp02.htm


Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t

Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: KB832668 Phiên b?n 2.0 (9 tháng 11, 2004) chi này có các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên b?n t?pH? đi?u hành Windows
Hkl0404.dll4.0.0.28Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
Hkl0411.dll4.0.0.28Windows 98, Windows Tôi
Hkl0412.dll4.0.0.28Windows 98, Windows Tôi
Hkl0804.dll4.0.0.28Windows 98, Windows Tôi
Imjpmig.exe8.0.5702.0Windows 98, Windows Tôi, Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000
Msctf.dll5.1.2409.38Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000
Msimtf.dll5.1.2409.34Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000
Input.cpl5.1.2409.39Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000
Input98.cpl5.1.2409.39Windows 98, Windows Tôi
Sptip.dll5.1.2409.24Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000

Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: KB832668 Phiên b?n 1.0 (9 tháng 3 năm 2004) ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên b?n t?pH? đi?u hành Windows
Hkl0404.dll4.0.0.28Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
Hkl0411.dll4.0.0.28Windows 98, Windows Tôi
Hkl0412.dll4.0.0.28Windows 98, Windows Tôi
Hkl0804.dll4.0.0.28Windows 98, Windows Tôi
Imjpmig.exe8.0.5702.0Windows 98, Windows Tôi, Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000
Msctf.dll5.1.2409.37Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000
Msimtf.dll5.1.2409.34Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000
Input.cpl5.1.2409.34Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000
Input98.cpl5.1.2409.34Windows 98, Windows Tôi
Sptip.dll5.1.2409.24Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000

Chú ý Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: KB832668 Phiên b?n 2.0 (9 tháng 11 năm 2004) có m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
 • Msctf.dll
 • Input.cpl
 • Input98.cpl
.

Đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, th?c hi?n theo các bư?c sau.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mTìm kiếm.
 2. Trong các Ngăn k?t qu? t?m ki?m, b?mT?t c? các t?p và c?p dư?i Tìm kiếm Đ?ng hành.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, g? tên c?a m?t trong các t?p tin đư?c li?t kê vào danh sách tùy danh sách trư?c đó vào h? đi?u hành c?a b?n, và sau đó nh?p vào Tìm kiếm.
 4. Trong danh sách t?p, b?m chu?t ph?i vào t?p tin đ? đư?c t?m th?y, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trên các Phiên bản tab, xác đ?nh các phiên b?n t?p tin đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.


Windows Installer thông tin yêu c?u

Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này, b?n ph?i ch?y Windows Installer 2.0 ho?c b?n sau. C? Windows XP và Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) bao g?m Windows Installer 2.0 ho?c b?n sau.

Đ? cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh cài đ?t Windows cho Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, và Microsoft Windows Millennium Edition (Me), chuy?n thăm các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f % 20 & displaylang = en
Đ? cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh cài đ?t Windows cho Microsoft Windows NT 4.0 và Windows 2000, truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 4b6140f9-2 d 36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f & DisplayLang = en


Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i b?n C?p Nh?t

Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: KB832668 Phiên b?n 2.0 (9 tháng 11 năm 2004) s?a v?n đ? sau đây:

843604 Mô t? c?a Office XP post-Service Pack 3 hotfix gói: 25 tháng 6, 2004

Ngoài ra, các v?n đ? sau đây đư?c bao g?m trong Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: KB832668 Phiên b?n 1.0 (9 tháng 3 năm 2004) là c? đ?nh trong phiên b?n m?i nh?t c?a b?n C?p Nh?t.

316127 Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: Ngày 24 tháng 1 năm 2002
833860 Văn ph?ng đ?u vào ngư?i dùng XP thay th? hotfix gói: 13 tháng m?t, 2004
827136 Văn ph?ng XP Post-Service Pack 2 hotfix gói: 4 tháng 9 năm 2003
823322 T?nh tr?ng s?n có c?a đ?u vào ngư?i s? d?ng Office XP thay th? hotfix gói: Tháng Sáu 27, 2003
318916 B?n không th? s? d?ng ALT + ~ phím k?t h?p đ? b?t ho?c t?t ti?ng Nh?t IME
322912 Không chính xác k? t? xu?t hi?n khi b?n s? d?ng m?t chương tr?nh kh? năng ti?p c?n v?i phiên b?n ti?ng Nh?t c?a m?t chương tr?nh Office XP
Các v?n đ? sau đ? không trư?c đây tài li?u trong cơ s? ki?n th?c Microsoft đang c? đ?nh b?ng Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: KB832668 Phiên b?n 1.0 (9 tháng 3 năm 2004).Các v?n đ? c?ng đư?c c? đ?nh trong The Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: KB832668 Phiên b?n 2.0 (9 tháng 11 năm 2004).

