Làm th? nào đ? tăng cư?ng các thi?t đ?t b?o m?t cho vùng máy đ?a phương trong Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 833633 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

C?nh báo N?u b?n ch?n đ? th?c hi?n các thay đ?i đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này, b?n có th? m?t m?t s? ch?c năng trong m?t s? c?a s? chương tr?nh và các thành ph?n. V? v?y, chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra các thay đ?i r?ng r?i đ?n ki?m ch?ng r?ng nhi?m v? quan tr?ng các chương tr?nh ti?p t?c ho?t đ?ng chính xác cho t?t c? ngư?i dùng trư?c khi b?n t?o nh?ng thay đ?i trong m?t môi trư?ng s?n xu?t.

Bài vi?t này mô t? như th? nào ngư?i qu?n tr? có th? tăng cư?ng b?o m?t thi?t đ?t cho vùng máy đ?a phương, Microsoft Internet Explorer. Các đ?a phương Máy khu c?ng đư?c g?i là khu v?c My Computer. Thông tin trong bài vi?t này áp d?ng sau đây c?u h?nh:
 • 32-bit phiên b?n c?a Internet Explorer trên 32-bit phiên b?n c?a Microsoft Windows
 • 64-bit phiên b?n c?a Internet Explorer trên 64-bit phiên b?n c?a Microsoft Windows XP
 • 64-bit phiên b?n c?a Internet Explorer trên 64-bit phiên b?n c?a Microsoft Windows Server 2003
Chú ý Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) đ?t nh?ng h?n ch? trên khu v?c đ?a phương máy. V? v?y, n?u b?n cài đ?t Windows XP SP2, b?n có th? không có đ? th?c hi?n m?t trong các th? t?c đư?c mô t? trong bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

V? b?o m?t khu

Các Giao di?n ngư?i dùng Internet Explorer cho phép b?n l?p c?u h?nh b?n vùng b?o m?t:
 • Internet
 • Intranet c?c b?
 • Site tin c?y
 • Site b? h?n ch?
Một Th? 5 khu, khu v?c máy đ?a phương, là m?t khu v?c ti?m ?n t?n t?i ngày c?a b?n máy tính c?c b?. B?n không th? c?u h?nh các thi?t đ?t b?o m?t cho vùng này trong Internet Explorer. B?n c?ng không th? c?u h?nh các thi?t đ?t b?o m?t b?ng cách s? d?ng b?ng đi?u khi?n tùy ch?n Internet. Tuy nhiên, n?u b?n có cho phép qu?n tr? viên, b?n có th? c?u h?nh các thi?t đ?t b?o m?t cho các Đ?a phương máy khu b?ng cách thay đ?i thi?t đ?t đăng k?.

Internet Explorer cho phép b?n ch? đ?nh m?t Trang web đ?n m?t khu v?c an ninh. M?t trang Web có đang ? trong vùng Internet có m?t m?c đ? cao hơn an ninh hơn m?t trang Web là các trang web site tin c?y vùng hay đó là trong intranet c?c b? khu v?c. B?ng cách ch? đ?nh m?t trang Web đ?n m?t khu v?c an ninh, b?n có th? ki?m soát như th? nào m?t trang Web th?c hi?n các ho?t đ?ng trên máy tính c?a b?n. Ví d?, b?n có th? ngăn ng?a m?t trang Web t? th?c hi?n các ho?t đ?ng có ti?m năng không an toàn trên máy tính c?a b?n b?ng cách ch? đ?nh các Trang web đ?n m?t khu v?c an ninh có m?c b?o m?t, h?u h?t h?n ch?.

M?t trang Web có đang ? trong khu v?c đ?a phương máy có m?t thi?t l?p b?o m?t ít h?n ch? hơn so v?i m?t trang Web có đang ? trong b?t k? m?t trong nh?ng khu khác. Ngo?i l? cho quy t?c này là b?t k? n?i dung nào mà Internet Explorer lưu tr? trên máy tính đ?a phương c?a b?n. M?t ngư?i s? d?ng đ?c h?i có th? c? g?ng ch?y m? tùy ? vào máy tính c?a b?n b?ng cách t?n d?ng c?a ít h?n ch? thi?t đ?t b?o m?t cho vùng máy đ?a phương.

