Máy ?o m?ng thi?t l?p trong Virtual PC 2004

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 833134 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các thi?t đ?t m?ng đư?c s?n sàng cho m?i máy ?o trong Microsoft Virtual PC 2004.

Qu?n l? các thi?t đ?t b? đi?u h?p m?ng cho máy ?o

Thi?t đ?t m?ng ki?m soát xem b? đi?u h?p m?ng có s?n sàng cho máy ?o. Theo m?c đ?nh, m?t b? đi?u h?p m?ng đư?c ch?n và đư?c ánh x? v? m?ng máy tính v?t l?. N?u b?n mu?n có m?t máy ?o đ? s? d?ng ngu?n tài nguyên trên m?ng v?t l?, bao g?m c? m?ng n?i b? c?a b?n và Internet, b?n ph?i c?u h?nh các Các thi?t đ?t m?ng c?a máy ?o. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Virtual PC giao di?n đi?u khi?n, b?m máy ?o nơi b?n mu?n đ? c?u h?nh các thi?t l?p m?ng, và sau đó nh?p vàoThi?t đ?t.
 2. Dư?i Thiết đặt, b?mKết nối mạng.
 3. Dư?i Kết nối mạng, c?u h?nh các tùy ch?n r?ng b?n mu?n s? d?ng cho b? đi?u h?p m?ng:
  • Trong các S? lư?ng các b? đi?u h?p m?ng th? xu?ng danh sách, ch? đ?nh t?i đa b?n b? đi?u h?p m?ng đư?c mô ph?ng cho các máy ?o.
  • M?t t?p h?p c?u h?nh danh sách th? xu?ng xu?t hi?n, tùy thu?c vào bao nhiêu mô ph?ng b? đi?u h?p m?ng mà b?n đ? ch?n trong các S? lư?ng các b? đi?u h?p m?ng danh sách th? xu?ng. Trong các danh sách th? xu?ng, ch? đ?nh m?i th? đư?c mô ph?ng adapter cho b?t k? th? m?ng đó cài đ?t trên máy tính v?t l?, bao g?m c? Microsoft Loopback Adapter. B?n có th? gán nhi?u hơn m?t th? đư?c mô ph?ng m?ng cho cùng m?t m?ng th? trong máy tính v?t l?. Ngoài ra, b?n có th? đính kèm m?t m?ng ?o đ?n ch? có local m?ng. M?t m?ng ch? có local là m?t tư nhân m?ng cho giao ti?p gi?a máy ?o ch?.
 4. Nh?p vào Ok.
B?ng sau miêu t? tùy ch?n b? đi?u h?p mà xu?t hi?n trong danh sách th? xu?ng.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tùy ch?nMô tả
Không k?t n?iVôùi tuøy choïn naøy, m?ng là không có s?n trong máy ?o. Đó là m?t ? tư?ng t?t đ? ch?n tùy ch?n này khi máy tính th? ch?t không ph?i là trên m?ng, ho?c n?u b?n không truy c?p Internet thông qua m?t máy ?o. Tùy ch?n này có th? ngăn ch?n s? ch?m tr? có th? n?u các ph?n m?m máy ?o s? ki?m tra m?ng đi?u khi?n.
Local ch?Tùy ch?n này s? cho b?n m?ng h? tr? gi?a máy ?o ch?. V? v?y, máy ?o không có quy?n truy c?p b?t k? tài nguyên m?ng trên h? đi?u hành máy ch?.
Chia s? m?ng (NAT)B?n có th? gán tiên máy ?o m?ng th? đ? Chia s? m?ng (NAT). Vôùi tuøy choïn naøy, máy ?o k?t n?i đ?n m?t tư nhân m?ng mà Virtual PC t?o ra. M?ng lư?i bao g?m m?t máy ch? DHCP ?o và m?t m?ng ?o Đ?a ch? máy ch? d?ch thu?t. Máy ?o có th? truy c?p nhi?u nh?t TCP/IP d?a trên ngu?n h? đi?u hành máy ch? lưu tr? có th? truy c?p. Đ? bi?t thêm thông tin v? chia s? m?ng, xem các "Qu?n l? m?ng đư?c chia s? cho máy ?o"ph?n c?a bài vi?t này.
B? đi?u h?p m?ng trên máy tính v?t l?V?i đi?u này tùy ch?n, máy ?o k?t n?i tr?c ti?p đ?n các hi?n nay l?a ch?n k?t n?i m?ng c?a h? đi?u hành máy ch?. Máy ?o xu?t hi?n và cư x? gi?ng như m?t máy tính th? ch?t riêng bi?t trên cùng m?t m?ng. C?u h?nh m?ng s? xác đ?nh c?u h?nh m?ng c?a máy ?o. Ch?ng h?n, c?u h?nh m?ng xác đ?nh như th? nào m?t đ?a ch? IP đư?c gán cho máy ?o. Nếu m?ng s? d?ng m?t máy ch? DHCP, đ?a ch? IP đư?c gán t? đ?ng đ?n các máy ?o. Tương t?, n?u m?ng s? d?ng đ?a ch? IP t?nh, b?n ph?i c?u h?nh máy ?o đ? s? d?ng m?t đ?a ch? IP t?nh. Đ? làm như v?y, s? d?ng các phương pháp đư?c xác đ?nh trong tài li?u hư?ng d?n cho ho?t đ?ng máy ?o h? th?ng.
Microsoft Loopback AdapterN?u b?n mu?n t?o m?t môi trư?ng m?ng ph?c t?p hơn trên m?t máy vi tính v?t l?, và b?n không mu?n cài đ?t nhi?u m?ng v?t l? th?, b?n có th? cài đ?t nhi?u instances c?a Microsoft Loopback Adapter trên h? đi?u hành máy ch?. Đ? bi?t thêm thông tin v? Microsoft Loopback Adapter, xem các "M? r?ng kh? năng m?ng cho máy ?o" ph?n c?a bài vi?t này.