Input Method Editor là không có s?n trong Microsoft FrontPage Web m?t ph?n tài s?n

Khi b?n c? g?ng nh?p Tri?u tiên đôi-byte k? t? (DBCS) nhân v?t trong m?t b?t đ?ng s?n ph?n Web trên m?t trang Web trong Microsoft FrontPage, các Input Method Editor (IME) nút không ph?i là có s?n.


B?n không th? thay đ?i m?c đ?nh IME m?t phiên b?n khác nhau c?a IME 6,5

Khi b?n thi?t l?p m?t phiên b?n m?i 6,5 Input Method Editor (IME) như các m?c đ?nh IME (ví d?, t? m?i ng? âm IME 6,5 t?i IME ChangJie m?i 6.5), m?c đ?nh m?i IME không đư?c gi? l?i khi b?n kh?i đ?ng l?i các IME.


B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong t?p tin Msctf.dll khi b?n b?m tr? giúp trên thanh công c? ngôn ng?

Khi b?n b?m vào Tr? giúp trên các Ngôn ng? thanh công c?, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong các Msctf.dll. t?p tin.


B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong t?p tin Ctfmon.exe khi b?n b?t đ?u nhà xu?t b?n Microsoft

Khi b?n b?t đ?u nhà xu?t b?n, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong các Ctfmon.exe t?p tin.


Văn ph?ng XP IME b?t đ?u thi?t l?p c?p IME m?c đ?nh IME

N?u b?n cài đ?t m?t bên th? ba Input Method Editor (IME) và thi?t l?p nó Theo m?c đ?nh IME, Office XP IME có th? ti?p t?c đ? b?t đ?u khi b?n kh?i đ?ng các IME.Chi ti?t l?i ch? k?

