Theo l?ch tr?nh POP3 t?i xu?ng thư đi?n t? k?t n?i có th? x?y ra trên máy tính c?a b?n d?a trên kinh doanh nh? Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 833992 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng k?t n?i Post Office Protocol 3 (POP3) đ? t?i v? thư đi?n t? đ?n m?t Microsoft Windows nh? kinh doanh máy ch? 2003 d?a trên máy tính, t?i theo l?ch tr?nh hàng tu?n có th? không x?y ra.

Các Quá tr?nh Imbdownl.exe có th? s? d?ng 25, 50, ho?c 100 ph?n trăm c?a các ngu?n tài nguyên CPU mà đư?c hi?n th? trong Task Manager. N?u b?n k?t thúc ti?n tr?nh Imbdownl.exe, các theo l?ch tr?nh lư?t t?i s? x?y ra.

Nh?t k? ?ng d?ng có th? ch?a m?t s? ki?n mà là tương t? như sau:

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: POP3 Connector
Th? lo?i s? ki?n: t?i v?
ID s? ki?n: 1067
Máy tính: Computer_Name
Mô t?: Đ? có l?i đăng nh?p t? máy ch? POP3. Các l?i là-2147014858 (m?t ho?t đ?ng đ? c? g?ng vào cái g? đó không ph?i là m?t ? c?m.). T?t c? các tin nh?n s? gi? trong các máy ch? và ngư?i nh?n c?a nó có th? nh?n đư?c nó nhi?u hơn m?t l?n.

Các ?ng d?ng đăng nh?p c?ng có th? ch?a các s? ki?n tương t? như dư?i đây:

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: POP3 Connector
Th? lo?i s? ki?n: Core
ID s? ki?n: 1000
Mô t?: CreateEvent(ServiceStop) l?i: Không th? t?o m?t t?p tin khi mà t?p tin đ? t?n t?i. (183) Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và h? tr? t?i Trung tâm http://support.Microsoft.com.

S? ki?n Lo?i: l?i
S? ki?n ngu?n: POP3 Connector
Th? lo?i s? ki?n: Core
ID s? ki?n: 1000
Mô t?: SetWaitableTimer l?i: x? l? là không h?p l?. (6) Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và h? tr? t?i Trung tâm http://support.Microsoft.com.

GI?I PHÁP

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? ««833992 gói bây gi?.

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào t?i t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này hotfix.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version   Size  File name
  ----------------------------------------------------
  09-Jan-2004 12:46 5.2.2651.1 47,616 Imbpop3.dll

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 833992 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
atdownload kbqfe kbfix kbmt KB833992 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:833992

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com