Trư?c khi b?n tăng cư?ng các thi?t đ?t b?o m?t cho vùng máy đ?a phương

Khi b?n tăng cư?ng b?o m?t thi?t đ?t vùng máy đ?a phương, ngư?i dùng có th? g?p m?t ho?c nhi?u các hành vi sau đây:
 • Người dùng đư?c nh?c trư?c khi h? có th? m? m?t ngu?n d? li?u trên m?t tên mi?n.
 • Người dùng đư?c nh?c trư?c khi h? có th? ch?y m?t k?ch b?n trên m?t trang.
 • Đi?u khi?n ActiveX và Java chương tr?nh s? không ch?y.
 • Các trang Web mà ngư?i dùng đang c? g?ng m? không có th? đư?c hi?n th? m?t cách chính xác.

Nơi lưu tr? thi?t đ?t b?o m?t cho vùng máy đ?a phương trong t?nh đăng k?

Thi?t đ?t b?o m?t cho khu v?c đ?a phương máy đang đư?c lưu trong s? đăng k? subkeys sau đây, tùy thu?c vào các đi?u ki?n sau đây:
 • N?u b?n cho phép ngư?i dùng đ?t b?o m?t Internet Explorer riêng c?a h? cài đ?t, thi?t đ?t b?o m?t cho khu v?c đ?a phương máy đư?c lưu tr? trong này subkey:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
 • N?u b?n bu?c t?t c? ngư?i dùng có cùng m?t Internet Explorer thi?t đ?t b?o m?t, thi?t đ?t b?o m?t Đ?i v?i khu v?c đ?a phương máy s? đư?c lưu trong này subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0

B?i m?c đ?nh, khu v?c an ninh thi?t đ?t đư?c lưu trong s? đăng k? subtree sau đây:
HKEY_CURRENT_USER
B?i v? subtree này đư?c t? đ?ng n?p cho m?i ngư?i dùng, các thi?t đ?t cho m?t ngư?i s? d?ng không ?nh hư?ng đ?n các cài đ?t cho ngư?i dùng khác. Đ? xác đ?nh cho dù t?t c? ngư?i dùng có cùng thi?t đ?t an ninh, nh?n cho m?t trong các đi?u ki?n sau đây:
 • Vùng b?o m?t: các S? d?ng ch? máy thi?t l?p tùy ch?n trong chính sách nhóm đư?c kích ho?t.
 • Giá tr? Security_HKLM_only DWORD t?n t?i, và nó có m?t giá tr? là 1.
Giá tr? Security_HKLM_only DWORD đư?c lưu tr? trong các following registry subkey:
Cài đ?t HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet

Thi?t đ?t máy tính và thi?t l?p ngư?i dùng đư?c s? d?ng khi m?t s? các sau đi?u ki?n là đúng:
 • Vùng b?o m?t: các S? d?ng ch? máy thi?t l?p tùy ch?n trong chính sách nhóm không đư?c phép
 • Giá tr? Security_HKLM_only DWORD không t?n t?i
 • Giá tr? Security_HKLM_only DWORD đư?c đ?t thành 0

N?u giá tr? Security_HKLM_only DWORD không t?n t?i, ho?c n?u giá tr? Security_HKLM_only DWORD đư?c đ?t thành 0, Internet Explorer l?n đ?c các HKEY_LOCAL_MACHINE khóa registry và khóa registry HKEY_CURRENT_USER tương ?ng. Tuy nhiên, ch? có các thi?t đ?t HKEY_CURRENT_USER xu?t hi?n trong các B?ng đi?u khi?n tùy ch?n Internet.

