Mô t? v? C?p Nh?t Microsoft Office Project 2003: ngày 23 tháng 3 năm 2004

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832887 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Office Project 2003. Này C?p Nh?t s?a ch?a m?t v?n đ? mà b?n không th? lo?i b? m?t cách đ?u d?ng c?a m?t công vi?c sau khi công vi?c tr? thành m?t ph?n c?a m?t b?n tóm t?t trong Microsoft văn ph?ng d? án tiêu chu?n 2003. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? khác trong d? án tiêu chu?n 2003 và trong văn ph?ng Microsoft d? án chuyên nghi?p năm 2003.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?i v? và làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t 2003 d? án: KB832887.

B?n c?p nh?t này l?n đ?u tiên đư?c đưa vào d? án 2003 Service Pack 1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? service pack m?i nh?t cho d? án 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
873459 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho d? án 2003

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? download và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Làm th? nào đ? t?i v? và cài đ?t b?n C?p Nh?t trên m?t máy vi tính

N?u b?n cài đ?t Project 2003 t? đ?a CD-ROM, b?n có các Sau hai l?a ch?n:
 • S? d?ng Microsoft Office b?n C?p Nh?t Web site đ? t? đ?ng cài đ?t t?t c? các c?p nh?t m?i nh?t bao g?m t?t c? các gói d?ch v? có s?n, b?o m?t b?n vá, và C?p Nh?t.
 • Cài đ?t ch? là b?n c?p nh?t 2003 d? án: KB832887 b?ng cách làm theo các bư?c đư?c mô t? sau này trong bài vi?t này.
Chú ý Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?ng cách s? d?ng các Văn ph?ng-C?p Nh?t Website Văn ph?ng thông tin c?p nh?t trang web phát hi?n nói riêng c?a b?n cài đ?t c?a Microsoft d? án và s? nh?c b?n cài đ?t chính xác nh?ng g? b?n ph?i có đ? đ?m b?o r?ng cài đ?t d? án c?a b?n C?p Nh?t hoàn toàn.

Văn ph?ng thông tin c?p nh?t trang web


Ph?i có văn ph?ng thông tin c?p nh?t trang web phát hi?n các b?n C?p Nh?t r?ng b?n ph?i cài đ?t trên máy tính c?a b?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Downloads/FX101321101033.aspx
Sau khi phát hi?n hoàn ch?nh, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các khuyên b?n C?p Nh?t c?a b?n phê duy?t. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Cài đ?t ch? là b?n c?p nh?t 2003 d? án: KB832887


Đ? t?i xu?ng và cài đ?t b?n C?p Nh?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i v? b?n C?p Nh?t.

  Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? C?p Nh?t 2003 d? án: KB832887 gói bây gi?. Ngày phát hành: Tháng ba 23, năm 2003

  Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng Microsoft H? tr? t?p tin, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.
 2. Nh?p vào M? đ? b?t đ?u t?i v? và các cài đ?t các b?n c?p nh?t 2003 d? án: KB832887.
 3. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép th?a thu?n.
 4. Chèn đ?a CD-ROM 2003 d? án c?a b?n n?u b?n s? đư?c nh?c đ? làm như v?y, sau đó b?m Ok.
 5. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra r?ng các cài đ?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?n không th? g? b? nó. Tr? l?i ti?n tr?nh cài đ?t trư?c khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?n ph?i lo?i b? d? án 2003, và sau đó cài đ?t l?i nó t? đ?a CD-ROM g?c.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t s?n ph?m d? án 2003 c?a b?n t? m?t v? trí máy ch?, ngư?i qu?n tr? h? ph?c v? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i các hành chính C?p Nh?t và tri?n khai các b?n c?p nh?t mà máy tính c?a b?n.

N?u b?n là ngư?i qu?n tr? h? ph?c v?, làm theo các bư?c sau đ? t?i v? các hành chính C?p Nh?t:
 1. Trong Microsoft Windows Explorer, t?o m?t thư m?c trên chi?c c lái xe, và sau đó đ?t tên là kb832887 thư m?c.
 2. T?i v? b?n C?p Nh?t.

  Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? C?p Nh?t 2003 d? án: KB832887 gói bây gi?. Ngày phát hành: Tháng ba 23, năm 2003

  Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng Microsoft H? tr? t?p tin, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.
 3. Nh?p vào Lưu, và sau đó lưu các C?p Nh?t t?p tin cài đ?t vào thư m?c C:\kb832887.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 5. Trong các M? h?p, lo?iCMD, sau đó b?m Ok.
 6. T?i d?u nh?c l?nh, g? nh?ng d?ng, và sau đó nh?n ENTER sau m?i d?ng:
  cd\kb832887

