Article ID: 832671 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Microsoft פרסמה עדכון עבור Microsoft Office XP. עדכון זה מספק שיפורי אבטחה בנוסף לשיפורים ביציבות ובביצועים. חלק מהתיקונים הכלולים ב- Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)? פורסמו בעבר כעדכונים נפרדים. service pack זה משלב אותם בעדכון אחד. ניתן להתקין את Office XP SP3 בכל רמה של Microsoft Office XP ואין צורך להתקין ערכות Service Pack מוקדמות יותר.

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד להוריד ולהתקין את Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)?. בנוסף, המאמר מתאר אילו בעיות נפתרות על-ידי Office XP SP3.

מידע נוסף

כיצד להוריד את העדכון ולהתקין אותו

חשוב לפני שתתקין עדכון זה, ודא שהדרישות הבאות מתקיימות:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  לפני שתתקין עדכון זה, עליך להתקין את Windows Installer 2.0 או גירסה מתקדמת יותר. לקבלת מידע נוסף אודות דרישה זו, ראה סעיף "דרישות לעדכון Windows Installer" במאמר זה.

עדכון לקוח

אם התקנת את Office XP מתקליטור, תוכל לפעול באחת משתי דרכים:
 • השתמש באתר האינטרנט Microsoft Office Product Updates כדי להתקין באופן אוטומטי את העדכונים האחרונים הכוללים את כל ה- service pack ואת כל העדכונים הציבוריים.
 • התקן רק את Office XP SP3 לפי השלבים המתוארים בהמשך מאמר זה.
הערה Microsoft ממליצה להתקין את עדכון הלקוח באמצעות אתר האינטרנט Office Product Updates. אתר האינטרנט Office Product Updates מאתר את התקנה המסוימת של Microsoft Office במחשב שלך ומבקש ממך להתקין בדיוק את מה שדרוש לך כדי שהתקנת Office תהיה מעודכנת לחלוטין.

אתר האינטרנט Office Product Updates


כדי שאתר האינטרנט Office Product Updates יזהה את העדכונים הנדרשים שעליך להתקין במחשב שברשותך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft.
http://office.microsoft.com/he-il/downloads/maincatalog.aspx
עם השלמת זיהוי העדכונים, תוצג לאישורך רשימה של עדכונים מומלצים. לחץ על התחל בהתקנה כדי להשלים את התהליך.

התקן רק את Office XP SP3


בצע את הפעולות הבאות להורדה והתקנה של עדכון הלקוח:
 1. בקר באתר הבא של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=85af7bfd-6f69-4289-8bd1-eb966bcdfb5e
 2. בחר את השפה שלך ולאחר מכן לחץ על פתח.
 3. הורד אחד משני קבצי ה- ?.exe באמצעות הקישורים בתחתית הדף ולאחר מכן שמור את הקובץ בכונן הדיסק הקשיח.
  • OfficeXpSp3-kb832671-client-enu.exe: עליך להוריד קובץ זה אם יש לך גישה למקור ההתקנה. ייתכן שזהו תקליטור המוצר המקורי, מקור התקנה מקומי או מקור התקנה ברשת. יהיה עליך לגשת למקור ההתקנה במהלך התקנת התיקון אם בעבר עדכנת את המוצר.
  • OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe: הורד קובץ זה אם אין לך גישה למקור ההתקנה או אם נתקלת בבעיות בהתקנת הקובץ OfficeXpSp3-kb832671-client-enu.exe.
 4. בסייר Microsoft Windows, לחץ פעמיים על הקובץ ?.exe ששמרת בכונן הקשיח.
 5. לחץ על פתח כדי להתחיל להוריד ולהתקין את Office XP SP3.
 6. אם מוצגת בקשה להתקין את העדכון, לחץ על כן.
 7. לחץ על כן כדי לקבל את תנאי הסכם הרישיון.
 8. עם הופעת ההנחיה המתאימה, הכנס את תקליטור Microsoft Office XP ולאחר מכן לחץ על אישור.
 9. עם הופעת הודעה על כך שההתקנה בוצעה בהצלחה, לחץ על אישור.
הערה לאחר התקנת העדכון לא תוכל עוד להסירו. כדי לשחזר את ההתקנה שקדמה לעדכון, תצטרך להסיר את Office XP ולהתקין אותה מחדש מהתקליטור המקורי.

