M?t gói Volume Shadow Copy Service (VSS) có s?n cho Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 833167 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Giới thiệu

C?p nh?t lúc hotfix v?i d?ch v? Volume Shadow Copy cho Microsoft Windows Server 2003 có s?n. Gói này các đ?a ch? các tri?u ch?ng c? th? sau đây:

TRI?U CH?NG

Ph?n m?m b?n sao ?n không đ?y đ? v? s? lư?ng l?n mà s? d?ng m?t kích thư?c nh? c?m


Khi b?n c? g?ng t?o bóng sao vào kh?i l?n có kích thư?c nh? c?m (cho ví d?, ít hơn 4 kilobyte [KB]), ho?c n?u b?n có ?nh ch?p nhanh c?a m?t s? lư?ng r?t l?n cùng m?t lúc, các nhà cung c?p ph?n m?m VSS có th? s? d?ng m?t c?p phát b? nh? paged h? bơi l?n hơn trong vi?c t?o ra b?n sao bóng t?i hơn là c?n thi?t. N?u không đ? h? bơi paged b? nh? có s?n cho vi?c phân b?, sao ?n không th? hoàn thành và có th? gây ra m?t t?t c? trư?c shadow b?n sao tác v?. Khi v?n đ? này x?y ra, các thông báo l?i sau đây c?ng có th? xu?t hi?n trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng:
Event Type:	Error
Event Source:	VolSnap
Event Category:	None 
Event ID: 		5
Description:
The shadow copy of volume X: could not be created due to insufficient non-paged memory pool 
for a bitmap structure.
Event Type:	Error
Event Source:	VolSnap
Event Category:	None
Event ID:		20
Description:
The shadow copies of volume X: were aborted because of a failed free space computation.
Event Type:   Error
Event Source:  VolSnap
Event Category: None
Event ID:    28
Description:
The shadow copy of volume X: could not be created due to a failure in creating the necessary on 
disk structures.
 
Data:
0000: 00 00 00 00 02 00 58 00  ......X.
0008: 00 00 00 00 1c 00 06 c0  .......À
0010: 00 00 00 00 9a 00 00 c0  ....?..À
0018: 3d 00 00 00 00 00 00 00  =.......
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00  ........
Chú ý B?n có th? nh?n đư?c các s? ki?n khác mà không đư?c mô t? trong bài vi?t này. M?t giá tr? c?a 0xc000009a (STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES) ? NTSTATUS c?a các s? ki?n t?i bù đ?p 0x14 cho th?y m?t v?n đ? v?i c?p phát tài nguyên b? nh?.

Giải pháp B?n c?p nh?t này s?a v?n đ? c?p phát b? nh?. B?n v?n có th? g?p các tri?u ch?ng này n?u b?n không có đ? b? nh? s?n dùng đ? th?c hi?n thao tác sao.

Gian ch? l?i x?y ra trong nhà văn d?ch v? b?n sao bóng kh?i lư?ng, và b?n sao ?n b? m?t trong quá tr?nh sao lưu hay trong trư?ng h?p c?a cao ho?t đ?ng đ?u vào/đ?u ra


