Mô t? v? văn ph?ng Microsoft XP Service Pack 3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832671 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Office XP. B?n c?p nh?t này cung c?p các c?i ti?n b?o m?t thêm vào s? ?n đ?nh và hi?u su?t c?i ti?n. M?t s? các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) đ? đư?c phát hành trư?c đó như thông tin C?p Nh?t riêng bi?t. Gói b?n ghi d?ch v? này k?t h?p chúng trong m?t C?p Nh?t. Văn ph?ng XP SP3 có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên b?t k? m?c đ? Microsoft Office XP và không c?n b?t k? gói b?n ghi d?ch v? trư?c đó đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? download và cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Văn ph?ng XP Service Pack 3 (SP3). Thêm vào đó, bài vi?t này mô t? nh?ng g? các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i Office XP SP3.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? download và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Quan tr?ng Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, ch?c ch?n r?ng sau đây yêu c?u đ? đư?c đáp ?ng:
 • Microsoft Windows Installer 2,0

  Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Windows Installer 2.0 ho?c sau này. Cho thêm thông tin v? yêu c?u này, xem "Windows Installer Update Yêu c?u"ph?n c?a bài vi?t này.

Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP t? đ?a CD-ROM, b?n có sau đây hai l?a ch?n:
 • S? d?ng Microsoft Office s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site đ? t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các b?n c?p nh?t m?i nh?t bao g?m Tất cả các dịch vụ có s?n gói và C?p Nh?t công c?ng.
 • cài đ?t chuyên bi?t ch? Office XP SP3 b?ng cách làm theo các bư?c đư?c miêu t? sau này trong bài vi?t này.
Lưu ? Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t khách hàng C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site. Văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t web site phát hi?n c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t c? th? c?a văn ph?ng Microsoft và s? nh?c b?n cài đ?t chuyên bi?t chính xác nh?ng g? b?n ph?i có đ? đ?m b?o r?ng cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng c?a b?n C?p Nh?t hoàn toàn.

Văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t web site


Có văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t web site phát hi?n các C?p Nh?t yêu c?u b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Downloads/maincatalog.aspx
Sau khi phát hi?n đ?y đ?, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các khuyên b?n C?p Nh?t c?a b?n phê duy?t. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

cài đ?t chuyên bi?t ch? Office XP SP3


Làm theo các bư?c sau đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các khách hàng C?p Nh?t:
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 85AF7BFD-6F69-4289-8BD1-EB966BCDFB5E
 2. Ch?n ngôn ng?, và sau đó nh?p vàoĐi.
 3. T?i v? m?t trong hai exe t?p tin b?ng cách s? d?ng các liên k?t ? dư?i cùng c?a trang, và sau đó lưu t?p vào ổ đĩa c?ng c?a b?n.
  • OfficeXpSp3-kb832671-khách hàng-ENU.exe, enu.exe: b?n nên t?i v? t?p tin này n?u b?n có quy?n truy c?p đ?n ngu?n cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n. Đây có th? là s?n ph?m g?c đ?a CD-ROM, m? ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương ho?c m?ng cài đ?t chuyên bi?t ngu?n. B?n s? c?n truy c?p vào các ngu?n cài đ?t chuyên bi?t trong khi cài đ?t chuyên bi?t b?n vá n?u trư?c đây b?n đ? c?p nh?t s?n ph?m c?a b?n.
  • OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-ENU.exe, enu.exe: t?i t?p tin này n?u b?n không có quy?n truy c?p đ?n ngu?n cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n, ho?c n?u b?n đ? có kinh nghi?m v?n đ? cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin OfficeXpSp3-kb832671-khách hàng-ENU.exe, enu.exe.
 4. Trong Microsoft Window Explorer, b?m đúp chu?t vào file exe mà b?n đ? lưu vào ? c?ng c?a b?n.
 5. Nh?p vào M? đ? B?t đ?u t?i v? và các cài đ?t chuyên bi?t Office XP SP3.
 6. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, b?m.
 7. Nh?p vào ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 8. Chèn Microsoft Office XP CD-ROM c?a n?u b?n b? nh?c đ? làm như v?y, và sau đó nh?p vào Ok.
 9. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin thư thoại mà ch? ra ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
Lưu ? Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, b?n không th? g? b? nó. Tr? l?i ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t trư?c khi b?n C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i lo?i b? Office XP, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t nó m?t l?n n?a t? đ?a CD-ROM g?c.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m Office XP c?a b?n t? m?t v? trí máy ch?, các quản trị viên máy phục vụ ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i các hành chính C?p Nh?t và tri?n khai các b?n c?p nh?t mà máy tính c?a b?n.