עדכון ניהולי

אם התקנת את מוצר Office XP שברשותך ממיקום בשרת, מנהל השרת חייב לעדכן את מיקום השרת באמצעות העדכון הניהולי ולאחר מכן לפרוס עדכון זה למחשב שלך.

אם אתה מנהל השרת, פעל באופן הבא כדי להוריד את העדכון הניהולי:
 1. בסייר Windows, צור תיקיה חדשה בכונן C וקרא לה kb832671.
 2. הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הורדה
  הורד את Office XP Service Pack 3 כעת.

  תאריך פרסום: 9? במרץ 2004

  לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
  קובץ זה עבר סריקת וירוסים של Microsoft.? Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

  הערה כדי להשיג גירסה מותאמת לשפה מקומית של Office XP SP3, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/office/ork/updates/xp/oxpsp3a.htm
 3. לחץ על שמור כדי לשמור את הקובץ OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe בתיקיה kb832671.
 4. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 5. בתיבה פתח את:, הקלד cmd ולחץ על אישור.
 6. בשורת הפקודה, הקלד את השורות הבאות והקש ENTER בסוף כל שורה.

  cd\kb832671

  OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb832671
 7. לחץ על כן כדי לקבל את תנאי הסכם הרישיון.
 8. אם ההליך לעדכון ההתקנה הניהולית מוכר לך, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה. הקלד את הפקודה הבאה בתיבה פתח את
  msiexec /a AdminPath\MSI File /p C:\kb832671\MSP File SHORTFILENAMES=TRUE
  כאשר Admin Path הוא הנתיב של נקודת ההתקנה הניהולית עבור Office XP (לדוגמה, C:\OfficeXP),? MSI File הוא חבילת מסד הנתונים ?.msi עבור Office XP (לדוגמה, ProPlus.msi) ו- MSP File הוא שם העדכון הניהולי.

  הערה באפשרותך לצרף את ?/qb+ לשורת הפקודה כדי שתיבת הדו-שיח התקנה ניהולית של Office XP ותיבת הדו-שיח הסכם רישיון של משתמש קצה לא יופיעו.
 9. בתחנת העבודה של הלקוח שאותה ברצונך לעדכן ל- Office XP SP3, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה. הקלד את הפקודה הבאה בתיבה פתח את
  msiexec /i AdminPath\MSI FileREINSTALL=Feature List REINSTALLMODE=vomu
  כאשר Admin Path הוא הנתיב של נקודת ההתקנה הניהולית עבור Office XP (לדוגמה, C:\OfficeXP),? MSI File הוא חבילת מסד הנתונים MSI עבור Office XP (לדוגמה, ProPlus.msi) ו- FeatureList היא רשימת שמות התכונות (תלויי רישיות) שאותן יש להתקין מחדש עבור העדכון. כדי להתקין את כל התכונות, באפשרותך להשתמש באפשרות REINSTALL=ALL.
לקבלת מידע נוסף על עדכון ההתקנה הניהולית ופריסה בתחנות עבודה של הלקוח, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי ממאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
301348 כיצד להתקין עדכונים ציבוריים לעדכון התקנות ניהוליות של Office XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאמר זה מכיל הוראות רגילות להתקנה של עדכון ניהולי ציבורי. עיין גם במאמר הבא מתוך Microsoft Office Resource Kit:
http://www.microsoft.com/office/ork/updates/xp/oxpsp3a.htm


בעיות מוכרות בעת התקנת Office XP SP3

מופיעה הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין את Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)? מאתר האינטרנט Office Update

בעת ניסיון להתקין את Microsoft Office XP SP3 מתוך אתר האינטרנט Office Update, עלולה להתקבל הודעת השגיאה הבאה:
ההתקנה לא הושלמה בהצלחה
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
839191 מופיעה הודעת השגיאה "ההתקנה לא הושלמה בהצלחה" בעת ניסיון להתקין את Office XP Service Pack 3 מאתר האינטרנט Office Update (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מופיעה הודעת שגיאה בעת התקנת Office XP SP3 במחשב שבו מותקן Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP1)? או Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) ותוקן באמצעות נקודת התקנה ניהולית (AIP)