  Project2003-KB832887-fullfile-ngôn ng? version.exe/c / /t:c:\kb832887
  Lưu ? Trong ví d? này, "phiên b?n ngôn ng?" là đ?nh danh ngôn ng? c?a t?p tin cài đ?t mà b?n đ? t?i v? trư?c đó--ví d?, g? các văn b?n sau đây:
  cd\kb832887

  Project2003-KB832887-fullfile-ENU.exe, ENU.exe /c installer.bat/c /t:c:\kb832887
 7. Nh?p vào ch?p nh?n gi?y phép th?a thu?n.
 8. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?i ra, và sau đó nh?n ENTER đ? thoát kh?i d?u nh?c l?nh.
 9. N?u b?n đ? quen thu?c v?i các th? t?c cho vi?c C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính, b?m B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
  G? l?nh sau đây trong cácM? h?p:
  msiexec /a admin đư?ng d?n\MSI t?p p c:\kb832887\MSP t?p shortfilenames = true
  Trong l?nh này, admin đư?ng d?n là con đư?ng c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho D? án 2003 (ví d?, C:\Project2003), MSI t?plà gói ph?n m?m cơ s? d? li?u .msi cho d? án 2003 s?n ph?m, và MSP t?p tin là tên c?a các C?p Nh?t hành chính (ví d?, Project2003-KB832887-fullfile.MSP).

  Lưu ? B?n có th? ph? thêm các /QB+ chuy?n sang d?ng l?nh như v?y các D? án 2003 Cài đ?t hành chính h?p tho?i và các Ngư?i dùng cu?i Th?a thu?n c?p phép h?p tho?i không xu?t hi?n.
 10. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vàoB?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.

  Lo?i các sau l?nh trong các M? h?p:
  msiexec/i admin đư?ng d?n\MSI t?p cài đ?t l?i =Danh sách các tính năng REINSTALLMODE = VOMU
  Trong l?nh này, admin đư?ng d?n là con đư?ng c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho D? án 2003 (ví d?, C:\Project2003), MSI t?pMSI gói cơ s? d? li?u cho d? án 2003 s?n ph?m, vàDanh sách các tính năng danh sách ch? c?a tính năng tên ph?i đư?c cài đ?t l?i cho C?p Nh?t. Đ? cài đ?t t?t c? các tính năng này, b?n có th? s? d?ng CÀI Đ?T L?I = T?T C? .
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính và làm th? nào đ? tri?n khai các máy tr?m làm vi?c khách hàng, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
829197 Làm th? nào đ?: Cài đ?t b?n c?p nh?t đ? cài đ?t hành chính c?a Office 2003
Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft này ch?a tiêu chu?n hư?ng d?n đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t hành chính công c?ng. Đ? bi?t thêm thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/2003/Five/ch18/MntA01.htm

Làm th? nào đ? xác đ?nh n?u C?p Nh?t đư?c cài đ?t

B?n C?p Nh?t có ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
  Date     Time  Version     Size    File name
  --------------------------------------------------------
  17-Dec-2003 02:22 11.0.2003.1216  908,152 Pj11od11.dll   
  17-Dec-2003 00:06 11.0.2003.1216  265,472 Pj11tm11.dll   
  17-Dec-2003 00:06 11.0.2003.1216 4,222,208 Pjoledb.dll   
  17-Dec-2003 02:22 11.0.2003.1216 11,213,656 Winproj.exe
Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Microsoft d? án đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mT?m ki?m.
 2. Trong các K?t qu? t?m ki?m c?a s?, b?mT?t c? các t?p và c?p dư?i Hư?ng d?n t?m ki?m.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i Winproj.exe, sau đó b?mT?m ki?m.
 4. Trong danh sách t?p, b?m chu?t ph?i vàoWinproj.exe, sau đó b?mThu?c tính.
 5. Trên các Phiên b?n tab, xác đ?nh các phiên b?n c?a Microsoft d? án đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a s?n ph?m 2003 đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
821549 Làm th? nào đ?: Ki?m tra các phiên b?n c?a Office 2003
Lưu ? N?u d? án 2003 Update: KB832887 đ? đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t các D? án 2003 Update: KB832887:
B?n c?p nh?t này đ? áp d?ng ho?c đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t đ? áp d?ng.

Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i b?n C?p Nh?t

C?p Nh?t 2003 d? án: KB832887 s?a ch?a các d? án chu?n 2003 v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
834684 Không th? lo?i b? m?t cách đ?u d?ng c?a m?t công vi?c sau khi nhi?m v? là m?t ph?n c?a m?t b?n tóm t?t d? án 2003
C?p Nh?t 2003 d? án: KB832887 s?a ch?a các Theo d? án tiêu chu?n 2003 và d? án chuyên nghi?p năm 2003 các v?n đ? đ? không trư?c đây tài li?u trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

Khi b?n t?o m?t liên k?t trong m?t k? ho?ch d? án t?ng th?, màn h?nh nh?p nháy ho?c flickers

Khi b?n t?o m?t liên k?t trong m?t k? ho?ch d? án t?ng th?, màn h?nh c?a b?n có th? nghiêm flash ho?c flicker.


