Queuing thư không th? g?i tin nh?n đ?n m?t hàng đ?i m?c tiêu sau khi thay đ?i đ?a ch? IP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 833512 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. Hãy chắc chắn sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Microsoft thông báo x?p hàng (c?n đư?c g?i là MSMQ) không th? thành công g?i tin nh?n đ?n m?t m?c tiêu hàng đ?i n?u c? hai đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • Đ?a ch? IP c?a máy tính nh?n tin nh?n đ? thay đ?i.
 • M?t máy tính khác nhau đ? th?a nh?n đ?a ch? IP mà trư?c đây thu?c s? h?u c?a máy tính nh?n tin nh?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? ngư?i g?i không th? l?i đ? phân gi?i tên.

GI?I PHÁP

Microsoft Windows 2000

Thông tin C?p Nh?t b?o m?t

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng các C?p Nh?t b?o m?t đư?c th?o lu?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
892944 MS05-017: L? h?ng trong MSMQ có th? cho phép code execution
Đăng k? thông tin
B?n ph?i th?c hi?n thay đ?i đ? đăng k? sau khi b?n áp d?ng C?p Nh?t b?o m?t này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các ""ph?n.

Microsoft Windows XP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Đăng k? thông tin
B?n ph?i th?c hi?n thay đ?i đ? đăng k? sau khi b?n áp d?ng gói d?ch v? này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các ""ph?n.

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.
Đăng k? thông tin
B?n ph?i th?c hi?n thay đ?i đ? đăng k? sau khi b?n áp d?ng hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các ""ph?n.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version   Size   File name
  -------------------------------------------------------------------------------
  15-Dec-2003 17:31 5.1.0.1041  67,456 Mqac.sys
  15-Dec-2003 20:37 5.1.0.1041 130,048 Mqad.dll
  15-Dec-2003 20:37 5.1.0.1041  14,848 Mqise.dll
  15-Dec-2003 20:37 5.1.0.1041 608,256 Mqqm.dll
  15-Dec-2003 20:37 5.1.0.1041 165,888 Mqrt.dll
  15-Dec-2003 20:37 5.1.0.1041  88,576 Mqsec.dll
  15-Dec-2003 17:31 5.1.0.1041  98,816 Mqtgsvc.exe
  15-Dec-2003 20:37 5.1.0.1041 467,456 Mqutil.dll
  15-Dec-2003 19:01 5.4.1.0   429,336 Windowsxp-kb833512-x86-enu-symbols.exe
  15-Dec-2003 19:01 5.4.1.0   799,000 Windowsxp-kb833512-x86-enu.exe

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a trong Windows XP Service Pack 2.

V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a trong Windows Server 2003 Service Pack 1.

THÔNG TIN THÊM

Trong trư?ng h?p này, là m?t trong nh?ng ngư?i g?i và hai máy thu (Receiver A và nh?n B). B? ti?p nh?n a k?t n?i t?i m?ng b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i m?ng riêng ?o (VPN). Ngư?i g?i g?i các thư thành công. B? ti?p nh?n a ng?t k?t n?i t? m?ng. Nh?n b k?t n?i vào m?ng và l?y đư?c đ?a ch? IP mà trư?c đây đư?c s? d?ng b?i ngư?i nh?n A. B? ti?p nh?n a c?ng có th? k?t n?i l?i và có đư?c m?t đ?a ch? IP m?i. Ngư?i g?i ti?p t?c g?i tin nh?n đư?c d? đ?nh cho nh?n a cho đ?a ch? IP mà bây gi? đang đư?c s? d?ng b?i máy thu sinh Ngư?i g?i không th? l?i đ? phân gi?i tên v? k?t qu? trư?c đó đư?c lưu tr?. Nh?n b bác b? các tin nh?n, nhưng ngư?i g?i ti?p t?c g?i tin nh?n đ?n máy thu sinh B?n ph?i kh?i đ?ng l?i d?ch v? thư x?p hàng trên máy tính c?a ngư?i g?i đ? gi?i quy?t v?n đ?.

Cơ quan đăng k? thay đ?i

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t l?i h? đi?u hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i registry nguy cơ c?a riêng b?n.

Thêm vào vi?c áp d?ng các C?p Nh?t thích h?p, b?n ph?i đ?t tham s? s? đăng k?, ngư?i nh?n và ngư?i g?i. Thay đ?i đăng k? sau là c?n thi?t v? phía nh?n v? v?y mà nh?ng ngư?i nh?n s? phát hành m?t phiên làm vi?c n?u nó s? nh?n đư?c m?t tin nh?n cho m?t hàng đ?i phi đ?a phương. S? thay đ?i này có ngh?a r?ng ngư?i nh?n s? không tr? l?i m?t xác nh?n phiên giao d?ch và ngư?i g?i s? đóng phiên m?t th?i gian ng?n sau đó. Đây là tiêu chu?n v? phía ngư?i g?i đ? đóng m?t phiên h?p n?u m?t ghi nh?n không nh?n đư?c trong m?t kho?ng th?i gian ch? đ? ch? đ?nh. Ngư?i g?i sau đó c? g?ng thi?t l?p l?i m?t phiên. Làm theo các bư?c sau, và sau đó thoát kh?i Registry Editor:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m phím sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m REG_DWORD.
 4. Lo?i CloseSessionOnNonLocal, sau đó nh?n ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Lo?i 1, sau đó b?m Ok.
B?n ph?i làm cho registry sau thay đ?i đ? bu?c ngư?i g?i đ? b? qua đ?a ch? b? nh? cache và luôn luôn th?c hi?n phân gi?i tên trư?c khi nó thi?t l?p m?t phiên.Làm theo các bư?c sau, và sau đó thoát kh?i Registry Editor:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m phím sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m REG_DWORD.
 4. Lo?i ForceNameResolutionDirect, sau đó nh?n ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Lo?i 1, sau đó b?m Ok.
S?a ch?a c?ng cho bi?t thêm đăng nh?p cho tên đ? phân gi?i m?. S? thay đ?i này đư?c kích ho?t b?ng cách thêm giá tr? đăng k? sau đây.Làm theo các bư?c sau, và sau đó thoát kh?i Registry Editor:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m phím sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Debug
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m REG_DWORD.
 4. Lo?i QMLogging, sau đó nh?n ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Lo?i 0x20, sau đó b?m Ok.
Lưu ? Giá tr? c?a QMLogging là đ?c trưng cho Windows 2000. Các giá tr? CloseSessionOnNonLocal và ForceNameResolutionDirect cho Windows 2000 và Windows Server 2003.

Tham s? s? đăng k? sau đây c?ng đư?c yêu c?u đ? tuôn ra DNS và đ? phân gi?i tên NetBIOS cache. N?u không, m?t IP trong b? nh? cache có th? đư?c s? h?u b?i m?t máy tính khác nhau:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\CacheTimeout = (DWORD) 0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\MaxCacheEntryTtlLimit = (DWORD) 1
Lưu ? Khóa s? đăng k? MaxCacheEntryTtlLimit là đ?c trưng cho Windows 2000. Trong Windows Server 2003, khóa s? đăng k? này đư?c g?i là MaxCacheTtl. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? khóa s? đăng k? MaxCacheTtl, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
318803Làm th? nào đ? vô hi?u hoá phía khách hàng DNS b? nh? đ?m trong Windows XP và Windows Server 2003
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 833512 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Message Queuing 3.0
 • Microsoft Message Queuing 2.0
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbtshoot kbwinxpsp2fix kbwin2000presp5fix kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbqfe kbmt KB833512 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:833512

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com