אם עדכון הלקוח מותקן של Office XP SP3 מותקן במחשב שבו כבר מותקן Office XP SP1 או Office XP SP2 ותוקן מנקודת התקנה ניהולית, מופיעה הודעת שגיאה.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
837826 הודעת השגיאה "גירסת המוצר הצפויה לא נמצאה במערכת" מופיעה בעת התקנת Office XP Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

האינדקסים של Microsoft Access 2002 משתנים כאשר הם מוגדלים ל- SQL לאחר התקנת Office XP SP3

לאחר שתשדרג ל-Office XP SP3, אינדקסים יורדים ב-Access 2002 שהוגדלו ל-SQL Server עדיין מוגדלים כאינדקסים עולים אם לא בוצע שדרוג תקין של אשף Access.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
328019 אינדקסים יורדים ב- Access 2002 הופכים לאינדקסים עולים בעת שינוי גודל ל- SQL גם לאחר התקנת Office XP SP-2 או Office XP SP-3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מופיעה הודעת שגיאה בעת התקנת Office XP SP3 ב- Windows Server 2003 עם FrontPage 2002 Server Extensions

במהלך התקנת הלקוח או עדכון Office XP SP3 המכיל את הקובץ המלא, עלולה להופיע הודעת שגיאה אם IIS ו- FrontPage Server Extensions (FPSE) מותקנים ב- Windows 2003 Server.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
837827 מופיעה הודעת שגיאה "Setup cannot update the file" (לתוכנית ההתקנה אין אפשרות לעדכן את הקובץ) בעת התקנת Office XP Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


שירות מידע ברשת תקשורת מרחבית (WAIS) מוסר משרת האינטרנט

בעת התקנת Office XP SP3,? WAIS מוסר משרת האינטרנט. כל תכונות החיפוש צריכות להשתמש בשרת אינדקס.

לקבלת מידע נוסף אודות יישום החיפוש של שרת האינדקס באתרי האינטרנט של FrontPage ושל SharePoint, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft.
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sppt/sharepnt/proddocs/admindoc/owsi06.mspx?mfr=true

Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)? עבור ערכת ממשק משתמש רב-לשונית

לקבלת מידע על הפונקציונליות המלאה של Microsoft Office XP, התקן את Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)? עבור ערכת ממשק המשתמש הרב-לשונית בעת שימוש בערכת ממשק המשתמש הרב-לשונית (MUI). כדי להתקין את Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)? עבור ערכת ממשק משתמש רב-לשונית, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=3c0a106c-fff1-4768-b3ab-483e46e73f7b


כיצד לבדוק אם העדכון הותקן

העדכון מכיל גירסאות מעודכנות של הקבצים הבאים:
  שם הקובץ   גירסה
  --------------------------
  Excel.exe   10.0.6501.0
  Frontpg.exe  10.0.6308.0
  Msaccess.exe  10.0.6501.0
  Mspub.exe   10.0.6308.0
  Outlook.exe  10.0.6626.0
  Powerpnt.exe  10.0.6501.0
  Winword.exe  10.0.6612.0
כדי לבדוק איזו גירסה של תוכנית Microsoft Office מותקנת במחשב שלך, בצע את הפעולות הבאות.

