M?t công c? có s?n đ? lo?i b? Blaster sâu và Nachi sâu nhi?m t? máy tính ch?y Windows 2000 ho?c Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 833330 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Công c? này không c?n có s?n. Nó đ? đư?c thay th? b?i các Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Malicious Software Removal Tool, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
890830Các Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool giúp lo?i b? ph?n m?m đ?c h?i c? th?, ph? bi?n t? máy tính đang ch?y Windows Server 2003, Windows XP ho?c Windows 2000
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t 823980 ho?c c?p nh?t b?o m?t 824146 trên m?t máy tính b? nhi?m sâu Blaster ho?c sâu Nachi, máy tính có th? ti?p t?c t?o ra m?ng lư?i giao thông trên các c?ng Transmission Control Protocol/UDP (TCP/UDP) b? ?nh hư?ng, và qua Internet ki?m soát tin nh?n Protocol (ICMP), trong m?t n? l?c đ? lan truy?n nhi?m vi rút đ? các máy tính d? b? t?n thương khác.

Đ? thêm thông tin v? Blaster sâu và Nachi sâu, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
826955Vi rút c?nh báo v? Blaster sâu và các bi?n th? c?a nó
826234 Vi rút c?nh báo v? Nachi sâu
Đ? thêm thông tin v? b?n c?p nh?t b?o m?t 823980 và 824146 security update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824146MS03-039: M?t b? đ?m tràn ng?p trong RPCSS có th? cho phép k? t?n công đ? ch?y chương tr?nh đ?c h?i
823980 MS03-026: B? đ?m tràn ng?p trong RPC có th? cho phép code execution

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra v? máy tính c?a b?n b? nhi?m sâu Blaster ho?c sâu Nachi. Thêm vào b?ng cách s? d?ng tư?ng l?a và cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t 823980 ho?c 824146 security update, b?n ph?i c?ng lo?i b? sâu Blaster và Nachi sâu t? b?t k? máy tính b? nhi?m. Tư?ng l?a, C?p Nh?t b?o m?t 823980 và C?p Nh?t b?o m?t 824146 ngăn ch?n các sâu t? lây nhi?m cho máy tính c?a b?n, nhưng b?n c?ng ph?i th?c hi?n các bư?c đ? lo?i b? b?t k? nhi?m đ? t?n t?i trư?c khi b?n th?c hi?n các bi?n pháp ph?ng ng?a.

GI?I PHÁP

Microsoft đ? phát hành trong Microsoft Windows Blaster Worm Removal Tool (KB833330), m?t công c? lo?i b? sâu Blaster và Nachi sâu t? m?t máy tính đang ch?y b?t k? m?t trong nh?ng s?n ph?m đư?c li?t kê trong các "Áp d?ng cho"ph?n c?a bài vi?t này.

Lưu ? Nhi?u công ty ch?ng vi-rút c?ng cung c?p các công c? đ? lo?i b? nh?ng sâu, và h?u h?t thông tin m?i nh?t các chương tr?nh ch?ng vi-rút c?ng lo?i b? nh?ng sâu.

