B?n nh?n đư?c thông báo l?i "L?i bên trong 2755.1631" trong khi cài đ?t s?n ph?m Microsoft

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832778 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n nh?n đư?c "n?i b? l?i 2755.1631 "thông báo l?i trong khi cài đ?t. Chương tr?nh cài đ?t không th? truy c?p thư m?c cài đ?t, ho?c tài kho?n ngư?i dùng có th? b? h?ng. Đ? gi?i quy?t hành vi này, s?a đ?i các đi?u kho?n trong thư m?c cài đ?t. N?u đi?u này không gi?i quy?t các hành vi, b?n có th? cài đ?t chương tr?nh t? m?t tài kho?n qu?n tr? khác nhau.

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng cài đ?t b?t k? m?t trong các s?n ph?m trong các "Áp d?ng cho" ph?n, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
L?i n?i b? 2755.1631

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra n?u m?t trong hai ngư?i sau đây đi?u ki?n là đúng:
 • B?n không có quy?n đ? ch?y tr?nh cài đ?t thư m?c.
 • Tài kho?n Microsoft Windows XP c?a b?n b? h?ng ho?c là b? hư h?i.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này, s? d?ng phương pháp sau đây trong Th? t? mà chúng xu?t hi?n.

Phương pháp 1: Xác minh r?ng b?n có quy?n trong thư m?c cài đ?t

Lưu ? B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Windows Vista

 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , sau đó b?m Tài li?u.
 2. Trên đ?a c?ng mà Windows Vista đư?c cài đ?t, đ?nh v? và sau đó m? thư m?c Windows.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các Tr?nh cài đ?t thư m?c, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính. N?u thư m?c cài đ?t không xu?t hi?n, th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
  2. Trên các Xem tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? các t?p và c?p ?n h?p ki?m.
  3. Trên các Xem tab, b?m vào đ? xóa các ?n b?o v? t?p tin h? th?ng đi?u hành (recommended) h?p ki?m.
  4. Nh?p vào Ok.
 4. Trên các An ninh tab, xác minh r?ng các T?t c? nhóm đ? đ?c và vi?t c?p phép.
 5. Trên các T?ng quát tab, b?m vào đ? xóa cácCh? đ?c h?p ki?m.
 6. Nh?p vào Ok.

  N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n thay đ?i thu?c tính, b?m vào Áp d?ng thay đ?i cho c?p này, c?p con và t?p, sau đó b?m Ok.
 7. Th? cài đ?t chương tr?nh.

Windows XP

 1. Trên máy tính, b?m đúp vào C?a tôi Máy tính.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó m? thư m?c Windows.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các Tr?nh cài đ?t thư m?c, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính. N?u thư m?c cài đ?t không ph?i là nh?n th?y đư?c, th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
  2. Trên các Xem tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? các t?p và c?p ?n h?p ki?m.
  3. Trên các Xem tab, b?m vào đ? xóa các ?n các t?p tin đư?c b?o v? h? đi?u hành h?p ki?m.
  4. Nh?p vào Ok.
 4. Trên các An ninh tab, xác minh r?ng các T?t c? nhóm đ? đ?c và vi?t c?p phép.
 5. Trên các T?ng quát tab, b?m vào đ? xóa cácCh? đ?c h?p ki?m.
 6. Nh?p vào Ok.

  N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n thay đ?i thu?c tính, b?m vào Áp d?ng thay đ?i cho c?p này, c?p con và t?p, sau đó b?m Ok.
 7. Th? cài đ?t chương tr?nh.
N?u hành vi v?n ti?p t?c, h?y vào các phương pháp ti?p theo.

Cách 2: Cài đ?t t? m?t h? sơ khác nhau ho?c t? m?t h? sơ m?i

N?u b?n có nhi?u trương m?c trên máy tính này, c? g?ng đ? cài đ?t chương tr?nh t? m?t khác nhau tài kho?n qu?n tr?. N?u b?n không có trương m?c ngư?i qu?n tr? khác, t?o ra trương m?c ngư?i qu?n tr? m?i. Tùy thu?c vào phiên b?n c?a Windows, s? d?ng các các bư?c thích h?p.