Thi?t đ?t b?o m?t hi?n th? trong Pa-nen đi?u khi?n tùy ch?n Internet có tương ?ng v?i s? các giá tr? trong registry. B?ng dư?i đây cho th?y giá tr? m?c đ?nh cho m?i thi?t l?p b?o m?t. B?ng c?ng cho th?y các giá tr? đư?c đ? ngh? mà b?n có th? s? d?ng đ? tăng cư?ng m?i thi?t đ?t b?o m?t cho vùng máy đ?a phương.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
B?o m?t thi?t l?p tên trong giao di?nCơ quan đăng k? giá tr? s? tên (lo?i)M?c đ?nh Registry Value DataKhuy?n cáo Registry Value Data
Ch?y đi?u khi?n ActiveX và ph?n b? sung1200 (DWORD)03
Kh?i t?o và script các đi?u khi?n ActiveX không đánh d?u là an toàn1201 (DWORD)13
Active scripting1400 (DWORD)01
Ngu?n d? li?u truy c?p trên tên mi?n1406 (DWORD)01
C?p phép Java1 C 00 (nh? phân)00 00 02 0000 00 00 00
Trong b?ng nói trên, các cài đ?t cho các giá tr? DWORD có ngh?a là sau đây:
 • 0 ch? ra r?ng các hành đ?ng đư?c kích ho?t. Đây là m?c đ?nh thi?t l?p.
 • 1 cho bi?t r?ng m?t d?u nh?c s? xu?t hi?n.
 • 3 ch? ra r?ng các hành đ?ng b? t?t.
Thi?t l?p m?c đ?nh c?a 00 00 02 00 cho giá tr? nh? phân ch? ra m?t m?c trung b?nh c?a an toàn. 00 00 00 00 Thi?t vô hi?u hóa Java.

Chú ý Cho Active scripting, m?t thi?t l?p 1 có th? gây ra quá nhi?u ch? d?n đ? xu?t hi?n. V? v?y, b?n có th? mu?n cho phép script. Đ? th?c hi?n vi?c này, thi?t l?p các ho?t đ?ng k?ch b?n giá tr? 0. N?u b?n không mu?n đ? thi?t l?p ho?t đ?ng k?ch b?n đ? nh?c, thay đ?i d?ng b?t đ?u v?i 1400 trong ph?n ti?p theo, "làm th? nào đ? thay đ?i an ninh thi?t đ?t cho vùng máy đ?a phương."

Làm th? nào đ? thay đ?i thi?t đ?t b?o m?t cho vùng máy đ?a phương


Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Đ? thay đ?i thi?t đ?t b?o m?t cho vùng máy đ?a phương, thay đ?i ho?c là các Giá tr? DWORD ho?c giá tr? nh? phân. S? d?ng phương pháp thích h?p đ? c?a b?n môi trư?ng.

Trong môi trư?ng d?ch v? thư m?c Active Directory

Tăng cư?ng thi?t l?p m?c đ?nh cho máy đ?a phương vùng
Trong môi trư?ng ho?t đ?ng thư m?c, s? d?ng đ?i tư?ng chính sách nhóm biên t?p, trư?c đây g?i Theo so?n th?o chính sách nhóm. Đ? tăng cư?ng các thi?t đ?t b?o m?t cho các đ?a phương Máy khu, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Sao văn b?n sau đây và dán nó vào m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Notepad.

  N?u ngư?i dùng có th? thi?t l?p c?a riêng m?nh thi?t đ?t b?o m?t, s? d?ng văn b?n sau đây:
  REGEDIT4
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0]
  
  "1200"=dword:00000003
  "1201"=dword:00000003
  "1400"=dword:00000001
  "1406"=dword:00000001
  "1C00"=hex:00,00,00,00
  N?u t?t c? ngư?i dùng ph?i s? d?ng cùng m?t thi?t đ?t b?o m?t, s? d?ng văn b?n sau đây:
  REGEDIT4
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0]
  
  "1200"=dword:00000003
  "1201"=dword:00000003
  "1400"=dword:00000001
  "1406"=dword:00000001
  "1C00"=hex:00,00,00,00
  
 2. Lưu t?p như ADHardenLMZ.reg.
 3. Ngày máy tính nơi b?n mu?n ch?y tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm, ch?y các ADHardenLMZ.reg t?p đ? chuy?n nh?p các thi?t đ?t đăng k? vào s? đăng k?.
 4. M? So?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm cho đ?i tư?ng Active Directory mà b?n mu?n S?a đ?i.
 5. B?n có th? đư?c nh?c nh? cho các hành đ?ng sau đây:
  • Cho phép script đ? ch?y
  • Xác nh?n r?ng b?n mu?n ti?p t?c ch?y script
  N?u b?n nh?n đư?c này nhanh chóng, nh?p Có. N?u b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà bi?u r?ng thi?t đ?t hi?n th?i không cho phép đi?u khi?n ActiveX đư?c ch?y, b?m vào Ok.