T?i v? và thi?t l?p thông tin

Đ? ch?y Windows Blaster Worm Removal Tool, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft, và sau đó cài đ?t b?n c?p nh?t quan tr?ng KB833330 n?u nó có s?n:
http://Update.Microsoft.com Ngày phát hành: 13 tháng m?t, 2004
Lưu ? N?u b?n s? d?ng t? đ?ng các b?n C?p Nh?t, b?n c?p nh?t này s? đư?c t? đ?ng cài n?u nó là c?n thi?t. B?n không ph?i m?t b?t k? hành đ?ng b? sung. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294871Mô t? v? các tính năng c?p nh?t t? đ?ng trong Windows
Công c? này c?ng có th? đư?c tri?n khai b?ng cách s? d?ng Microsoft ph?n m?m C?p Nh?t d?ch v? (SUS), Microsoft h? th?ng qu?n l? máy ch? (SMS) và ph?n m?m qu?n l? h? th?ng khác. Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các gói ph?n m?m C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng Microsoft SUS ho?c Microsoft SMS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Ph?n m?m C?p Nh?t d?ch v? tri?n khai gi?y tr?ng
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466200.aspx
Quan tr?ng Khi b?n s? d?ng tin nh?n SMS Microsoft ho?c các ph?n m?m qu?n l? h? th?ng khác đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t này, đó là m?t ? tư?ng t?t đ? ki?m tra vi?c cài đ?t và lo?i b? b?n C?p Nh?t trên m?t vài bài ki?m tra máy tính trư?c khi b?n m? r?ng vi?c tri?n khai đ? t? ch?c toàn b? c?a b?n. Đ?c bi?t, Microsoft khuy?n cáo b?n h?y ki?m ch?ng r?ng thư m?c %WINDIR%\$NTUNINSTALLKB833330\Blastcln đư?c t?o ra v?i s? cho phép thích h?p. Qu?n tr? viên tên mi?n ph?i có toàn quy?n ki?m soát c?a thư m?c %WINDIR%\$NTUNINSTALLKB833330\Blastcln. N?u c?n thi?t, ch? đ?nh các quy?n này b?ng cách s? d?ng k?ch b?n tri?n khai c?a b?n sau khi KB833330 critical update C?p Nh?t gói đư?c cài đ?t. Ví d?, s? d?ng công c? d?ng l?nh Xcacls.exe đ? s?a đ?i các quy?n truy c?p h? th?ng t?p tin NTFS cho thư m?c %WINDIR%\$NTUNINSTALLKB833330\Blastcln. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
318754Làm th? nào đ? s? d?ng Xcacls.exe đ? s?a đ?i các quy?n truy c?p NTFS
Qu?n tr? m?ng có th? t?i v? công c? này t? trung tâm t?i v? ho?c t? c?a hàng Microsoft Windows Update đ? tri?n khai nhi?u Microsoft Windows XP trên máy tính ho?c nhi?u máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000. N?u b?n mu?n cài đ?t công c? này sau ngày m?t ho?c nhi?u máy vi tính, t?m ki?m cho bài vi?t s? ID 323166 b?ng cách s? d?ng các tính năng tùy ch?n t?m ki?m nâng cao trong danh m?c C?p nh?t Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323166Làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n và hotfixes t? Windows Update Catalog
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh nhà qu?n tr? m?ng có th? dùng đ? cài đ?t công c? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262841Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho c?a s? ph?n m?m C?p Nh?t gói

Đi?u ki?n tiên quy?t

KB833330.exe yêu c?u sau đây:
 • B?n ph?i ch?y Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) ho?c sau này ho?c m?t phiên b?n 32-bit c?a Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  827218Làm th? nào đ? xác đ?nh xem máy tính c?a b?n đang ch?y m?t phiên b?n 32-bit ho?c 64-bit phiên b?n h? đi?u hành Windows
 • B?n ph?i đăng nh?p như m?t qu?n tr? viên máy tính ho?c là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?.
 • B?n ph?i có b?n c?p nh?t b?o m?t 823980 ho?c 824146 security update cài đ?t. Trong khi cài đ?t KB833330.exe, thi?t l?p xác minh r?ng m?t trong các b?n c?p nh?t b?o m?t đư?c cài đ?t b?ng cách ki?m tra các phiên b?n c?a t?p tin Rpcss.dll trên máy tính c?a b?n. N?u các phiên b?n c?a t?p này trên máy tính c?a b?n là s?m hơn phiên b?n đó đư?c di?n t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 823980, ti?n tr?nh cài đ?t không thành công.
N?u b?t k? m?t trong nh?ng đi?u ki?n tiên quy?t không đư?c đáp ?ng, cài đ?t không thành công, và b?n s? nh?n đư?c m?t thông báo thích h?p l?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s? th?t b?i, h?y ki?m tra các t?p tin log %windir%\KB833330.log.