N?u b?n là ngư?i qu?n tr? h? ph?c v?, làm theo các bư?c sau đ? t?i v? các hành chính C?p Nh?t:
 1. Trong Window Explorer, t?o m?t m?c tin thư thoại m?i trên ? C, và sau đó, tên kb832671 m?c tin thư thoại.
 2. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? các gói Office XP Service Pack 3 bây gi?.

  Ngày phát hành: 9 tháng 3 năm 2004

  Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
  Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

  Lưu ? Đ? có đư?c m?t phiên b?n đ?a hoá Office XP SP3, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
  T?i v? văn ph?ng XP Service Pack 3 (SP3)
 3. Nh?p vào Ti?t ki?m đ? c?u các OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-ENU.exe, enu.exe t?p tin vào m?c tin thư thoại kb832671.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 5. Trong các M? h?p, lo?iCMD, sau đó b?m Ok
 6. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? nh?ng d?ng, và sau đó nh?n ENTER sau m?i dây:

  cd\kb832671

  OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-ENU.exe, VIT.exe /c installer.bat/c /t:c:\kb832671
 7. Nh?p vào ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 8. N?u b?n đ? quen thu?c v?i các th? t?c cho vi?c C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính, b?m B?t đ?u, sau đó b?mCh?y. G? l?nh sau đây trong các M?h?p
  msiexec /a AdminPath\MSI File /p C:\kb832671\MSP File SHORTFILENAMES = TRUE
  nơi Admin Path là con đư?ng c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP),MSI File là gói ph?n m?m b? máy cơ s? d? li?u .msi cho Office XP (ví d?, ProPlus.msi), và MSP File là tên C?p Nh?t hành chính.

  Lưu ? B?n có th? thêm /qb+ vào dòng lệnh đ? các Office XP hành chính cài đ?t chuyên bi?t hộp thoại và các Gi?y phép ngư?i dùng Th?a thu?n hộp thoại không xu?t hi?n.
 9. Trên máy tr?m khách hàng mà b?n mu?n C?p Nh?t đ?n văn ph?ng XP SP3, b?m B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y. Lo?i sau đây l?nh ? các M? h?p
  msiexec/i AdminPath\MSI Filecài đ?t chuyên bi?t L?I =Tính năng danh sách REINSTALLMODE = vomu
  nơi Admin Path là con đư?ng c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP),MSI File là MSI b? máy cơ s? gói d? li?u cho Office XP (ví d?, ProPlus.msi), và FeatureList là các danh sách các tính năng tên (trư?ng h?p nh?y c?m) mà ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i cho các C?p Nh?t. Đ? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các tính năng, b?n có th? s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t l?i = t?t c?.
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n hành chính cài đ?t chuyên bi?t và tri?n khai các máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301348Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t công c?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t hành chính văn ph?ng XP
Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n tiêu chu?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t hành chính công c?ng. B?n c?ng có th? th?y sau đây bài vi?t trong Microsoft văn ph?ng tài nguyên Kit:
http://www.Microsoft.com/Download/en/details.aspx?displaylang=en&ID=23334


V?n đ? đ? bi?t khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP SP3

B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) t? văn ph?ng C?p nh?t web site

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office XP SP3 t? văn ph?ng C?p nh?t web site, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
cài đ?t chuyên bi?t không thành công
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
839191"Cài đ?t không thành công" thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Văn ph?ng XP Service Pack 3 t? văn ph?ng C?p nh?t web site

B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP SP3 trên m?t máy tính có Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP1) ho?c Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t chuyên bi?t và vá t? m?t đi?m cài đ?t chuyên bi?t qu?n tr? (AIP)