Windows Vista

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c trong ph?n thích h?p.

Máy tính đư?c k?t n?i v?i Internet

Xem ch? đ? "T?o m?t tài kho?n ngư?i dùng" trên trang web tr? giúp tr?c tuy?n c?a Windows và h? tr? Web sau đây:
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-US/help/68a1c4fd-b3f6-4cb9-93a1-8a6023836e531033.mspx

Máy tính chưa đư?c k?t n?i t?i Internet

Xem ch? đ? "T?o m?t tài kho?n ngư?i dùng" trong c?a s? tr? giúp và h? tr? trên đ?a c?ng c?a máy tính b?ng cách làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Tr? giúp và h? tr?.
 2. Trong các T?m ki?m tr? giúp h?p ho?c trong vi?c T?m ki?m tr? giúp tr?c tuy?n h?p, lo?i T?o m?t trương m?c ngư?i dùng, sau đó b?m T?m ki?m tr? giúp.
 3. Trong danh sách các ch? đ?, nh?p vào T?o m?t trương m?c ngư?i dùng.
 4. Nh?p vào liên k?t t?t nh?t mô t? v?n đ? mà b?n đang g?p ph?i.
 5. Làm theo các đ? xu?t đ? g? r?i các v?n đ? mà b?n đang g?p.
Sau khi b?n t?o m?t tài kho?n ngư?i dùng m?i, đăng nh?p như là ngư?i dùng m?i. Sau đó, th? cài đ?t chương tr?nh.

Microsoft Windows XP Home Edition

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Trương m?c ngư?i dùng.
 3. Trong các Ch?n m?t nhi?m v? danh sách các h?p, b?m vàoT?o tài kho?n m?i.
 4. G? tên b?n mu?n s? d?ng cho các tài kho?n, và sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các Máy tính ngư?i qu?n tr? ki?m tra h?p và b?m T?o Tài kho?n.
 6. Đăng xu?t, và sau đó đăng nh?p như là ngư?i dùng m?i.
 7. Th? cài đ?t chương tr?nh.

Microsoft Windows XP Professional

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Trương m?c ngư?i dùng.
 3. Trên các Ngư?i dùng tab, b?m vàoThêm.
 4. Lo?i tên cho tài kho?n ngư?i dùng, tên đ?y đ? c?a b?n, và m?t mô t? cho tài kho?n c?a b?n. N?u máy tính c?a b?n đư?c thi?t l?p như m?t ph?n c?a m?t khách hàng/máy ch? m?ng, g? tên mi?n, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.

  Lưu ? N?u máy tính c?a b?n đư?c thi?t l?p như m?t máy tính cá nhân (mà không có m?t m?ng) ho?c trong m?t m?ng ngang ngang nhau, b?n không c?n ph?i cung c?p m?t tên mi?n Tên.
 5. G? m?t kh?u ngư?i dùng, và sau đó g? l?i m?t kh?u ngư?i dùng đ? xác nh?n nó.

  Quan tr?ng M?t kh?u là trư?ng h?p nh?y c?m. Ví d?, MyPasswordmyPassword đang đư?c coi là hai m?t kh?u khác nhau.
 6. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. Ch?n m?c truy nh?p cho trương m?c ngư?i dùng, và sau đó Nh?p vào K?t thúc.
 8. Đăng xu?t, và sau đó đăng nh?p như là ngư?i dùng m?i.
 9. Th? cài đ?t chương tr?nh.

THÔNG TIN THÊM

Sao chép d? li?u ngư?i dùng t? h? sơ c?a b?n đ?n m?t h? sơ m?i

Windows Vista

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c trong ph?n thích h?p.