Lưu ? Trên m?t s? h? đi?u hành 64-bit, vi?c cài đ?t có th? không thành công, và b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i không chính xác. Ví d?, các tin nh?n có th? ch? ra r?ng b?n ph?i cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t 823980 ngay c? khi nó đ? đư?c cài đ?t.

Thông tin s? d?ng

Trong khi cài đ?t KB833330.exe, thi?t l?p ki?m tra máy tính c?a b?n cho các đi?u ki?n tiên quy?t c?n thi?t. N?u các đi?u ki?n tiên quy?t đư?c đáp ?ng, thi?t l?p t? đ?ng sao Blastcln.exe vào thư m?c %WINDIR%\$NtUninstallKB833330$\Blastcln và sau đó ch?y Blastcln.exe đ? ki?m tra cho các nhi?m trùng Blaster và cho các nhi?m trùng Nachi. N?u b? nhi?m trùng là hi?n nay, Blastcln.exe vô hi?u hóa các sâu và lo?i b? chúng. Khi Blastcln.exe ch?y, nó th?c hi?n các tác v? sau mà không hi?n th? b?t k? h?p tho?i ho?c giao di?n ngư?i dùng khác:
 1. Blastcln.exe ki?m tra b?ng ch?ng c?a m?t nhi?m Blaster và b? nhi?m trùng Nachi trong b? nh?. N?u nó t?m th?y m?t nhi?m trùng, nó ho?c là k?t thúc quá tr?nh sâu, ho?c nó d?ng l?i và xóa b? d?ch v?, ho?c c? hai.
 2. Blastcln.exe ki?m tra cho bi?t Blaster file và cho bi?t Nachi t?p trên đ?a, và nó s? ki?m tra cho các m?c trong phím Run registry. N?u nó t?m th?y chúng, nó xóa các t?p tin sâu, và nó lo?i b? các m?c đăng k?. Nó có th? cho các công c? (ho?c sâu) đ? xóa các t?p tin sâu trên đ?a mà không xóa giá tr? s? đăng k?. Trong t?nh hu?ng này, nơi m?t giá tr? đăng k? Blaster không c?n ch? ra t?p trên đ?a (và, do đó, v? cơ b?n vô h?i), Blastcln.exe không lo?i b? giá tr? đăng k? "m? côi".
Lưu ? B?i v? KB833330.exe thi?t l?p t? đ?ng ch?y Blastcln.exe n?u các đi?u ki?n tiên quy?t đư?c đáp ?ng, b?n không ph?i ch?y Blastcln.exe b?ng tay. Tuy nhiên, b?n có th? ch?y Blastcln.exe th? công t? thư m?c %WINDIR%\$NtUninstallKB833330$\Blastcln. S? d?ng các -v chuy?n sang đ?u ra thông tin Nh?t k? trên bàn đi?u khi?n. Ví d?, g? blastcln - v t?i d?u nh?c l?nh.

Blastcln.exe ch? ch?y trên máy tính mà đáp ?ng các đi?u ki?n tiên quy?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các "Đi?u ki?n tiên quy?t"ph?n c?a bài vi?t này.

Blastcln.exe t?o m?t t?p s? ghi đư?c đ?t tên theo Blastcln.log trong thư m?c %WINDIR%\Debug. N?u b? nhi?m trùng không đư?c t?m th?y, Blastcln.exe đăng d?ng sau vào Blastcln.log:
Không có nhi?m Blaster/Nachi đư?c t?m th?y.
N?u m?t nhi?m trùng đư?c t?m th?y, Blastcln.exe đăng d?ng sau vào Blastcln.log:
Worm_Name t?m th?y và g? b?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t công c? này.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? công c? này, s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Pa-nen đi?u khi?n đ? lo?i b? các Windows Blaster sâu b? công c? (KB833330). H? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng ti?n ích Spunist.exe đ? lo?i b? công c? này. Các ti?n ích Spuninst.exe n?m trong thư m?c %Windir%\$NTUninstallKB833330$\Spuninst. Spuninst.exe h? tr? thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /? Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • /z Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).