N?u Office XP SP3 khách hàng C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính mà có Office XP SP1 ho?c Office XP SP2 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t và vá t? m?t AIP, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
837826"B?n d? ki?n c?a các s?n ph?m không đư?c t?m th?y trên h? th?ng c?a b?n" l?i tin thư thoại khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP Service Pack 3

Microsoft Access 2002 l?p m?c ch? d?n thay đ?i khi Heisley v?i SQL sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP SP3

Sau khi b?n nâng c?p lên Office XP SP3, gi?m d?n ch? s? trong Access năm 2002 đ? đư?c Heisley cho SQL Server v?n c?n Heisley như tăng d?n ch? s? n?u các t?p tin truy c?p thu?t s? chưa nâng c?p m?t cách chính xác.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328019Gi?m d?n ch? s? trong tăng d?n truy c?p 2002 tr? thành l?p m?c ch? d?n khi upsizing đ? SQL ngay c? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP SP-2 ho?c Office XP SP-3

B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP SP3 trên Windows Server 2003 FrontPage 2002 Server có ph?n m? r?ng

Trong khi cài đ?t chuyên bi?t c?a khách hàng ho?c văn ph?ng đ?y đ? t?p tin XP SP3 C?p Nh?t, b?n có th? nh?n m?t thông báo l?i n?u IIS và FrontPage Server Ph?n m? r?ng (FPSE) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows 2003 Server.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
837827B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Thi?t l?p không th? c?p nh?t các t?p tin" khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP Service Pack 3


Nhi?u khu v?c thông tin b?n ghi d?ch v? (WAIS) đư?c l?y ra t? các Máy ch? Web

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP SP3 WAIS đư?c l?y ra t? các Máy ch? Web. T?t c? các tính năng tra c?u c?n ph?i dùng h? ph?c v? m?c ch? d?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c th?c hi?n máy ch? m?c ch? d?n tra c?u trên các web site FrontPage và SharePoint Web, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft.
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc768016.aspx

Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?

Đ?i v?i đ?y đ? các ch?c năng c?a Microsoft Office XP, cài đ?t chuyên bi?t các Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng? N?u b?n s? d?ng ngư?i dùng đa ng? Interface Pack (MUI). Đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Văn ph?ng XP Service Pack 3 (SP3) cho Multilingual User Interface Pack, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 3C0A106C-FFF1-4768-B3AB-483E46E73F7B & displaylang = en


Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

B?n C?p Nh?t có ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
  File name   Version
  --------------------------
  Excel.exe   10.0.6501.0
  Frontpg.exe  10.0.6308.0
  Msaccess.exe  10.0.6501.0
  Mspub.exe   10.0.6308.0
  Outlook.exe  10.0.6626.0
  Powerpnt.exe  10.0.6501.0
  Winword.exe  10.0.6612.0
Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a chương tr?nh Microsoft Office c?a b?n là cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mtra c?u.
 2. Trong các Ngăn k?t qu? tra c?u, b?mT?t c? các t?p và c?p dư?i tra c?u Đ?ng hành.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, g? t?p đ? đ?t tên tin c?a t?p tin th?c thi chương tr?nh đư?c li?t kê ? trên (ví d?, lo?i Excel.exe), và sau đó nh?p vàotra c?u.
 4. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vào chương tr?nh t?p tin th?c thi t?p đ? đư?c t?m th?y, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trên các Phiên b?n tab, xác đ?nh các phiên b?n chương tr?nh c?a b?n văn ph?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Office XP trên máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291331Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n c?a Office XP
Ngoài ra, các t?p tin sau đây c?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP SP3:
  Accwiz.dll    Msaexp30.dll
  Acwizrc.dll   Msain.dll
  Acwzlib.mde   Mscal.ocx
  Acwzmain.mde   Mscdm.dll
  Acwztool.mde   Mscomctl.ocx
  Admin.dll    Msconv97.dll
  Analys32.xll   Msdmeng.dll
  Animate.js    Msdmine.dll
  Author.dll    Msdmine.rll
  Bidi32.dll    Msimport.exe
  Bjablr32.dll   Msmapi32.dll
  Blnmgr.dll    Msmdcb80.dll
  Blnmgrps.dll   Msmdgd80.dll
  Cdo.dll     Msmdun80.dll
  Cdo.dll     Mso.dll
  Cdrimp32.flt   Msoeuro.dll
  Cfgwiz.exe    Msohelp.exe
  Cgmimp32.flt   Msointl.dll
  Contab32.dll   Msolap80.dll
  Default.htm   Msolap80.rll
  Delete.htx    Msolui80.dll
  Dlgsetp.dll   Msonsext.dll
  Dumpster.dll   Msorun.dll
  Emablt32.dll   Msppt.olb
  Emsabp32.dll   Mspst32.dll
  Emsmdb32.dll   Mspub.exe
  Emsui32.dll   Msqry32.exe
  Envelope.dll   Mstordb.exe
  Epsimp32.flt   Mstore.exe
  Eurotool.xla   Mstores.dll
  Exchcsp.dll   Mswrd832.cnv
  Exsec32.dll   Ocp.dll
  Fdate.dll    Ocpintl.dll
  Fm20.dll     Olappt.fae
  Fm20enu.dll   Olapuir.rll
  Fname.dll    Olkfstub.dll
  Fp5amsft.dll   Outex.dll
  Fp5areg.dll   Outlcm.dll
  Fp5autl.dll   Outlcmr.dll
  Fp5avnb.dll   Outlctl.dll
  Fp5awec.dll   Outllib.dll
  Fp5awel.dll   Outllibr.dll
  Fpcutl.dll    Outlmime.dll
  Fpdb.dll     Outlph.dll
  Fpdbrgn1.inc   Outlrpc.dll
  Fpeditax.dll   Outlvbs.dll
  Fpedsat.dll   Owc10.dll
  Fperson.dll   Owci10.dll
  Fpexpsat.dll   Owsadm.exe
  Fpext.msg    Owsclt.dll
  Fpimpsat.dll   Owssupp.dll
  Fplace.dll    Pcdimp32.flt
  Fpmmc.dll    Pictim32.flt
  Fputlsat.dll   Png32.flt
  Fstock.dll    Ppintl.dll
  Gifimp32.flt   Pres0.htm
  Graph.exe    Proflwiz.exe
  Grintl32.dll   Prtf9.dll
  Html32.cnv    Pstprx32.dll
  Impmail.dll   Ptxt9.dll
  Intldate.dll   Pub6intl.dll
  Jpegim32.flt   Pubconv.dll
  Lfbmp12n.dll   Recall.dll
  Lfcmp12n.dll   Recovr32.cnv
  Lfeps12n.dll   Riched20.dll
  Lffax12n.dll   Rm.dll
  Lfgif12n.dll   Rtfhtml.dll
  Lfmsp12n.dll   Secrec.cfg
  Lfpcd12n.dll   Setlang.exe
  Lfpcx12n.dll   Setup.exe
  Lfpng12n.dll   Shtml.dll
  Lfras12n.dll   Snapview.exe
  Lftga12n.dll   Snapview.ocx
  Lftif12n.dll   Soa.dll
  Lfwmf12n.dll   Ucs20.dll
  Ltdis12n.dll   Unbind.exe
  Ltfil12n.dll   Update.htx
  Ltimg12n.dll   Vbe6.dll
  Ltkrn12n.dll   Vtidb.exe
  Lttwn12n.dll   Wavtoasf.exe
  Mcdlc.exe    Wpft532.cnv
  Mcps.dll     Wpft632.cnv
  Mofl.dll     Wpgimp32.flt
  Morph9.dll    Wwintl.dll
  Msacc.olb    Xlintl32.dll
Lưu ? N?u Office XP SP3 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, b?n s? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Office XP SP3:
B?n c?p nh?t này đ? đư?c áp d?ng ho?c đư?c bao g?m trong m?t b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng.


