Làm th? nào đ? s?a đ?i các h?nh th?c và ch?c năng c?a Outlook Web Access b?ng cách s? d?ng các tính năng phân khúc trong Exchange 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 833340 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Đ? s?a đ?i các tính năng có s?n trong Microsoft Outlook Web Access, b?n có th? s? d?ng tính năng phân khúc Microsoft Exchange Server 2003. Phân khúc có th? đư?c th?c hi?n trên m?t cơ s? cho m?i máy ch? đ? thay đ?i các ch?c năng c?a Outlook Web Access cho t?t c? ngư?i dùng đư?c lưu tr? trên máy ch? đó. Phân khúc c?ng có th? đư?c th?c hi?n trên m?t cơ s? ngư?i dùng đ? thay đ?i các ch?c năng c?a Outlook Web Access cho m?t ngư?i dùng c? th?. Trên m?t máy ch? phân khúc yêu c?u b?n s?a đ?i registry Windows trên máy tính Exchange. Ngư?i dùng phân khúc yêu c?u r?ng b?n thay đ?i m?t thu?c tính Active Directory. Bài vi?t này ch?a m?t danh sách các giá tr? mà b?n có th? s? d?ng đ? cho phép m?t s? tính năng Outlook Web Access. Bài vi?t này c?ng ch?a m?t s? giá tr? m?u mà b?n có th? s? d?ng. Bài vi?t này c?ng gi?i thích cách g? r?i m?t v?n đ? v?i tính năng Outlook Web Access x?y ra khi b?n nâng c?p lên Exchange Server 2003 t? Microsoft Exchange 2000 Server.

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách tùy ch?nh Microsoft Outlook Web Access (OWA) b?ng cách s? d?ng phân khúc. Tính năng phân khúc trong Microsoft Exchange Server 2003 cho phép b?n ch?nh s?a h?nh th?c và ch?c năng c?a Microsoft Outlook Web Access.

Trên m?t máy ch? phân khúc

Trên m?t máy ch? phân khúc trong Outlook Web Access s? xác đ?nh các tính năng có s?n cho t?t c? ngư?i dùng Outlook Web Access đ? đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? c? th? đang ch?y Microsoft Exchange Server 2003. Đ? kích ho?t m?i máy ch? phân khúc, b?n ph?i t?o và sau đó c?u h?nh các
DefaultMailboxFolderSet
giá tr? đăng k? trong registry subkey sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA
Đ? hi?u l?c tính năng Outlook Web Access, s?a đ?i giá tr? c?a các DefaultMailboxFolderSet cơ quan đăng k? nh?p c?nh vào Exchange server. M?c đăng k? này ph?i đư?c đ?t trên máy ch? Exchange back-end n?u b?n s? d?ng m?t c?u h?nh front-end/back-end. Đ? s?a đ?i các giá tr? c?a các DefaultMailboxFolderSet m?c nh?p Registry, h?y làm theo các bư?c sau.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 4. Trong các Giá tr? m?i # 1 h?p, lo?i DefaultMailboxFolderSet, sau đó nh?n ENTER.
 5. Nh?p chu?t ph?i DefaultMailboxFolderSet, sau đó b?m S?a đ?i.
 6. Nh?p vào Th?p phân, và sau đó nh?p giá tr? th?p phân tương ?ng v?i tính năng Outlook Web Access ho?c các tính năng b?n mu?n kích ho?t.

  Đ? cho phép t?t c? Outlook Web Access tính năng, g? 4294967295. S? 4294967295 là gi?ng như hexadecimal giá tr? FFFFFFFF. Đ? có m?t danh sách các giá tr? mà có s?n, xem các "Thu?c tính phân khúc"ph?n c?a bài vi?t này.
 7. Nh?p vào Ok, và sau đó thoát kh?i Registry Editor.

Phân khúc ngư?i dùng

Phân khúc ngư?i dùng trong Outlook Web Access s? xác đ?nh các tính năng có s?n cho ngư?i dùng Outlook Web Access c? th?. Thi?t l?p phân khúc cho m?i ngư?i dùng ghi đè lên giá tr? cho m?i máy ch? b?n c?u h?nh trên máy ch? Exchange 2003. Đ? cho phép ngư?i dùng phân khúc, b?n ph?i thi?t l?p các msExchMailboxFolderSet thu?c tính cho ngư?i dùng đó trong d?ch v? thư m?c Active directory.

Microsoft Windows 2000 Server

Đ? cho phép ngư?i dùng phân khúc trên b? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên, h?y làm theo các bư?c sau.