THÔNG TIN THÊM

Blastcln.exe ch? có th? lo?i b? sâu Blaster và Nachi sâu. Đư?c bi?t đ?n khác worms mà t?o ra các cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC) / DCOM khai thác lưu lư?ng truy c?p không đư?c c?t b?. Ngoài ra, Blastcln.exe không th? lo?i b? trong tương lai RPC/DCOM khai thác ho?c khai thác nhi?u sâu t?o ra RPC/DCOM khai thác lưu lư?ng truy c?p. Đ? ngăn ch?n khác sâu đư?c bi?t đ?n t?o ra RPC/DCOM khai thác lưu lư?ng truy c?p, trong tương lai RPC/DCOM khai thác ho?c khai thác nhi?u sâu mà t?o ra giao thông khai thác RPC/DCOM, s? d?ng m?t b?c tư?ng l?a và m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút thông tin m?i nh?t và gi? Windows trên máy tính c?a b?n đ?n ngày v?i các b?n c?p nh?t b?o m?t m?i nh?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129972Virus máy tính: mô t?, công tác ph?ng ch?ng và ph?c h?i

Câu h?i thư?ng g?p

Q1: Li?u công c? này cung c?p máy tính c?a tôi v?i b?o v? ch?ng l?i nhi?m vi rút Blaster?

A1: Không. Công c? này lo?i b? nhi?m trùng t? m?t máy tính có b?n c?p nh?t b?o m?t 823980 ho?c 824146 security update cài đ?t. Đ? ngăn ng?a nhi?m trùng, b?n ph?i cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t 824146.Đ? thêm thông tin v? b?n c?p nh?t b?o m?t 823980 và v? 824146 security update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824146MS03-039: M?t b? đ?m tràn ng?p trong RPCSS có th? cho phép k? t?n công đ? ch?y chương tr?nh đ?c h?i
823980 MS03-026: B? đ?m tràn ng?p trong RPC có th? cho phép code execution


Q2: Đi?u g? các bi?n th? c?a Blaster virus hi?n công c? này b??

A2: Công c? này s? xoá Blaster bi?n th? A-F và Nachi/Welchia.

Q3: Công c? này như th? nào?

A3: Công c? này đư?c cung c?p trong m?t tiêu chu?n Microsoft Windows C?p Nh?t gói ph?n m?m (KB833330.exe). Khi b?n ch?y KB833330.exe, nó ch?t chi?t xu?t t? các t?p tin Blastcln.exe vào thư m?c %WINDIR%\$NtUninstallKB833330$ và sau đó ch?y nó. Blastcln.exe lo?i b? b?t k? b?n sao c?a Blaster virus ho?c virus Nachi trên máy tính c?a b?n, n?u có. N?u máy tính c?a b?n không b? nhi?m b?nh, Blastcln.exe s? không có hành đ?ng. Khi Blastcln.exe đ? th?c hi?n nh?ng hành đ?ng này, cài đ?t gói ph?n m?m C?p Nh?t đóng c?a. Blastcln.exe và các t?p tin liên quan v?n c?n trên máy tính c?a b?n trong cùng m?t cách v?i b?t k? C?p nh?t ph?n m?m Windows.

Q4: Tôi có th? phân ph?i l?i KB833330.exe?

A4: Không. T?t c? các khách hàng ph?i t?i xu?ng KB833330.exe t? các trang Web c?a Microsoft.

Q5: Tôi có th? phân ph?i l?i Blastcln.exe?

A5: Không. Tái phân ph?i c?a Blastcln.exe không đư?c h? tr?.