Yêu c?u b?n c?p nh?t Windows Installer

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này đ?i h?i Windows Installer 2.0 ho?c sau này. C? Microsoft Windows XP và Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) bao g?m Windows Installer 2.0 ho?c sau này. Đ? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows, truy c?p vào m?t trong các cách sau Các web site c?a Microsoft.

Windows Installer cho Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, và Microsoft Windows Millennium Edition (tôi):
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f % 20 & displaylang = en
cài đ?t chuyên bi?t Windows cho Microsoft Windows NT 4.0 và Windows 2000 (pre-SP3):
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 4b6140f9-2 d 36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f & DisplayLang = en


Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i b?n C?p Nh?t

Office XP Service Pack 3 (SP3) bao g?m phát hành trư?c đó b?n c?p nh?t cho office XP:
329750 T?ng quan c?a Excel 2002 SP-2 C?p Nh?t: ngày 16 tháng 10 năm 2002
814169 Đư?ng dây v?i các m?i tên in mà không có m?i tên trong m?t s? chương tr?nh Office XP
813682 Mô t? c?a ti?ng ? XP văn ph?ng công cụ kiểm l?i Update: 5 tháng 3 năm 2003
307843 Mô t? c?a Office XP Service Pack 1 (SP-1)
325671 Mô t? c?a Office XP Service Pack 2 (SP2)
331866 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2002: 4 tháng 12, 2002
812262 T?ng quan v? các b?n C?p Nh?t Outlook 2002: 22 tháng 1 năm 2003
329748 Mô t? v? C?p Nh?t t? 2002 Service Pack 2: ngày 16 tháng 10 năm 2002
828040 Mô t? v? các b?n vá b?o m?t Outlook 2002: 9 tháng 3 năm 2004


Văn ph?ng XP SP3 có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t thành công, ngay c? khi m?t ho?c nhi?u c?a các b?n C?p Nh?t có s?n công khai đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này là đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.

Văn ph?ng XP SP3 c?ng bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh mà đ? đư?c phát tri?n như là k?t qu? c?a l?i c?a Microsoft Báo cáo G?i b?i ngư?i s? d?ng Office XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://Oca.Microsoft.com/en/dcp20.asp
Office XP SP3 s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong các sau bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:

Microsoft Access

836030 Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong truy c?p năm 2002 c?a Office XP Service Pack 3

Microsoft Excel

836031 Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Excel 2002 b?i Office XP Service Pack 3

Microsoft FrontPage

836032 Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong FrontPage 2002 b?i Office XP Service Pack 3

Microsoft Outlook

836033 Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Outlook 2002 b?i Office XP Service Pack 3

Microsoft Office

814169 Đư?ng dây v?i các m?i tên in mà không có m?i tên trong m?t s? chương tr?nh Office XP
821469 OL2002: Không th? m? URL trong m?t b?c e-mail đ? nh?n
822768 OFFXP: Custom MouseIcon b?t đ?ng s?n đ? ki?m soát FM20 có th? r? r? GDI ch?t
823423 OFFXP: Tài li?u có ch?a các đ?i tư?ng Shockwave Flash b? b?t ng? khi khai m?c và b? chúng l?p tr?nh
823975 Office XP post-Service Pack 2 hotfix gói: 10 tháng 8 năm 2003
827144 Office XP post-Service Pack 2 hotfix gói: 29 tháng 8 năm 2003
827672 Làm th? nào đ? chuy?n hư?ng Clip Organizer đư?ng d?n t?p tin trong Clip Organizer 2002
829341 Clip T? ch?c 2002 post-Service Pack 2 hotfix gói: ngày 24 tháng 10 năm 2003
827973 Office XP post-Service Pack 2 hotfix gói: September 12, 2003
827985 Office XP post-Service Pack 2 hotfix gói: 3 tháng 10 năm 2003
830006 Office XP Ti?ng Tây Ban Nha post-Service Pack 2 hotfix gói: 3 / 11/2003