הערה מאחר שקיימות כמה גירסאות של Microsoft Windows, ייתכן שהפעולות הדרושות במחשב שלך יהיו שונות מעט מהפעולות הבאות. במקרה כזה, עיין בתיעוד המוצר להשלמת פעולות אלה.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 2. בחלונית תוצאות חיפוש, לחץ על כל הקבצים והתיקיות תחת מסייע החיפוש.
 3. בתיבה חלק משם הקובץ או כולו הקלד את שם הקובץ של קובץ ההפעלה של התוכנה המפורת לעיל (לדוגמה, הקלד Excel.exe) ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 4. ברשימת הקבצים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קובץ ההפעלה של התוכנית שנמצאה ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 5. בכרטיסיה גירסה קבע את הגירסה של תוכנית Office המותקנת במחשב שלך.
לקבלת מידע נוסף אודות בירור מספר הגירסה של Office XP הפועלת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לעיין במאמר ב-Microsoft Knowledge Base:
291331 כיצד לברר את הגירסה של Office XP
בנוסף לכך, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת Office XP SP3:
  Accwiz.dll    Msaexp30.dll
  Acwizrc.dll   Msain.dll
  Acwzlib.mde   Mscal.ocx
  Acwzmain.mde   Mscdm.dll
  Acwztool.mde   Mscomctl.ocx
  Admin.dll    Msconv97.dll
  Analys32.xll   Msdmeng.dll
  Animate.js    Msdmine.dll
  Author.dll    Msdmine.rll
  Bidi32.dll    Msimport.exe
  Bjablr32.dll   Msmapi32.dll
  Blnmgr.dll    Msmdcb80.dll
  Blnmgrps.dll   Msmdgd80.dll
  Cdo.dll     Msmdun80.dll
  Cdo.dll     Mso.dll
  Cdrimp32.flt   Msoeuro.dll
  Cfgwiz.exe    Msohelp.exe
  Cgmimp32.flt   Msointl.dll
  Contab32.dll   Msolap80.dll
  Default.htm   Msolap80.rll
  Delete.htx    Msolui80.dll
  Dlgsetp.dll   Msonsext.dll
  Dumpster.dll   Msorun.dll
  Emablt32.dll   Msppt.olb
  Emsabp32.dll   Mspst32.dll
  Emsmdb32.dll   Mspub.exe
  Emsui32.dll   Msqry32.exe
  Envelope.dll   Mstordb.exe
  Epsimp32.flt   Mstore.exe
  Eurotool.xla   Mstores.dll
  Exchcsp.dll   Mswrd832.cnv
  Exsec32.dll   Ocp.dll
  Fdate.dll    Ocpintl.dll
  Fm20.dll     Olappt.fae
  Fm20enu.dll   Olapuir.rll
  Fname.dll    Olkfstub.dll
  Fp5amsft.dll   Outex.dll
  Fp5areg.dll   Outlcm.dll
  Fp5autl.dll   Outlcmr.dll
  Fp5avnb.dll   Outlctl.dll
  Fp5awec.dll   Outllib.dll
  Fp5awel.dll   Outllibr.dll
  Fpcutl.dll    Outlmime.dll
  Fpdb.dll     Outlph.dll
  Fpdbrgn1.inc   Outlrpc.dll
  Fpeditax.dll   Outlvbs.dll
  Fpedsat.dll   Owc10.dll
  Fperson.dll   Owci10.dll
  Fpexpsat.dll   Owsadm.exe
  Fpext.msg    Owsclt.dll
  Fpimpsat.dll   Owssupp.dll
  Fplace.dll    Pcdimp32.flt
  Fpmmc.dll    Pictim32.flt
  Fputlsat.dll   Png32.flt
  Fstock.dll    Ppintl.dll
  Gifimp32.flt   Pres0.htm
  Graph.exe    Proflwiz.exe
  Grintl32.dll   Prtf9.dll
  Html32.cnv    Pstprx32.dll
  Impmail.dll   Ptxt9.dll
  Intldate.dll   Pub6intl.dll
  Jpegim32.flt   Pubconv.dll
  Lfbmp12n.dll   Recall.dll
  Lfcmp12n.dll   Recovr32.cnv
  Lfeps12n.dll   Riched20.dll
  Lffax12n.dll   Rm.dll
  Lfgif12n.dll   Rtfhtml.dll
  Lfmsp12n.dll   Secrec.cfg
  Lfpcd12n.dll   Setlang.exe
  Lfpcx12n.dll   Setup.exe
  Lfpng12n.dll   Shtml.dll
  Lfras12n.dll   Snapview.exe
  Lftga12n.dll   Snapview.ocx
  Lftif12n.dll   Soa.dll
  Lfwmf12n.dll   Ucs20.dll
  Ltdis12n.dll   Unbind.exe
  Ltfil12n.dll   Update.htx
  Ltimg12n.dll   Vbe6.dll
  Ltkrn12n.dll   Vtidb.exe
  Lttwn12n.dll   Wavtoasf.exe
  Mcdlc.exe    Wpft532.cnv
  Mcps.dll     Wpft632.cnv
  Mofl.dll     Wpgimp32.flt
  Morph9.dll    Wwintl.dll
  Msacc.olb    Xlintl32.dll
הערה אם Office XP SP3 כבר מותקן במחשב שלך, תופיע הודעת השגיאה הבאה בעת ניסיון להתקין את install Office XP SP3:
This update has already been applied or is included in an update that has already been applied (עדכון זה כבר הוחל, או שהוא כלול בעדכון שכבר הוחל).