Qu?n l? m?ng đư?c chia s? cho máy ?o

V?i m?ng chia s?, máy ?o có th? truy c?p giao th?c TCP/IP d?a trên ngu?n l?c có s?n trên h? đi?u hành máy ch?. ?o PC ho?t đ?ng như máy ch? DHCP và đ?t m?t đ?a ch? IP đ?ng m?i ?o máy có s? d?ng chia s? m?ng. Đ?a ch? IP là trong 192.168.131.xt?m ho?t đ?ng, và máy ?o riêng l? đư?c gán m?t giá tr? cho x t? 1 đ?n 253. Virtual PC không cung c?p m?t giao di?n đ? t? xác đ?nh năng đ?ng Đ?a ch? IP máy ch? DHCP ?o ch? đ?nh. N?u h? đi?u hành máy ch? c?u h?nh đ? s? d?ng m?t đ?a ch? trong 192.168.131.x ph?m vi, b?n ph?i thay đ?i c?u h?nh h? đi?u hành máy ch?. Đ? s? d?ng chia s? m?ng, b?n ph?i c?u h?nh h? đi?u hành đư?c cài đ?t trên máy ?o s? t? đ?ng l?y m?t đ?a ch? IP t? m?t máy ch? DHCP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tài li?u hư?ng d?n cho các máy ?o h? đi?u hành.

Máy ?o đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng chia s? m?ng ho?t đ?ng như m?t máy tính đ?ng sau m?t d?ch đ?a ch? m?ng (NAT) b? đ?nh tuy?n. Chia s? m?ng không h? tr? l?p b?n đ? các c?ng. Bên ngoài máy tính không th? truy c?p vào m?t máy ch? đang ch?y trong máy ?o ho?c b?t k? c?ng trên máy ?o. Chia s? m?ng c?ng không h? tr? m?ng gi?a máy ?o ho?c t? các h? đi?u hành máy ch? lưu tr? đ? các máy ?o.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?ng, xem các "Qu?n l? các thi?t đ?t b? đi?u h?p m?ng cho ?o máy móc"ph?n c?a bài vi?t này.

Chú ý
 • Khi b?n s? d?ng m?ng chia s?, máy ?o c? ph?n k?t n?i Internet đư?c thi?t l?p trên h? đi?u hành máy ch? lưu tr?, không phân bi?t c?a cho dù máy ch? lưu tr? đư?c k?t n?i thông qua modem ho?c thông qua m?t m?ng c?c (b? LAN).
 • M?t s? ph?n m?m m?ng, ch?ng h?n như các chương tr?nh tr? chuy?n, có th? không ho?t đ?ng đư?c dư?i chia s? m?ng b?i v? m?t s? ph?n m?m m?ng yêu c?u m?t IP t?nh Đ?a ch?.
 • Ngư?i s? d?ng không ph?i là ngư?i qu?n tr? ho?c thành viên c?a các nhóm ngư?i qu?n tr? trên h? đi?u hành máy ch? không th? g?i ho?c nh?n đư?c ping ho?c khác d?a trên giao th?c thông đi?p đi?u khi?n Internet ICMP m?ng lư?i giao thông khi chia s? m?ng đư?c kích ho?t.

M? r?ng kh? năng m?ng cho máy ?o

B?n có th? cài đ?t và c?u h?nh Microsoft Loopback Adapter đ? m? r?ng kh? năng m?ng cho máy ?o. Microsoft Loopback Adapter cho b?n kh? năng m?ng sau đây:
 • B?n có th? có n?i m?ng cho ?o máy khi máy ch? h? đi?u hành không có m?t k?t n?i m?ng v?t l? có s?n. Đ? cung c?p kh? năng k?t n?i m?ng gi?a các máy ch? và máy ?o, cài đ?t Microsoft Loopback Adapter trên h? đi?u hành máy ch?, và sau đó c?u h?nh m?t k?t n?i m?ng trên m?i máy ?o và h? đi?u hành máy ch?.
 • B?n có th? thi?t l?p m?t môi trư?ng m?ng ?o ph?c t?p v?i nhi?u router và tư?ng l?a. Đ? cung c?p nhi?u gi?i pháp m?ng cho ?o máy móc, cài đ?t Microsoft Loopback Adapter trên h? đi?u hành máy ch?, và sau đó thi?t l?p như nhi?u ngư?i trong m?ng k?t n?i trên m?i h? đi?u hành như b?n mu?n.
Quan tr?ng N?u b?n mu?n truy c?p Internet t? m?t máy ?o đó c?u h?nh đ? s? d?ng Microsoft Loopback Adapter, b?n ph?i cho phép chia s? k?t n?i Internet trên máy ch?. Đ? bi?t thêm thông tin v? Internet K?t n?i chia s?, xem tài li?u hư?ng d?n đư?c bao g?m trong phiên b?n Windows đư?c cài đ?t trên máy ch?.