Q6: Sau khi tôi cài đ?t KB833330.exe và sau khi Blastcln.exe ch?y, tôi có th? ch?y Blastcln.exe m?t l?n n?a?

A6: B? công c? không đư?c thi?t k? ch?y nhi?u l?n trên m?t máy tính duy nh?t. Tuy nhiên, b?n có th? ch?y Blastcln.exe t? thư m?c %WINDIR%\$NtUninstallKB833330$\Blastcln n?u ti?n tr?nh cài đ?t th?t b?i (xem bên dư?i), ho?c n?u b?n đư?c yêu c?u đ? làm như v?y b?i m?t chuyên gia h? tr?.

Q7: T?i sao đ? làm Microsoft không phân ph?i m?t phiên b?n đ?c l?p c?a Blastcln.exe mà không s? d?ng Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói cài đ?t?

A7: Khi b?n s? d?ng Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói ph?n m?m cài đ?t, b?n có th? d? dàng gi? m?t ki?m kê c?a kho?n m?c đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.

H8: Công c? k? đi?n t? b?i Microsoft?

A8: Có. Windows ph?n m?m gói và Blastcln.exe đư?c k? đi?n t?.

H9: Tôi c?n công c? này n?u tôi đ? có b?n c?p nh?t b?o m?t 824146 cài đ?t?

A9: Có. Máy tính c?a b?n có th? đ? b? nhi?m b?nh trư?c khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t 824146. Trong trư?ng h?p này, máy tính c?a b?n v?n b? nhi?m b?nh sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t 824146. Blastcln.exe đư?c thi?t k? đ? phát hi?n và lo?i b? s? lây nhi?m t? máy tính đ? có b?n c?p nh?t b?o m?t 824146 đư?c cài đ?t.

Q10: Đi?u làm công c? này cho b?t k? thay đ?i c?u h?nh máy tính c?a tôi?

A10: Không. Công c? này lo?i b? Blaster virus (n?u có) và sao Blastcln.exe và k?t h?p các t?p tin vào đ?a c?ng c?a b?n. Không có thay đ?i đư?c th?c hi?n đ? c?u h?nh máy tính c?a b?n.

C11: Làm th? nào đ? tôi có th? cài đ?t công c? này?

A11: Xem các "T?i v? và thi?t l?p thông tin"ph?n c?a bài vi?t này.

P12: Công c? này b? xoá b? (uninstalled)?

A12: Có. Xem các "Lo?i b? thông tin"ph?n c?a bài vi?t này.

C13: tôi đang ch?y Windows 2000 Service Pack 1 (SP1). Tôi có th? cài đ?t công c? này?

A13: Không. B?n c?p nh?t b?o m?t 823980 ho?c an ninh 824146 C?p Nh?t cho các l? h?ng RPC Blaster khai thác yêu Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), và công c? này đ?i h?i r?ng b?n c?p nh?t b?o m?t 823980 ho?c C?p Nh?t 824146 b?o m?t đư?c cài đ?t.

H14: tôi đang ch?y Microsoft Windows Server 2003. Tôi có c?n ph?i cài đ?t công c? này?

A14: Không. Phiên b?n hi?n t?i c?a Blaster và Nachi không lây nhi?m tr?c ti?p máy tính d?a trên Windows Server 2003.

Q15: tôi đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows XP. Tôi có th? cài đ?t công c? này?

A15: Không. Công c? này hi?n th?i ch? h? tr? h? đi?u hành 32-bit.

750: Tôi đang ch?y Microsoft Windows NT 4.0. Tôi có c?n ph?i cài đ?t công c? này?

A16: Không. Phiên b?n hi?n t?i c?a Blaster và Nachi không lây nhi?m tr?c ti?p máy tính d?a trên Windows NT 4.0.

Q17: Có m?t gói ph?n m?m Windows Installer cho công c? này?