דרישות לעדכון Windows Installer

כדי להתקין את העדכון המתואר במאמר זה, יש להתקין במחשב את Windows Installer 2.0 או גירסה מתקדמת יותר. הן מערכת Microsoft Windows XP והן מערכת Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)? כוללות את Windows Installer 2.0 או גירסה מתקדמת יותר. כדי להתקין את הגירסה האחרונה של Windows Installer, בקר באחד האתרים הבאים של Microsoft.

Windows Installer עבור Microsoft Windows 95,? Microsoft Windows 98 ו- Microsoft Windows Millennium Edition (Me)?:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f%20&displaylang=en
Windows Installer עבור Microsoft Windows NT 4.0 and Windows 2000 (pre-SP3)?:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4b6140f9-2d36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f&DisplayLang=en


רשימת בעיות שהעדכון פותר

The Office XP Service Pack 3 (SP3)? כולל את העדכונים שפורסמו מוקדם יותר עבור office XP:
329750 סקירה כללית של עדכון Excel 2002 SP-2:? 16 באוקטובר 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
814169 קווים עם חצים מודפסים ללא החצים בחלק מהתוכניות של Office XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
813682 תיאור של עדכון לכלי הגהה באיטלקית עבור Office XP:? 5 במרץ 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
307843 תיאור של Office XP Service Pack 1 ?(SP-1) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
325671 תיאור של Office XP Service Pack 2 ?(SP2)?
331866 תיאור של עדכון Outlook 2002:? 4 בדצמבר 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
812262 סקירה כללית של עדכון Outlook 2002:? 22 בינואר 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
329748 תיאור של עדכון Word 2002 Service Pack 2:? 16 באוקטובר 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
828040 תיאור של תיקון אבטחה ל- Outlook 2002:? 9? במרץ 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


ניתן להתקין את Office XP SP3 בהצלחה גם אם אחד או יותר מהעדכונים הזמינים לציבור, שצוינו קודם במאמר זה, כבר מותקנים במחשב.

Office XP SP3 כולל גם שיפורי יציבות שפותחו בעקבות דוחות השגיאות של Microsoft שהוגשו על-ידי משתמשי Office XP. לפרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://oca.microsoft.com/he/dcp20.asp
Office XP SP3 מתקן את הבעיות המתוארות במאמרי Microsoft Knowledge Base הבאים:

Microsoft Access

836030 בעיות ב- Access 2002 הנפתרות על-ידי Office XP Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Microsoft Excel

836031 בעיות ב- Excel 2002 הנפתרות על-ידי Office XP Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Microsoft FrontPage

836032 בעיות ב- FrontPage 2002 הנפתרות על-ידי Office XP Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Microsoft Outlook

836033 בעיות ב- Outlook 2002 הנפתרות על-ידי Office XP Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Microsoft Office

