ID c?a bài: 832925 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007 và Microsoft Office Outlook 2003 h? tr? ngư?i M? qu?c gia tiêu chu?n vi?n (ANSI) và UNICODE m?c tin thư thoại cá nhân (.pst) và offline m?c tin thư thoại (OST) t?p tin. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? s? d?ng m?c b?n ki?m nh?p sau đây đ? gi?i h?n kích thư?c c?a PST và các t?p tin OST:
 • Các m?c nh?p registry MaxFileSize
 • Các m?c nh?p registry WarnFileSize
 • Các m?c nh?p registry MaxLargeFileSize
 • Các m?c nh?p registry WarnLargeFileSize
Lưu ?: WarnLargeFileSize và WarnFileSize m?c ki?m nh?p không cho phép Outlook đ? c?nh báo b?n trư?c khi đ?t đ?n gi?i h?n kích thư?c t?p tin.

Các m?c nh?p registry MaxFileSize

Các m?c nh?p registry MaxFileSize xác đ?nh kích thư?c t?i đa tuy?t đ?i PST và các t?p tin OST có th? phát tri?n đ?n. Sau khi này kích thư?c t?i đa đ?t, Outlook không cho phép kích thư?c c?a các t?p tin đ? phát tri?n vư?t quá kích thư?c này.

Các m?c nh?p registry WarnFileSize

Các m?c nh?p registry WarnFileSize xác đ?nh d? li?u t?i đa mà PST và các t?p tin OST có th? có. Sau khi này d? li?u t?i đa đ?t, không ph?i .pst t?p tin OST, c?ng không đư?c phép đ? thêm b?t k? d? li?u thêm. Tuy nhiên, kích thư?c c?a t?p tin v?t l? v?n có th? tăng v? quy tr?nh n?i b?.

Trong b?ng dư?i đây, các m?c nh?p registry MaxLargeFileSize và m?c ki?m nh?p WarnLargeFileSize tham kh?o m?t t?p tin đ?nh d?ng UNICODE (đ?nh d?ng l?n m?i), và các m?c nh?p registry MaxFileSize và m?c ki?m nh?p WarnFileSize tham kh?o m?t t?p tin đ?nh d?ng ANSI (m?t đ?nh d?ng Microsoft Outlook trư?c đó). Các giá tr? UNICODE đư?c đ?t trong t?ng bư?c megabyte (MB), trong khi các giá tr? ANSI đư?c thi?t l?p trong gia s? byte.

Năm 2013 Outlook và Outlook 2010

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
TênLo?iPh?m vi d? li?u h?p l?M?c đ?nh
MaxLargeFileSizeREG_DWORD0x00000001-0x0000C800 0X0000C800 51,200 (50 GB)
WarnLargeFileSizeREG_DWORD0x00000000-0x0000BE00 0X0000BE00 48,640 (47,5 GB)
MaxFileSizeREG_DWORD0x001F4400-0x7C0044000X7BB04400 2,075,149,312 (1.933 GB)
WarnFileSizeREG_DWORD0x00042400-0x7C0044000X74404400 1,950,368,768 (1.816 GB)

Outlook 2007 và Outlook 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
TênLo?iPh?m vi d? li?u h?p l?M?c đ?nh
MaxLargeFileSizeREG_DWORD0x00000001-0x0000C8000X00005000 20,480 (20 GB)
WarnLargeFileSizeREG_DWORD0x00000000-0x0000BE000X00004C00 19,456 (19 GB)
MaxFileSizeREG_DWORD0x001F4400-0x7C0044000X7BB04400 2,075,149,312 (1.933 GB)
WarnFileSizeREG_DWORD0x00042400-0x7C0044000X74404400 1,950,368,768 (1.816 GB)
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?n OfficeV? trí chính sách cho các m?c ki?m nh?p n?m trong đư?ng d?n sau trong Registry EditorV? trí s? thích ngư?i dùng cho các m?c ki?m nh?p n?m trong đư?ng d?n sau trong Registry Editor
Outlook 2013HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PST
Outlook 2010HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PST
Outlook 2007HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PST
Outlook 2003HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PST

Thông tin thêm

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? đ?t c?u h?nh gi?i h?n kích thư?c cho c? PST và các t?p tin OST.