Máy tính đư?c k?t n?i v?i Internet

Xem ch? đ? "Chuy?n t?p và thi?t đ?t t? máy tính khác" trên trang web tr? giúp tr?c tuy?n c?a Windows và h? tr? Web sau đây:
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-US/help/9e2347fc-43af-4ff9-8e33-0002b9d449561033.mspx

Máy tính chưa đư?c k?t n?i t?i Internet

Xem ch? đ? "Chuy?n t?p và thi?t đ?t t? máy tính khác" trong c?a s? tr? giúp và h? tr? trên đ?a c?ng c?a máy tính b?ng cách làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Tr? giúp và h? tr?.
 2. Trong các T?m ki?m tr? giúp h?p ho?c trong vi?c T?m ki?m tr? giúp tr?c tuy?n h?p, lo?i Chuy?n t?p và thi?t đ?t t? máy tính khác, sau đó b?m T?m ki?m tr? giúp.
 3. Trong danh sách các ch? đ?, nh?p vào Chuy?n t?p và thi?t đ?t t? máy tính khác.
 4. Nh?p vào liên k?t t?t nh?t mô t? v?n đ? mà b?n đang g?p ph?i.
 5. Làm theo các đ? xu?t đ? g? r?i các v?n đ? mà b?n đang g?p.

Windows XP

 1. Đăng nh?p vào h? sơ c?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nPh? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó Nh?p vào T?p và thi?t đ?t chuy?n thu?t s?.
 3. Nh?p vào Ti?p theo, b?m C? Máy tính, sau đó b?m Ti?p theo.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Khác ki?m tra h?p.
 5. Trong các C?p hay ? h?p, lo?iC: \, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Ch?n tùy ch?n thích h?p cho các m?c mà b?n mu?n chuy?n:
  • Thi?t đ?t ch?
  • T?p thôi
  • C? t?p và thi?t đ?t
  • Tùy ch?nh
 7. Nh?p vào Ti?p theo hai l?n, và sau đó nh?p vàoK?t thúc.
 8. Khi thu?t s? chuy?n thi?t đ?t và t?p đư?c hoàn t?t, Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Đăng nh?p T?t.
 9. Đăng nh?p vào h? sơ m?i.
 10. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nPh? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó Nh?p vào T?p và thi?t đ?t chuy?n thu?t s?.
 11. Nh?p vào Ti?p theo, b?m M?i Máy tính, sau đó b?m Ti?p theo.
 12. Nh?n vào đây đ? ch?n các Tôi không c?n đ?a thu?t s?. Tôi đ? đ? thu th?p t?p và thi?t đ?t c?a tôi t? máy tính c? c?a tôih?p ki?m.
 13. Nh?n vào đây đ? ch?n các Khác h?p ki?m tra, và sau đó b?m Tr?nh duy?t.
 14. Ch?n c?p đ? k?t thúc trong.UNC trong thư m?c g?c c?a c lái xe, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 15. Nh?p vào K?t thúc.
 16. Ch?n Có xóa các máy tính.
Thi?t đ?t m?i không có hi?u l?c cho đ?n khi b?n đăng nh?p t?t.

Đ? thêm thông tin v? cách sao chép b?t k? thông tin b? sung t? h? sơ Windows XP c?a b?n đ? c?u h?nh m?i, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
811151Làm th? nào sao chép d? li?u ngư?i dùng đ? c?u h?nh ngư?i dùng m?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 832778 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Digital Image Pro 10
 • Microsoft Digital Image Suite 10
 • Microsoft Digital Image Pro 9
 • Microsoft Digital Image Standard 2006
 • Microsoft Digital Image Starter Edition 2006
 • Microsoft Digital Image Suite 2006
 • Microsoft Encarta 2006
 • Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2005
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2004 Standard Edition
 • Microsoft Encarta Premium 2007
 • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe and Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
 • Microsoft Picture It! Premium 10
 • Microsoft Streets & Trips 2004 Standard Edition
 • Microsoft Streets & Trips 2003 Standard Edition
 • Microsoft Student with Encarta Premium 2007
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kberrmsg kbprb kbmt KB832778 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832778

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com