Khi b?n b?t đ?u m?t quá tr?nh sao lưu, m?t s? kh?i lư?ng b?n sao d?ch v? nhà văn có th? nh?n đư?c l?i l?i quá th?i gian gây ra sao lưu th?t b?i. M?t nhà văn d?ch v? Volume Shadow Copy là m?t chương tr?nh ho?c m?t d?ch v? có s? d?ng các d?ch v? Volume Shadow Copy đ? lưu thông tin trư?c khi b?n sao ?n đư?c t?o ra. Ví d?, khi b?n s? d?ng m?t chương tr?nh sao lưu (ví d? như NTBackup), sao lưu có th? không đư?c hoàn thành, và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i tr? l?i khi t?o b?n sao bóng kh?i lư?ng: 800423f4 (ho?c các giá tr? 800423f2 hay 800423f3).
Đ? ch?n đoán v?n đ? nhà văn d?ch v? Volume Shadow Copy, ch?y các vssadmin l?nh ngay l?p t?c sau th?t b?i sao lưu:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Lo?i vssadmin danh sách nhà văn.
L?nh này li?t kê nhà văn d?ch v? Volume Shadow Copy và nhà nư?c hi?n nay c?a m?i nhà văn. Ví d?, đ?u ra có th? ch? ra r?ng các Microsoft SQL Server Desktop công c? (MSDE) ho?c các nhà văn Microsoft Active Directory đ? th?t b?i. B?n có th? g?p l?i quá th?i gian l?i trên m?t s? nhà văn, nhà văn MSDE, nhà văn SQL, nhà văn NT Directory d?ch v? (NTDS), nhà văn Windows Internet đ?t tên h? th?ng (th?ng), nhà văn Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), nhà văn lưu tr? t? xa, nhà văn th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n và các nhà văn Microsoft Exchange. Đây là m?u đ?u ra:
C:\>VSSADMIN LIST WRITERS
[...]
Writer name: 'NTDS'
Writer Id: {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757}
Writer Instance Id: {26ed439f-4a52-481d-963d-5db5b695d9e7}
State: [10] Failed
Last error: Retryable error
Ngoài ra, m?t s? l?i l?i quá th?i gian có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách xem s? ghi s? ki?n ?ng d?ng. Sau đây là hai ví d?:
Event ID: 12290
Description: 
Volume Shadow Copy Service warning: ESENT ERROR {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} NTDS: -2402. hr = 0x00000000. 
Event ID: 2004
Description: 
Shadow copy 6 time-out (20000 ms). 
B?n có th? g?p m?t v?n đ? gây ra m?t s? nhà văn d?ch v? Volume Shadow Copy đ? th?i gian ra trong m?t sáng t?o b?n sao bóng dài. V?n đ? này x?y ra đ?c bi?t là trên máy tính có ? đ?a c?ng ch?m, thi?u b? nh? ho?c t?c đ? CPU th?p. V?n đ? này c?ng có th? x?y ra trên máy tính có đ?a ghi nh? cache vô hi?u hóa (ví d?, trên m?t máy tính đi?u khi?n tên mi?n).

Sáng t?o b?n sao bóng t?i bao g?m m?t chu?i ph?c t?p các cu?c g?i inter-process. Các cu?c g?i inter-process H?y ch?c ch?n r?ng t?t c? các quan tr?ng lư?ng b?n sao bóng kh?i lư?ng d?ch v? văn tuôn ra b? đ?m d? li?u c?a h? trong th?i gian sáng t?o b?n sao bóng. Các chương tr?nh này bao g?m SQL, Exchange Server, d?ch v? h? đi?u hành và các chương tr?nh khác. Ngoài ra, m?t s? nhà văn d?ch v? Volume Shadow Copy, gi?ng như các nhà văn trao đ?i, không vi?t trong m?t kho?ng th?i gian đư?c xác đ?nh trư?c. Th?i gian ch? đ?i này cho phép sao ?n đư?c t?o ra trong kho?ng th?i gian. Nh?ng nhà văn ch? đ?i đ? vi?t đ? các n?i dung c?a sao bóng s? đư?c phù h?p v?i b? đ?m d? li?u c?a h?. Tuy nhiên, n?u có t?c đ? CPU th?p, s? d?ng b? nh? cao ho?c c?p đ?u vào/đ?u ra cao, b?n có th? g?p các hành vi sau đây:
 • Nh?ng nhà văn không tuôn ra b? đ?m d? li?u c?a h?.
 • Nh?ng nhà văn không ch? đ?i kho?ng th?i gian trư?c khi h? vi?t.
Khi v?n đ? này x?y ra, vi?c t?o b?n sao bóng t?i không thành công.

Quan tr?ng Kh?i lư?ng b?n sao bóng d?ch v? nhà văn có th? th?t b?i v?i l?i tương t? do c?a các đi?u ki?n khác. Nh?ng đi?u ki?n này bao g?m thi?u không gian đ?a ho?c không đúng cách c?u h?nh c?a máy tính. Hotfix này ch? ch? c? th? time-out l?i ng?u nhiên có th? x?y ra trong kh?i lư?ng b?n sao d?ch v? nhà văn trong b?n sao lưu. Microsoft r?t khuy?n cáo r?ng b?n xem s? k? s? đ? b?t k? ti?m năng lư?ng b?n sao bóng kh?i lư?ng d?ch v? l?i khác mà có th? t?o ra m?t s? th?t b?i c?a nhà văn.

Tri?u ch?ng liên quan khác là r?ng bóng b?n sao c?a c?p m?ng chia s? có th? đ? b? xóa. Khi v?n đ? này x?y ra, thông báo l?i sau s? xu?t hi?n đăng nh?p trong s? ki?n này:
Event Type: Error
Event Source: VolSnap
Event Category: None
Event ID: 25
Description: 
The shadow copies of volume VolumeName were aborted because the diff area file could not grow in time. Consider reducing the IO load on this system to avoid this problem in the future. 
Trong thư, VolumeName là tên c?a t?p đư?c l?p bi?u cho sao lưu.

