Identifikator ?lanka: 832925 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office Outlook 2003 i Microsoft Office Outlook 2003 podr?ava American National Standards Institute (ANSI) i UNIKOD li?ne fascikle (.pst) i datoteke vanmre?ne fascikle (.ost). Ovaj ?lanak opisuje na?in na koji se slede?e ?etiri stavke registratora koriste za ograni?avanje veli?ine .pst i .ost datoteka:
 • Stavka registratora MaxFileSize
 • Stavka registratora WarnFileSize
 • Stavka registratora MaxLargeFileSize
 • Stavka registratora WarnLargeFileSize
Napomena Stavke registratora WarnLargeFileSize i WarnFileSize ne omogu?avaju programu Outlook da vas upozori pre nego ?to se dostigne ograni?enje u veli?ini datoteke.

Stavka registratora MaxFileSize

Stavka registratora MaxFileSize odre?uje apsolutnu maksimalnu veli?inu za datoteke .pst i .ost. Kada se dostigne ova maksimalna veli?ina, Outlook ne dozvoljava da se ta veli?ina datoteke prekora?i.

Stavka registratora WarnFileSize

Stavka registratora WarnFileSize odre?uje maksimalnu koli?inu podataka koji .pst i .ost datoteke mogu da sadr?e. Kada se dostigne ova maksimalna koli?ina podataka, nije dozvoljeno dodavanje dodatnih podataka u .pst i .ost datoteke. Me?utim, veli?ina fizi?ke datoteke i dalje mo?e da se pove?ava zbog unutra?njih procesa.

U slede?oj tabeli stavka registratora MaxLargeFileSize i stavka registratora WarnLargeFileSize odnose se na datoteku u UNIKOD formatu (novi veliki format), a stavke registratora MaxFileSize i WarnFileSize odnose se na datoteku u ANSI formatu (stariji Microsoft Outlook format). UNIKOD vrednosti se postavljaju u koracima u megabajtima (MB), dok su ANSI vrednosti postavljene u koracima u bajtovima.

Outlook 2010

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime:TipVa?e?i opseg podatakaPodrazumevana vrednost
MaxLargeFileSizeREG_DWORD0x00000001 ? 0x0000C800 0x0000C800 51,200 (50 GB)
WarnLargeFileSizeREG_DWORD0x00000000 ? 0x0000BE00 0x0000BE00 48,640 (47.5 GB)
MaxFileSizeREG_DWORD0x001F4400 ? 0x7C0044000x7BB04400 2,075,149,312 (1.933 GB)
WarnFileSizeREG_DWORD0x001F4400 ? 0x7C0044000x74404400 1,950,368,768 (1.816 GB)

Outlook 2007 i Outlook 2003

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime:OtkucajteVa?e?i opseg podatakaPodrazumevana vrednost
MaxLargeFileSizeREG_DWORD0x00000001 ? 0x0000C800 0x00005000 20,480 (20 GB)
WarnLargeFileSizeREG_DWORD0x00000000 ? 0x0000BE00 0x00004C00 19,456 (19 GB)
MaxFileSizeREG_DWORD0x001F4400 ? 0x7C0044000x7BB04400 2,075,149,312 (1.933 GB)
WarnFileSizeREG_DWORD0x001F4400 ? 0x7C0044000x74404400 1,950,368,768 (1.816 GB)
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Verzija sistema OfficeSmernice za stavke registratora nalaze se na slede?oj putanji u alatki ?Ure?iva? registratora?.?eljene korisni?ke lokacije za stavke registratora nalaze se na slede?oj putanji u alatki ?Ure?iva? registratora?.
Outlook 2010HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PST
Outlook 2007HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PST
Outlook 2003HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PST

Dodatne informacije

Sledite ove korake da biste konfigurisali ograni?enje veli?ine za .pst i .ost datoteke.

Napomena Postavke o kojima se govori u ovom ?lanku primenjuju se na .ost i .pst datoteke. Ako izmenite ove stavke registratora, to mo?e da uti?e na .ost datoteke koje se koriste sa ke?iranim Exchange re?imom, automatskim arhiviranjem i sa .pst datotekama.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U levom oknu pro?irite stavku Moj ra?unar, a zatim pro?irite stavku HKEY_CURRENT_USER.
 4. Pro?irite stavku Softver, a zatim pro?irite stavku Smernice.
 5. Pro?irite stavku Microsoft, a zatim pro?irite stavku Office.
 6. Pro?irite 11.0 za Outlook 2003, 12.0 za Outlook 2007 ili 14.0 za Outlook 2010, a zatim pro?irite Outlook.
 7. Izaberite stavku PST, a zatim u desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku MaxFileSize.
 8. Izaberite stavku Izmeni, a zatim u polju Podaci o vrednosti otkucajte vrednost.
 9. Kliknite na dugme U redu.
 10. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku WarnFileSize i ponovite korake od 8. do 9.
 11. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku MaxLargeFileSize i ponovite korake od 8. do 9.
 12. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku WarnLargeFileSize i ponovite korake od 8. do 9.
Napomena Mo?da ?ete morati da kreirate vrednosti registratora ako one ne postoje. Ako vrednosti registratora ne postoje, sledite ove korake da biste ih kreirali.
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte Regedit, a zatim kliknite na dugme ?U redu?.
 2. U levom oknu pro?irite slede?i klju? registratora:

