B?n không th? xem c?a ngư?i s? d?ng ph? quát nhóm thành viên trong Windows Server 2003 Active Directory ngư?i dùng và máy tính khi ph? quát nhóm không n?m trong ph?m vi đ?a phương

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 833883 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. Đ?m b?o r?ng b?n sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. H?y ch?c ch?n r?ng b?n bi?t làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và s?a đ?i registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính, và b?n b?m vào các Thành viên tab trong c?a ngư?i dùng Thu?c tính h?p tho?i đ? xem các thành viên universal group cho m?t ngư?i s? d?ng, ch? là nh?ng nhóm ph? quát mà cư trú trong mi?n đ?a phương đư?c hi?n th?. N?u ngư?i dùng c?ng thu?c v? nhóm ph? quát mà không n?m trên tên mi?n đ?a phương, các nhóm chung không xu?t hi?n trong các Thành viên tab c?a c?a ngư?i dùng Thu?c tínhh?p tho?i, ngay c? khi các tên mi?n nonlocal n?m trong r?ng tương t? và b?n đư?c k?t n?i t?i h? ph?c v? toàn c?u danh m?c trong mi?n đ?a phương.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Th?i gian Khu v?c th? tab trong các Ngaøy giôø m?c ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
Windows Server 2003, phiên b?n 32-bit
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  28-Mar-2004 22:56 5.2.3790.145   759,808 Adprop.dll    
Windows Server 2003, phiên b?n 64-bit
  Date     Time  Version      Size  File name  Platform
  --------------------------------------------------------------------
  28-Mar-2004 21:52 5.2.3790.145  1,729,024 Adprop.dll  IA-64
  28-Mar-2004 21:56 5.2.3790.145   759,808 Wadprop.dll x86

THÔNG TIN THÊM

Theo m?c đ?nh, Windows Server 2003, ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và các máy tính ch? cho th?y nhóm thành viên tên mi?n đ?a phương. Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính k?t n?i đ?n m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u. N?u b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương không c?ng có m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u, ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính k?t n?i đ?n m?t máy ch? khác nhau toàn c?u vào c?a hàng trong r?ng. Trong trư?ng h?p này, r?ng r?ng thành viên nhóm ph? quát cho ngư?i s? d?ng s? xu?t hi?n trong ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Các máy tính.

Hư?ng d?n cài đ?t

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n, ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t l?i h? đi?u hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i s? đăng k? t?i c?a riêng b?n nguy cơ.

Quan tr?ng B?n ph?i c?u h?nh khóa registry tương ?ng trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Đ? áp d?ng hotfix này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó Nh?p vào Ok.
 2. Trong Registry Editor, h?y ch?c ch?n r?ng sau registry subkey t?n t?i:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Directory giao di?n ngư?i dùng
  N?u subkey này không t?n t?i, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?o ra nó b?ng tay:
  1. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
  2. Nh?p vào M?i, sau đó b?m Key.
  3. Lo?i Windows đ? đ?t tên subkey m?i.
  4. Nh?p chu?t ph?i Windows, b?m M?i, sau đó b?m Key.
  5. Lo?i Thư m?c giao di?n ngư?i dùng đ? đ?t tên subkey m?i.
  6. Nh?p chu?t ph?i Thư m?c giao di?n ngư?i dùng, b?m M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
  7. Lo?i AlwaysShowExternalGroups Tên m?c m?i.
  8. B?m đúp AlwaysShowExternalGroups.
  9. Trong các Ch?nh s?a các giá tr? DWORD h?p tho?i, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 3. Sau khi b?n đ? c?u h?nh subkeys đăng k? và các m?c nh?p registry, b?m đúp vào các WindowsServer2003-KB833883 -xxx--ENU.exe ENU.exe hotfix t?p tin, và sau đó làm theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên các màn h?nh.
 4. Khởi động lại máy tính.
Đi?u này thi?t l?p ph?i đi lang thang v?i ngư?i s? d?ng b?t k? c?a máy tính mà ngư?i dùng s? d?ng. V? v?y, này khóa s? đăng k? là ? hive ngư?i dùng sau:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Directory GIAO DI?N NGƯ?I DÙNG
Khi ngư?i dùng hành chính khác nhau làm vi?c trên cùng m?t máy tính v?t l?, lưu ? r?ng cài đ?t này không ph?i là máy tính toàn.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
842632"M?t pathname thư m?c không h?p l? đ? đư?c truy?n" l?i tin nh?n khi b?n s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính đ? xem thu?c tính ngư?i dùng trong Windows Server 2003

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? cài đ?t hotfix trong Windows XP và trong Windows Vista, sao chép các t?p tin Adprop.dll trong Windows XP hotfix gói vào thư m?c SYSTEM32 b?ng cách s? d?ng sau đây l?nh:
B?n sao adprop.dll %windir%\System32
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 833883 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB833883 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:833883

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com