"Vá l?i tr? l?i m? tích c?c 32769" báo l?i khi b?n C?p Nh?t Rise of Nations

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832803 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n C?p Nh?t Microsoft n?i lên c?a các qu?c gia, b?n có th? nh?n thông báo l?i sau ho?c m?t thông báo l?i tương t? v?i các sau:
Không h?p l? vá l?i t?p
B?n vá l?i Tr? v? m? tích c?c 32769

NGUYÊN NHÂN

Gi? kích thư?c t?i v? m?c t?i thi?u, tăng c?a qu?c gia b?n C?p Nh?t là ch? y?u là m?t C?p Nh?t đ?ng b?ng. M?t C?p Nh?t đ?ng b?ng có s? khác bi?t mà đư?c t?m th?y gi?a các t?p tin v?a đư?c versioned và b?n g?c. N?u các t?p tin cài đ?t đ? tr? thành b? hư h?i ho?c l?n trư?c khi C?p Nh?t, s? tr?i d?y c?a các qu?c gia không th? thành công s?a đ?i t?p tin v? các n?i dung c?a các t?p tin khác v?i các d? ki?n n?i dung.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, s? d?ng phương pháp sau đây trong các Th? t? mà chúng đư?c tr?nh bày.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Phương pháp 1: Vô hi?u hoá chương tr?nh ch?ng spyware

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t chương tr?nh ch?ng spyware ch?ng h?n như Spysweeper đư?c cài đ?t. H?y th? vô hi?u hóa ph?n m?m này trư?c khi b?n b?t đ?u C?p Nh?t tr? chơi. Xem tài li?u đ? đư?c bao g?m trong các tài li?u ph?n m?m cho bư?c đ? vô hi?u hóa ph?n m?m.

Cách 2: Lo?i b? s? tr?i d?y c?a các qu?c gia

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Thêm ho?c lo?i b? Chương tr?nh.
 3. Nh?p vào Microsoft n?i lên c?a các qu?c gia, và sau đó Nh?p vào Thay đ?i/lo?i b?.
 4. Nh?p vào G? cài đ?t, sau đó b?mOk.

Phương pháp 3: Kh?i đ?ng l?i máy tính b?ng cách s? d?ng m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch

Khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Windows, thư?ng có r?t nhi?u chương tr?nh t? kh?i đ?ng và ch?y trong n?n mà có th? ?nh hư?ng t?i v?i các tr? chơi. Các chương tr?nh này có th? bao g?m antivirus và h? th?ng ti?n ích các chương tr?nh. Khi b?n th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch s?, b?n ngăn ch?n các chương tr?nh này t? b?t đ?u t? đ?ng.

B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ? hoàn t?t th? t?c này. N?u c?a b?n máy tính đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng, thi?t đ?t chính sách m?ng c?ng có th? ngăn ch?n b?n t? hoàn t?t th? t?c này.

Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch s?, làm theo các bư?c n?u b?n đang s? d?ng Microsoft Windows XP:

Chú ý B?n có th? g?p m?t t?m th?i c?a m?t s? d?ch v? ch?c năng khi b?n th?c hi?n theo các bư?c sau. Khôi ph?c thi?t đ?t khôi ph?c các ch?c năng. Tuy nhiên, thông báo l?i b?n g?c ho?c hành vi có th? tr? l?i.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, lo?imsconfig trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trên các T?ng quát tab, b?m vàoCh?n l?c Startup.
 3. Dư?i Ch?n l?c Startup, nh?p Xoá h?p ki?m sau đây:
  • Ti?n tr?nh h? th?ng.T?p tin này
  • Quá tr?nh giành chi?n th?ng.T?p tin này
  • T?i kho?n m?c Startup
 4. Trên các D?ch v? tab, nh?n vào đây đ? ch?n các?n t?t c? các d?ch v? c?a Microsoft ki?m tra h?p và b?mVô hi?u hoá t?t c?.
 5. Nh?p vào Ok, sau đó b?mKh?i đ?ng l?i.
Đ? th?c hi?n m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch, b?m vào các Chơi nút đ? xem tr?c tuy?n này phương ti?n truy?n thông minh ch?ng.
Tr? v? t? m?t nhà nư?c s?ch kh?i đ?ng, b?m vào các Chơi nút đ? xem tr?c tuy?n này phương ti?n truy?n thông minh ch?ng.
Đ? bi?t thêm thông tin ho?c đ? xem bư?c cho ho?t đ?ng khác h? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
331796Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch đ? ngăn ch?n n?n chương tr?nh can thi?p v?i m?t tr? chơi ho?c m?t chương tr?nh mà b?n đang s? d?ng

Cài đ?t l?i và C?p Nh?t

 1. Đưa Rise of Nations CD trong đ?a DVD c?a b?n ? đ?a.
 2. Làm theo ch? d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? cài đ?t các tr? chơi.
 3. Áp d?ng các C?p Nh?t.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, lo?imsconfig trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Normal Kh?i đ?ng.
 6. Nh?p vào Ok, sau đó b?mKh?i đ?ng l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 832803 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Rise of Nations
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbsetup kbhowto kbarttypeshowme kberrmsg kbprb kbmt KB832803 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832803

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com