Đ? thi?t l?p m?t m?ng ?o k?t n?i, b?n ph?i cài đ?t Microsoft Loopback Adapter, và sau đó c?u h?nh k?t n?i m?ng cho các b? chuy?n đ?i. Khi b?n c?u h?nh các Microsoft Loopback Adapter, b?n ph?i c?ng c?u h?nh TCP/IP trên m?ng k?t n?i s? d?ng m?t đ?a ch? IP thích h?p.

B?n có th? s? d?ng b?t k? TCP/IP Đ?a ch?, nhưng nó là t?t nh?t đ? ch?n m?t đ?a ch? t? m?t ph?m vi đư?c dành riêng tư nhân TCP/IP Đ?a ch?. Ví d?, đ?a ch? TCP/IP có d?ng 192.168.x.y, nơi x là m?t giá tr? kho?ng 0-255, và ? đâu y là m?t giá tr? gi?a 1 và 254, đư?c tư nhân. Các giá tr? mà b?n ch?n cho x ph?i là gi?ng nhau trên máy ch? h? đi?u hành và trên m?i h? đi?u hành khách mà b?n mu?n là m?t ph?n c?a các m?ng ?o. N?u k?t n?i Ethernet chính c?a b?n s? d?ng m?t trong các tư nhân Đ?a ch?, b?n ph?i ch?n m?t giá tr? khác nhau cho xch? đ?nh cho Microsoft Loopback Adapter.

Thông tin v? làm th? nào đ? thi?t l?p Microsoft Loopback Adapter cho m?t h? đi?u hành máy ch? đang ch?y Microsoft Windows XP ho?c Microsoft Windows 2000, xem ch? đ? Virtual PC giúp, "cài đ?t và c?u h?nh Microsoft Loopback Adapter." Thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Microsoft Loopback Adapter trên h? đi?u hành khác, xem tài li?u hư?ng d?n cho các h? đi?u hành.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?ng, xem các "Qu?n l? các thi?t đ?t b? đi?u h?p m?ng cho ?o máy móc"ph?n c?a bài vi?t này.

Qu?n l? các thư m?c đư?c chia s? cho máy ?o

V?i c?p chia s?, máy ?o có th? s? d?ng m?t thư m?c ho?c m?t kh?i lư?ng trên máy ch? như th? nó là m?t m?ng dùng chung. C?p chia s? có th? là liên t?c ho?c t?m th?i. C?p chia s? liên t?c đư?c chia s? m?t l?n n?a m?i khi kh?i đ?ng h? đi?u hành khách. C?p chia s? t?m th?i là ch? có s?n cho đ?n khi h? đi?u hành khách đóng c?a. B?n có th? không chia s? thư m?c tr?c ti?p gi?a máy ?o, nhưng nhi?u h? đi?u hành khách có th? chia s? m?t thư m?c trên h? đi?u hành máy ch?.

Trư?c khi b?n có th? s? d?ng c?p chia s?, b?n ph?i c?u h?nh các C?p chia s? thi?t l?p trên máy ?o. Các C?p chia s? thi?t l?p là có s?n ch? khi máy ?o đang ch?y và b?n đ? cài đ?t b? sung máy ?o.

Đ? chia s? thư m?c, s? d?ng b?t k? m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Trong c?a s? Virtual PC, b?m máy ?o mà b?n mu?n đ? c?u h?nh, b?m vào Thiết đặt , sau đó b?m Chia s? Thư m?c trong các Thiết đặt h?p tho?i cho ?o máy.
 • Nh?p chu?t ph?i vào bi?u tư?ng c?p trên thanh tr?ng thái c?a các máy ?o, và sau đó nh?p vào C?p chia s? Thiết đặt.
 • Kéo m?t thư m?c ho?c kh?i lư?ng đ? bi?u tư?ng c?p.
Chú ý Khi b?n t?o m?t thư m?c đư?c chia s?, b?n ph?i gán cho nó m?t ? đ?a lá thư hi?n th?i không đư?c dùng b?i m?t ? đ?a ho?c b?ng m?t thi?t b? trong h? đi?u hành khách. N?u hai ? đ?a ho?c thi?t b? đư?c phân công đ?n cùng k? t? ? đ?a, c?p chia s? không xu?t hi?n trong các khách m?i h? đi?u hành.

Thu?c tính

ID c?a bài: 833134 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Virtual PC 2004
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB833134 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:833134

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com