Khi b?n s? d?ng các công vi?c th?c t? th?i gian ng?ng ho?t đ?ng nhi?m v?, nhi?m v? có th? gây ra m?t s? chia r? d?u

Khi b?n s? d?ng công vi?c th?c t? th?i gian ng?ng ho?t đ?ng nhi?m v?, và m?t nhi?m v? là hoàn thành s?m hơn d? ki?n s? đư?c hoàn thành, nhi?m v? có th? gây ra m?t d?u tách.


Khi b?n m? r?ng m?t đ? cương tùy ch?nh m? trong k? ho?ch d? án, t?t c? các m? phác th?o đư?c m? r?ng

Khi b?n b?m vào các M? r?ng t?t c? nút đ? m? r?ng m?t đ? cương tùy ch?nh m? trong d? án k? ho?ch, t?t c? các m? s? phác th?o là m? r?ng.


Khi b?n m? r?ng m?t đ? cương tùy ch?nh m?, d?u c?ng (+) cho các phác th?o c?a b?n m? khác có th? bi?n m?t

Khi b?n b?m vào các M? r?ng t?t c? nút cho m?t đ? cương tùy ch?nh m?, d?u c?ng (+) cho các phác th?o c?a b?n m? khác có th? bi?n m?t.


2003 D? án C?p Nh?t: KB832887 s?a ch?a các v?n đ? d? án chuyên nghi?p năm 2003 sau đ? trư?c đó, không tài li?u trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

"Hành đ?ng c?a b?n có th? k?t qu? trong actuals trong d? án này tr? thành quá synch v?i actuals C?p Nh?t t? timesheets" tin nh?n trong d? án chuyên nghi?p 2003

N?u b?n s? d?ng Microsoft Project Server v?i các B? khóa xu?ng actuals tùy ch?n, b?n nh?n đư?c thông báo sau đây, và b?n không th? lưu các m?c quan tr?ng như là 100 ph?n trăm hoàn thành khi b?n C?p Nh?t m?t m?c quan tr?ng nhi?m v? là 100 ph?n trăm hoàn thành:
Hành đ?ng c?a b?n có th? d?n đ?n actuals trong d? án này tr? thành quá synch v?i actuals C?p Nh?t t? timesheets.

B?n có th?: đ?ng b? actuals v?i các Đ?ng b? actuals l?nh trên các Theo d?i đơn, ho?c đ?ng b? actuals khi b?n lưu các d? án.Khi b?n g?i ngày th?c t? b?t đ?u cho m?t nhi?m v? trong Microsoft d? án Web Access k? ho?ch d? án không đư?c C?p Nh?t v?i th?c t? b?t đ?u ngày

Khi b?n g?i ngày th?c t? b?t đ?u cho m?t công vi?c trong d? án Web Truy c?p và b?n không g?i th?c t? gi? làm vi?c, d? án k? ho?ch không ph?i là C?p Nh?t v?i ngày b?t đ?u th?c t?.

Lưu ? V?n đ? này c?ng có th? x?y ra v?i ngày k?t thúc th?c t? cho m?t tác v?.Phác th?o m? không b? s?p đ? theo m?c đ?nh khi h? đang đư?c xem trong d? án 2003

Phác th?o m? đư?c t?o ra b?i các cu?c g?i t? đ?ng hóa cho d? án D?ch v? d? li?u (PDS) không b? s?p đ? theo m?c đ?nh khi h? đang đư?c xem trong d? án 2003.


M?t s? ch?m tr? không chính xác đư?c thêm vào đ? gán

Khi b?n b?m vào Theo d?i - đ?ng b? đ? b?o v? Actuals trên các Công c? Menu trong k? ho?ch d? án c?a b?n, m?t ch?m tr? không chính xác s? đư?c thêm vào nhi?m v? đư?c giao.


Khi b?n t?o m?t công th?c tùy ch?nh cho m?t l?nh v?c văn b?n Enterprise Project 2003, s? ch?m tr? có th? đư?c nh?p gi?a nhi?m v?

Khi b?n t?o ra m?t công th?c tùy ch?nh mà s? d?ng m?t trư?ng ngày (ch?ng h?n như T?nh tr?ng ngày) cho m?t l?nh v?c văn b?n Enterprise Project 2003, và b?n t?o tác v?, ch? đ?nh các ngu?n l?c cho các nhi?m v? và sau đó tr?nh đ? c?a b?n K? ho?ch d? án, s? ch?m tr? có th? đư?c nh?p t? công vi?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 832887 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
T? khóa: 
kbproject2003sp1fix kbhotfixrollup kbupdate kbfix kbproject2003presp1fix kbbug kbmt KB832887 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832887

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com