Lưu ?: Các thi?t đ?t đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này áp d?ng cho các t?p tin OST và PST. N?u b?n s?a đ?i các giá tr? s? ki?m nh?p, đi?u này có th? ?nh hư?ng đ?n t?p tin OST đư?c s? d?ng v?i Ch? đ? Thư tín Lưu tr? Trung gian c?a Microsoft Exchange, v?i AutoArchive và v?i .pst. t?p tin. N?u Outlook đư?c c?u h?nh đ? t?i xu?ng c?p dùng chung, n?i dung c?a c?p dùng chung đư?c lưu tr? trong các t?p tin gián tuy?n d? li?u Outlook (OST) đ?a phương. N?u các m?c tin thư thoại đư?c chia s? ch?a nhi?u m?c ho?c t?p tin đính kèm l?n, kích thư?c c?a các t?p tin OST có th? phát tri?n đáng k?. Ngoài ra, Outlook 2013 gi?i thi?u h? tr? cho web site h?p thư. N?u ?ng d?ng khách Outlook 2013 làm vi?c trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server 2013/Microsoft SharePoint 2013 và đư?c mức cấp phép cho m?t h?p thư web site, web site h?p thư đư?c t? đ?ng thêm vào h? sơ Outlook 2013. N?u t?i v? chia s? m?c tin thư thoại đư?c kích ho?t, các web site n?i dung h?p thư đư?c đ?ng b? hoá vào t?p tin OST đ?a phương. Đi?u này có th? d?n đ?n các t?p tin OST vư?t quá gi?i h?n thi?t l?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thi?t l?p t?i v? chia s? m?c tin thư thoại trong Outlook, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
982697 theo m?c đ?nh, m?c tin thư thoại đư?c chia s? thư đư?c t?i xu?ng trong Cached ch? đ? trong Outlook 2010 và Outlook 2013

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t cách s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, các s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c m?t cách c?n th?n. Đ? b?o đ?m hơn, h?y sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u s? c? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoch?y.
 2. Trong các m? h?p, g?regedit, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Trong ngăn bên trái, m? r?ng Máy tính c?a tôi, andthen m? r?ng HKEY_CURRENT_USER.
 4. M? r?ng ph?n m?m, và sau đó m? r?ngchính sách.
 5. M? r?ng Microsoft, và sau đó m? r?ng cácvăn ph?ng.
 6. M? r?ng 11,0 cho Outlook 2003, 12.0 cho Outlook 2007, ho?c 14.0 cho Outlook 2010 ho?c 15.0 cho Outlook 2013, và sau đó m? r?ng Outlook.
 7. Nh?p vào PST, và sau đó B?m chu?t ph?i vàoMaxFileSize trong c?a s? bên ph?i.
 8. Nh?p vào s?a đ?i, và sau đó g? giá tr? trong các d? li?u giá tr? h?p.
 9. Nh?p vào OK.
 10. B?m chu?t ph?i vào WarnFileSize, và l?p l?i steps8 đ?n 9.
 11. B?m chu?t ph?i vào MaxLargeFileSize, và repeatsteps 8 đ?n 9.
 12. B?m chu?t ph?i vào WarnLargeFileSize, và repeatsteps 8 đ?n 9.
Lưu ?: B?n có th? t?o ra các giá tr? s? ki?m nh?p n?u h? không t?n t?i. N?u các giá tr? s? ki?m nh?p không t?n t?i, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?o ra chúng.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Regedit, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Trong ngăn bên trái, m? r?ng sau khóa s? đăng k?:

  Cho Outlook 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook
  Cho Outlook 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook
  Cho Outlook 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook
  For Outlook 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook
 3. B?m chu?t ph?i vào Outlook, đi?m đ?n m?i, và sau đó b?m khoá. (Màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p cho bư?c 3 màn h?nh
 4. Lo?i PST, và sau đó nh?n ENTER. (Màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p cho bư?c 4 màn h?nh
 5. B?m chu?t ph?i vào PST, đi?m đ?n m?i, và sau đó b?m giá tr? DWORD. (Màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p cho bư?c 5 màn h?nh
 6. Lo?i MaxFileSize, r?i b?m ENTERhai l?n. (Màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p cho bư?c 6 màn h?nh
 7. Trong c?a s? Ch?nh s?a giá tr? DWORD , ch?n th?p phân và nh?p giá tr? trong các d? li?u giá tr? h?p, và sau đó nh?p vào OK.
  Lưu ?1 GB = 1 * 1024 * 1024 * 1024 byte; 1 MB = 1 * 1024 * 1024 byte; 1 KB = 1 * 1024 byte, ví d? dư?i đây là dành cho 1GB. (Màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p cho bư?c 7 màn h?nh
 8. L?p l?i các bư?c 3 đ?n 7 đ? t?o m?t DWORD WarnFileSize.
 9. L?p l?i các bư?c 3 đ?n 7 đ? t?o m?t DWORD MaxLargeFileSize.
 10. L?p l?i các bư?c 3 đ?n 7 đ? t?o m?t DWORD WarnLargeFileSize, và sau đó đóng s? ki?m nh?p.