814169 קווים עם חצים מודפסים ללא החצים בחלק מהתוכניות של Office XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
821469 OL2002: לא ניתן לפתוח כתובת URL בהודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
822768 ?OFFXP:?? מזהים ייחודיים של GDI עלולים לדלוף ממאפיין MouseIcon מותאם אישית עבור פקד FM20 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
823423 ?OFFXP:?? מסמכים המכילים אובייקטי Shockwave Flash נסגרים באופן בלתי צפוי כאשר פותחים וסוגרים אותם באמצעות תיכנות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
823975 חבילת תיקון חם עבור Office XP לאחר התקנת Service Pack 2:?? 10 באוגוסט 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
827144 חבילת תיקון חם עבור Office XP לאחר התקנת Service Pack 2:?? 29 באוגוסט 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
827672 כיצד לנתב מחדש נתיבי קבצים של Clip Organizer ב- Clip Organizer 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
829341 חבילת תיקון חם ל- Clip Organizer2002 לאחר התקנת Service Pack 2:? 24 באוקטובר 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
827973 חבילת תיקון חם עבור Office XP לאחר התקנת Service Pack 2:?? 12 בספטמבר 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
827985 חבילת תיקון חם עבור Office XP לאחר התקנת Service Pack 2:?? 3 באוקטובר 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
830006 חבילת תיקון חם עבור Office XP בספרדית לאחר התקנת Service Pack 2:?? 3 בנובמבר 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Microsoft PowerPoint

822848 PPT2002: לא ניתן לשנות את סדר השקופיות בהצגה מותאמת אישית (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
823971 חבילת תיקון חם של PowerPoint לאחר התקנת Service Pack 2:? 10 באוגוסט 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
827974 חבילת תיקון חם של PowerPoint 2002 לאחר התקנת Service Pack 2:? 12 בספטמבר 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
300252 PPT2002: לא ניתן להדפיס מצגות מוגנותע על-ידי סיסמה שפתחת לקריאה בלבד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
328112 תיבת הדו-שיח של מאפייני ODMA לא מוצגת ב- PowerPoint 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
329915 שקופיות עם פקדי ActiveX גורמות ל- PowerPoint להישאר בזיכרון (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
330201 סמן הזמן עבור שקופיות של PowerPoint 2002 לא מופיע בעת הצגת שידור מקוון של מצגת PowerPoint 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
331113 PPT2002: צבע התרשים משתנה באופן לא צפוי לאחר החלת תבנית עיצוב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
332046 גופנים בתרשימים מונפשים מופיעים דהווים לאחר קיבוץ מחדש של הגופנים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
813207 PPT2002: אתה מתבקש לשמור מחדש את המצגת בעת חידוש פעולת המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
813539 PPT2002: טעינת תוספות PowerPoint מתבטלת בעת סגירת מצגת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
817002 PPT2002: מעבר שקופיות במצגת מוטבעת מתבצע באיטיות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
818663 PPT2002: יישור וכניסות של הטקסט משתנים בעת הדבקת תיבת טקסט (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
821163 PPT2002: טבלאות נראות מעוותות או נראות מתוחות לאורך בעת הדפסת אובייקטים מוטבעים של Word (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
821272 ?OFFXP:?? מניעת יצירת תרשימים ארגוניים בתבנית Office XP על-ידי Office XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Microsoft Publisher

325499 PUB2002: Publisher מפסיק להגיב בעת שימוש במדפסת ברירת מחדל של Novell (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Microsoft Word

836036 בעיות ב- Word 2002 הנפתרות על-ידי Office XP Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


Office XP SP3 פותר גם את הבעיות הבאות, שטרם תועדו ב- Microsoft Knowledge Base.

Microsoft PowerPoint

לא ניתן לפתוח מצגת של PowerPoint לאחר המרת טקסט באנגלית לשפה אחרת


בעת יצירה ושמירה של מצגת PowerPoint בשפה האנגלית, תרגום הטקסט לשפה אחרת, כגון סינית (פשוטה), ולאחר מכן שמירה וסגירה של מצגת PowerPoint, מופיעה הודעת שגיאה המציינת כי ל- PowerPoint אין אפשרות לקרוא את הקובץ והקובץ לא נפתח.


באפשרותך לשנות את הטקסט המעוצב עם גופנים מוטבעים להדפסה או לתצוגה מקדימה בלבד


בעת פתיחת מצגת PowerPoint שמכילה גופנים מוטבעים להדפסה או לתצוגה מקדימה בלבד, באפשרותך לבצע שינויים בטקסט המשתמש בגופנים אלה.