  Za Outlook 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook
  Za Outlook 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook
  Za Outlook 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Outlook, postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2758724
 4. Otkucajte PST, a zatim pritisnite taster ENTER.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2758725
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku PST, postavite pokaziva? na stavku Novo i izaberite stavku DWORD vrednost.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2758726
 6. Otkucajte MaxFileSize, a zatim dvaput pritisnite taster ENTER.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2758727
 7. U prozoru Ure?ivanje DWORD vrednosti odaberite Decimalna i unesite vrednost u polje Podaci o vrednosti i kliknite na dugme U redu.
  Napomena 1GB=1*1024*1024*1024byte; 1MB=1*1024*1024byte; 1KB=1*1024byte, dolenavedeni primer je za 1 GB.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2758728
 8. Ponovite korake od 3. do 7. da biste kreirali novu stavku DWORD WarnFileSize.
 9. Ponovite korake od 3. do 7. da biste kreirali novu stavku DWORD MaxLargeFileSize.
 10. Ponovite korake od 3. do 7. da biste kreirali novu stavku DWORD WarnLargeFileSize, a zatim zatvorite registrator.

  Napomena Za masovnu primenu ovih klju?eva registratora na ra?unarima krajnjih korisnika mo?e se koristiti alatka ORK.
Da biste automatizovali kreiranje registratora na ra?unarima krajnjih korisnika, koristite alatku ORK za primenu.
Preporu?uje se da vrednosti izme?u stavke registratora MaxFileSize i stavke WarnFileSize, kao i vrednosti izme?u stavke registratora MaxLargeFileSize i stavke WarnLargeFileSize budu najmanje 5 procenata (%) tako da se ne ometa nastavak rada unutra?njih procesa.

Ako vrednost stavke registratora MaxFileSize prema?i ANSI ograni?enje od 2 gigabajta (GB) u slu?aju .pst ili .ost datoteka, vrednost ?e biti zanemarena da bi se veli?ina ograni?ila na 2 GB kako bi se spre?ilo o?te?enje. Izra?unato je da podrazumevana vrednost za stavku registratora WarnFileSizeregistry iznosi 95% stavke registratora MaxFileSize u slu?aju UNIKOD datoteke, a da ostaje 1.950.368.768 bajtova u slu?aju malih ANSI datoteka.

Napomena UNIKOD ograni?enja mo?ete postaviti izvan vrednosti navedenih u tabeli. Me?utim, ne preporu?uje se da to radite jer mo?e do?i do pada performansi.

Ako .ost ili .pst datoteke dostignu ograni?enje koje je navedeno u stavkama registratora WarnFileSize ili WarnLargeFileSize, aktivira se funkcija sa?imanja radi poku?aja smanjivanja veli?ine datoteke na nivo koji se mo?e koristiti. Kada se dostigne WarnFileSize ili WarnLargeFileSize ograni?enje, ne mogu se slati e-poruke (ukoliko se poslate e-poruke skladi?te u fascikli ?Poslate stavke?), a stavke se ne mogu kopirati niti premestiti u okviru datoteke. Ako je u pitanju .pst datoteka arhive koja se koristi za automatsko arhiviranje, operacija automatskog arhiviranja bi?e neuspe?na. Me?utim, e-poruke se mogu izbrisati ili arhivirati iz .pst ili .ost datoteke koja se trenutno koristi kao podrazumevana lokacija za isporuku.

Slede neke od gre?aka do kojih mo?e do?i kada datoteke dostignu maksimalne veli?ine koje su navedene u stavkama registratora:
 • Kada poku?ate da premestite stavke u .pst ili .ost datoteku koja je dostigla ograni?enje, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
  Nije mogu?e premestiti stavke. Datoteka <putanja>\<ime datoteke>.pst dostigla je maksimalnu veli?inu. Da biste umanjili koli?inu podataka u toj datoteci, izaberite neke stavke koje vam vi?e nisu potrebne, a zatim ih trajno izbri?ite.
 • Kada se e-poruke isporu?e u .pst ili .ost datoteku koja koristi ke?irani Exchange re?im, a datoteka je dostigla ograni?enje, pokre?e se ?arobnjak za pra?njenje po?tanskog sandu?eta.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 832925 - Poslednji pregled: 1. novembar 2012. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
Klju?ne re?i: 
kbconfig kbhowto KB832925

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com