A17: Không, công c? này s? d?ng tiêu chu?n c?a s? ph?n m?m C?p Nh?t gói installer (Update.exe).

Q18: tôi ch?y công c? di?t Blaster t? nhà cung c?p ch?ng vi-rút c?a tôi. Tôi có c?n ph?i cài đ?t KB833330.exe c?ng?

A18: Nói chung, không có. Công c? di?t đư?c cung c?p b?i nhà cung c?p ch?ng vi-rút nên lo?i b? b?t k? b?nh nhi?m trùng Blaster. Tuy nhiên, cài đ?t KB833330.exe trên m?t máy tính nhi?m nên đ? không có tác đ?ng tiêu c?c.

Q19: Không công c? này thu th?p thông tin t? máy tính c?a tôi và g?i cho Microsoft?

A19: Không có thông tin đư?c g?i l?i cho Microsoft khi b?n cài đ?t ho?c ch?y công c? này.

Q20: tôi ch?y công c? này và sau đó t?m th?y Msblast.exe ch?y trên h? th?ng c?a tôi. T?i sao đ? làm công c? này không lo?i b? các t?p tin Msblast.exe?

A20: Công c? này s? xoá các phiên b?n Blaster n?i ti?ng, ph? bi?n. Có th? có m?t s? trư?ng h?p sâu công c? này s? không xoá.

Q21: N?u công c? này không lo?i b? Blaster virus t? máy tính c?a tôi, nh?ng g? tôi ph?i làm?

TUY?N ĐƯ?NG A21: Ch?y m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút thông tin m?i nh?t trên máy tính c?a b?n.

Q22: Công c? này có hi?n th? b?t k? thư nào cho tôi bi?t cho dù m?t nhi?m trùng đ? đư?c t?m th?y ho?c b? lo?i b??

A22: Không.

Q23: Hi?n công c? này t?o m?t t?p s? ghi cho tôi bi?t cho dù m?t nhi?m trùng đ? đư?c t?m th?y ho?c b? lo?i b?? N?u v?y, tên t?p nh?t k? là g?? Trư?ng h?p các t?p tin log v? trí?

A23: Đ? có thông tin v? t?p nh?t k?, xem các "Thông tin s? d?ng"ph?n c?a bài vi?t này.

Q24: Làm th? nào đ? tôi bi?t khi k?t thúc công c? này đang ch?y trên máy tính c?a tôi?

A24: Khi đ? hoàn t?t thu?t s? thi?t l?p KB833330, Blastcln.exe đ? k?t thúc ho?t đ?ng. Blastcln.exe ch?y âm th?m (không có b?t k? giao di?n ngư?i dùng). B?n có th? xác minh các k?t qu? c?a ch?y Blastcln.exe b?ng cách xem l?i t?p nh?t k? Blastcln.log. Xem các "Thông tin s? d?ng"ph?n c?a bài vi?t này đ? thêm thông tin.

Q25: tôi nh?n đư?c m?t l?i nghiêm tr?ng trong khi cài đ?t c?a công c? này. Đi?u đó ngh?a là g??

A25:Thông tin v? l?i, xem l?i t?p nh?t k? Blastcln.log. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Blastcln.log, xem các "Thông tin s? d?ng"ph?n c?a bài vi?t này. M?t s? l?i gây t? vong ph? bi?n bao g?m:
 • Ra kh?i b? nh? khi c? g?ng c?p phát ho?c khi t?o m?t t?p chí n?i b? nh? cho các b?n ghi
 • Th?t b?i c?a vi?c xóa t?p tin và s? th?t b?i đ? thi?t l?p các thu?c tính đ? xóa các t?p tin trên kh?i đ?ng l?i ti?p theo
 • S? th?t b?i li?t kê các quá tr?nh
Q26: Tôi có th? ch?y công c? này thay v? c?a cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t 823980 ho?c 824146 security update?

