Danh sách các l?i đư?c c? đ?nh trong Visual Studio 6.0 Service Pack 6

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834001 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a m?t danh sách các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB) v? l?i c? đ?nh trong phiên b?n Microsoft Visual Studio và 6.0 Service Pack 6.

Đ? l?y Visual Studio 6.0 Service Pack 6, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/vstudio/aa718364.aspx

THÔNG TIN THÊM

Gói d?ch v? đư?c tích l?y. V? v?y, các l?i đư?c c? đ?nh trong m?t gói d?ch v? c?ng c? đ?nh trong gói d?ch v? sau này.

Nh?p vào s? bài vi?t đ? xem bài vi?t v? l?i đó.

Microsoft Visual Basic

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Bài vi?t KBTiêu đ?
190924Đ?i s? d?ng l?nh /MAKE truncates user documents
273458Kh?c ph?c: L?i thông đi?p "Không th? t?m cài đ?t ISAM" sau khi cài đ?t b?n đ?a hoá b?n Visual Basic 6.0 Service Pack 4 và Service Pack 5
276380L?I: ADO 2.0 tham chi?u không th? đư?c lưu trong Visual Basic 6,0 v?i Visual Studio Service Pack 4
279739Kh?c ph?c: Chuy?n m?ch th? c?a ki?m soát SSTab có th? làm cho máy tính đ? bàn đ? đư?c sơn l?i
281297Kh?c ph?c: Visual Studio 6.0 T-SQL tr?nh g? l?i l?i tràn b? đ?m
281940L?I: DBCombo SelectedItem b?t đ?ng s?n không đư?c C?p Nh?t khi b?n g? l?a ch?n
291103L?I: InsertObjDlg phương pháp không thành công v?i "không th? truy c?p ngu?n" thông báo l?i
293295L?I: PDW gói không th? đư?c cài đ?t n?u tên ngư?i dùng d?a trên Hàn Qu?c DBCS
295330L?I: Vi ph?m truy c?p m?t trong MSVBVM60.dll khi dùng đi?u khi?n ActiveX WinINet x? l? m?t Visual Basic COM DLL
297108L?I: Visual Basic SendKeys gây ra t?nh tr?ng bàn phím không chính xác ho?c đóng băng bàn phím
297112L?I: Visual Basic compiler mi?ng nhúng tài nguyên đ? align trên 32-bit DWORD ranh gi?i
298092L?I: Truy c?p vào hành vi vi ph?m trong MSRDO20.dll khi b?n s? d?ng RDO
300850L?I: GlobalMultiUse l?p không ch?m d?t trong môi trư?ng multithreaded
304071L?I: WebClass ?ng d?ng v?i Nh?t B?n m?u có th? th?t b?i
307557L?I: Không th? ch?y m?t ?ng d?ng 32-bit s? d?ng DBGrid sau khi b?t đ?u m?t ?ng d?ng 16-bit s? d?ng 16-bit DBGrid
308644L?I: R? r? b? nh? khi b?n ràng bu?c m?t Recordset đ? đi?u khi?n n?i t?i Visual Basic
312218L?I: B? t?c trong quá tr?nh multithreaded n?u b?n s? d?ng Declare phát bi?u cho các API trong Visual Basic ActiveX .dll t?p ho?c t?p tin .ocx
315290S? ki?n không cháy khi b?n s? d?ng WithEvents cho m?t WebClass
316010Kh?c ph?c: "Không th? th?c hi?n các Link.exe" báo l?i khi b?n xây d?ng các d? án l?n Visual Basic
317898S? vi ph?m truy c?p khi b?n s? d?ng WebClasses đ? thay th? văn b?n
319034Kh?c ph?c: Thread x? l? r? r? trong phương pháp PrintReport c?a d? li?u báo cáo
319692Winsock ki?m soát có th? cháy s? ki?n DataArrival sau khi các s? ki?n ch?t ch?
321055B? t?c có th? x?y ra khi b?n s? d?ng đ?i tư?ng máy in trong m?t ?ng d?ng multithreaded
322601Kh?c ph?c: ?ng d?ng c?a b?n m?t t?p trung n?u b?n h?y b? h?p tho?i thu?c tính ki?m soát d? li?u ADO
324956Danh sách h? ph?c v? đ?u cu?i s?a l?i trong Windows 2000 Service Pack 3
325568WM_WININICHANGE thư gây ra m?t b? t?c trong multithreaded Visual Basic 6.0 ?ng d?ng
326264Kh?c ph?c: Microsoft Excel và Word Microsoft có đi?u khi?n ngư?i dùng ng?ng đáp ?ng khi b?n ti?t ki?m ho?c in
326345"Cu?c g?i th? t?c không h?p l?" l?i thư ho?c truy c?p ph?m khi b?n c? g?ng đ? gán cho ngư?i dùng xác đ?nh lo?i Phiên b?n
327574Kh?c ph?c: ListBox m? r?ng k?t h?p hi?n không làm vi?c cho k? t? ti?ng Do Thái ho?c Séc
811415Kh?c ph?c: Khi b?n s? d?ng SendMessage v?i TB_GETIMAGELIST đ? có đư?c m?t x? l? ImageList trên Windows XP, b?n không nh?n đư?c x? l? đúng
812012Kh?c ph?c: N?u b?n s? d?ng ch?c năng chia r? trong m?t WebClass, b?n có th? g?p m?t r? r? b? nh?
812939Kh?c ph?c: R? r? b? nh? trong ki?m soát thanh công c?
813416Kh?c ph?c: Không th? nh?n th?y ListView và TreeView h?p ki?m tra, khi b?n s? d?ng lư?c đ? màu màu đen tương ph?n cao
817260Kh?c ph?c: Truy c?p vào hành vi vi ph?m trong IDE Visual Basic trong VSS check-in ho?c ki?m tra ra
823070N?n c?a m?t đi?u khi?n Visual Basic ActiveX không có th? khi?n m?t cách chính xác trong m?t thùng ch?a không-Visual Basic
824250Thông báo l?i "N?i b? ngo?i l? 0x800a2328" khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng WebClass
829802Kh?c ph?c: Xác nh?n s? ki?n không b?n t? m?t đi?u khi?n đư?c nhúng vào m?t đi?u khi?n ngư?i dùng