Microsoft PowerPoint

822848 PPT2002: Không th? thay đ?i đ? các trang tr?nh bày trong m?t chương tr?nh tùy ch?nh
823971 PowerPoint post-Service Pack 2 hotfix gói: 10 tháng 8 năm 2003
827974 PowerPoint 2002 post-Service Pack 2 hotfix gói: September 12, 2003
300252 PPT2002: Không th? in m?t kh?u b?o v? bài thuy?t tr?nh b?n m? như ch?-đ?c
328112 hộp thoại thu?c tính ODMA không đư?c hi?n th? trong PowerPoint 2002
329915 Slides v?i đi?u khi?n ActiveX gây PowerPoint v?n c?n trong b? nh?
330201 Các đi?m đánh d?u ki?m th?i gian cho PowerPoint 2002 trang tr?nh bày không xu?t hi?n khi b?n xem m?t online phát sóng c?a m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint 2002
331113 PPT2002: Chart màu s?c thay đ?i đ?t ng?t sau khi b?n áp d?ng m?t m?u thi?t k?
332046 Phông ch? trên b?ng x?p h?ng đ?ng xu?t hi?n m? nh?t, sau khi b?n t?p h?p các phông ch?
813207 PPT2002: B?n đư?c nh?c resave tr?nh bày c?a b?n khi b?n quay tr? l?i máy tính c?a b?n
813539 PPT2002: Bổ-trợ của PowerPoint đư?c b? n?p khi b?n đóng m?t bài tr?nh bày
817002 PPT2002: Chuy?n ti?p Slide trong thuy?t tr?nh nhúng là ch?m
818663 PPT2002: Liên k?t và l?m trong văn b?n thay đ?i khi b?n dán h?p văn b?n
821163 PPT2002: B?ng xu?t hi?n méo ho?c b?ng xu?t hi?n theo chi?u căn dọc đư?c kéo dài khi b?n in nhúng t? các đ?i tư?ng
821272 OFFXP: Ngăn Office XP t?o m?i Org charts trong đ?nh d?ng Office XP

Nhà xu?t b?n Microsoft

325499 PUB2002: Nhà xu?t b?n d?ng đáp ?ng khi b?n s? d?ng máy in m?c đ?nh Novell

Microsoft Word

836036 Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Word 2002 b?i Office XP Service Pack 3


Văn ph?ng XP SP3 s?a ch?a các v?n đ? sau mà đ? đư?c trư?c đó không tài li?u trong Cơ s? tri th?c Microsoft.

Microsoft PowerPoint

B?n không th? m? m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint sau khi b?n chuy?n đ?i văn b?n ti?ng Anh cho m?t ngôn ng? khác nhau


N?u b?n t?o và lưu m?t PowerPoint tr?nh bày t?i các Ti?ng Anh ngôn ng?, d?ch các văn b?n ngôn ng? khác, như Trung Qu?c (Gi?n th?), và sau đó lưu và đóng tr?nh bày PowerPoint, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i r?ng PowerPoint không th? đ?c t?p tin, và các t?p tin không m?.


B?n có th? thay đ?i văn b?n đư?c đ?nh d?ng v?i in ho?c ch? có xem trư?c phông ch? nhúng


Khi b?n m? m?t tr?nh di?n PowerPoint có ch?a in ho?c ch? có xem trư?c phông ch? nhúng, b?n có th? làm thay đ?i cho văn b?n mà s? d?ng các phông ch?.


B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n l?p tr?nh ti?t ki?m m?t bài tr?nh bày trong m?t chương tr?nh qu?n l? tài li?u (ODMA)


Khi b?n c? g?ng l?p tr?nh ti?t ki?m m?t PowerPoint tr?nh bày trong chương tr?nh ODMA, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như đ?n sau đây:
-2147467259: Thuy?t tr?nh (không bi?t thành viên): tên đư?ng d?n ho?c t?p cho :: ODMA\ODMASAMP\t?p đ? đ?t tên tin.PPT không h?p l?. Vui l?ng ki?m tra r?ng đư?ng d?n và tên t?p là chính xác.