A26:Không. Công c? này đ?i h?i r?ng b?n c?p nh?t b?o m?t 823980 hay r?ng b?n c?p nh?t b?o m?t 824146 là cài đ?t.

Q27: Có th? tôi ch?y công c? này trên máy tính t? xa trên m?ng c?a tôi?

A27: Không.

Q28: Nh?ng g? thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh nào đ? s? d?ng v?i Blastcln.exe?

A28: Đ? có thông tin v? thi?t b? chuy?n m?ch, xem các "Thông tin s? d?ng"ph?n c?a bài vi?t này.

Q29: Là công c? này m?t s? thay th? cho m?t s?n ph?m di?t virus?

A29: Không. Cài đ?t và s? d?ng m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút up-to-date.

Q30: Làm th? nào đ? tôi bi?t n?u công c? này lo?i b? Blaster ho?c Nachi?

A30: Đánh giá Blastcln.log t?p s? ghi cho các m?c:
 • "Không có nhi?m Blaster/Nachi t?m th?y" ch? ra r?ng không có nhi?m đ? đư?c t?m th?y.
 • "Virus_Name t?m th?y và g? b?"ch? ra r?ng Virus_Name đư?c t?m th?y và g? b?.
 • "Virus_Name t?m th?y và s? đư?c g? b? lúc kh?i đ?ng l?i ti?p theo"ch? ra r?ng Virus_Name đ? t?m th?y và s? b? xoá khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Q31: S? chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a tôi can thi?p v?i công c? này?

TRÚ: N?u chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n ch?y trên m?t máy tính b? nhi?m khi Blastcln.exe ch?y, chương tr?nh ch?ng vi-rút có th? phát hi?n Blaster virus ho?c vi rút Nachi và có th? ngăn ch?n Blastcln.exe t? xoá nó. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? dùng chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n đ? lo?i b? Blaster ho?c Nachi. Blastcln.exe không ch?a vi-rút và gây nên không, t? nó, ra chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n. Tuy nhiên, n?u sâu Blaster ho?c sâu Nachi nhi?m máy tính c?a b?n trư?c khi m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút thông tin m?i nh?t đ? đư?c cài đ?t và n?u d? ki?n (ho?c n?n) ch?c năng quét vi-rút b? t?t, chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n có th? không đư?c th?c hi?n "nh?n th?c" c?a sâu cho đ?n khi Blastcln.exe c? g?ng lo?i b? nó. Khác hơn là trư?ng h?p này, công c? này không nên xung đ?t v?i ho?c can thi?p v?i chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n. B?n không có đ? vô hi?u hoá ho?c lo?i b? chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n khi b?n cài đ?t công c? này.

Q32: How does công c? này làm vi?c v?i các tính năng khôi ph?c h? th?ng trong Windows XP?

A32: Gi?ng như h?u h?t các c?a s? ph?n m?m updates, KB833330.exe t?o ra m?t đi?m khôi ph?c khi b?n cài đ?t nó. N?u công c? này lo?i b? m?t nhi?m vi-rút, máy tính c?a b?n có th? đư?c reinfected n?u b?n s? d?ng đi?u này (ho?c m?t trư?c) khôi ph?c l?i đi?m. Ghi nh? đi?u này n?u b?n s? d?ng khôi ph?c h? th?ng sau khi b?n cài đ?t công c? này.

Q33: Tôi có th? s? d?ng Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) đ? xác đ?nh các máy tính c?n công c? này?

A33: Không. B?n có th? s? d?ng MBSA đ? giúp xác đ?nh cho dù các máy tính có b?n c?p nh?t b?o m?t 823980 ho?c 824146 security update cài đ?t. Tuy nhiên, MBSA không th? xác đ?nh máy tính b? nhi?m v?i vi rút Blaster ho?c Nachi virus.

Q34: Tôi có th? s? d?ng các KB 824146 Scanning Tool mà đư?c di?n t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 827363 đ? giúp xác đ?nh máy tính c?n công c? này?