B?n c?ng có th? g?p m?t v?n đ? tr?nh đi?u khi?n Volsnap.sys r?ng nguyên nhân sao ?n đ? xóa wheninput/đ?u ra là r?t cao. V?n đ? này có th? x?y ra đ?c bi?t là khi b? nh? cache ghi đ?a b? vô hi?u hóa (ví d?, trên m?t máy tính đi?u khi?n tên mi?n).

Theo m?c đ?nh, các nhà cung c?p b?n sao bóng đư?c bao g?m trong Microsoft Windows Server 2003 đư?c s? d?ng đ? t?o ra b?n sao ?n cho các m?c đích sao lưu. B?n sao ?n đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng m?t b?n sao trên ghi th?c hi?n. S? khác bi?t đư?c sao chép trong khu v?c lưu tr? b?n sao c?a bóng t?i. Volume Shadow Copy ho?t, b?n có th? s? d?ng m?t trong hai công shadow b?n sao c? qu?n l? ho?c các vssadmin b? ch? huy.

Trong phiên b?n g?c phát hành c?a Windows Server 2003, khu v?c lưu tr? b?n sao bóng t?i ban đ?u mà đư?c c?p phát cho sáng t?o b?n sao bóng là 100 megabyte (MB). Tuy nhiên, không gian th?c t? đư?c s? d?ng là nh? hơn nhi?u. Như vư?t qua th?i gian, không gian đư?c phân b? có th? tăng như nhi?u d? li?u hơn l?n trên ? đ?a g?c. Tuy nhiên, khi đ?u vào/đ?u ra lưu lư?ng truy c?p cao v? kh?i lư?ng ban đ?u, khu v?c lưu tr? b?n sao c?a bóng t?i không th? tr?ng đ? nhanh đ? gi? t?t c? các thay đ?i b?n ghi. Hành vi này gây ra vi?c xóa t?t c? các b?n sao ?n trên ? đ?a g?c. V?n đ? này là đáng chú ? trong các c?u h?nh b? đi?u khi?n tên mi?n. Theo m?c đ?nh, b? nh? cache ghi đ?a b? vô hi?u hóa trong c?u h?nh b? đi?u khi?n tên mi?n.

Quan tr?ng M?t v?n đ? tương t? như gây ra b?i defragmenting m?t kh?i lư?ng có kích thư?c nh? c?m. Trong t?nh h?nh này, t?t c? các bóng b?n sao s? b? xóa và l?i s? ki?n đư?c li?t kê trong trư?c đó ph?n này đư?c đăng nh?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c m?t b?n sao ?n trong m?t d?n li?n đ?a, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
312067B?n sao ?n có th? b? m?t khi b?n ch?ng phân m?nh m?t kh?i lư?ng
Ngoài ra, s? ki?n l?i có th? đư?c đăng ID 2004 khi có l?i kh?i lư?ng h? th?ng t?p NTFS. Đ? xác đ?nh xem đây là v?n đ?, ch?y chương tr?nh Chkdsk.exe v?i các / f chuy?n đ?i.

L?n đăng nh?p ki?m toán. Nhà văn time-out l?i c?ng có th? xu?t hi?n trong b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng n?u s? ghi b?o m?t (ki?m toán) là r?t l?n. It's t?t nh?t đ? sao lưu tr?ng thái h? th?ng đ?nh k?, ho?c đ? xóa các đăng nh?p theo đ?nh k?.

Giải pháp Hotfix này làm gi?m s? xu?t hi?n c?a v?n đ? này cho phép m?t s? nhà văn thêm th?i gian đ? chu?n b? cho quá tr?nh b?n sao bóng. Hotfix này c?ng thay đ?i khu v?c lưu tr? b?n sao c?a bóng t?i thi?u ban đ?u t? 100 MB đ?n 300 MB.