B?n s? đư?c nh?c hai l?n đ? ti?t ki?m tr?nh bày c?a b?n khi b?n s? d?ng các s? ki?n PresentationClose đ? l?p tr?nh ti?t ki?m m?t bài tr?nh bày


Khi b?n s? d?ng các s? ki?n PresentationClose đ? l?p tr?nh ti?t ki?m m?t bài thuy?t tr?nh, b?n có th? nh?c nh? hai l?n đ? ti?t ki?m các bài tr?nh bày n?u b?n b?m vào các Đóng nút ch?n m?t (các X ? góc trên bên ph?i c?a s? chương tr?nh) đ? b? thu?c lá PowerPoint trong khi v?n là m?t b?n tr?nh bày m?.


ph?n m? r?ng tên t?p b? thi?u khi b?n g?i cho thuy?t tr?nh PowerPoint c?a b?n như ph?n đính kèm b?c e-mail


Khi b?n g?i thuy?t tr?nh PowerPoint c?a b?n như là m?t ph?n đính kèm trong b?c e-mail, ph?n m? r?ng .ppt có th? là m?t tích t? các m? r?ng t?p đ? đ?t tên tin tr?nh bày c?a b?n kèm theo.

Lưu ? V?n đ? này x?y ra n?u b?n m? tr?nh bày t? m?t m? Tài li?u qu?n l? API (ODMA) chương tr?nh. Trong trư?ng h?p này, PowerPoint không thêm .ppt cho t?p đ? đ?t tên tin c?a t?p tin đính kèm khi nó l?y t?p đ? đ?t tên tin t? giao di?n ODMA.


F12 không m? Save As hộp thoại khi m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint đư?c m? ra trong m?t trình duyệt Web


N?u b?n m? m?t PowerPoint tr?nh bày trong web site c?a b?n tr?nh duy?t, các Löu laøm hộp thoại không m? khi b?n b?m F12.

Lưu ? V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n m? m?t tr?nh di?n PowerPoint vào Tr?nh duy?t c?a b?n ho?c b?ng cách nh?n vào m?t siêu liên k?t ho?c b?ng cách m? tr?c ti?p các tr?nh bày. PowerPoint không th? ki?m nh?p các l?nh phím l?i tắt F12 khi b?n m? m?t b?n tr?nh bày PowerPoint trong Microsoft Internet Explorer.


Nhà xu?t b?n Microsoft

Tu?n l?ch B?t đ?u vào ngày Ch? Nh?t trong phiên b?n ti?ng Pháp (Canada) Microsoft nhà xu?t b?n năm 2002


Khi b?n t?o l?ch b?ng ti?ng Pháp (Canada) Phiên b?n c?a nhà xu?t b?n 2002, tu?n l?ch không kh?i đ?ng trên Ch? Nh?t.


Nhà xu?t b?n d?ng đáp ?ng khi b?n B?t đ?u ho?c công vi?c chuy?n sang m?t chương tr?nh khác


Trên Microsoft Windows XP, n?u b?n B?t đ?u ho?c b?n công vi?c chuy?n đ?i đ? m?t chương tr?nh khác trong khi m?t ti?n tr?nh thanh đư?c hi?n th? trong nhà xu?t b?n 2002 (cho Ví d?, m?t ti?n tr?nh thanh s? xu?t hi?n khi b?n m? m?t t?p tin), nhà xu?t b?n 2002 có th? dư?ng như ng?ng đáp ?ng (hàng).


Các định dạng văn bản ti?ng Trung Qu?c (gi?n th?) b? m?t khi b?n m? m?t tài li?u Microsoft Word


Khi b?n m? m?t tài li?u Word có ch?a Trung Qu?c (Gi?n lư?c) văn b?n, phông ch? và font đ?nh d?ng có th? b? m?t t? các Ti?ng Trung (gi?n th?) văn b?n.


Chương tr?nh thi?t l?p trang không gi? l?i ngu?n gi?y


Khi baïn choïn ngu?n gi?y (trên các Máy in và gi?y tab) cho máy in c?a b?n trong thiết lập trang (trên các T?p tin tr?nh đơn) nhà xu?t b?n năm 2002, ngu?n gi?y có th? tr? l?i đ? m?t l?a ch?n trư?c đó.


Thu?c tính

ID c?a bài: 832671 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
T? khóa: 
atdownload kbinfo kbupdate kbmt KB832671 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832671

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com