מופיעה הודעת שגיאה כאשר אתה שומרת באמצעות תיכנות מצגת בתבנית ניהול מסמך (ODMA)


בעת ניסיון לשמור באמצעות תיכנות מצגת של PowerPoint בתוכנית ODMA, עלולה להופיע הודעת שגיאה דומה לשגיאה הבאה:
-2147467259: Presentation (unknown member) : The path or file name for ::ODMA\ODMASAMP\filename.ppt is invalid. Make sure that the path and file name are correct (מצגת: (חבר לא ידוע): הנתיב או שם הקובץ עבור ?::ODMA\ODMASAMP\filename.ppt אינו חוקי. ודא שהנתיב ושם הקובץ נכונים).


אתה מתבקש פעמיים לשמור את המצגת בעת שימוש באירוע PresentationClose לשמירת מצגת באמצעות תיכנות


בעת שימוש באירוע PresentationClose לשמירת מצגת באמצעות תיכנות, ייתכן שתתבקש פעמיים לשמור את המצגת אם תלחץ על לחצן סגור (סימן X בפינה השמאלית העליונה של חלון התוכנית) כדי לצאת מ- PowerPoint כאשר מצגת עדיין פתוחה.


סיומות שמות הקבצים חסרות בעת שליחת מצגת PowerPoint כקובץ מצורף בדואר אלקטרוני


בעת שליחת מצגת PowerPoint כקובץ מצורף בהודעת דואר אלקטרוני, ייתכן שסיומת ?.ppt תהיה חסרה בסיומת שם הקובץ של המצגת המצורפת.

הערה בעיה זו מתרחשת בעת פתיחת המצגת מתוך תוכנית Open Document Management API (ODMA)?. בתרחיש זה, PowerPoint אינו מוסיף סיומת ?.ppt לשם הקובץ של הקובץ המצורף כאשר הוא מאחזר את שם הקובץ מממשק ODMA.


מקש F12 אינו פותח את תיבת הדו-שיח 'שמירה בשם' בעת פתיחת מצגת PowerPoint בדפדפן אינטרנט


בעת פתיחת מצגת PowerPoint בדפדפן האינטרנט, תיבת הדו-שיח שמירה בשם אינה נפתחת לאחר הקשה על F12.

הערה בעיה זו עלולה להתרחש בעת פתיחת מצגת PowerPoint בדפדפן האינטרנט שלך על-ידי לחיצה על היפר-קישור או על-ידי פתיחה ישירה של המצגת. ל- PowerPoint אין אפשרות לרשום את פקודת קיצור הדרך של F12 בעת פתיחת מצגת PowerPoint ב- Microsoft Internet Explorer.


Microsoft Publisher

השבוע בלוח השנה לא מתחיל ביום ראשון בגירסת השפה הצרפתית (קנדה) של Microsoft Publisher 2002


בעת יצירת לוח שנה בגירסה הצרפתית (קנדה) של Publisher 2002, השבוע בלוח השנה לא מתחיל ביום ראשון.


Publisher מפסיק להגיב בעת הפעלת תוכנית אחרת או מעבר לתוכנית אחרת


ב- Microsoft Windows XP, בעת הפעלת תוכנית אחרת או מעבר לתוכנית אחרת בזמן שמד ההתקדמות מוצג ב- Publisher 2002 (לדוגמה, מד ההתקדמות מופיע בעת פתיחת קובץ), ייתכן ש- Publisher 2002 יפסיק להגיב (ייתקע).


עיצוב טקסט בסינית (פשוטה) נעלם בעת פתיחת מסמך Microsoft Word


בעת פתיחת מסמך Word שמכיל טקסט בסינית (פשוטה), הגופן ועיצוב הגופן עלולים להיעלם מהטקסט בסינית (פשוטה).


התוכנית 'הגדרת עמוד' לא שומרת על מקור הנייר


בעת בחירת מקור הנייר (בכרטיסיה מדפסת ונייר) עבור המדפסת שלך תחת הגדרת עמוד (בתפריט קובץ) של Publisher 2002, מקור הנייר עלול לחזור לבחירה קודמת.


מאפיינים

Article ID: 832671 - Last Review: יום חמישי 12 יוני 2008 - Revision: 8.6
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office XP Web Components
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office XP Professional
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Office XP Developer Edition
מילות מפתח 
atdownload kbinfo kbupdate KB832671

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com