S? ki?n lo?i b? các plug and Play (PnP) b?t ng? đư?c t?o ra khi b?n xóa b? b?n sao ?n ph?n c?ng


B?n sao ?n ph?n c?ng là b?n sao ?n đư?c th?c hi?n trong m?t ph?n c?ng lưu tr? m?ng. B?n sao ?n ph?n c?ng xu?t hi?n tương t? như và đang đư?c đi?u tr? tương t? như đ?a và các con s? h?p l? đơn v? (LUNs) c?a Windows Server 2003. Khi m?t đ?a ho?c m?t LUN đ?t nhiên b? lo?i b? t? h? th?ng, thông báo s? ki?n đư?c đăng nh?p mà chi ti?t vi?c lo?i b? b?t ng?. Tương t? như v?y, đ?i v?i b?n sao ?n ph?n c?ng, m?t thông báo s? ki?n đư?c đăng nh?p khi b?n sao ?n s? b? xóa. Khi b?n xóa b? b?n sao ?n ph?n c?ng, các thông báo l?i sau đây c?ng có th? xu?t hi?n trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng:
Event Type: Error	
Event Source: PlugPlayManager
Event Category: None
Event ID: 12	
Description:
The device 'Manufacturer Model (C) SCSI Disk Device' (SCSI\Disk&Ven_Vendor&Prod_Product_(C)Vendor&Rev_2001\4&13376f61&0&1017) disappeared from the system without first being prepared for removal.
Event Type: Error
Event Source: VSS
Event Category: None
Description:
Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine DeleteVolumeMountPoint. hr = 0x80070002 
Giải pháp Gói này gi?i quy?t v?n đ? b?ng cách lo?i b? m?t cách chính xác kh?i lư?ng b?n sao bóng và các thi?t b? đ?a.

B?n sao ?n không làm vi?c trong m?t c?m sao này có nhi?u c?a s? h? th?ng đư?ng d?n ho?c khi chia s? ADMIN$ đ? b? xóa


Khi b?n b?t b?n sao ?n cho các thư m?c đư?c chia s? trong m?t c?m, tác v? theo l?ch b?n sao bóng có th? không hoàn thành khi các nút khác nhau trong c?m có đư?ng d?n thư m?c Windows khác nhau (ví d?, % windir %). Ví d?, n?u đư?ng d?n cài đ?t Windows cho nút a là c:\winnt và đư?ng d?n cho nút b c:\windows, tác v? theo l?ch bi?u không th? làm vi?c sau khi không th?c hi?n trên t? nút a nút sinh

B?n c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng đ? s?p x?p b?n sao ?n:
Không th? t?o ra m?t l?ch tr?nh m?c đ?nh cho vi?c t?o các bóng t?i c?a đ?a X" 0x80070906 Tài nguyên đư?c chia s? này không t?n t?i.
V?n đ? này có th? x?y ra n?u chia s? ADMIN$ đ? đư?c g? b? t? m?t h? th?ng, ngay c? trong k?ch b?n không nhóm.

Giải pháp Gói này gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này. Nhi?u đư?ng d?n h? th?ng Windows bây gi? đư?c phát hi?n, và chia s? ADMIN$ không c?n c?n thi?t khi b?n lên l?ch m?t tác v? sao bóng.

M?t ph?n c?ng shadow sao chép ngu?n tài nguyên có th? đư?c m? côi n?u b?n h?y b? m?t ph?n c?ng sao ?n t?o chi?n d?ch


Khi b?n t?o b?n sao ?n ph?n c?ng s? đư?c t? đ?ng nh?p kh?u trên cùng m?t máy tính mà sao ?n đư?c t?o ra, tài nguyên b?n sao bóng có th? đư?c m? côi n?u b?n h?y b? thao tác. Tri?u ch?ng này x?y ra ch? khi các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Khi b?n s? d?ng b?n sao ?n ph?n c?ng đư?c c?u h?nh đ? t? đ?ng đư?c chuy?n nh?p vào cùng m?t máy tính (b?ng cách s? d?ng b?i c?nh autoimport)
 • Khi sao ?n ph?n c?ng h?y b? khi sao ?n đư?c t?o ra.
Đ? xoá tài nguyên ph?n c?ng, m?t ngư?i dùng có ?y nhi?m qu?n tr? ph?i xóa tài nguyên th? công b?ng cách s? d?ng chương tr?nh qu?n l? thi?t b? lưu tr?.

Giải pháp Gói này gi?i quy?t v?n đ? này b?i phát hi?n cho dù m?t c?u h?nh t? đ?ng nh?p kh?u t?n t?i.

M?t l?i 0x800700EA x?y ra khi b?n c? g?ng nh?p kh?u b?n sao ?n ph?n c?ng


Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n sao ?n ph?n c?ng có th? không nh?p kh?u. Khi tri?u ch?ng này x?y ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo s? ki?n sau:
Event Type:		Error
Event Source:	VSS
Event Category:	None
Event ID:		8193
Description:
Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine DeviceIoControl(IOCTL_VOLMGR_QUERY_HIDDEN_VOLUMES. hr = 0x800700ea.
Giải pháp Gói này gi?i quy?t v?n đ? này.

