Mô t? v? s? lư?ng đ? án cho s?n ph?m m? GUIDs trong Office 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832672 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? m?t Microsoft Office 2007 Phiên b?n c?a bài vi?t này, h?y xem 928516.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Office 2000 c?a bài vi?t này, xem 230848.

Đối với phiên bản Microsoft Office XP của bài viết này, hãy xem 302663.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

N?u b?n mu?n xác đ?nh vi?c phát hành s?n ph?m c? th? c?a Microsoft Office 2003 ho?c m?t trong các chương tr?nh cá nhân ho?c ti?n ích mà b?n đ? cài đ?t c?a nó, đ?c các s?n ph?m GUID t? Microsoft Windows registry.

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các đ? án đánh s? đư?c s? d?ng b?i Các chương tr?nh Microsoft Office 2003 và ti?n ích.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n cài đ?t Office 2003 ho?c b?t k? m?t trong nh?ng đ?c l?p Các chương tr?nh Office 2003, m?t s?n ph?m M? (ho?c GUID) đư?c t?o ra ? đây ph?n c?a Microsoft Windows registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Các đ?nh d?ng mà m?i GUID s? d?ng là:
{WXYYZZZZ-6000-11 D 3-8CFE-0150048383C9}
Các ch? s? đ?u tiên tám c?a GUID ch?a thông tin v? các phát hành lo?i, lo?i ?n b?n, các đơn v? lưu tr?, gi? (m? hàng) và ngôn ng? c?a s?n ph?m.

Các ch? s? c?n l?i trong GUID (6000-11 D 3-8CFE-0150048383C9) không cung c?p b?t k? thông tin nào có th? đư?c phân lo?i m?t cách d? dàng.

B?ng sau miêu t? m?i ngư?i trong tám đ?u tiên nhân v?t c?a GUID.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ký tựĐịnh nghĩaCác giá tr? th?p l?c
WLoại phiên bản0-9, A-F
XPhiên b?n ki?u0-2
YYM? s?n ph?m c?a s?n ph?m10-35
ZZZZM? đ?nh danh ngôn ng? c?a s?n ph?mb?t k? yêu c?u
B?n có th? xem GUIDs cho các chương tr?nh đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iregedit, sau đó b?m Ok.
 3. Định vị khoá con sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Các GUIDs nên là m?c đ?u tiên đ? đư?c li?t kê trong G? cài đ?t, b?i v? tên c?a h? b?t đ?u v?i ni?ng răng.

M?i GUIDs d? li?u ngăn ch?a nhi?u các giá tr?, bao g?m c? các Tên s?n ph?m s? xu?t hi?n trong các Thêm/lo?i b? chương tr?nh h?p tho?i h?p (DisplayName), ngày mà s?n ph?m cài đ?t (InstallDate), các s?n ph?m ID (s?n ph?m ID), cài đ?t ngu?n (InstallSource), và các đăng k? công ty và tên ngư?i dùng (RegCompany, RegOwner).

Loại phiên bản

Các giá tr? lo?i phát hành xác đ?nh m?c đ? vi?c phát hành, ch?ng h?n như Phiên b?n beta so v?i b?n phát hành đ? s?n xu?t. Xem b?ng dư?i đây cho thông tin chi ti?t.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giá trịPhiên bản
0Bất kỳ phiên bản nào trước Beta 1
1Beta 1
2Phiên b?n Beta 2
3Phiên bản Thử nghiệm 0 (RC0)
4Release Candidate 1 (RC1) / OEM Preview phát hành
5-8Các giá trị được bảo lưu
9Phát hành đ? s?n xu?t. Đây là l?n đ?u tiên đư?c v?n chuy?n Phiên b?n (phát hành đ?u tiên).
MộtService Pack 1 (SP1) (Unused n?u m? s?n ph?m không thay đ?i sau khi phát hành đ? s?n xu?t)
BService Pack 2 (SP2) (Unused n?u m? s?n ph?m không thay đ?i sau khi phát hành đ? s?n xu?t)
CService Pack 3 (SP3) (Unused n?u m? s?n ph?m không thay đ?i sau khi phát hành đ? s?n xu?t)
D-FCác giá trị được bảo lưu

Phiên b?n ki?u

Lo?i b?n xác đ?nh các đ?i tư?ng cho Office 2003 s?n ph?m, ví d? như doanh nghi?p ho?c bán l?. Xem b?ng dư?i đây đ? bi?t chi ti?t.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giá trị?n b?n
0Doanh nghi?p
1Bán lẻ/OEM
2Bản thử nghiệm

