Mt chng trinh Office chm hoc co ve dng phan hi (treo) khi ban m mt tp t mt vi tri mang

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 833041 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi ban c gng m mt tp t vi tri mang mt trong cac chng trinh Microsoft Office c lit k trong phn "Ap dung cho" cua bai vit nay, chng trinh Office co th chay rt chm hoc co ve dng phan hi (treo).

bit thm thng tin v tinh hung tng t, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2570623 Xac thc Tp Office (OFV) cua Excel 2003 m s lam vic chm hn qua mang

Nguyn nhn

Hanh vi nay co th xay ra nu kt ni vi vi tri mang bi mt trong khi chng trinh Office cua ban ang m mt tp.

Cch gi?i quy?t khc

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n thc hin cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows
yu cu chung ti x ly hanh vi nay giup ban, hay i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Khc phuc s c cho ti

khc phuc s c nay t ng, hay bm nut hoc lin kt Khc phuc s c. Trong hp thoai Tai Tp xung, bm Chay ri lam theo cac bc trong Thut sy Khc phuc S c.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 50637
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit2


Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".

? ti t? kh?c ph?c s? c?


x ly hanh vi nay, thm gia tri EnableShellDataCaching vao ng ky Microsoft Windows.

thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. ong tt ca cac chng trinh Office cua ban.
 2. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 3. Trong M, nhp regedit ri bm OK.
 4. inh vi, ri bm chon khoa ng ky sau y:

  Office 2003

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Open Find

  Office 2007

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Open Find
 5. Sau khi ban chon khoa c chi inh bc 4, tro chut vao Mi trn menu Chinh sa ri bm vao Gia tri DWORD.
 6. Go EnableShellDataCaching, ri nhn ENTER.
 7. Bm chut phai EnableShellDataCaching, va bm Sa i.
 8. Trong d liu Gia tri, go 1, sau o bm OK.

  Chu y Bt ky s nao khng phai la s 0 trong hp D liu gia tri se bt lu b nh n. M?t s? khng s? ho?c tr?ng (m?c ?nh) s? t?t lu b nh n.
 9. Trn menu Tp, bm Thoat thoat khoi Registry Editor.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c cho ti" hoc gi th email cho chung ti.

Thng tin thm

Tinh hung nay co th xay ra sau khi ban bm vao M trong hp thoai M (trn menu Tp, bm M) m mt tp t vi tri mang (vi du: mt may chu mang). Trong qua trinh m tp, ban mt kt ni mang hoc vi tri mang cha tp ban ang c gng m bi sp. Trong qua trinh m tp, chng trinh Office cua ban c gng thm tn tp va thng tin ng dn cua tp ban ang c gng m vao danh sach tp gn y cua Windows. Do vi tri mang (ng dn) hin khng tn tai, chng trinh Office co th chay chm va co ve dng phan hi (treo).

Chu y Tinh hung nay cung co th xay ra nu kt ni cua ban vi mang chm do chng trinh Office cua ban phai thc hin nhiu truy vn vi mang at c thng tin tp chinh xac.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 833041 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
T? kha:
kbregistry kbnetwork kbopenfile kbprb kbmsifixme kbfixme KB833041

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com