  Chú ý Sau khi b?n tăng cư?ng các thi?t đ?t b?o m?t cho máy đ?a phương khu, c?a s? tr? giúp s? không c?n xu?t hi?n trong nhóm chính sách biên so?n đ?i tư?ng.
 6. M? r?ng C?u h?nh ngư?i dùng, m? r?ng Thi?t đ?t Windows, m? r?ng Internet Explorer Maintenance, và sau đó m? r?ng Bảo mật. B?m đúp Vùng b?o m?t và n?i dung Đánh giá.
 7. Nh?p vào Chuy?n nh?p hi?n t?i vùng b?o m?t và quy?n riêng tư thi?t đ?t, sau đó b?m Ok.
Khôi ph?c thi?t đ?t m?c đ?nh cho máy đ?a phương vùng
Đ? khôi ph?c thi?t đ?t m?c đ?nh cho máy đ?a phương vùng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Sao văn b?n sau đây và dán nó vào m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Notepad.

  N?u ngư?i dùng có th? thi?t l?p c?a riêng m?nh thi?t đ?t b?o m?t, s? d?ng văn b?n sau đây:
  REGEDIT4
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0]
  
  "1200"=dword:00000000
  "1201"=dword:00000001
  "1400"=dword:00000000
  "1406"=dword:00000000
  "1C00"=hex:00,00,02,00
  N?u t?t c? ngư?i dùng ph?i s? d?ng cùng m?t thi?t đ?t b?o m?t, s? d?ng văn b?n sau đây:
  REGEDIT4
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0]
  
  "1200"=dword:00000000
  "1201"=dword:00000001
  "1400"=dword:00000000
  "1406"=dword:00000000
  "1C00"=hex:00,00,02,00
  
  
 2. Lưu t?p như ADDefaultLMZ.reg.
 3. Ngày máy tính nơi b?n mu?n ch?y tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm, ch?y các ADDefaultLMZ.reg t?p đ? chuy?n nh?p các thi?t đ?t m?c đ?nh vào s? đăng k?.
 4. M? So?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm cho đ?i tư?ng Active Directory mà b?n mu?n S?a đ?i.
 5. B?n có th? đư?c nh?c nh? cho các hành đ?ng sau đây:
  • Cho phép script đ? ch?y
  • Xác nh?n r?ng b?n mu?n ti?p t?c ch?y script
  N?u b?n nh?n đư?c này nhanh chóng, nh?p Có. N?u b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà bi?u r?ng thi?t đ?t hi?n th?i không cho phép đi?u khi?n ActiveX đư?c ch?y, b?m vào Ok.

  Chú ý Sau khi b?n tăng cư?ng các thi?t đ?t b?o m?t cho máy đ?a phương khu, c?a s? tr? giúp s? không c?n xu?t hi?n trong nhóm chính sách biên so?n đ?i tư?ng.
 6. M? r?ng C?u h?nh ngư?i dùng, m? r?ng Thi?t đ?t Windows, m? r?ng Internet Explorer Maintenance, và sau đó m? r?ng Bảo mật. B?m đúp Vùng b?o m?t và n?i dung Đánh giá.
 7. Nh?p vào Chuy?n nh?p hi?n t?i vùng b?o m?t và quy?n riêng tư thi?t đ?t, sau đó b?m Ok.

Trong môi trư?ng Non-Active Directory

Tăng cư?ng thi?t l?p m?c đ?nh cho máy đ?a phương vùng
Đ? tăng cư?ng các thi?t đ?t b?o m?t cho vùng máy đ?a phương, nh?p kh?u các C?p Nh?t thi?t đ?t b?o m?t vào s? đăng k?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Sao văn b?n sau đây và dán nó vào m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Notepad.

  N?u ngư?i dùng có th? thi?t l?p c?a riêng m?nh Thi?t đ?t b?o m?t Internet Explorer, s? d?ng văn b?n sau đây:
  REGEDIT4
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0]
  
  "1200"=dword:00000003
  "1201"=dword:00000003
  "1400"=dword:00000001
  "1406"=dword:00000001
  "1C00"=hex:00,00,00,00
  N?u t?t c? ngư?i dùng có cùng thi?t đ?t b?o m?t, s? d?ng văn b?n sau đây:
  REGEDIT4
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0]
  
  "1200"=dword:00000003
  "1201"=dword:00000003
  "1400"=dword:00000001
  "1406"=dword:00000001
  "1C00"=hex:00,00,00,00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
  
  "Security_HKLM_only"=dword:00000001
 2. Lưu t?p như HardenLMZ.reg.
 3. Ch?y các t?p tin HardenLMZ.reg trên t?t c? các khách hàng máy tính đ? chuy?n nh?p các thi?t đ?t vào các s? đăng k?.
Khôi ph?c thi?t đ?t m?c đ?nh cho máy đ?a phương vùng
Đ? khôi ph?c thi?t đ?t m?c đ?nh cho máy đ?a phương vùng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Sao văn b?n sau đây và dán nó vào m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Notepad.