C?nh báo N?u b?n s? d?ng ADSI Edit-theo, ?ng d?ng LDP, ho?c b?t k? khách hàng khác Phiên b?n 3 LDAP, và b?n không chính xác s?a đ?i các thu?c tính c?a đ?i tư?ng Active Directory, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, ho?c c? hai c?a s? và trao đ?i. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác s?a đ?i Active Directory đ?i tư?ng thu?c tính có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.
 1. B?t đ?u công c? ch?nh s?a ADSI.

  Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Adsiedit.msc trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

  Chú ý ADSI ch?nh s?a đư?c bao g?m trong công c? h? tr? c?a Microsoft Windows. Đ? cài đ?t công c? h? tr? Microsoft Windows, b?m đúp vào Setup.exe trong thư m?c Support\Tools trong Windows 2000 CD.
 2. K?t n?i t?i m?t b? đi?u khi?n tên mi?n n?u b?n không đ? k?t n?i.
 3. Dư?i tên mi?n container, m? r?ng DC =Ví d?DC =com, và sau đó m? r?ng các container có ch?a tài kho?n ngư?i dùng b?n mu?n c?u h?nh.

  Ví d?, m? r?ng CN = ngư?i dùng.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào thùng ch?a tương ?ng v?i ngư?i s? d?ng mà b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trong các Ch?n mà tài s?n đ? xem danh sách, b?m vào C? hai.
 6. Trong các Ch?n m?t tài s?n đ? xem danh sách, b?m vào msExchMailboxFolderSet.
 7. Trong các Ch?nh s?a các thu?c tính h?p, lo?i giá tr? th?p phân tương ?ng v?i Outlook Web Access các tính năng mà b?n mu?n cho phép cho ngư?i dùng này.

  Đ? cho phép t?t c? Outlook Web Access tính năng, g? 4294967295. Đ? có m?t danh sách các giá tr? thu?c tính có s?n, xem các "Thu?c tính phân khúc"ph?n c?a bài vi?t này.
 8. Nh?p vào Thi?t l?p, b?m Ok, và sau đó b? ADSI ch?nh s?a.

Microsoft Windows Server 2003

Đ? cho phép ngư?i dùng phân khúc trên b? ki?m soát mi?n Windows 2003 d?a trên, h?y làm theo các bư?c sau.

C?nh báo N?u b?n s? d?ng ADSI Edit-theo, ?ng d?ng LDP, ho?c b?t k? khách hàng khác Phiên b?n 3 LDAP, và b?n không chính xác s?a đ?i các thu?c tính c?a đ?i tư?ng Active Directory, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, ho?c c? hai c?a s? và trao đ?i. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác s?a đ?i Active Directory đ?i tư?ng thu?c tính có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.
 1. B?t đ?u công c? ch?nh s?a ADSI.

  Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Adsiedit.msc trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

  Chú ý ADSI ch?nh s?a đư?c bao g?m trong công c? h? tr? c?a Microsoft Windows. Đ? cài đ?t công c? h? tr? Microsoft Windows, b?m đúp vào Suptools.MSI trong thư m?c Support\Tools trong Windows Server 2003 CD.
 2. K?t n?i t?i m?t b? đi?u khi?n tên mi?n n?u b?n không đ? k?t n?i.
 3. Dư?i tên mi?n container, m? r?ng DC =Ví d?DC =com, và sau đó m? r?ng các container có ch?a tài kho?n ngư?i dùng b?n mu?n c?u h?nh.

  Ví d?, m? r?ng CN = ngư?i dùng.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào thùng ch?a tương ?ng v?i ngư?i s? d?ng mà b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trong các Thu?c tính danh sách, b?m vào msExchMailboxFolderSet, sau đó b?m Ch?nh s?a.
 6. Trong các Giá trị h?p, lo?i giá tr? th?p phân tương ?ng v?i Outlook Web Access các tính năng mà b?n mu?n cho phép cho ngư?i dùng này.

  Đ? cho phép t?t c? Outlook Web Access tính năng, g? 4294967295. Đ? có m?t danh sách các giá tr? thu?c tính có s?n, xem các "Thu?c tính phân khúc"ph?n c?a bài vi?t này.
 7. Nh?p vào Ok, b?m Ok, và sau đó b? ADSI ch?nh s?a.