B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Microsoft s?n ph?m g?p m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi r?t xin l?i v? s? b?t ti?n này. Đ? xem nh?ng g? d? li?u ch?a các báo cáo l?i này, b?m vào đây.
Khi b?n xem các d? li?u trong báo cáo l?i, báo cáo ch?a m?t ch? k? l?i tương t? như m?t trong các ch? k? l?i sau đây. Các ch? k? l?i đư?c c? đ?nh b?i b?n C?p Nh?t.
 Application name Application version Module name Module version Offset
 ---------------------------------------------------------------------------
 Excel.exe     10.0.3506.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   19264
 Excel.exe     10.0.4302.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   19264
 Excel.exe     10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2409.22   0001009d
 Excel.exe     10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000cdd2
 Excel.exe     10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000cdcb
 Msaccess.exe   10.0.2627.1     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001ccb5
 Mspub.exe     10.0.3005.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001ccb5
 Outlook.exe    10.0.2627.1     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001ccb5
 Outlook.exe    10.0.2627.1     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cc2b
 Outlook.exe    10.0.2627.1     Msctf.dll  5.1.2409.8   0000ee0b
 Outlook.exe    10.0.2627.1     Msctf.dll  5.1.2600.0   19264
 Outlook.exe    10.0.2627.1     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011ede
 Outlook.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001ccb5
 Outlook.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cd21
 Outlook.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   19264
 Outlook.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011ede
 Outlook.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011ee5
 Outlook.exe    10.0.4024.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   19264
 Outlook.exe    10.0.4024.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   0000b57b
 Powerpnt.exe   10.0.3506.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001ccb5
 Powerpnt.exe   10.0.3506.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   0001925d
 Winword.exe    10.0.2627.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cdcb
 Winword.exe    10.0.2627.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   0001934c
 Winword.exe    10.0.2627.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   000192bb
 Winword.exe    10.0.2627.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   000192b7
 Winword.exe    10.0.2627.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ced4
 Winword.exe    10.0.2627.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ce35
 Winword.exe    10.0.2627.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011f4e
 Winword.exe    10.0.2627.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011fe8
 Winword.exe    10.0.2930.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cdcb
 Winword.exe    10.0.2930.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cd21
 Winword.exe    10.0.2930.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cd25
 Winword.exe    10.0.2930.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001ccb5
 Winword.exe    10.0.2930.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cd86
 Winword.exe    10.0.2930.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cd0f
 Winword.exe    10.0.2930.0     Msctf.dll  5.1.2505.0   000192bf
 Winword.exe    10.0.2930.0     Msctf.dll  5.1.2526.0   19379
 Winword.exe    10.0.2930.0     Msctf.dll  5.1.2526.0   000193d0
 Winword.exe    10.0.2930.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   000192bb
 Winword.exe    10.0.2930.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   000192b7
 Winword.exe    10.0.2930.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   0001934c
 Winword.exe    10.0.2930.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   469367
 Winword.exe    10.0.2930.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011f4a
 Winword.exe    10.0.2930.0     Msctf.dll  5.1.3579.0   12248
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2409.22   10106
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2409.22   000101ac
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cdcb
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cd21
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cd25
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cd86
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cbff
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2409.8   0000ee99
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   000192bb
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   0001934c
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   000192b7
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   19313
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   19264
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   0000ffff
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   0001925d
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   80000004
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   6c642e6c
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ced4
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ce35
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ce32
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011f4e
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011fe8
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011f4a
 Winword.exe    10.0.3416.0     Msctf.dll  5.2.3628.0   0000eb0d
 Winword.exe    10.0.4009.0     Msctf.dll  5.1.2409.22   10102
 Winword.exe    10.0.4009.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cdcb
 Winword.exe    10.0.4009.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cd21
 Winword.exe    10.0.4009.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   000192bb
 Winword.exe    10.0.4009.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   0001934c
 Winword.exe    10.0.4009.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   000192b7
 Winword.exe    10.0.4009.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   0000005c
 Winword.exe    10.0.4009.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ced4
 Winword.exe    10.0.4009.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011f4e
 Winword.exe    10.0.4009.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011fe8
 Winword.exe    10.0.4009.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011f4a
 Winword.exe    10.0.4030.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   000192bb
 Winword.exe    10.0.4109.0     Msctf.dll  5.1.2409.22   000101ac
 Winword.exe    10.0.4109.0     Msctf.dll  5.1.2409.22   10096
 Winword.exe    10.0.4109.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   000192bb
 Winword.exe    10.0.4109.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   0001934c
 Winword.exe    10.0.4109.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   000192b7
 Winword.exe    10.0.4109.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ced4
 Winword.exe    10.0.4109.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011fe8
 Winword.exe    10.0.4109.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011f4e
 Winword.exe    10.0.4109.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011f4a
 Winword.exe    10.0.4109.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011e2f
 Winword.exe    10.0.4219.0     Msctf.dll  5.1.2409.22   000101ac
 Winword.exe    10.0.4219.0     Msctf.dll  5.1.2409.22   10102
 Winword.exe    10.0.4219.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cdcb
 Winword.exe    10.0.4219.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cd25
 Winword.exe    10.0.4219.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   000192bb
 Winword.exe    10.0.4219.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   000192b7
 Winword.exe    10.0.4219.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   003a003a
 Winword.exe    10.0.4219.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ced4
 Winword.exe    10.0.4219.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ce39
 Winword.exe    10.0.4219.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ce35
 Winword.exe    10.0.4219.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000cdd2
 Winword.exe    10.0.4219.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ce8e
 Winword.exe    10.0.4219.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  Fa72c968
 Winword.exe    10.0.4219.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011fe8
 Winword.exe    10.0.4219.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011f4e
 Winword.exe    10.0.4219.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011f4a
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2409.22   000101ac
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2409.22   10106
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2409.22   10102
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2409.22   000101c6
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2409.22   0022604a
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cdcb
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cd21
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cd25
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001ccbc
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cd86
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2409.7   0001cde5
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2409.8   0000ee95
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   000192bb
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   0001934c
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   000192b7
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   000192b4
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   19264
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ced4
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ce39
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ce35
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ce8e
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000cedb
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000cee3
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011f4e
 Winword.exe    10.0.4524.0     Msctf.dll  5.1.2600.29   00011fe8
 Winword.exe    10.0.5522.0     Msctf.dll  5.1.2409.22   000101ac
 Winword.exe    10.0.5522.0     Msctf.dll  5.1.2409.22   10106
 Winword.exe    10.0.5522.0     Msctf.dll  5.1.2600.0   000192bb
 Winword.exe    10.0.5522.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ced4
 Winword.exe    10.0.5815.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ced4
 Winword.exe    10.0.6612.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ce39
 Winword.exe    10.0.6612.0     Msctf.dll  5.1.2600.1106  0000ce35
Ngoài ra, các ?ng d?ng phiên b?n, phiên b?n mô-đun và offsets là có th?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 832668 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
T? khóa: 
kbfix atdownload kbdownload kbinfo kbupdate kbmt KB832668 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832668

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com