B?n sao ?n có th? b? l?i trên t?p đư?c r?t phân m?nhTrên m?t kh?i lư?ng đó là r?t phân m?nh và nơi sao ?n đư?c b?t, sao bóng có th? b? h?ng.

Giải pháp Gói này gi?i quy?t v?n đ? này.

Sao ?n ph?n c?ng cho th?y đư?ng d?n thi?t b? NULL


B?n không th? thành công t?o b?n sao ?n ph?n c?ng. Tuy nhiên, sao ?n báo cáo là thành công v?i đư?ng d?n thi?t b? NULL. V?n đ? này có th? x?y ra khi thi?t b? lưu tr? ph?n c?ng không th? t?o b?n sao bóng. Tuy nhiên, s? th?t b?i và m? l?i đang ?n. Các chương tr?nh yêu c?u báo cáo m?t s? th?t b?i trong khi c? g?ng đ? truy c?p sao ?n.

Giải pháp Gói này gi?i quy?t v?n đ? này. S? th?t b?i và m? l?i chính xác quay tr? l?i chương tr?nh.

Kh?i lư?ng có th? bi?n m?t khi b?n ch?y b?n sao ?n ph?n c?ng trong m?t môi trư?ng nhóm


M?t kh?i lư?ng có th? bi?n m?t khi b?n ch?y b?n sao ?n ph?n c?ng và khi kh?i lư?ng là m?t ph?n c?a m?t ngu?n l?c đư?c qu?n l? trong m?t cluster. V?n đ? này x?y ra khi tr?nh đi?u khi?n đ?a c?m không vư?t qua m?t s? ho?t đ?ng gi?a các t?ng trong ch?ng lưu tr?.

Giải pháp Gói này gi?i quy?t v?n đ? này. Tr?nh đi?u khi?n đ?a c?m bây gi? thông qua các ho?t đ?ng chính xác.

M?t máy tính có th? ng?ng đáp ?ng n?u b?n sao ?n cho tùy ch?n thư m?c chia s? đư?c b?t lên khi b?n c? g?ng nh?p kh?u b?n sao ?n ph?n c?ng


Tri?u ch?ng này x?y ra khi b?n s? d?ng b?n sao ?n ph?n c?ng và khi b?n làm theo các bư?c sau:
 1. B?n có b?t B?n sao ?n cho c?p chia s? trên ? đ?a.
 2. B?n th?c hi?n các b?n sao ?n ph?n c?ng trên kh?i lư?ng đó.
 3. B?n nh?p sao ?n ph?n c?ng.
 4. B?n phá v? sao ?n ph?n c?ng (ví d?, b?n chuy?n đ?i đ? m?t LUN).
 5. B?n c?u h?nh m?i LUN thao tác đ?c/ghi.
Giải pháp: Gói này gi?i quy?t v?n đ? này.

M?t s? ho?t đ?ng VSS có th? không hoàn t?t sau khi b?n sao ?n ph?n c?ng không thành công hơn trong m?t môi trư?ng nhóm


Khi m?t c?m sao này th?t b?i trên x?y ra, m?t s? nhi?m v? đ?u vào/đ?u ra có th? không hoàn t?t trong khi các ngu?n l?c lưu tr? đang trong quá tr?nh tr? l?i tr?c tuy?n vào m?t c?m nút. Khi các tri?u ch?ng này x?y ra, ngăn x?p lưu tr? có th? phát hi?n m?t s? l?nh v?c c?a b?n sao ?n ph?n c?ng như các l?nh v?c x?u. M?t s? ho?t đ?ng VSS không đ?y đ?, và b?n có th? nh?n đư?c các s? ki?n sau đây trong Nh?t k? ?ng d?ng:
  Event Type: 	Error
  Event Source:	VSS
  Event Category:	None
  Event ID: 		8193
  Computer: 		Computer_name
  Description:
  Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine
  DeviceIoControl(IOCTL_VOLUME_SET_GPT_ATTRIBUTES). 
  hr = 0x80070057
Giải pháp Gói này gi?i quy?t v?n đ? này. Ngăn x?p lưu tr? s? th? l?i các ho?t đ?ng.