Thu?c tính phân khúc

B?ng dư?i đây li?t kê các giá tr? mà b?n ph?i s? d?ng đ? kích ho?t m?i tính năng Outlook Web Access. Đ? cho phép nhi?u tính năng, b?n ph?i t?ng s? các giá tr?. B?n ph?i nh?p vào t?ng s? trong các msExchMailboxFolderSet thu?c tính cho ngư?i dùng phân khúc ho?c trong vi?c DefaultMailboxFolderSet m?c nh?p Registry cho m?i máy ch? phân khúc.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Outlook Web Access tính năngGiá tr? th?p phânHexadecimal giá tr?
Nh?n tin11
Lịch22
Danh bạ44
Tác vụ88
T?p chí1610
Gi?y ghi chú3220
Thư m?c công c?ng6440
L?i nh?c12880
Báo tin có thư m?i256100
Khách hàng giàu512200
Ki?m tra chính t?1024400
S/MIME2048800
Tìm kiếm Cặp40961000
Ch? k?8192năm 2000
Quy t?c163844000
Chủ đề327688000
Thư t?p6553610000
T?t c? các tính năng4294967295FFFFFFFF
B?ng sau đây minh ho? m?t s? m?c m?u mà b?n có th? s? d?ng đ? cho phép m?t s? tính năng Outlook Web Access. Các thi?t đ?t chín đư?c li?t kê trong b?ng này ph?n ánh t?ng s? k?t h?p tính năng mà b?n có th? t?o ra. Trong b?ng này, ví d? 1 và ví d? 2 cho phép cùng m?t tính năng trong Outlook Web Access.

Giá cho m?i máy ch? phân khúc ho?c ngư?i dùng phân khúc m?u tr?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Outlook Web Access tính năngGiá tr? th?p phân đ? kích ho?t tính năngVí d? 1Ví d? 2Ví d? 3Ví d? 4Ví d? 5Ví d? 6Ví d? 7Ví d? 8Ví d? 9Hexadecimal giá tr? đ? kích ho?t tính năng
Nh?n tin1ngàyngàyngàyngàyngàyngàyngàyngày1
Lịch2ngàyngàyngàyngàyngàyngàyngày2
Danh bạ4ngàyngàyngàyngàyngàyngàyngày4
Tác vụ8ngàyngàyngàyngàyngàyngàyngày8
T?p chí16ngàyngàyngàyngàyngàyngàyngày10
Gi?y ghi chú32ngàyngàyngàyngàyngàyngàyngày20
Thư m?c công c?ng64ngàyngàyngàyngàyngàyngàyngày40
L?i nh?c128ngàyngàyngàyngàyngàyngàyngày80
Báo tin có thư m?i256ngàyngàyngàyngàyngàyngàyngàyngày100
Khách hàng giàu512ngàyngàyngàyngàyngàyngàyngày200
Ki?m tra chính t?1024ngàyngàyngàyngàyngày400
S/MIME2048ngàyngàyngàyngàyngày800
Tìm kiếm Cặp4096ngàyngàyngàyngàyngày1000
Ch? k?8192ngàyngàyngàyngàyngàynăm 2000
Quy t?c16384ngàyngàyngàyngàyngày4000
Chủ đề32768ngàyngàyngàyngày8000
Thư t?p65536ngàyngàyngàyngày10000
T?t c? các tính năng 4294967295ngàyFFFFFFFF
T?ng s?13107142949672951023130937660471310079676553532767
Chú ý
 • Các giá tr? trong các T?ng s? d?ng là giá tr? mà b?n ph?i nh?p vào trong các DefaultMailboxFolderSet m?c nh?p Registry ho?c trong vi?c msExchMailboxFolderSet thu?c tính ngư?i dùng đ? cho phép mà t?p c? th? các tính năng Outlook Web Access.
 • Tính năng nh?n tin luôn luôn đư?c kích ho?t ngay c? khi b?n không r? ràng cho phép nó.
 • M?t s? tính năng Outlook Web Access nh?c nh? tính năng và ch?c năng m?i thông báo thư đang ph? thu?c vào các tính năng khác. Ngoài ra, m?t s? tính năng yêu c?u giao di?n phong phú ngư?i dùng Outlook Web Access có hi?u l?c.

Khắc phục sự cố

M?t s? tính năng Outlook Web Access có th? không s?n dùng sau khi b?n nâng c?p lên Exchange Server 2003 t? Microsoft Exchange 2000 Server. V?n đ? này x?y ra sau khi b?n c?u h?nh phân khúc ngư?i dùng và sau đó nâng c?p lên Exchange Server 2003. Trong Exchange 2000 Server, giá tr? th?p phân cho phép t?t c? Outlook Web Access tính năng là 1023, hay h? th?p l?c phân giá tr? t?a. Trong Exchange Server 2003, giá tr? th?p phân cho phép t?t c? Outlook Web Access tính năng là 4294967295. Hexadecimal giá tr? cho phép t?t c? tính năng là FFFFFFFF. V? v?y, n?u b?n đ? gán giá tr? th?p phân 1023 đ? các msExchMailboxFolderSet Active Directory, b?n ph?i s?a đ?i giá tr? đó khi b?n cài đ?t Exchange Server 2003.

Thu?c tính

ID c?a bài: 833340 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbinfo kbmt KB833340 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:833340

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com