T? ch?c s? ki?n ID 4311 xu?t hi?n trong ng nh?p h? th?ng khi b?n ci ?t l?i b? thch ?ng m?ng trong Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 833747 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi b?n lo?i b? b? i?u h?p m?ng, v sau Microsoft Windows pht hi?n v reinstalls cc adapter, s? ki?n sau y s? xu?t hi?n trong ng nh?p h? th?ng trong Event Viewer:
S? ki?n ngu?n: NetBT
Th? lo?i s? ki?n: khng c
T? ch?c s? ki?n ID: 4311
Ngay: ngay
Thi gian: thi gian
Lo?i: l?i
Ng?i dng: N/A
May tinh: computername
M t?: Kh?i t?o th?t b?i v? khng th? t?o ?c tr?nh i?u khi?n thi?t b?.


Trong tr?ng h?p ny, cc NetBIOS v?n chuy?n cng tr?nh i?u khi?n m?t cch chnh xc, v b?n khng c?n kinh nghi?m b?t k? v?n ? v? kh? nng k?t n?i m?ng.

NGUYN NHN

Windows khng chnh xc ghi nh?t k? s? ki?n ny b?i v? m?t gi tr? khc khng ?c tr? l?i khng chnh xc khi Windows pht hi?n v ti li?u tham kh?o cc adapter m?ng v?a ?c gi?i thi?u.

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

B?n ph?i c Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) ?c ci ?t ? p d?ng hotfix ny.

bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Kh?i ?ng l?i yu c?u

B?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n ? p d?ng nh?ng thay ?i sau khi b?n ci ?t hotfix ny.

Thng tin thay th ban va nong

Hotfix ny khng thay th? b?t k? hotfix no khc.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
Windows XP, phin b?n 32-bit
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  09-Dec-2003 21:51 5.1.2600.1325   149,248 Netbt.sys
Windows XP, 64-Bit Edition
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  09-Dec-2003 13:54 5.1.2600.1325   553,728 Netbt.sys

CCH GI?I QUY?T KHC

? lm vi?c xung quanh v?n ? ny, b? qua s? ki?n ?c bi?t ny khi b?n ci ?t l?i cc adapter m?ng.

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho". Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 833747 - L?n xem xt sau cng: 12 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbeventlog kbqfe kbwin2000presp5fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB833747 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:833747

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com