D?ch v? c?m có th? không kh?i đ?ng sau khi b?n nâng c?p đ? Microsoft Windows Server 2003


Khi b?n nâng c?p c?m t? Windows 2000 Server lên Windows Server 2003, tài kho?n d?ch v? có th? không có m?t thành viên r? ràng c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương. Trong Windows Server 2003, d?ch v? c?m máy ch? m?t VSS writer. D?ch v? không có th? b?t đ?u n?u tài kho?n d?ch v? không ph?i là m?t thành viên r? ràng c?a nhóm ngư?i qu?n tr? đ?a phương.

Giải pháp Updatepackage này gi?i quy?t v?n đ? này. Tài kho?n d?ch v? c?m sao s? đư?c thêm vào danh sách tùy ch?nh tài kho?n VSS.

VSS không th? t?o ?nh ch?p nhanh trên các con s? đơn v? h?p l? trên ? đ?a Internet nh? máy tính h? th?ng giao di?n (iSCSI)


Khi b?n c? g?ng t?o ra m?t b?n ch?p trên m?t LUN là trên m?t kh?i lư?ng iSCSI, b?n có th? nh?n đư?c thông báo s? ki?n sau:
Source: VSS
EventID: 8193
Description:
Volume Shadow Copy Service Error: Unexpected error calling routine IVssLunInformation::SetBasicType hr=0x80070057.
Giải pháp Gói này thêm h? tr? cho ph?n c?ng iSCSI.

Chú ý Microsoft khuy?n cáo b?n h?y ch?y Microsoft phiên b?n ph?n m?m xư?ng iSCSI 1,02 ho?c m?i hơn. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ? đ?a iSCSI, truy c?p vào các sau đây Microsoft công ngh? lưu tr? - iSCSI trang Web:http://www.Microsoft.com/windowsserver2003/Technologies/Storage/iSCSI/Default.mspx

SQL MSDE Writer tr? v? m?t l?i n?u cơ s? d? li?u là gián tuy?n trong quá tr?nh khôi ph?c


Khi b?n c? g?ng khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u SQL, các nhà văn MSDE (như là m?t ph?n c?a quá tr?nh VSS) c? g?ng đ? giao ti?p v?i trư?ng h?p SQL. N?u b?n th?c hi?n m?t thao tác khôi ph?c trong khi ví d? SQL MSDE không ch?y, các nhà văn MSDE không th? k?t n?i. Các nhà văn MSDE báo cáo m?t s? th?t b?i đ? ?ng d?ng sao lưu và gây ra thao tác khôi ph?c th?t b?i. Thông báo l?i sau c?ng xu?t hi?n trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng:
Event Type: Error 
Event Source: VSS 
Event Category: None 
Event ID: 6013 
Description: 
Sqllib error: OLEDB Error encountered calling IDBInitialize::Initialize. hr = 0x80004005. 
  SQLSTATE: 08001, Native Error: 17 Error state: 1, Severity: 16 
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Error message: 
  [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).] 
  SQL Server does not exist or access denied.
Giải pháp Gói này gi?i quy?t v?n đ? này.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
889100 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này s? thay th? hotfix sau đây:
826936 Gian ch? l?i x?y ra trong nhà văn Volume Shadow Copy Service, và b?n sao ?n b? m?t trong quá tr?nh sao lưu và trong su?t th?i gian khi có tr?nh đ? cao v? đ?u vào/đ?u ra

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  18-Dec-2003 20:04 5.2.3790.114    59,392 Clusdisk.sys
  26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113   225,280 Dmadmin.exe   
  26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.109  1,055,232 Esent.dll    
  18-Dec-2003 07:21 5.2.3790.113   129,536 Ftdisk.sys
  26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113   273,920 Swprv.dll    
  18-Dec-2003 07:16 5.2.3790.113   116,736 Volsnap.sys
  18-Dec-2003 07:16 5.2.3790.113   131,584 Vssadmin.exe   
  26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113   542,720 Vssapi.dll    
  26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113   130,560 Vssui.dll    
  18-Dec-2003 07:16 5.2.3790.113   663,040 Vssvc.exe    
  26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113    18,432 Vss_ps.dll    
  16-Dec-2003 17:55 5.2.3790.113    37,888 Ws03res.dll 

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows Server 2003 Service Pack 1.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các d?ch v? Volume Shadow Copy (VSS), nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
327948Windows Server 2003 kh? năng tương thích v?i ph?n m?m sao lưu c?
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 833167 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp1fix atdownload kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB833167 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:833167

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com