Văn ph?ng M? s?n ph?m

M? s?n ph?m văn ph?ng là các phiên b?n c?a Office 2003 s?n ph?m c?a b?n, ch?ng h?n như Chuyên nghi?p ho?c tiêu chu?n. Xem b?ng dư?i đây đ? bi?t chi ti?t.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giá trịSKU
11Microsoft văn ph?ng chuyên nghi?p Enterprise Edition 2003
12Microsoft Office Standard Edition 2003
13Microsoft Office Basic Edition 2003
14D?ch v? Microsoft Windows SharePoint 2,0
15Microsoft Office Access 2003
16Microsoft Office Excel 2003
17Microsoft Office FrontPage 2003
18Microsoft Office PowerPoint 2003
19Microsoft Office Publisher 2003
1AMicrosoft Office Outlook 2003 chuyên nghi?p
1BMicrosoft Office Word 2003
1 CMicrosoft Office Access 2003 Runtime
1EMicrosoft Office 2003 gói giao di?n ngư?i dùng
1FCông cụ Kiểm chứng Microsoft Office 2003
23Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Gói
24Microsoft Office 2003 Resource Kit
26Microsoft Office XP Web c?u ph?n
2EMicrosoft Office 2003 nghiên c?u d?ch v? SDK
44Microsoft Office InfoPath 2003
83Microsoft Office 2003 HTML Viewer
92Windows SharePoint Services 2.0 tiêu b?n ti?ng Anh Gói
93Microsoft Office 2003 Anh Web Parts và Thành phần
A1Microsoft Office OneNote 2003
A4Microsoft Office 2003 c?u ph?n Web
A5Công c? di chuy?n Microsoft SharePoint 2003
AAMicrosoft Office PowerPoint 2003 tr?nh bày Phát sóng
ABMicrosoft Office PowerPoint 2003 tiêu b?n Pack 1
ACMicrosoft Office PowerPoint 2003 tiêu b?n Pack 2
QU?NG CÁOMicrosoft Office PowerPoint 2003 tiêu b?n Pack 3
AESơ đ? t? ch?c Microsoft 2,0
CAMicrosoft Office Small Business Edition 2003
D0Microsoft Office Access 2003 phát tri?n Ph?n m? r?ng
DCMicrosoft Office 2003 thông minh tài li?u SDK
E0Microsoft Office Outlook 2003 tiêu chu?n
E3Microsoft Office Professional Edition 2003 (v?i InfoPath 2003)
FDMicrosoft Office Outlook 2003 (phân ph?i b?i MSN)
FFMicrosoft Office 2003 Edition gói giao di?n ngôn ng?
F8Lo?i b? ?n d? li?u công c?
3AMicrosoft Office Project 2003 tiêu chu?n
3BVăn ph?ng Microsoft d? án chuyên nghi?p năm 2003
32Microsoft Office Project Server 2003
51Microsoft văn ph?ng Visio chuyên nghi?p năm 2003
52Microsoft văn ph?ng Visio Viewer 2003
53Microsoft Office Visio Standard 2003
55Microsoft văn ph?ng Visio đ?i v?i doanh nghi?p ki?n trúc sư 2003
5EMicrosoft văn ph?ng Visio 2003 Multilingual User Interface Pack

Định danh ngôn ngữ

M? đ?nh danh ngôn ng? ho?c LCID, dao đ?ng t? ngôn ng? đ? ngôn ng?. B?i v? LCID đư?c lưu tr? trong GUID trong h? th?p l?c phân đ?nh d?ng, b?n có th? c?n ph?i chuy?n nó sang th?p phân đ? xác đ?nh ngôn ng? c?a các GUID.

Ví d?, h? th?p l?c phân 0409 chuy?n đ?i đ? 1033 th?p phân, mà đ?i di?n cho ti?ng Anh.

M?u GUID

N?u ch? s? đ?u tiên tám c?a m?t GUID 9117 ngư?i-0407, b?n bi?t r?ng GUID đư?c t?o b?i phiên b?n đ?u tiên phát hành (9) c?a m?t bán l? ho?c OEM ?n b?n (1) c?a văn ph?ng Microsoft 2003 chuyên nghi?p v?i Microsoft FrontPage (17), và ngôn ng? c?a s?n ph?m là ti?ng Đ?c (h? th?p l?c phân 0407 chuy?n đ?i» đ? 1031 th?p phân đ?i di?n cho Đ?c).

Thu?c tính

ID c?a bài: 832672 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
T? khóa: 
kbuninstall kbupgrade kbsetup kbinfo kbmt KB832672 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832672

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com