Microsoft Visual C++

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
230332Cvtres.exe chương tr?nh l?i có th? x?y ra khi m?t k?ch b?n tài nguyên l?n ch?a tùy ch?nh tài nguyên
266713L?I: IDispatch::GetIDsOfNames() có th? tr? l?i E_FAIL khi thành công
304497L?I: _wsetlocale không ph?i là threadsafe
305586Kh?c ph?c: "Có th? không th?c hi?n" l?i tin nh?n khi b?n đính kèm tr?nh g? l?i Visual C++ v?i m?t quá tr?nh
305601MS01-060: S?a l?i: ch?c năng CRT chu?i đ?nh d?ng có th? b?o kê b? đ?m
310649ISAPI DLLs đư?c xây d?ng v?i các thư vi?n t?nh MFC là d? b? t?n công t? ch?i d?ch v?
310787Visual C++ tr?nh g? l?i d?ng đáp ?ng trên Windows 2000 khi ch?y trên nhi?u b? x? l? máy tính
313237Kh?c ph?c: ATL container th?c hi?n không cho phép truy c?p vào môi trư?ng xung quanh thu?c tính
313631L?I: Tr?nh g? l?i không m? r?ng bi?n c?a c c?u trúc ki?u
316971Gói c?p không đư?c b?o t?n khi b?n s? d?ng các ch? th? #import
320739Kh?c ph?c: Không có l?i đư?c t?o ra khi truy c?p vào tài kho?n c?a không t?nh trong ch?c năng t?nh
320742Kh?c ph?c: STRFTIME tr? v? các chu?i sai
322127L?p cơ s? có s?n ph?m nào ho?c c?u trúc chuy?n như?ng nhà đi?u hành có th? h?ng d? li?u
327146Kh?c ph?c: VCSpawn không thành công trong th?i gian xây d?ng
327246Kh?c ph?c: Nmake tr? thành công (0) trong t?nh tr?ng th?t b?i khi b?n s? d?ng các m?c tiêu t?i nhi?u mô t? kh?i
329034Kh?c ph?c: Ti?n ích Disk Defragmenter gây m?t v? tai n?n trong Windows XP và Windows 2000 Service Pack 3
329594Kh?c ph?c: Visual C++ 6.0 Optimizer có th? t?o m? r?ng kinh nghi?m truy c?p vào hành vi vi ph?m
331969Kh?c ph?c: Visual C++ 6.0 MFC ActiveX trang thu?c tính đi?u khi?n trong g? l?i xây d?ng không ho?t đ?ng trong Visual C++.H?p tho?i NET biên t?p
810640Kh?c ph?c: Visual Studio IDE quits b?t ng? không có thông báo c?nh báo
814308Kh?c ph?c: Truy c?p vào vi ph?m khi b?n s? d?ng lo?i ios b?t ngu?n trong các ?ng d?ng multithreaded
815235Kh?c ph?c: Cu?c g?i đ?n _set_se_translator trong DllMain có th? gây ra m?t r? r? b? nh?
817234Kh?c ph?c: Rc.exe l?i khi b?n xây d?ng m?t d? án mà có hơn 100 bao g?m đư?ng d?n đư?c ch? ra
821436Kh?c ph?c: Ch?c năng n?i tuy?n quay k?t qu? không chính xác khi b?n ch? đ?nh các tùy ch?n /Gx và /Ob1 tr?nh biên d?ch cho t?i ưu hóa
822856Kh?c ph?c: "Không th? lưu t?p" l?i thông đi?p trong Visual C++ IDE
839136Kh?c ph?c: ?ng d?ng Visual C++ 6.0 c?a b?n có th? ng?ng đáp ?ng sau m?t th?i gian dài th?i gian khi b?n biên d?ch và phát hành nó trong ch? đ? g? l?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 834001 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition
  • Microsoft Visual Studio 6.0 Professional Edition
  • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
T? khóa: 
kbinfo kbvs600sp5fix kbvs600sp4fix kbvs600sp3fix kbvs600sp2fix kbvs600sp1fix kbvs600sp6fix kbmt KB834001 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:834001

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com