  Lưu ?: Cho kh?i lư?ng tri?n khai các khóa registry trên máy ngư?i dùng, ORK công c? có th? đư?c s? d?ng.
Đ? t? đ?ng hóa vi?c t?o ra ki?m nh?p trên máy ngư?i dùng, h?y s? d?ng ORK cho t?nh hu?ng tri?n khai.
Đó khuy?n cáo r?ng các giá tr? gi?a các m?c nh?p registry MaxFileSize và các m?c nh?p registry WarnFileSize, và các giá tr? gi?a các m?c nh?p registry MaxLargeFileSize và các m?c nh?p registry WarnLargeFileSize là ít nh?t 5 ph?n trăm (%) đ? không ph?i là quy tr?nh n?i b? không đư?c c?n tr? ti?p t?c.

N?u giá tr? c?a các m?c nh?p registry MaxFileSize bao gi? vư?t quá gi?i h?n ANSI 2 gigabyte (GB) PST ho?c t?p tin OST, giá tr? s? đư?c b? qua đ? gi?i h?n kích thư?c đ?n 2 GB đ? ngăn ch?n tham nh?ng. giá tr? m?c đ?nh cho các m?c nh?p registry WarnFileSizeregistry đư?c tính là 95% c?a các m?c nh?p registry MaxFileSize cho m?t t?p tin UNICODE, và nó v?n c?n ? 1,950,368,768 byte cho t?p tin ANSI nh?.

Lưu ?: B?n có th? thi?t l?p các gi?i h?n UNICODE vư?t ra ngoài các giá tr? đư?c li?t kê trong b?ng. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyên b?n nên làm đi?u này v? hi?u su?t có th? gi?m.

N?u t?p tin OST ho?c PST t?p tin đ?t đ?n gi?i h?n đư?c ch? đ?nh trong WarnFileSize ho?c ki?m nh?p WarnLargeFileSize, các ch?c năng nén ch?t đư?c kích ho?t đ? c? g?ng gi?m kích thư?c c?a các t?p tin đ?n m?t m?c đ? có th? s? d?ng. Khi WarnFileSize ho?c WarnLargeFileSize gi?i h?n đ?t đ?n, không th? g?i thư e-mail (mi?n là g?i b?c e-mail đư?c lưu tr? trong m?c tin thư thoại m?c đ? g?i) và m?c không th? đư?c sao chép ho?c di chuy?n trong các t?p tin. N?u t?p tin là m?t t?p tin PST lưu tr? đư?c s? d?ng cho AutoArchive, ho?t đ?ng AutoArchive s? không thành công. Tuy nhiên, b?c e-mail có th? đư?c xóa ho?c lưu tr? t? m?t .pst ho?c t? m?t t?p tin OST hi?n nay đang đư?c s? d?ng như đ?a đi?m giao hàng m?c đ?nh.

Sau đây là m?t s? hi?u l?i có th? x?y ra khi đ?t đ?n t?p tin l?n nh?t đư?c ch? đ?nh trong các cơ quan đăng k?:
 • Khi b?n c? g?ng di chuy?n các m?t hàng đ? m?t .pst ho?c m?t t?p tin OST đ? đ?t gi?i h?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không th? di chuy?n các kho?n m?c. Các t?p tin <path>\<filename>.pst đ? đ?t đ?n kích thư?c t?i đa c?a nó. Đ? gi?m s? lư?ng d? li?u trong t?p này, ch?n m?t s? m?t hàng mà b?n không c?n c?n, và sau đó sau khi b?n xoá h?n chúng.</filename> </path>
 • Khi thư e-mail đư?c g?i đ?n m?t .pst ho?c m?t t?p tin OST s? d?ng Ch? đ? Thư tín Lưu tr? Trung gian c?a Microsoft Exchange, và t?p đ? đ?t gi?i h?n, thu?t s? d?n d?p h?p thư ra m?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 832925 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2013
T? khóa: 
kbconfig kbhowto kbmt KB832925 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 832925

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com