  N?u ngư?i dùng có th? thi?t l?p c?a riêng m?nh Thi?t đ?t b?o m?t Internet Explorer, s? d?ng văn b?n sau đây:
  REGEDIT4
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0]
  
  "1200"=dword:00000000
  "1201"=dword:00000001
  "1400"=dword:00000000
  "1406"=dword:00000000
  "1C00"=hex:00,00,02,00
  N?u t?t c? ngư?i dùng có cùng thi?t đ?t b?o m?t, s? d?ng văn b?n sau đây:
  REGEDIT4
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0]
  
  "1200"=dword:00000000
  "1201"=dword:00000001
  "1400"=dword:00000000
  "1406"=dword:00000000
  "1C00"=hex:00,00,02,00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
  
  "Security_HKLM_only"=dword:00000001
  
 2. Lưu t?p như DefaultLMZ.reg.
 3. Ch?y các t?p tin DefaultLMZ.reg trên t?t c? các khách hàng máy tính đ? chuy?n nh?p các thi?t đ?t vào các s? đăng k?.

Ch? đ?nh m?t t?p HTML trong khu v?c đ?a phương máy Internet khu v?c

Sau khi b?n tăng cư?ng các thi?t đ?t b?o m?t cho khu v?c đ?a phương máy, b?n có th? ch? đ?nh m?t t?p HTML đ?a phương có ch?a các k?ch b?n, Đi?u khi?n ActiveX ho?c chương tr?nh Java cho vùng Internet. Khi Internet Explorer m? t?p tin HTML, Internet Explorer s? cho nh?n xét "đư?c lưu t? URL". N?u Internet Explorer t?m th?y nh?ng nh?n xét "đư?c lưu t? URL", Internet Explorer s? d?ng thi?t đ?t b?o m?t cho vùng Internet thay v? các thi?t đ?t cho vùng máy đ?a phương. N?u vùng Internet đư?c c?u h?nh đ? ch?y các script, đ? ch?y đi?u khi?n ActiveX, ho?c đ? ch?y chương tr?nh Java, nh?ng m?c này s? ch?y và b?n s? không kinh nghi?m các hành vi đư?c mô t? trong các "trư?c khi b?n tăng cư?ng các thi?t đ?t b?o m?t cho các Máy đ?a phương vùng"ph?n.

Đ? gán m?t t?p HTML c?c b? vào vùng Internet, b?n có th? thêm m?t b?nh lu?n "đư?c lưu t? URL" cho các t?p tin HTML đ?a phương. B?nh lu?n này ch? th? cho Internet Explorer đ? áp d?ng các thi?t đ?t b?o m?t cho vùng Internet đ? các t?p tin HTML s? đư?c lưu vào c?a b?n đ?a c?ng. B?nh lu?n này ph?i trông tương t? như sau:

 <!-- saved from url=(0023)http://www.contoso.com/ -->


Giá tr? trong ngo?c đơn đ?i di?n cho s? lư?ng nhân v?t trong URL sau d?u hi?u b?nh đ?ng. Trong ví d? này, giá tr? này là 0023. Contoso đ?i di?n cho tên c?a m?t Internet trang web.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? phân ph?i thay đ?i s? đăng k? cho nhi?u máy tính b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin reg, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310516Làm th? nào đ? thêm, s?a đ?i ho?c xóa s? đăng k? subkeys và các giá tr? b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin m?c (reg) đăng k?
Cho bi?t thêm thông tin v? đăng k? khu b?o m?t Internet Explorer m?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
182569B?o m?t Internet Explorer khu m?c đăng k? cho ngư?i dùng c?p cao
Đ? thêm thông tin v? URL an ninh khu m?u, ghé thăm sau đây Web site c?a Microsoft:
http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkID = 12658

Thu?c tính

ID c?a bài: 833633 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
T? khóa: 
kbpubtypekc kbmt KB833633 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:833633

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com