A34: Không. B?n có th? s? d?ng công c? quét KB 824146 đ? xác đ?nh các máy tính không có b?n c?p nh?t b?o m?t (MS03-026) 823980 ho?c 824146 (MS03-039) security update cài đ?t. Tuy nhiên, công c? quét KB 824146 không xác đ?nh các máy tính b? nhi?m v?i vi rút Blaster ho?c Nachi virus.

Q35: Nh?ng g? ngư?i s? d?ng quy?n và các đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u đ? ch?y công c? này?

A35: Đ? có thông tin v? đi?u ki?n tiên quy?t, xem các "Điều kiện tiên quyết"ph?n c?a bài vi?t này.

Q36: B?n c?p nh?t quan tr?ng KB833330 không đư?c cài đ?t trên máy tính c?a tôi b?i b?n c?p nh?t t? đ?ng. Ngoài ra, khi tôi truy c?p vào Windows C?p Nh?t và quét đ? C?p Nh?t, b?n c?p nh?t quan tr?ng KB833330 là không có s?n cho tôi đ? cài đ?t. Tại sao?

A36:
Đ?i v?i KB833330 critical update C?p Nh?t có s?n trên Windows Update và thông qua các b?n c?p nh?t t? đ?ng, máy tính c?a b?n ph?i đáp ?ng các yêu c?u đư?c mô t? trong các "Điều kiện tiên quyết"ph?n c?a bài vi?t này. Ngoài ra, các c?p nh?t quan tr?ng KB833330 s? không có s?n đ? cài đ?t t? Windows Update ho?c thông qua các b?n c?p nh?t t? đ?ng n?u b?n c?p nh?t quan tr?ng KB833330 đ? đư?c cài đ?t ho?c n?u máy tính c?a b?n dư?ng như không th? b? nhi?m vi rút Blaster ho?c vi rút Nachi.

Q37: Khi tôi c? g?ng lo?i b? b?n c?p nh?t quan tr?ng KB833330 b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh, tôi nh?n đư?c m?t l?i "truy c?p b? t? ch?i". Làm th? nào đ? lo?i b? b?n c?p nh?t quan tr?ng KB833330?

A37: Đ? lo?i b? KB833330 C?p Nh?t quan tr?ng trong trư?ng h?p này, đăng nh?p v?i trương m?c ngư?i dùng tương t? đ? đư?c s? d?ng đ? cài đ?t công c?, và sau đó lo?i b? nó b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh.

Q38: tôi đ? t?i v? b?n c?p nh?t quan tr?ng KB833330 t? trung tâm t?i v?. Khi tôi th? cài đ?t nó, tôi nh?n đư?c m?t l?i ch? ra r?ng Blastcln.exe t?p đang dùng. Làm th? nào đ? cài đ?t công c??

A38: V?n đ? này có th? x?y ra n?u các c?p nh?t quan tr?ng KB833330 đ? đư?c cài đ?t b?i m?t ngư?i dùng khác trên máy tính c?a b?n. B?n không ph?i cài đ?t l?i b?n c?p nh?t quan tr?ng KB833330 trong trư?ng h?p này.

Q39: Công c? này s? bao g?m trong Windows XP Service Pack 2 (SP2)?

A39: Có, b?n c?p nh?t quan tr?ng KB833330 s? đư?c ch?y như là m?t ph?n c?a b?n cài đ?t Windows XP SP2. Tuy nhiên, b?n c?p nh?t quan tr?ng KB833330 là không bao g?m trong Windows XP SP2 Beta. Ngoài ra, các c?p nh?t quan tr?ng KB833330 không th? đư?c cài đ?t trên Windows XP SP2 Beta.

Thu?c tính

ID c?a bài: 833330 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
T? khóa: 
atdownload kbvirus kbinfo kbmt KB833330 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:833330

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com